Frågor och svar om gränskontroller

www.polisen.se
+46 77 114 14 00
Frågor och svar om gränskontroller till allmänheten
Questions and answers to the public in relation to border controls
Vad innebär det här beslutet för skillnad från tidigare när jag ska resa utomlands?
Egentligen ingen skillnad alls för personer som har rätt att vistas i Sverige. Precis som tidigare
måste alla kunna styrka sin identitet med ett pass eller ett giltigt nationellt id-kort vid kontroller
när de reser inom eller mellan EU-länder.
What differences will there be following this decision when I travel abroad?
In reality, there are no differences for persons who are entitled to stay in Sweden. Just as
before, everyone must be able to prove their identity by means of a passport or a valid national
ID card when subjected to checks when travelling within or between EU Member States.
Riskerar jag att hindras från att återvända till Sverige om jag saknar giltiga
handlingar?
Nej. Om du kan styrka din identitet på annat sätt kommer du att släppas igenom. Polisen
kan genom att ställa frågor och göra bakgrundskontroller ändå hjälpa dig att styrka din rätt
att vistas i Sverige. Men självklart är det enklaste sättet att se till att alltid ha med dig pass
eller giltigt id-kort.
Do I risk being prevented from returning to Sweden if I have no valid documents?
No. If you can prove your identity by any other means, you will be allowed to enter.
The Swedish Police can, through questions and background checks, yet assist you in proving
your right to stay in Sweden. But the easiest way is naturally to make sure you always carry
a passport or a valid ID card.
Vad gäller för nordiska medborgare och personer som har uppehållstillstånd
i ett nordiskt land?
Då räcker ett giltigt nordiskt körkort eller ett giltigt id-kort utfärdat i ett nordiskt land.
Körkortet kan i normalfallet inte påvisa medborgarskap varför en kontroll kan bli nödvändig
som kompletterande åtgärd.
Vad gäller de som inte är nordiska medborgare?
För dem gäller pass eller ett nationellt id-kort. Ett nationellt id-kort är en särskild id-handling
som utfärdas av ansvarig myndighet i respektive EU-land. I Sverige är det polisen som utfärdar
det nationella id-kortet. För denna kategori inresande, icke-nordiska EU-medborgare och
medborgare i länder utanför EU som har uppehållstillstånd i ett EU-land, måste både identitet
och uppehållstillstånd kunna styrkas.
What rules apply for nationals of the Nordic countries and persons having
a residence permit in a Nordic country?
It is enough to have a valid Nordic driver’s license or a valid ID card issued in a Nordic country.
A driver’s license normally does not state citizenship, why a check may be required as an
additional measure.
What rules apply for non-Nordic nationals?
A passport or a national ID card is required. A national ID card is an ID card issued by the
competent authority in each EU Member State. In Sweden, the Swedish Police issue national
ID cards. This category of entering persons, that is to say non-Nordic EU nationals and non-EU
nationals who have a residence permit in an EU Member State, must be able to prove their
identity as well as their residence permit.
Måste barn också ha med sig pass eller id-handlingar när de reser från Sverige?
Ja. Eftersom vi nu har gränskontroll måste även medföljande barn kunna identifieras med
pass eller nationellt id-kort. Men rätten att vistas i Sverige kan visas på annat sätt, genom
identifierade föräldrars intygande och genom frågor och bakgrundskontroller.
Do children also need to carry a passport or an ID card when leaving Sweden?
Yes. Because border controls have now been introduced, also accompanying children must
be able to be identified by means of a passport or a national ID card. But the right to stay in
Sweden can be proved in other ways, through already identified parents who assert this right
or through questions or background checks.
Kommer polisen att kontrollera alla som reser in i Sverige?
Nej, polisen kommer inte ha resurser till det. Kontrollerna kommer att göras genom gräns­
kontroller i vissa delar av Sverige. Men för att vara på säkra sidan är det alltid bäst att alltid
ta med sig giltigt pass eller nationellt id-kort.
Will the Swedish Police carry out checks on every person entering Sweden?
No. The Swedish Police will not have enough resources to ensure that. The checks will be
carried out through border controls in some parts of Sweden. But to be sure, it is always best
to carry a valid passport or a national ID card.