Uddevalla - Livsmedelsverket

Uddevalla
Maten, vägen till målen.
Hur blev det såhär?
• Raketförskola
• Buffé tänk
• Måltidspedagog
• Ringar på vattnet
till övriga förskolor
i kommunen
Detta vill vi uppnå
• Helhetssyn över
måltiden
• Samarbete
• Kollegialt lärande
• Måltiden i fokus
• Tydliga mål
• Nyfikenhet
• Förväntningar
Framtiden
• Pilotförskola för
forskning
• Hållbarutveckling
• Ökat intresse från
barn och föräldrar
kring mat och smak
• Inspiration
• skapandelust
Förutsättningar
Rektor
Kostchef
Barnen
Pedagog
Kock
• Engagemang
• Glädje
• Kunskap
Vad är måltidspedagogok?
Måltidspedagogik handlar om att integrera mat och
måltid i den pedagogiska verksamheten. Metoden
grundar sig i såväl mat- och måltidskunskap och
pedagogik, som läroplanen för förskolan och de
nationella folkhälso- och miljömålen.
Måltidspedagogik handlar framför allt om att kockar
och pedagoger tillsammans arbetar med mat och
måltider integrerat i den pedagogiska verksamheten,
både teoretiskt och praktiskt. ”Hanna Sepp”
I praktiken
•
•
•
•
•
•
•
•
Håriga mackan
Steg för steg
Jord till Bord
Matcirkeln
(Mat)erial
Måltiden
Barn i köket
Återvinning
Vad säger läroplanen?
• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin
omvärld,
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka
tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
10 st
• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder,
antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar
av egna och andras problemställningar,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband
mellan begrepp,
• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle
påverkar varandra,
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur
samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
Resultat/reflektion
Före
Efter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Inga verktyg
Otrygghet/Osäkerhet
Måltiden osynlig
Otydliga mål
Flera olika verktyg
Trygg
Måltiden i fokus
Tydliga mål
Intresserade barn,
kollegor och föräldrar
• Äter mer grönsaker
Matglädje
Samarbete
Utveckling
Klimatsmart och hälsosamt
• Servera grönsaksbuffé före lunchen
• Minska mängden kött, öka baljväxter
• Vegetarisk lunch till alla 1 gång/vecka
• Bufféservering minskar svinnet och ger
modiga barn som vågar!
• Uppmana att äta enl. tallriksmodellen
Måltidspedagogik
Måltidspolicy
Måltidsmodellen