BESTÄLLARE MÅSTE SÄKERSTÄLLA SIN UPPHANDLING!

TAK &
TÄTSKIKT
BRANSCHTIDNING FRÅN TIB TAKENTREPRENÖRERNA
Nr 1 - maj 2015 / Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare
TIB-AUKTORISATION
VINNER MARK I OFFENTLIGA
UPPHANDLINGAR
EXTREMARE VÄDER
SÄTTER PRESS PÅ TAK& TÄTSKIKTSFÖRETAG
STORMVARNING NU MÅSTE ALLA INSE RISKERNA
MED ATT INTE FÖLJA REGLER
OM BESTÄLLARE KÄNNER TILL RISKERNA SOM DET INNEBÄR ATT INTE FÖLJA REGLER OCH ANLITA FÖETAG MED OUTBILDAD
PERSONAL, DÅ KOMMER UPPHANLINGAR ATT KVALITETSSÄKRAS OCH "OSERIÖSA" ANBUD ATT SORTERAS BORT
BESTÄLLARE MÅSTE SÄKERSTÄLLA
SIN UPPHANDLING!
"...många år av målinriktat arbete
för tak- och tätskiktsbranschen..."
ULF WERNQUIST TACKAR FÖR
SINA ÅR SOM ORDFÖRANDE
www.tib.se
Ansvarig utgivare
Ulf Wernquist
Tel: 08-508 938 00
Redaktion
Ulf Wernquist
Jörgen Steffl
Skribent:
Anna Sandström
Kontakt Kansliet
Joakim Stenberg
E-post: [email protected]
www.tib.se. Tel: 08-508 938 00
TIB Takentreprenörerna
Box 22307, 104 22 Stockholm
Produktion
Furillo Agency AB,
www.furillo.se
SidaInnehåll
4
Nu kan kommuner kräva att takentreprerörer är TIB-auktoriserade
5
Kommunala Gavlegårdarna har Nacka-domen i ryggen
7
Nynäs Tak Entreprenad Norrland vinner upphandlingar på sunda villkor med TIB-auktorisationen
9
Takmontage vill inte konkurrera med oseriösa företag
11
Prestandadeklaration och CE-märkning är obligatorisk vid mekaniskt infästa tätskiktssystem
13
Extremare väder sätter press på tak- & tätskiktsföretag
15
Ökad kunskap hos beställare sorterar bort "olagliga" offerter
17
Ulf Wernquist summerar sina år som ordförande
19
TIB har utvecklat ett stort förtroendekapital för tak- och tätskiktsbranschen
21
Juridik: Stormvarning - Vilket ansvar har takentreprenörer?
25
Stora fysiska krafter ligger till grund för en korrekt vindlastberäkning
27
Referensgruppen är klar med underlaget för utveckling av TIB Entreprenadprogram
BLI EN EFTERTRAKTAD TAK- OCH TÄTSKIKTSENTREPRENÖR, SÖK MEDLEMSKAP!
 Sök medlemskap i TIB - branschorganisationen för tak- och tätskiktsleveranörer
 Auktorisera ditt företag och bli en eftertraktad tak- och tätskiktsentreprenör
 Anlita TIB-anslutna tak- och tätskiktsleverantörer och säkerställ din upphandling, se www.tib.se
Bäste läsare
Att TIB är medlemmarnas och entreprenörernas
organisation framgår med all önskvärd tydlighet
i denna upplaga av vår tidning.
Medlemskap, adekvata utbildningsinsatser för
både montörer och företagsledare, gemensamma
spelregler för aktörerna, juristhjälp och inte minst
TIB-auktorisationen, är exempel på vad som är
tillgängligt för alla som uppfyller kriterierna.
Utvecklingen pågår ständigt.
Med stolthet lämnar jag TIB som aktiv medlem
och som ordförande, efter många år. TIB; en
organisation som skapar, förenar och fungerar
för sina medlemmar och deras kunder.
Till mina efterträdare i styrelsen lämnar jag
medskicket: "Glöm inte att ni i första hand
företräder medlemmarna och inte er själva
eller era företag i styrelsearbetet".
Till dem och övriga läsare vill jag bara tacka för
den här tiden och jag önskar er alla en bra framtid.
Tack alla!
Ulf Wernquist
Avgående ordförande
TIB Takentreprenörerna
TIB-medlemmar ska känna
stolthet för att ha medverkat
till denna utveckling och att
medlemmarnas kunder, inklusive
föreskrivare och besiktningsmän,
ska känna trygghet i att anlita
en TIB-medlem för sin
tätskiktsentreprenad.
Ulf Wernquist
FÖR FRÅGOR OCH MEDLEMSKAP, KONTAKTA TIBS KANSLI
Kontakta Joakim Stenberg på TIBs kansli på telefon 08 508 938 21 eller [email protected]
WWW.TIB.SE
NU KAN KOMMUNER KRÄVA
ATT TAKENTREPRENÖRER ÄR
TIB-AUKTORISERADE
NACKA-DOMEN BETYDER ATT KOMMUNER FÅR STÄLLA
TIB-AUKTORISATION SOM ETT SKA-KRAV
För ett år sedan överklagades en upphandling i Nacka kommun
som ställt TIB-auktorisation som ska-krav. Det blev ett
prejudicerande fall i förvaltningsrätten som fastslog att dessa
kvalitetskrav kan ställas på takarbeten och är förenliga med
lagen om offentlig upphandling. Det ansågs till och med som
en lämplig åtgärd för att säkerställa kvalitet på takarbeten.
Våren 2014 upphandlade Nacka kommun takarbeten där
de ställde krav på TIB-auktorisation hos leverantörerna.
Upphandlingen överklagades till förvaltningsrätten av en
takentreprenör som då inte var TIB-auktoriserad. I april föll
domen där rätten slog fast att kommuner kan kräva TIBauktorisation som ett ska-krav vid upphandling av takarbeten. Förvaltningsrätten skrev i domen:
”Kravet på TIB-auktorisation framstår
som en lämplig och effektiv åtgärd för att
säkerställa kvaliteten i arbetena.”
TIB-AUKTORISATIONEN ÄR EN FÄRSKVARA
Entreprenören ville få ärendet överprövat för att de menade att
ett medlemskap i en branschorganisation var likvärdigt med en
TIB-auktorisation, men entreprenören fick avslag både i
förvaltningsrätten och kammarrätten.
TIB-auktorisationen innebär bland annat utbildning av montörer, kundreferenser från arbeten under det gångna året och
kvalitetsledningssystem - och gäller för ett år i taget. Auktorisationen är med andra ord en färskvara som ska förnyas årligen
4
för att gälla. Förvaltningsrätten skrev att kommunen själv kunde
ställt krav som motsvarade auktorisationen i förfrågningsunderlaget, men det hade rimligen inte inneburit samma
prövning och kontroll som vid en auktorisation. Kravet på
auktorisation ansågs därför befogat av rätten. De skrev:
”… framstår som befogat för att kommunen
ska kunna förvissa sig om att den vinnande
leverantören kan utföra arbetena på ett
tillfredsställande sätt.”
KOMMUNER KAN NU SÄKERSTÄLLA SIN UPPHANDLING
UTAN ATT RISKERA ÖVERKLAGANDEN
Det prejudicerande fallet från 2014 innebär att kommuner nu
kan kräva TIB-auktorisation vid upphandlingar, utan att riskera
att byggprojektet försenas på grund av överklaganden.
Per-Olof Andersson, upphandlingsexpert från Nacka kommun
och den man som fick rätt i domstolen, menar att de ville ha
en verifiering av kvaliteten i utförandet.
– Erfarenheten från vår lokalenhet var sådan att det var viktigt
att säkra kvaliteten på utförandet. Vårt ska-krav innebar att man
skulle vara TIB-auktoriserad eller uppfylla detta på annat sätt.
Nacka kommun hade ställt kvalitetskrav i enlighet med lagen
om offentlig upphandling, LOU. Kravet stred inte mot proportionalitetsprincipen enligt förvaltningsrätten och kammarrätten.
Domen betyder att kommuner får ställa TIB-auktorisation
som ett ska-krav. Per-Olof Andersson tror att fler och fler
upphandlare på kommuner kommer att använda det för att
säkra kvaliteten på takarbeten.
TAK & TÄTSKIKT nr 1-2015. Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare
Hans Lundberg på Kommunala Gavlegårdarna i Gävle anlitar TIB-auktoriserade företag och använder Nacka-domen för att slippa överklaganden
100 medlemsföretag
KOMMUNALA GAVLEGÅRDARNA
HAR NACKA-DOMEN I RYGGEN
Kommunalägda Gavlegårdarna har fått ett verktyg för att säkerställa sin
upphandling och slippa överklaganden.
"TACK VARE NACKA-DOMEN KAN VI SÄKERSTÄLLA
VÅRA UPPHANDLINGAR"
Med Nacka-domen i ryggen kan offentliga upphandlare ställa
krav utan att riskera överklaganden. Hans Lundberg, projektledare Gavlegårdarna, har haft nytta av Nacka-domen. Den
stillar protester från icke-auktoriserade företag när han skriver
in TIB-auktorisation som ska-krav. Han tycker att det är ett
väldigt bra verktyg i upphandlingar av takarbeten.
Kommunala bolag förvaltar generellt sina fastigheter under
lång tid. De behöver med andra ord tänka långsiktigt, vilket
gör att kvaliteten på upphandlade arbeten måste vara avgörande.
Enbart priset kan inte styra vem som vinner en upphandling.
Upphandlare vill heller inte köpa takarbeten som de säkert
inte vet lever upp till lagkrav och branschens riktlinjer.
TIB-AUKTORISATION ÄR ETT RIMLIGT KRAV ATT STÄLLA
AB Gavlegårdarna som ägs av Gävle kommun, som upphandlare
är Hans Lundberg är glad att kunna referera till Nacka-domen
och ställa TIB-auktorisation som ska-krav.
– Det är ett rimligt krav att kunna ställa. Det är enklare än att
jag ska ställa upp en egen kravlista som jag måste kunna kontrollera. Tack vare domen får jag heller inga överklaganden.
TRE STORA UPPHANDLINGAR UTAN ÖVERKLAGANDEN
Gavlegårdarna har vid tre större upphandlingar ställt TIBauktorisation som ett ska-krav. Vid ett tillfälle var det två
större anbudsgivare som inte klarade kravet. När de protesterade
och menade att de hade egna auktorisationer skickade Hans
Lundberg en bild av artikeln om Nacka-domen, publicerad
i Tak & Tätskikt nr 1 2014, och då stillade de sig. Ingen har
överklagat någon av de tre upphandlingarna.
– En överklagan kan innebära att arbetet skjuts upp ett helt
år. Med domen i ryggen har protesterna mot ska-kravet om
TIB-auktorisation tystnat med en gång.
"TIB-AUKTORISATION GER OSS SOM BESTÄLLARE
EN UNIK TRYGGHET"
Auktorisationen ger en trygghet, eftersom han vet att en
branschorganisation kontrollerar branschens kvalitet.
– En del hänvisar till egna auktorisationer. Det är en trygghet
för mig att veta att ett företag lever upp till auktoriseringskrav
som är uppsatta och bedömda av en oberoende branschorganisation, då vet jag att jag får kvalitet. Och det blir en sund
konkurrens mellan seriösa företag, där priset avgör först när
man kan visa upp att man lever upp till branschkraven.
PÅ TIB.SE FINNS DE TIB-AUKTORISERADE FÖRETAGEN
Vid de större upphandlingarna blir fler entreprenörer intresserade av att lämna in anbud. Då deltar även större företag som
inte kommer från orten. Vid de tillfällena har Hans Lundberg
haft nytta av TIB:s lista över auktoriserade företag.
– När det är företag som jag inte känner har jag enkelt kunnat
titta i listan som TIB har. Finns de inte med där så spelar det
ingen roll hur stora de är.
TAK & TÄTSKIKT nr 1-2015. Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare
5
Växthuseffekten måste minska.
Med Derbigum Olivin
hjälper en hel skola till.
Hösten 2015 flyttar Årjängs högstadieelever in i
ny skola. Skolmiljö brukar ju oftast handla om
hyfs och vett, men kommunen har haft högre miljömål än så. Miljöbyggnad Silver och Sunda Hus
har varit ledstjärnor för byggnationen. Och med
Derbigum Olivin som äter växthuseffekten klarade man med råge ambitionerna för taket.
– Derbigum Olivin är belagt med mineralen olivin som
har förmågan att neutralisera koldioxid, säger Håkan
Vennberg på Din Takläggare AB i Arvika. I kontakten
med koldioxiden sker en kemisk reaktion där slutprodukten färdas bort med regnvatten och är helt ofarlig
för naturen. Med 2 500 kvm tak kommer med åren
4 300 kg koldioxid neutraliseras vilket motsvarar en
bilfärd på 75 000 km.
Peab är totalentreprenör för skolbygget
som påbörjades 2013.
– Olivin presenterades för beställarorganisationen av
Din Takläggare som en lösning för taket när miljökraven
nu var så höga, säger Sam Carlson platschef på PEAB.
Med Olivin får man en produkt som inte bara klarar
miljöklassningen utan även något som liknar en klimatkompenserad flygbiljett – tätskiktet äter ju koldioxid.
Dessutom ger granulaten taket en tilltalande färg.
Derbigum Olivin är en produkt som tack vare sina
egenskaper förekommer allt flitigare på miljöcertifierade
byggnader.
– Vi har genomfört och ska genomföra fler projekt
med just Olivin, säger Håkan Vennberg. Det offentliga
byggandet får ett allt större miljöfokus och där har Olivin
sin givna plats på taken.
Vi levererar smarta lösningar för hållbart byggande. Och vi siktar mot toppen, det vill säga taken. Det handlar om tätskikt i
återvinningsbar asfalt, gröna tak med unika egenskaper, energibesparande tak, solenergi, naturligt ljus och korkisolering.
Kort sagt, allt det där smarta som tak faktiskt kan bidra med för en mer hållbar värld.
Buildsmart AB
Spjutvägen 5
175 61 Järfälla
Tel 08 795 94 80
[email protected]
www.buildsmart.se
Anders Lindström, vd för Nynäs Tak Entreprenad Norrland, sprider informationen till offentliga upphandlare om att skriva in TIB-auktorisation som ska-krav.
NYNÄS TAK ENTREPRENAD NORRLAND
VINNER UPPHANDLINGAR PÅ SUNDA
VILLKOR MED TIB-AUKTORISATIONEN
Nynäs Tak Entreprenad Norrland tar ansvar för att skapa en sund konkurrens där
entreprenörer kan ta betalt för att de satsar på kvalitet.
NACKA-DOMEN SKA SPRIDAS TILL ALLA KOMMUNER
I och med Nacka-domen som kom förra våren har Anders
Lindström, vd för Nynäs Tak Entreprenad Norrland, spridit
informationen och fått offentliga upphandlare att skriva in
TIB-auktorisation som ska-krav. Han anser att det är enda
sättet för att inte bara priset ska styra.
Anders Lindström tycker att takentreprenörer ska informera
kommuner om rätten att ställa detta ska-krav i upphandlingar.
I alla offerter han lämnar har han en länk till TIB där domen
beskrivs, även när inköparen inte har ställt ska-krav för då
gör de kanske det nästa gång, menar han.
– Vi försöker få ut information till våra beställare om hur de
ska kvalitetssäkra, annars blir det lägsta pris som styr. Nu är
det fastlagt att det är ok, så det finns ingenting att vara rädd
för som upphandlare. Krav på TIB-auktorisation ger en sund
konkurrens med kundnyttan i fokus.
"VI HAR UTBILDAT ALLA I FÖRETAGET"
För att få vara TIB-auktoriserad ska hälften av producerande
personal ha gått montörsutbildning och minst en i företagsledande ställning ska ha gått företagsledarutbildning. På Nynäs
Tak Entreprenad Norrland har de gått ett steg längre. Där
utbildas alla. Så fort en montör har arbetat två år får han gå
montörsutbildningen.
– Det är bra utbildningar. Det är värdefullt för både montörer
och företagsledare, så hos oss går alla mangrant. All personal
som är fast anställd har gått utbildningarna. Jag ser det som
ett nödvändigt led för att bli ett bättre företag.
Alla resonerar inte som Anders Lindström. Enligt honom är
det stor skillnad på vad man tycker på olika företag.
– Jag tror att de biter sig i svansen. Det är viktigt med utbildad
personal och att säkerställa kvalitet.
"UTBILDNINGARNA HAR REDAN BETALAT SIG"
Nynäs Tak vann en så stor upphandling med hjälp av auktorisationskravet att utbildningarna redan har betalt sig.
– Företagare som inte vill auktorisera tänker för snävt. Om vi
kan få upp statusen i branschen kommer vi också kunna få
bättre betalt för arbetet. Vi tjänar på det.
AUKTORISATIONEN ÄR EN STOR TILLGÅNG FÖR FÖRETAGET
I den senaste upphandlingen hade han själv informerat
Gavlegårdarna AB om Nacka-domen så att TIB-auktorisation
kom med som ska-krav.
– Jag tycker att TIB-auktoriserade entreprenörer ska ta ansvar
för att informera om att det är förenligt med LOU, och enligt
förvaltningsrätten en lämplig åtgärd för att säkerställa kvaliteten.
Jag länkar alltid till information om domen på TIB:s hemsida.
TAK & TÄTSKIKT nr 1-2015. Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare
7
10+5 års garanti gäller oavsett om orsaken
beror på produkten eller på arbetsutförandet *
Vi levererar alla våra
tätskikt med fullvärdiga
tätskiktsgarantier!
Det kostar varken entre­
prenören eller fastighets­
ägaren något extra!
Våra
tak & tätskiktsgarantier
är omfattande men enkla!
www.takochtätskiktsgarantier.se
Högkvalitativa tätskikt
i världsklass!
*gäller enligt försäkringsvillkor då läggningsanvisningar min. AMA har följts
www.takcentrum.se
TÄTSKIKT PÅ TAK SEDAN 1889
Trebolit har producerat tätskikt med
kvalitet i över hundra år. Detta har
gett oss en oöverträffad erfarenhet när
det gäller att skapa hållbara system
för moderna tak i vårt svenska klimat.
Med våra tre starka M, Material,
Metod & Montör tillser vi att det inte
finns några svaga länkar i vår kedja.
Ett vinnande tätskikt för framtiden!
Box 22 • 263 21 Höganäs • Tel 0410-480 00 • Fax 0410-103 11 • [email protected] • www.trebolit.se
Johan Börjesson, VD på Takmontage AB slutförde TIB-auktorisationen och vann upphandlingen
TAKMONTAGE VILL INTE KONKURRERA
MED OSERIÖSA FÖRETAG
Takmontage AB slutförde sin TIB-auktorisation och hoppas i framtiden
slippa konkurrera med oseriösa entreprenörer.
"BESTÄLLARENS FÖRTROENDE FÖR OSS ÄR VÅR STYRKA"
Takmontage AB slutförde sin TIB-auktorisation och hoppas i
framtiden slippa konkurrera med oseriösa entreprenörer som
fuskar och tullar på säkerhet och kvalitet. Varken beställaren,
takentreprenören eller tak-& tätskiktsbranschen vinner på det.
"SLUTFÖRANDET AV TIB-AUKTORISATIONEN VAR
AVGÖRANDE NÄR VI VANN UPPHANDLINGEN"
Fler och fler kommuner ställer och kommer att ställa TIBauktorisation som ska-krav efter Nacka-domen. Förra året stod
Takmontage AB i Malmö inför en upphandling på flera
miljoner som krävde TIB-auktorisation. Trots att de satsat på
TIB:s utbildningar och uppfyllde alla krav var de ännu inte
auktoriserade av TIB, det var själva ansökan som saknades.
De fick ändan ut vagnen och lämnade in de sista underlagen
i sista minuten.
– Ansökan godkändes. Vi vann upphandlingen och nu har vi
TIB-auktorisation för 2015, säger Johan Börjesson, VD på
Takmontage AB.
TIB-AUKTORISATIONEN GER UPPHANDLARE ETT
VERKTYG FÖR KVALITETSSÄKRING
Det finns TIB-auktoriserade takentreprenörer över nästan hela
landet. Betydligt fler skulle kunna vara det, menar Johan
Börjesson, och fler kommuner borde kunna ställa TIBauktorisation som ska-krav.
– Skulle offentliga upphandlare skriva in TIB-auktorisationen
som ett ska-krav skulle det inte komma in oseriösa företag,
och man skulle få bort dem från upphandlingarna.
I takt med att beställare får mer insikt kring detta kommer
ska-kravet också att bli allt vanligare i framtiden, och med det
ge en stor fördel för TIB-auktoriserade företag.
VÄGRAR ATT KONKURRERA MED OSERIÖSA FÖRETAG
Idag ser många entreprenörer att de inte konkurrerar på lika
villkor. I många fall kan beställarens okunskap kring krav och
regler utnyttjas av oseriösa företag för att få igenom en affär.
Kravet på TIB-auktorisation kan enligt Johan Börjesson ge en
sund konkurrens.
– Jag förlorar hellre tio uppdrag i rad om jag konkurrerar med
seriösa företag. Ingen tycker om att förlora jobb mot oseriösa
som fuskar och tullar på taksäkerhet, löner och materialval.
POSITIVT MED FLER TIB-AUKTORISERADE FÖRETAG
Johan Börjesson ser positiv på utvecklingen att fler och fler
seriösa företag auktoriserar sig.
– Jag tror att många har det mesta klart, det är bara pappersarbetet kvar. Det gäller att lägga manken till. Ju fler som
anammar det desto fler entreprenörer kommer att haka på
auktorisationsarbetet.
TAK & TÄTSKIKT nr 1-2015. Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare
9
Använder du fortfarande
gammaldags, tung och
tjock isolering på ditt tak?
Hundratusentals kvadratmeter tak i Sverige
är redan isolerade med Therma PIR!
Kingspan Insulation erbjuder genomtänkta, beprövade och hållbara
lösningar för alla tänkbara behov. Som europas ledande leverantör
av högeffektiv isolering har vi ett brett sortiment av både raka skivor
och fallskivor för leverans i Sverige inom en vecka.
Som du kan se på kartan har vi redan levererat isolering till nästan
alla Sveriges hörn. Vi har den isolering du behöver – inte minst
om du vill bygga tunnare!
Techline: +46 (0) 8 410 92 110 | email: [email protected] | www.kingspaninsulation.se
PRESTANDADEKLARATION OCH
CE-MÄRKNING ÄR OBLIGATORISK VID
MEKANISKT INFÄSTA TÄTSKIKTSSYSTEM
ALLA BYGGPRODUKTER MÅSTE HA EN CE-MÄRKNING
Alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard
måste ha en prestandadeklaration och CE-märkning för att få
säljas i Sverige, enligt EU:s byggproduktförordning. För en
producent som erhållit en ETA så gäller samma krav på CEmärkning och prestandadeklaration. För infästningssystem
till isolering och tätskikt på yttertak är CE-märkning och
prestandadeklaration obligatoriskt.
ETAG ÄR EN NÖDVÄNDIGHET FÖR ATT KUNNA
GÖRA EN VINDLASTPROVNING
För infästningssystem till isolering och tätskikt på yttertak är
det mycket viktigt att samtliga komponenter är provade enligt
ETAG 006. Det karakteristiska värdet som erhålls vid provningen
för fästdon, brickor och hylsor jämförs mot systemprovning för
motstånd mot vindlast enligt EN-16002, så att det dimensionerande hållfasthetsvärdet för applikationen erhålls och kan
sedan användas vid vindlastberäkning enligt SS EN 1991-1-4.
Ett exempel är att takentreprenören inte kontrollerar vilken plåt
som används till bärande underlag. Om vindlastberäkningen
genomförs ändå, men med en "standardplåt" som har 24 cm
delning mellan topparna, men där den använda plåten visar sig
ha en delning på 28 cm. Väljer man att "köra ändå" så stämmer
inte beräkningen och ger då en ökad risk för avblåsning och
ett ansvar om så skulle ske.
Även punkten Välj Terängtyp 0-IV kan vara föremål för
"chansning", och tillsammans med exemplet ovan är det enkelt
att förstå konsekvenserna när dessa värden är felaktiga.
Noteras skall att både utföraren av vindlastberäkningen och
takentreprenören har ett gemensamt ansvar för att det blir rätt.
"Både utföraren av vindlastberäkningen
och takentreprenören har ett gemensamt ansvar för att det blir rätt."
KONSTRUKTIONSHANDLINGARNA SKA FÖLJAS
En tredje felkälla kan vara att takentreprenören blandar anvisade
infästningar med infästningar som "ligger på hyllan". I alla fall
har takentreprenören medvetet eller omedvetet frångått regelverk, krav och konstruktionshandlingar och är i både praktisk
och juridisk mening en orsak till att en avblåsning kan ske.
"Utan provresultat utifrån ETAG 006
riktlinjer är det omöjligt att utföra en
vindlastberäkning för ett mekaniskt
infäst tak med tätskikt enligt gällande
svenska normer."
KORREKTA VÄRDEN TILL VINDLASTBERÄKNINGEN
Vindlastberäkningen är en konstruktionshandling och måste
betraktas som en sådan. Det förekommer tyvärr det att man
"chansar" vid leverans av beräkningsunderlag.
BERÄKNING SKA SKE MED INFÄSTNINGENS SVAGASTE LÄNK
Vid vindlastberäkning av ett tak med tätskikt skall den dimensionerande lasten för fästdonet fastslås. Det gäller att studera
både hållfasthet mellan hylsan och tätskiktet samt mellan skruv
och underlag. Det lägsta värdet av de två ger det dimensionerande
värdet som skall används vid vindlastberäkning för taket.
TAK & TÄTSKIKT nr 1-2015. Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare 11
VI KOMPROMISSAR ALDRIG.
Med över 110 års forskning och utveckling i ryggen har vi
skapat tätskikt som alltid ger dig ett resultat som håller,
oavsett väderomslag och yttre påfrestningar. Genom årliga
utbildningar av takentreprenörer anslutna till oss, försäkrar
vi oss om att kunskapsnivån är den bästa. Det är därför vi kan
lämna Sveriges mest omfattande garantier.
Välkommen till Mataki.
www.mataki.se


EXTREMARE VÄDER SÄTTER PRESS
PÅ TAK- & TÄTSKIKTSFÖRETAGEN
Det går inte att komma undan; så fort en avblåsning har skett så synliggörs alla bevis.
I nästan alla fall är det takentreprenören som blir drabbad.
EXTREMARE VÄDER DRAR ÅT SNARAN
Att vädret blir extremare är ett faktum, och med det fler och
kraftigare stormar. I Sverige ser vi att avblåsningar av tak förekommer, och med extremare vindar kommer det att ge både
tak och tak- och tätskiktsbranschen större påfrestningar.
För takentreprenörer som inte utfört arbetet enlig avtal, följt
normer eller undanhållit information kan oron vara befogad.
När ett tak blåser av så går det inte att värja sig. Alla bevis syns
och någon ska ställas till svars, och i de allra flesta fall är det
takentreprenören som är ansvarig eller kommer emellan.
"Ansvarsfrågan blir aktuell först
när avblåsningar skett, och
konsekvenserna kan då bli stora
för enskilda takentreprenörer."
MÅNGA NYA TAK GÖRS IDAG UTAN ATT FÖLJA EUROKOD
TIB har tillsammans med branschen tagit fram handboken
Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktssystem, Eurokod
SS-EN-1991-1-4. Här finns krav, regler och anvisningar från
AMA Hus 14 och gällande svenska standarder, sammanställda
och tydligt beskrivna för att inget ska gå fel.
Vi kan konstatera att en allt för stor procent av nya tak idag
görs med mindre eller större avvikelser från dessa normer,
vilket kan ske både medvetet eller omedvetet.
Idag finns takentreprenörer som är medlemmar i TIB och de
som valt att stå utanför. Frågan är om beställare och tak- och
tätskiktsentrepenörer inser allvaret med outbildad personal och
de stora riskerna det innebär när regler och krav inte följs.
DET ÄR ENKELT ATT GÖRA RÄTT
TIB arbetar ständigt med att utbilda och auktorisera medlemsföretagen. För takentreprenörer krävs insikter och ibland små
förändringar för att det ska bli rätt hela vägen, och med det
eliminera risker för beställare och det enskilda företaget.
Grundregeln är alltid att skriva in i avtalet och sedan utföra
arbetet enligt AMA Hus och Eurokod SS EN 1991-1-4. Görs
det så kommer sannorlikt inga tak att blåsa av.
NEDAN BESKRIVS VANLIGA FELKÄLLOR
1 Vindlastberäkningen måste förses ger korrekta ingångs värden. "Chansa" inte på plåttyp (delning mellan toppar) och
terrängtyp utan att ta reda på verkliga värden. Här är det
enkelt att förstå hur en beräkning kan bli felaktig.
Kompetens och delaktighet krävs av både den som lämnar
uppgifter och den som utför vindlastberäkningen.
2 Välj endast infästningsleverantörer med CE-märkta infäst ningar och med prestandadeklaraton för gällande underlag.
3 Välj infästningssystem som din tätskiktsleverantör har
provat och godkänt tillsammans med sina tätskikt enligt
EN-16002:2010.
4 Takentreprenören får aldrig frångå anvisningar från pro jektets vindlastberäkning. Ett exempel kan vara att inte
blanda anvisade med icke anvisade infästningar.
TAK SOM INTE UPPFYLLER KRAV GODKÄNNS INTE
Enligt Roger Nilsson på AB Tätskiktsgarantier i Norden så
godkänns inte tak som inte följer regler och krav.
– I våra riktlinjer hänvisar vi till Eurokod SS EN 1991-1-4 samt
ETAG 006, både avseende krav på material (infästningar) och
dimensionering av vindlast, säger han. Vindlastberäkning och
infästningsplan ska alltid upprättas vid mekanisk infästa tätskiktssystem och dessa ska bifogas vid beställning av garantin.
GARANTIER LÄMNAS ENDAST PÅ TAK SOM UPPFYLLER
REGLER OCH KRAV
Slutbesiktningen skall göras av en "därtill lämplig person" med
noteringen "skall för detta ändamål ha teknisk kompetens".
Vid en okulär besiktning syns av naturliga skäl endast en begränsad del av arbetet och ingående komponenter. En korrekt
bedömning kan därför endast göras med tillgång till egenkontroller och infästningsplan. Ingen vinner på att få igenom
detta lättvindigt; har takentreprenören lämnat felaktiga
uppgifter eller inte följt normer är ansvarsfrågan tydlig.
Roger Nilsson på Tätskiktsgarantier säger som exempel att
infästningar som inte är CE-märkta eller saknar prestandadeklaration (syns ej vid en okulär besiktning), inte får användas.
Han är tydlig med att de inte lämnar garantier om krav och
gällande regler inte efterlevs.
TAK & TÄTSKIKT nr 1-2015. Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare 13
ko
ntr
Protan Vakuumtak
oll
era
to
ch
go
dk
än
ta
vS
JU STARKARE VIND,
DESTO BÄTTRE EFFEKT
int
ef
By
gg
for
sk
(T
G
22
Protan Vakuumtak är ett unikt system, som med hjälp av vindkraften skapar ett undertryck och
suger fast takduken mot underlaget. Det krävs inga infästningar på takytan. Ingen perforering av
fuktspärren. Protan Vakuumtak är ett hållbart system även i mycket extrema väderförhållanden. Ju
starkare vind, desto bättre vakuumeffekt. Enklare. Snabbare. Bättre.
Takinnovation sedan mer än 40 år.
Protan grundades för 75 år sedan och är idag en av de ledande takleverantörerna i Europa. Protan takduk har under de
sista 40 åren installerats på tak i olika klimatzoner som sträcker sig från öknen i Afrika till tundran på Svalbard. Takdukar
från Protan är robusta och har en lång livslängd i alla slags väderförhållanden. Vår PVC-duk håller era värden skyddade
och säkra, år efter år. Vårt mål: Att alltid vara steget före inom utveckling, teknik och expertis.
[email protected]
www.protan.se
81
)
ÖKAD KUNSKAP HOS BESTÄLLARE
SORTERAR BORT "OLAGLIGA" OFFERTER
Ingen vill beställa ett tak som inte är utfört enligt regler och standarder, där garantier och
försäkringar inte gäller. Flera avtal som skrivs idag skulle inte ske om beställaren hade alla fakta.
EN MEDVETEN BESTÄLLARE VÄLJER RÄTT
När en beställare väljer takentreprenör kräver, och förutsätter,
de flesta att krav, normer och riktlinjer uppfylls. Erfarenheten
från branschen visar dock att kunskap och insikt om detta samt
förståelse kring ansvar, garanti och försäkringar är långt ifrån rotat.
Med alla fakta på bordet är det få beställare som vill chansa
på en lösning med ej testade komponenter, åsidosatta regler
och försäkringar som inte faller ut vid en skada. Än mindre
om beställaren inser att den med stor sannorlikhet får ta hela
kostnaden om den oseriösa takentreprenören går i konkurs.
Insitamentet att välja ett företag som står utanför TIB blir allt
mindre, när krav på utbildning och följda regler blir självklart.
EUROKOD SKA STÅ SOM KRAV I VARJE UPPHANDLING
Det som skrivs i upphandling och avtal måste fullföljas genom
hela projektet. Erfarenheten från branschen visar på variationer
i formuleringar och avsaknad av krav som gör det möjligt att
kringgå normer, eller snarare tron på att man kan göra det.
Eftersom standardavtalen AB 04/ABT 06 användas i nästan
varje byggprojekt innebär det i praktiken, med innefattande
formulering, att det är Eurokod SS EN-1991-1-4 och AMA Hus
som gäller, skall stå som krav, följas under hela projektet och
är juridiskt bindande. Läs artikel Stormvarning på sid 21.
EN RISKFYLLD BESTÄLLNING KAN BLI AV PÅ TVÅ SÄTT
Det ena sättet är att beställaren i olika grad inte känner till eller
inte blir informerad om grundläggande regler. Beställaren litar
på att allt är i sin ordning och handlar i god tro. Blåser ett tak
av får dock takentreprenören det juridiska ansvaret.
Det andra, och osannorlika, sättet är att beställaren vet vad
som gäller men skriftligt väljer att frånskriva sig regler, garanti
och möjlighet till ersättning via försäkringen.
"För varje upphandling med standardavtal eller hänvisning till exempelvis
Tätskiktsgarantier gäller AMA HUS
14 och Eurokod SS-EN-1991-1-4."
TIB-AUKTORISATIONEN ÄR BESTÄLLARENS GARANTI
En TIB-auktoriserad takentreprenör är beställarens garanti för
ett rätt utfört arbete och möjligheten att välja bort företag som
vill "få igenom" en affär med hjälp av beställarens okunskap.
Denna tillgång, och det förtroendekapital som TIB åstadkommer,
används och förvaltas av varje enskilt medlemsföretag.
Genom att alltid informera om att Eurokod SS EN-1991-1-4 och
AMA Hus är juridiskt bindande svenska normer och Boverkets
minimikrav, så kommer allt fler oseriösa takentreprenörer att
sorteras bort. Därtill kan tilläggas den prejudicerande Nackadomen, där offentliga upphandlare har rätt att kräva att
takentreprenören ska vara TIB-auktoriserad.
BESTÄLLARENS KONSULT MÅSTE VETA VAD SOM GÄLLER
I många fall anlitas en extern konsult till att skriva ett underlag
för upphandlingen. Vid offentlig upphandling används ofta
formuleringen "Skall uppfylla Tätskiktsgarantiers krav eller
liknande". Tätskiktsgarantiers krav hänvisar även de till
Eurokod SS EN-1991-1-4 och AMA Hus. Dock försäkrar de
endast arbeten utförda med vissa typer av material.
Formuleringen "eller liknande" får dock inte öppna för tron, eller
möjligheten, att det går att frångå gällande svenska normer.
Oavsett var entreprenören eller materialleverantöten kommer
ifrån, eller har en egen försäkringslösning, måste samma
svenska och europeiska byggnormer följas.
TAK & TÄTSKIKT nr 1-2015. Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare 15
ULF WERNQUIST SUMMERAR SINA
ÅR SOM ORDFÖRANDE
Jag avgår vid stämman i maj, definitivt som ordförande för TIB, efter att ha suttit som sådan sedan
1999 och sedan 1988 varit styrelseledamot.
Att jag över huvud taget kom in i branschen är en
sinkadus. Jag skulle bara försöka hjälpa min far som
drivit sin "takverksamhet" i enskild firma och råkat
illa ut, ekonomiskt. Efter några års ekonomistudier
och militärtjänst började jag ta tag i problemen,
hösten 1969. Stora skulder fanns till både kronofogden och leverantörer. Det var omöjligt att med
bra resultat driva verksamhet i aktuell form.
Därför startades AB Takvärn 1970.
Samtliga skulder betalades slutligen efter några
mycket slitsamma år med stora personliga försakelser. Meningen var att jag då skulle kliva av.
Men det blev inte så utan jag fortsatte med att leda
företaget.
Det har varit en spännande resa med många kontakter och förvecklingar. Takvärn har till och med
hunnit med att ett tag vara materialleverantör, i
Svenska Soprema AB tillsammans med Olander &
Eriksson i Norrköping, Engman Tak i Göteborg
och Kenneth Einarsson i Karlstad. Men huvuddelen av tiden som entreprenör.
I den rollen kom det tidigt fram de ojämlika villkor
de konkurrerande aktörerna arbetade under. Vissa
företag arbetade med mycket seriösa satsningar
som grund i form av utbildningar, justa villkor för
sina anställda och godkända material. Dessa företag
konkurrerade med dem som från en dag till en
annan kom in på marknaden och skaffade sig större
eller mindre order med bara lågt pris som argument.
Inget gemensamt regelverk fanns vilket skapade
öppningar för dessa nya aktörer, mer eller mindre
seriösa.
När så Takentreprenörföreningen, TIB, startades
kunde man skönja någonting som skulle kunna
leda till en "Branschordning". Genom att bli medlem
i den föreningen kunde man också erbjuda sina
kunder Tätskiktsgaranti som var en fullständigt
unik produkt. TIB var delägare i det bolaget initialt
och under många år.
Jag har fått kritik för att jag tog initiativ till att
frånträda det delägarskapet men står för min uppfattning att TIB i första hand är en Entreprnörsorganisation och skall värna samtliga sina medlemmars verksamhet. Eftersom de entreprenörer,
medlemmar i TIB, som inte arbetade med vissa
varumärken kunde komma i åtnjutande av Tätskiktsgaranti kunde inte heller TIB försvara sitt
fortsatta delägarskap.
Kritik har också riktats mot att TIB 2006 införde
skärpta krav för medlemskapet i TIB. Vi ser det
som fullständigt nödvändigt med den skärpningen
som bland annat innehöll krav på genomgångna
särskilda utbildningar, med godkänt resultat, för
både företagsledare och montörer. Dessutom en
förbindelse om att sköta skatter och avgifter, att
använda aktuella leverantörers montageanvisningar
samt att ha försäkringar gällande för verksamheten.
TIB står i dag för allt väsentligt branschövergripande inom tätskiktsverksamheten i Sverige.
Utbildningspaket, tillgängliga för alla, både
skolor och för igångvarande entreprenadföretag,
gemensamma krav för infästningar av tätskikt
är bara ett par exempel. Vi har tillsammans med
konkurrerande leverantörer och tillverkare lyckats
skapa en begriplig och nåbar grund för entreprenörerna och deras anställda montörer att agera
högst seriöst. Kronan på verket är naturligtvis
TIB-auktorisationen.
TIB-medlemmar ska känna stolthet för att ha
medverkat till denna utveckling och att medlemmarnas kunder, inklusive föreskrivare och
besiktningsmän, ska känna trygghet i att anlita en
TIB-medlem för sin tätskiktsentreprenad.
Jag vill med detta tacka för den tid som varit samt
önska er alla en god framtid.
Ulf Wernquist
Avgående Ordförande
TAK & TÄTSKIKT nr 1-2015. Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare 17
NYHET!
100 års erfarenhet
av nordiskt klimat
En byggnadsdel är precis lika viktig idag
som för hundra år sedan. Taket!
Det ska stå emot vårt nordiska klimat med regn, rusk, snö,
stormar och heta somrar. Taket ska klara att skydda hela
byggnaden och människorna som vistas där från väder och
vind i många år. Då är kvaliteten, materialvalet, metoderna
och monteringen direkt avgörande för husets funktion.
Icopal har skyddat hus från fukt sedan 1915.
Takbryggor
Fästöglor
Skyddsräcken
Nock- och takfotsräcke
Tak- och väggstege
Skorstensband
Snörasskydd
Konsoler
NYHET! LIVLINEFÄSTE
Taksäkerhet för tak& tätskiktsföretag.
Komplett sortiment!
www.infastningardirekt.se
INFÄSTNINGAR DIREKT SVERIGE AB Telefon: 0430 149 90
Ad 4_91x128mm_Mag Bofast_se_Layout 1 2/6/13 1:06 PM Seite 1
Ekologisk och fuktsäker isolering
Vilken isolering
håller i minst 60 år ?
FOAMGLAS® Nordic AB
www.foamglas.se
Läs mer på
icopal.se
Icopal. Inspirerade av
verkligheten sedan 1915.
Ulf Wernquist summerar många år av målinriktat arbete
TIB HAR UTVECKLAT ETT STORT
FÖRTROENDEKAPITAL FÖR TAKOCH TÄTSKIKTSBRANSCHEN
Från starten och fram till idag har TIB påverkat branschen, skapat kundnytta och verktyg för beställare för att välja kvalitet,
samt givit medlemsföretagen fördelar och ett förtroendekapital. TIB gör också medlemsföretagen förberedda på framtidens
krav och ger beställare kvalitetssäkrade samarbetspartners vid varje tak- och tätskiktsentreprenad. Sedan 2006 när de nya
stadgarna fastslogs och arbetet med varumärke och grafisk identitet påbörjades, vill Ulf Wernquist lyfta fram några viktiga
milstolpar som påverkar både beställare och medlemsföretagen varje dag. Utan TIB skulle detta inte skett.
TIB-AUKTORISATIONEN GER TIB-FÖRETAGEN EN UNIK SÄRSTÄLLNING
TIBs auktorisation är heltäckande och kan idag skrivas in som ett ska-krav vid en offentlig upphandling.
Det är beställarens verktyg för att säkerställa kvalitet och ger konkurrenskraft för TIB-företag.
TIB UTBILDAR TIB-FÖRETAGENS MONTÖRER OCH FÖRETAGSLEDARE
Utbildning är ett krav för TIB-medlemskap. TIB genomför både utbildningar för tak-och tätskiktsmontörer och för företagsledare och ökar företagens konkurrenskraft.
SKOLVERKET, BYN OCH TIB HAR FORMAT FRAMTIDENS YRKESUTBILDNING
Kursmaterialet kan användas av traditionella lärlingar, för företagsförlagda utbildningar, TIBs utbildningsprogram, för att ge yrkesverksamma kompetensbevis och för gymnasieelever på byggprogrammet.
TIB PÅVERKAR I SVERIGES BYGGINDUSTRIERS BRANSCHREGIONRÅD
TIB är en engagerad påverkare och är en rådgivare som företräder tak- och tätskiktsbranschen i bland
annat Sveriges Byggindustriers Branschregionråd, där flera organisationer har samma kvalitetsmål.
EUROKOD-HANDBOKEN FÖRTYDLIGAR REGELVERKET FÖR TAK- OCH TÄTSKIKTSFÖRETAGEN
Allt högre krav ställs på tak- och tätskiksföretagen. Därför har TIB tillsammans med övriga branschen
tagit fram Eurokod-handboken som tolkar och tydliggör normer och regler för tak- och tätskiktsföretagen.
TIB SKAPAR BRANSCHENS PROFESSIONELLA MATERIAL FÖR UTBILDNING OCH STYRNING
TIB har arbetat hårt och systematiskt med att producera och sprida det kunskapsmaterial tak- och
tätskiktsbranschen behöver, vilket ger långsiktiga synnergieffekter.
TIB GER SMÅ OCH STORA TIB-FÖRETAG SAMMA JURIDISKA SPETSKOMPETENS
I TIB har medlemsföretagen tillgång till juridisk expertis, oavsett storlek på företag. Det ger en
trygghet även för kunden när alla TIB-företag har tillgång till samma spetskompetens.
TIB EXPONERAR OCH PÅVERKAR MED BRANSCHTIDNING, WEBB OCH PR
TIB arbetar aktivt med att driva tak- och tätskiktsentreprenörernas frågor och marknadsföra
medlemsföretagen via tidningen Tak & Tätskikt, webb och pr.
TAK & TÄTSKIKT nr 1-2015. Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare 19
Säker På TakeT
Nyhet
En ap !
p fö
din ta r
ksäker
ket
En app för dig som snabbt vill ta fram
gällande krav på taksäkerheten när du
är på taket.
Med hjälp av din Smartphone får du
enkelt fram taklutning och snözon.
Övriga fakta matar du snabbt in och
tillsammans med bilder på taket har du skapat dig ett underlag
som du kan spara eller maila vidare.
Infästning för tätskikt
Infästningen passar till samtliga produkter i Weland
Ståls sortiment. En unik produkt som möjliggör en enkel,
säker och tät montering oberoende av underlaget.
• Kan monteras var som helst, inte bara över skarv.
• Finns i förhöjd eller slät variant.
• Gängade hål i plåten underlättar montaget.
Ladda
ner
adskostn
fritt
Vårt kompletta
takskyddssortiment
•
•
•
•
•
•
Nock- / Takfotsräcken
Takbryggor
Takstegar
Snörasskydd
Skyddsräcken
Fasadstegar m.m.
www.welandstal.se
Weland Stål AB | Industrivägen 1 | 523 90 Ulricehamn
Tel: 0321-261 60
Veg Tech
- för grönare städer
Skräddarsydda lösningar vid
isolering av tak!
Montering av
sedumtak
Veg Techs sedumtak
Vi levererar takfall i både EPS och XPS.
Välkommen till en expert på tak!
När du har höga krav på kvalité och funktion välj Veg Techs
smarta växtprodukter för ett grönare byggande i våra städer.
Varför Veg Techs sedumtak?
Minskar avrinningen med upptill 50%
Odlat i Sverige med svenskt växtmaterial
Jackon - lätta lösningar för ett bättre klimat!
Säkerhetsutbildade montörer
Tel: 0472-363 00 • 08-669 48 00 • vegtech.se • gronarestader.se
JURIDIK FÖR TAK- & TÄTSKIKTSBRANSCHEN
med Victoria Edelman från Andersson Gustafsson Advokatbyrå
STORMVARNING
Lugnet efter stormen. Det gäller dock inte i alla lägen.
För dig som takentreprenör kan ett bortblåst tak
orsaka allt annat än ett stillsamt tillstånd. En mängd
svåra frågor kan uppstå. Vilket ansvar har du som
takentreprenör i en sådan situation? Har du iakttagit
dina skyldigheter vid projektering och utförande av
tätskiktet? Vilka åtgärder kan du tvingas vidta?
Täcker försäkringarna eventuella kostnader?
VILKET ANSVAR HAR TAKENTREPRENÖRER?
För många takentreprenader gäller standardavtalen AB 04/ABT 06
av vilka framgår att entreprenören ansvarar för att författningar följs.
Det innebär att entreprenören måste följa lagar, förordningar,
föreskrifter och allmänna råd vid utförande av sina arbeten.
År 2011 infördes nya europeiska regler för beräkning av vindlast
i Sverige. Reglerna gäller som svensk standard SS-EN 1991-1-4
Allmänna laster – vindlast. För att kunna utföra en vindlastberäkning
enligt dessa regler måste provning ske enligt svensk standard
SS-EN 16002:2010. Reglerna kompletterar den sedan tidigare
gällande eurokoden som framgår av standarden SS-EN 1990
Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk. Boverket har
fastställt att eurokoderna motsvarar svenska föreskrifter och allmänna
råd. Det betyder att takentreprenörer vid utförande av en takentreprenad enligt AB 04/ABT 06 är skyldiga att följa eurokoderna.
Av AB 04/ABT 06 framgår vidare att entreprenaden ska utföras
fackmässigt. Beträffande fästdon för tätskikt anges i AMA Hus 14 en
hänvisning till provningsstandarden ETAG 006, vilket således är ett
fackmässigt utförande.
Om standardavtalen inte skulle vara avtalsinnehåll måste entreprenaden
ändå utföras i enlighet med svensk lagstiftning, vilket innebär att
föreskrifterna i eurokoderna likväl måste följas.
Fortsättning på sid 23 >
TAK & TÄTSKIKT nr 1-2015. Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare 21
Soprema skyddar era tak
Byggnadstätskikt
SOPRALENE MF 5500
STRATEC II S
FLAGON TPO
• Takpapp med SBS-bitumen
• Diffusionöppen underlagsduk
• Syntetiskt takduk
• SOPRALENE MF 5500 används
vid enlagstäckning eller som
övre lag i en flerlagstäckning
• Stratec II S kan antingen läggas
direkt på spont eller mellan
takstolarna, eller ovanpå
isolering.
• FLAGON TPO används vid
enlagstäckning och passar alla
typer av underlag och lutningar
ALSAN PMMA
• Poly-Methyl-Methacrylate
hartsprodukter för tätning av bl.a.
takterrasser, balkonger, loftgångar.
• Flytande tätningsmaterial, ultrasnabb
vidhäftning, stort utbud av färger.
Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata
Soprema AB - Segeltorpsvägen 74 - 125 53 ÄLVSJÖ
Tel: +46-(0)8-646 35 00 - Fax: +46-(0)8-646 35 50
Tib magazine_20150423_advert.indd 1
[email protected] I www.soprema.se
24/04/2015 15:37:03
17 000 m² Sl depåhall, Skärmarbrink
Sarnafil® T
mer än 25 årS erfarenheT av hållbara och miljöanpaSSade Takdukar
www.sika.se
SVENSK STANDARD
SS-EN 16002:2010
European Organisation for Technical Approvals
Europäische Organisation für Technische Zulassungen
Organisation Européenne pour l’Agrément Technique
Fastställd/Approved: 2010-05-31
Publicerad/Published: 2010-07-06
Utgåva/Edition: 1
Språk/Language: engelska/English
ICS: 91.100.50
Flexibla tätskikt – Bestämning av motstånd mot vindlast för
mekaniskt fastsatta tätskikt
ETAG 006
Edition March 2000
Amended November 2012
Allmän material- och arbetsbeskrivning
för husbyggnadsarbeten
GUIDELINE FOR EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL
OF
SYSTEMS OF MECHANICALLY FASTENED
FLEXIBLE ROOF WATERPROOFING MEMBRANES
AMA
14
Hus
Copyright © 2012 EOTA
EOTA
Kunstlaan 40 Avenue des Arts,
B - 1040 Brussels
SS EN 1991-1-4 Allmänna
laster – vindlast
SS-EN 1990 Grundläggande
dimensioneringsregler för bärverk
SS-EN 16002:2010
Även försäkringsbolagen uppställer krav på utförande av taktäckningar med tätskikt.
En förutsättning för att en särskild tätskiktsförsäkring/tätskiktsgaranti ska kunna tecknas är vanligen en godkänd slutbesiktning.
En besiktning enligt AB 04/ABT 06 genomförs av en därtill
lämpad person. Besiktningar sker ofta baserat på entreprenörens
egenkontroll och utgångspunkten är att den är korrekt.
Enbart den omständigheten att en tätskiktsförsäkring har
kunnat tecknas med stöd av en godkänd slutbesiktning ger
dock inte per automatik ett ersättningsskydd vid eventuella
skador, utan försäkringsbolagens samtliga krav måste uppnås.
Om dessa krav inte uppfylls gäller inte tätskiktsförsäkringen.
Till exempel anger försäkringsbolaget AB Tätskiktsgarantier i
Norden som en förutsättning för ansvarsutfästelse att deras
riktlinjer, materialleverantörens anvisningar och AMA Hus
ska följas samt vidare krävs vid mekanisk infästning av
tätskikt att vindlastberäkning utförs och att infästningsplan
upprättas enligt Eurokod SS-EN-1991-1-4.
VILKA ÄR RISKERNA OM INTE EUROKODERNA FÖLJS?
Om en takentreprenör inte följer eurokoderna innebär det att
takentreprenören åsidosätter författningar och att entreprenaden
inte utförs fackmässigt, vilket är ett kontraktsbrott.
Om en takentreprenör i egenkontroller intygat att entreprenaden
utförts i enlighet med gällande författningar, exempelvis
eurokoderna, trots att det inte stämmer kan fråga vara om
brottet osant intygande enligt 15 kap. 11 § brottsbalken.
Om inte eurokoderna följs avseende bland annat vindlast innebär det, förutom både ett kontrakts- och lagbrott, att entreprenaden är felaktig. Takentreprenören ansvarar i ett sådant
läge för alla skador på grund av felet. Eftersom entreprenaden
inte utförts fackmässigt riskerar du som takentreprenör att
behöva göra om entreprenaden på nytt eller att tvingas betala
höga kostnader till beställaren på grund av felet.
ETAG 006
AMA HUS 14
En takentreprenör som bryter mot eurokoderna riskerar även
att förlora sin TIB-auktorisation.
Om eurokoderna inte efterlevs finns även en risk vid följdskador
att ingen ersättning alls utgår från tätskiktsförsäkringen.
Beroende på omständigheterna skulle underlåtenheten att
inte följa eurokoderna också kunna bedömas som ett grovt
vårdslöst agerande. I ett sådant fall utbetalas inte heller någon
ersättning från ansvarsförsäkringen.
VILKA FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER SKA VIDTAS?
Riskerna för att omfattande skador uppstår kan enkelt minskas
genom att takentreprenörerna ser till att eurokoderna följs vid
utförandet av takentreprenader. Regelverket är komplicerat och
TIB har därför i samarbete med branschens ledande aktörer
arbetat fram och gett ut en branschtolkning av Eurokoden som
ger god handledning, Dimensionering av mekaniskt infästa
tätskiktsystem Eurokod 1991-1-4. I denna finns tydliga krav på
ingående komponenter, CE märkning och prestandadeklaration,
samt även ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna såsom
materialleverantörer, beställare och takentreprenörer schematiskt
redovisad för att ytterligare säkerställa att bestämmelserna
uppfylls och till undvikande av att skador uppkommer.
Viktoria Edelman
Jaana Nilsson Advokat/delägare Jur.kand.
Andersson Gustafsson Advokatbyrå
Professionell och kostnadsfri juridisk
rådgivning för företag anslutna till TIB
ANDERSSON GUSTAFSSON
ADVOKATBYRÅ
Telefon: 08-677 17 00
Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04) eller Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-,
anläggnings- och installationsarbeten (ABT 06), AB 04 kap. 1 § 13 respektive ABT 06 kap. 1 § 12.
2
Eurokod 1: Laster på bärverk – Del 1-4: Allmänna laster – Vindlast.
3
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) EKS 9, BFS 2013:10.
4
AB 04 kap. 2 § 1 andra stycket respektive ABT 06 kap. 2 § 1 andra stycket.
1
TAK & TÄTSKIKT nr 1-2015. Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare 23
30 FÄRDIGA PRESTANDADEKLARATONER - VI GÖR TAK- OCH TÄTSKIKTSFÖRETAG BÄST I KLASSEN
Våra infästningar är
starkast, säkrast och
ger lägre kostnad
Guardian är marknadens starkaste infästningar,
och minskar din montagetid i varje projekt.
Exempel: Storlek på tak är 3000 kvm
Plåtbrickor
Plasthylsor
Plåttak
Betongtak
Lättbetongtak
Trätak
Alu- & perforerade plåttak
Montage och farmarskruv
Maskiner & Verktyg
Borrar & Bits
Kombinationer
Nyhet! Lindab säkerhetsutrustning
Standard infästningGuardian infästning
Dimensionerade värde 588N 850N
Ger antal infästningar 8700 st a pris = 2,50kr/st 6400 st á pris = 2,50kr/st
Montagetid 61 timmar x 400kr = 24 400kr. 45 timmar x 400kr 18 000kr
Totalkostnad: 46 150 kr 34 000 kr
Order & teknisk support: 0430-149 90
www.infastningardirekt.se
Komplett sortiment av Guardian professionella infästningar, tillbehör
TG 2516
för takmontörer och Lindab säkerhetsutrustning.
% Professionell vindlastberäkning med Roof Calculator
Guardian infästningssystem provat och godkänt
% Teknisk support varje dag mellan 07-17
% Komplett sortiment för alla underlag
% Över 30 färdiga prestandadeklaratoner
% Alla produkter är CE-märkta och testade enligt ETAG006
% Allt finns på lager för direktleverans. Beställ innan kl 13.00
SPECIALISTEN PÅ INFÄSTNINGAR OCH TAKSÄKERHET
INFÄSTNINGAR DIREKT SVERIGE AB Kundservice: 0430 149 90 Mail: [email protected] www.infastningardirekt.se
400 kg/m
2
MALMÖ, HÖG BYGGNAD, HÖRNZON,
TERRÄNGTYP 1, STORM.
De som har ett slentrianmässigt förhållningssätt till vindlastberäkningen
förstår inte vilka fysiska krafter det handlar om.
STORA KRAFTER STYR VINDLASTBERÄKNINGEN
Tak och tätskikt på stora plana ytor är utsatta för väldigt
stora påfrestningar, något som noga behandlas på de
utbildningar TIB genomför för medlemsföretagen.
Oseriösa takentreprenörer, eller som i många fall, de som
saknar kunskap eller har ett slentrianmässigt förhållningsätt
till beräkningsunderlag och konstruktionshandlingar är
i många fall ovetande vilka fysiska krafter det handlar om.
Exempel från Malmö:
Vi väljer en 16 meter hög byggnad belägen i Malmö som
har terrängtyp I. Vid en storm, som blir vanligare med
extremare väder, är den beräknade vindlasten i takets
hörnzon 3,7 kN/m2. I det här fallet blir lyftkraften nästan
400 kg/m2, en siffra som borde ge varje takentreprenör och
beställare största respekt för utbildning och korrekta värden.
FEL VAL AV TERRÄNGTYP KAN GE HALVERAD STYRKA
Terrängens inverkan för byggnadens beräknade vindlast
är enorm, därför har Boverket definierat 5 olika terrängtyper (0-IV) med text och bild för att det skall vara lättare att
göra rätt val. I exemplet ovan, med en 16 meter hög byggnad
i Malmö, så dubbleras den beräknade vindlasten vid
terrängtyp I jämfört mot terrängtyp IV.
Ett annat exempel är en vindlastberäkning där CC-avstånd
mellan infästningarna, utan att kontrollera sätts till 250 mm,
men där plåtens delning mellan profiltopparna i verkligheten är 320mm. "Kör du ändå", och frångår vindlastberäkningen, kan takets hållfasthet minska med upp till 30%.
Det är av yttersta vikt att alla inblandade har kunskap, förståelse och respekt för det fysiska krafterna, att rätt värden
används i vindlastberäkningen, att provade komponenter
används och att installationen utförs på ett korrekt sätt.
TIB-ENTREPRENÖRENS CHECKLISTA FÖR
ATT SÄKERSTÄLLA VINDLASTBERÄKNING
Vindlastberäkningen är en konstruktionshandling och görs
vanligtvis av infästningsleverantören. Dessa punkter är krav
och finns med i underlaget som ligger till grund för beräkningen.
• Beräkningen är utförd enligt SS-EN 1991-1-4 samt
tillhörande TIB branschtolkning utgåva 2.
• Rätt terrängtyp (0-IV) Renovering. Studera omgivningen
1km runt byggnaden vid bedömning av terrängtyp.
•
Rätt terrängtyp (0-IV) Nyproduktion. I projektets konstruktionsritningar, vanligtvis under Allmänna Föreskrifter,
finns alltid qp eller aktuell terrängtyp samt ref. vindhastighet
angivet. Dessa skall ligga till grund för vindlastberäkningen.
• Vid bärande underlag av profilerad plåt skall beräkningen
alltid anpassas efter aktuell plåttyp samt delning mellan
profiltopparna.
• Tätskiktets infästningar, både hylsa och skruv, ska vara
CE-märkta och provade som ett system.
•
Prestandadeklaration för samtliga infästningar ska finnas.
Skruvarna skall vara provade i samma materialtyp som
aktuellt bärande underlag. Karakteristiska värden för
infästningarna redovisas i prestandadeklaration.
• Vindlastprovning är utförd enligt EN-16002 mellan takhylsan
och aktuellt tätskikt. Dokumentation över provade/godkända brickor och takhylsor skall finnas hos tätskiktsleverantören.
TAK & TÄTSKIKT nr 1-2015. Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare 25
TOPROCK® CTF System
Reducerar
utläggningstiden
upp till 50%
TOPROCK CTF är fallisolering för låglutande tak.
Systemet består av sampaketerade lameller och skivor på
en patenterad miljöpall.
Lamellerna är tillskurna för att direkt skapa fall på taket.
Tack vare få isoleringsskikt och smart logistik kan du spara
både tid och pengar.
Läs mer: www.rockwool.se
TIB ENTREPRENADPRGRAM
TAR TIBS MEDLEMSFÖRETAG
IN I FRAMTIDEN
Nu är förarbetet klart för att utveckla och kunna erbjuda
ett komplett, verksamshetsanpassat och webbaserat
IT-stöd för tak- och tätskiktsentreprenörer.
NU ÄR REFERENSGRUPPENS ARBETE SAMMANSTÄLLT
TIB Entreprenadprogram är direkt utvecklat för tak- och tätskiktsentreprenörer,
där allt är samlat i ett och samma system; projekt, kundregister, kalkyl & offert,
dokumentation, tidredovisning, egenkontroller, koppling till fakturaprogram, uppföljning och andra anpassade funktioner.
TIBs referensgrupp har under det gågna året arbetat med att konkretisera och
beskriva alla arbetsflöden. Det finns nu ett genomarbetat underlag som ligger till
grund för utvecklingen av TIB Entreprenadprogram.
TIB ENTREPRENADPROGRAM FÖRENKLAR OCH FÖRBÄTTRAR VERKSAMHETEN
Det färdiga programmet kommer att ge TIBs medlemsföretag både en minskad
och en bättre administration med bättre lönsamhet, kontroll på verksamheten,
konkurrensfördelar och ordning & reda, som följd. En erfarenhet från andra
verksamheter som redan utvecklat verksamhetsanpassade IT-stöd, är att det även
uppskattas av beställare och skapar värdefulla kundrelationer.
Nätprodukter till takkonstruktion
God ventilation • Undvik snö- och fuktproblem • Håll takrännan fri från löv
NYHET!
Ventilation
Snö- och fågelstopp
Med ett nät- och fågelstopp förhindrar
du att fåglar och insekter tränger in
under taket - och samtidigt bibehålls
god ventilation!
Snöstoppsrör
Undvik fuktproblem samt förhindra yrsnö
och insekter att ta sig in via luftspalten.
Snöstoppsröret fås i Ø 22, 32, 42, 62, 70, 90
och 120 mm.
Takrännenät
Håll takrännan ren med takrännenät
- enkel montering!
Fås i 2-meters längder och passar
alla takrännor.
Ring i dag!
018-108720
TAK & TÄTSKIKT nr 1-2015. Tema: TIB-auktorisation - framtidens verktyg för beställare 27
www.expo-net.se
PAROC® ROBSTER Stålunderlagsboard
Takisolering på stålunderlag
SNABBT OCH STABILT MED
PAROC® ROBSTER
PAROC ROBSTER är en unik underskiva med mycket hög tramphållfasthet för
underlag av bärande profilerad stålplåt. En tunnare skiva och större format
ger snabbare läggning. PAROC ROBSTER tillverkas av stenull och är därmed
brandsäker, fuktsäker och formstabil – viktiga parametrar för hållbart byggande.
PAROC Stenull framställs av sten och kan därför användas som värmeisolering i
krävande miljöer. I konstruktioner som isolerats med stenull bromsas eller förhindras
spridning av brand effektivt. För mer information besök PAROC.SE