TEMA LARMET GÅR

LPP
Undervisande lärare: _______________________________________________________________ Klass: _________________
Tid: _________________ Elevens namn: _______________________________________________________________________
TEMA LARMET GÅR
En olycka har hänt. Du vet vad du ska göra. Ringa
112! Polis, ambulans och brandbil kan då komma till
olycksplatsen och hjälpa till.
Lärandemål
Syfte Lgr 11
Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:
●● formulera dig i tal och skrift (Sv)
●● läsa och analysera skönlitteratur för olika syften
(Sv)
●● anpassa språket efter olika syften, mottagare och
sammanhang (Sv)
●● urskilja språkliga strukturer och följa språkliga
­normer. (Sv)
Centralt innehåll Lgr 11
●● Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt
för att anpassa läsningen efter textens form och
innehåll. (Sv)
●● Strategier för att skriva olika typer av texter med
anpassning till deras typiska uppbyggnad och
språkliga drag. (Sv)
●● Språkets struktur med stor och liten bokstav,
punkt, frågetecken och utropstecken samt stav­
ningsregler för vanligt förekommande ord i elev­
nära texter. (Sv)
●● Att lyssna och återberätta i olika samtalssitua­
tioner. (Sv)
●● Alfabetet och alfabetisk ordning. (Sv)
●● Berättande och poetiska texter som belyser
­människors upplevelser och erfarenheter. (Sv)
●● Beskrivande och förklarande texter, till exempel
faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan
organiseras. (Sv)
●● Språkliga strategier för att minnas och lära, till
exempel skriva ner något man talat om. (Sv)
●● Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård,
räddningstjänst och skola. (Sk)
Elevens mål
●● Du ska vara med och prata om berättelserna vi
läser. Du ska pröva att både svara på frågor och
ställa egna frågor. Du ska tala om vad du själv
tycker och tänker kring det vi pratar om.
●● Du ska visa att du kan använda dig av olika sätt
att läsa, till exempel att göra bokstävernas ljud, att
känna igen hur några ord ser ut och att känna igen
om samma ord står flera gånger i texten. Du ska
läsa utan att haka upp dig på varje mening.
●● Du ska visa att du kan skriva texter genom att
­härma. Du sätter punkt och frågetecken och gör
stor bokstav på rätt ställe. Du kan sätta ut talstreck.
●● Du ska visa att du kan bokstävernas grannar
i alfabetet.
●● Du ska visa att du kan arbeta med stödord i en
tankekarta och skriva faktameningar.
●● Du ska visa att du vet hur en tidningsartikel är upp­
byggd och pröva att skriva en egen tidningsartikel.
Undervisningen
Du ska få läsa och skriva både med andra och på
egen hand. Din lärare går igenom nya moment som
du sedan får arbeta med själv eller tillsammans med
kompisar. Du ska få arbeta med tankekartor, leka,
­dramatisera, leka tjugo frågor och rita. Vi kommer
också att göra studiebesök.
Bedömning
Din lärare kommer att titta på och bedöma din förmåga att:
●● delta i samtal och uttrycka åsikter om texter
●● ta hjälp av olika strategier för att läsa med flyt
●● sätta ut punkt, frågetecken, talstreck och stor bokstav
●● säga bokstävernas grannar i alfabetet
●● göra en tankekarta med stödord och använda den till att skriva faktameningar
●● skriva texter efter modell.
Din lärare kommer att markera i matrisen hur du utvecklat förmågorna samt ge dig tips
om hur du kan arbeta vidare.
MATRIS FÖR BEDÖMNING I ÄMNET SVENSKA
Hur du kan arbeta vidare
Samtala
Deltar i samtal och uttrycker
någon åsikt.
Deltar i samtal och uttrycker
åsikter.
Läsa
Läser med flyt.
Läser med flyt och förståelse.
Skriva
Skriver enkel text efter modell.
Sätter oftast ut punkt, fråge­
tecken, talstreck och stor
bokstav.
Skriver text efter modell.
Sätter ut punkt, frågetecken,
talstreck och stor bokstav.
Språk
Måste tänka för att kunna bok­
stävernas grannar i alfabetet.
Kan bokstävernas grannar
i alfabetet.
Övrigt
Arbetar på enkelt sätt med
tankekarta.
Arbetar på utvecklat sätt med
tankekarta.
Lärarens kommentarer: