Verksamhetsplan HT2015

Verksamhetsplan för Linblomman HT-2015
Vi arbetar med temat tillit, hur skapar vi tillit och hur kan vi få den att växa, i barngruppen, mellan
föräldrar och pedagog samt mellan medarbetarna? I En väg till frihet (Waldorfskolans läroplan) Kan vi
läsa att vi som Waldorflekskola ska sträva efter att visa barnet att värden är god. Detta kan enbart
uppnås om man som barn känner tillit till sin omgivning.
Varför är den viktig i vår verksamhet?
Utifrån de nationella målen kan vi läsa att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar,
öppenhet solidaritet och ansvar. Vidare kan vi läsa att Pedagogen ska ansvara för att varje barn får
sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde (LPFÖ98, 2.1, normer och
värden, 2010). I förskolans läroplan gällande värdegrund och uppdrag kan vi även läsa följande:
förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation
(sid 4). På sidan 6 i LPFÖ 98 kan vi även läsa att barns söker och erövrar kunskap genom lek, socialt
samspel utforskande och skapande. För att kunna uppfylla de nationella målen i läroplanen krävs det
att vi har en tillitsfull miljö för barnet att växa i, detta skapas främst i leken samt i samspelet mellan
barn och vuxen (Leka för livet, Lars H. Gustavsson, 2013, Nordstedts).
Hur ser tilliten ut mellan oss medarbetare samt mellan medarbetare och barn och
mellan föräldrar och pedagoger?
Under hösten kommer vi att fördjupa oss i barnobservationer där varje pedagog får välja ett barn för
att observera barnet under veckan och sedan belyser vi det barnet på kollegiet. Detta känns extra
relevant under hösten då vi har inskolningar och behöver få den nya gruppen att fungera. I
barnobservationerna kan vi arbeta under temat tillit. Vi kommer även att läsa boken Leka för livet,
Lars H. Gustavsson, 2013, Nordstedts, för att fördjupa våra kunskaper inom temat tillit.
I kollegiet har vi utformat ett samarbetsavtal som ligger till grund för vår tillit till varandra. Detta
dokument ska levandehållas och hjälpa oss att skapa en värdegrund utifrån arbetsmiljölagen samt
diskrimineringslagen och FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.
För att skapa tillit mellan pedagoger och föräldrar har vi en daglig kontakt där vi kommunicerar hur
barnets dag har varit. Vi har minst ett utvecklingssamtal per termin samt en föräldraenkät. På
föräldramötena strävar vi efter att tydliggöra pedagogiken och vårt arbete med barnen för att öka
tilliten till verksamheten och pedagogerna. Vi vill även verka för att föräldrarna alltid ska känna sig
trygga när de lämnar sitt barn hos oss. Detta sker bland annat genom att vi som pedagoger bekräftar
föräldern i varje möte.
Avsedda förändringar och utfall
Syftet med att arbeta med temat tillit är att skapa en öppen och tillitsfull lekskola där alla kan känna
trygghet och glädje både som barn, pedagog och förälder. När vi känner tillit kan vi utvecklas och lära
nytt för att kunna vara medskapande kreativa och innovativa människor i en demokrati (LPFÖ98, 2.1
normer och värden).
Syftet med barnobservationer är att fördjupa sin relation med barnen genom att verkligen, på djupet
observera barnet, bara det att lyfta ett barn i kollegiet kan påverka relationen och barnets möjlighet
att integrera sig i gruppen och skapa nya öppningar mellan pedagog och barn i en tillitsfull
omgivning.