leka, lära växa - Botkyrka kommun

a
r
ä
l
,
leka
växa
ka
ö
s
t
t
a
Dags
5
1
0
2
a
l
o
k
s
ets
r
å
m
o
t
l
l
a
s
a
Lä
k
l
i
v
h
oc
l
a
v
l
o
sk
du
r
o
l
o
k
s
i
grund
n
a
l
l
e
m
a
j
l
ä
v
kan
a.
k
r
y
k
t
Bo
let
a
v
l
o
k
se/s
.
a
k
r
y
otk
www.b
SKOLVA
LET
G ÖR D U
PÅ
I N TE R N
ET M E L
L AN
19 JANU
A R I OC H
9 F E B RU
AR I
ÖK A
S
T
T
A
N
E
M
VÄLKOM
A!
K
R
Y
K
T
O
B
I
skol a
Har du ett barn som ska börja i förskoleklass, första klass eller måste
byta skola för att gå klart grundskolan? Då måste du göra ett aktivt
skolval för att kunna påverka vilken skola ditt barn kommer att börja i.
Botkyrkas kommunala skolor
Du måste göra ett aktivt skolval
Skaffa e-legitimation redan nu!
I Botkyrka har vi ett tydligt fokus på att utveckla undervisningen
och därmed hålla hög kvalitet i våra skolor. Alla elever ska få rätt
utmaning och känna att de lyckas.
I Botkyrka finns 27 kommunala skolor och friskolor och du kan
välja vilken skola som helst. Ingen elev börjar automatiskt i den
skola som ligger närmast boendet utan att du aktivt ansöker om
plats. Om du inte gör ett skolval kommer ditt barn att placeras
i en skola i ditt område där det finns plats kvar.
Det enklaste sättet att logga in på e-tjänsten är med
e-legitimation, som du kan få via din bank.
Att utveckla språket – att läsa, skriva och förstå begrepp –
är viktigt i alla ämnen. Därför arbetar skolorna aktivt språkutvecklande. Det gäller svenska språket för alla elever, men
också modersmål för de elever som har ett annat modersmål
än svenska.
Vi satsar på modern undervisning med digitala verktyg för att
göra undervisningen mer varierad och lustfylld. I Botkyrka får
alla högstadieelever en egen bärbar dator. Målet är tydligt: bättre
kunskapsresultat och elever som är väl rustade för framtiden.
Skolvalet görs på internet
Du gör skolvalet mellan den 19 januari och
9 februari genom att logga in på e-tjänsten på
www.botkyrka.se/skolvalet. Här kan du samtidigt
ansöka om fritidshemsplats och modersmålsundervisning.
Var finns me
r information
?
w w w.botkyrk
a.se/skolv
alet
Här hittar du
samlad inform
ation om när,
var och hur sk
olvalet sker.
Skolornas w
ebbplatse
r
Här kan du få
mer informatio
n om varje sk
Se även sido
ola.
rna 5–11 här
i broschyren.
Kommunen
s kontaktc
e
nter
Ring 08-530
610 00 om du
vill ha person
kontak t inför
lig
skolvalet.
Besök ditt n
ärmaste
medborgark
ontor
Besök ditt nä
rmaste medbo
rgarkontor fö
få personlig hj
r att
älp. De finns
i Alby, Hallund
Fittja , Tumba
a,
och Tullinge.
FRITIDSHEM
SÄRSKOLA
FÖRSKOLEKLASS
GYMNASIESKOLA
FÖRSKOLA
ol an
k
s
d
n
u
r
g
er om0 1 2 3 4 5
MÅLDER:
GRUNDSKOLA
6
ÅRSKURS:
Förskoleklass
7
1
Om du har funderingar kring hur grundskolan fungerar i Botkyrka kan du här läsa om de
olika
verksamheterna.
8
9
10
11
12På www.botkyrka.se/barnochutbildning
13
14
15
16
17
18
19 hittar du mer information.
2
3
4
5
6
Grundskolan
7
8
9
Fritidshem
Grundsärskolan
De flesta barn som fyllt sex år går i förskoleklass
Det finns många alternativ för dig som ska välja
Alla kommunala skolor och de flesta friskolor har Grundsärskolan är en egen skolform för elever
Fritidshem
under ett år innan de börjar första klass i grundskola i Botkyrka.
I alla kommunala skolor finns
med utvecklingsstörning. Utbildningen är
fritidshem. De har vid behov öppet kl. 6.30 –
skolan. Det är ett bra sätt för ditt barn att
ett fokus på att utveckla elevernas språk.
anpassad till varje elevs förutsättningar och ska
18.30. Ditt barn är välkommet före och efter
förbereda sig inför skolan på ett lekfullt sätt.
Skolorna arbetar också med att lyfta fram Särskola
så långt som möjligt motsvara utbildningen som
skolan fram till den termin han eller hon fyller
Förskoleklass
I förskoleklassen möts förskolans och grundelevernas individuella styrkor och kreativitet.
ges i grundskolan.
tio år. Fritidshemmet är ett komplement till
skolans pedagogik.
Botkyrka kommun satsar på modern IT-utrustskolan där barnen kan leka och delta i olika
Grundsärskolan kan omfatta utbildning i ämnen
ning som ett verktyg i lärandet, och alla högpedagogiska fritidsaktiviteter.
Pedagogiken bygger på mycket lekFörskola
och social
utifrån grundsärskolan, grundskolan eller
Grundskola
Gymnasieskola
stadieelever får en egen bärbar dator.
träning. Eleverna går i förskoleklass minst tre
träningsskolans kursplan.
Avgiften för fritidshem beror på din inkomst och
timmar per
dag. Det 0
är frivilligt
ler,
Ålder:
1 och
2 kostar
3
4 De5 flesta6friskolor
7 i Botkyrka
8
9har olika
10 profi11
12
13 av dina
14 barn15
16skol- eller
17
18 Om19du har ett barn som eventuellt ska börja i
hur många
som har
ingenting att gå i förskoleklass. Resten av dagen
till exempel språkliga, pedagogiska eller
barnomsorg. Det finns en maxgräns för hur
grundsärskolan, bör du samråda med förskolan/
kan ditt barn vara på fritidshem. Skolplikten
religiösa.
mycket det kostar per familj.
skolan där ditt barn går. De ansvarar för
startar skolår 1 i grundskolan.
Årskurs:
2 du är3intresserad
4 av 5 På www.botkyrka.se/barnochutbildning
6
7
8
9
Kontakta gärna1den skola
kontakten med kommunen som hjälper dig med
kan du
och gör ett besök på deras ”öppna hus” eller
skolvalet.
läsa mer.
informationsmöte.
Du ansöker om plats både på kommunala och
fristående fritidshem i Botkyrka kommun samtidigt som du gör skolvalet genom e-tjänsten på
www.botkyrka.se/skolvalet
Det svenska skolsystemet:
Fritidshem
Grundsärskola
Förskoleklass
Grundskola
Förskola
Ålder: 0
1
2
3
Gymnasieskola
Årskurs:
1
2
4
5
Gymnasiesärskola
6
7
8
3
9
4
10
5
11
6
12
3
7
13
8
14
9
15
16
17
18
19
Högskola
Universitet
a
t
e
v
t
t
a
a
r
B
Barn i behov av
särskilt stöd
Har du ett barn som av fysiska, psykiska eller
andra skäl behöver få individanpassat stöd i
skolan? Botkyrkas kommunala skolor och friskolor erbjuder undervisning utifrån ditt barns
behov, förutsättningar och utveckling. Det är
rektorn på den skola där ditt barn börjar som
beslutar om och ansvarar för hur eventuellt
särskilt stöd utformas.
Modersmålsundervisning
Alla elever som pratar ett annat modersmål
än svenska hemma har rätt till modersmålsundervisning. Det gäller oavsett om du söker
till en kommunal skola eller till en friskola.
Att få modersmålsundervisning är frivilligt.
Om ditt barn tillhör någon av de nationella
minoriteterna har han eller hon rätt till modersmålsundervisning, även om språket inte är ert
dagliga umgängesspråk. Ditt barn måste i så fall
ha grundläggande kunskaper i språket.
Du ansöker om modersmålsundervisning på
e-tjänsten samtidigt som du gör skolvalet. Sedan
ordnar varje skola modersmålsundervisning till
ditt barn, om han eller hon har rätt till det.
Nyanlända elever
Alla nyanlända elever mellan 6 och 19 år startar
sin skolgång på Botkyrkas mottagningsenhet.
Därefter flyttas de över till ordinarie skolverksamhet alternativt till en förberedelseklass
på en av Botkyrkas skolor.
Regler för skolskjuts
Om du söker plats i den skola som ligger närmast
hemmet, och ni ändå har långt till skolan, kan
ditt barn ha rätt till skolskjuts eller SL-kort.
Rätten till skolskjuts beror också på hur gammalt
ditt barn är. På www.botkyrka.se/skolvalet kan
du läsa mer.
Minsta avstånd för att få skolskjuts:
förskoleklass och skolår 1 ............2 km
skolår 2-3 ......................................3 km
skolår 4-6 ......................................4 km
skolår 7-9 ......................................5 km
Elever som går i en skola i närområdet och vars
föräldrar har delad vårdnad kan ansöka om
SL-kort om den ena vårdnadshavaren bor längre
bort. Det gäller om eleven bor lika mycket hos
båda vårdnadshavarna. Samma regler om avstånd
och elevens ålder gäller.
Här kan du se var din närmsta skola ligger.
1
2
Hallunda
Norsborg
34 7
17 Fittja
18
5
6
19
8
Hallunda och Norsborg
1
2
3
4
5
6
7
8
Gryningeskolan
Freinetskolan Kastanjen
Borgskolan
Edessaskolan
Karsby International School
Hammerstaskolan
Brunnaskolan
Botkyrka Friskola
Alby och Fittja
17 Tallidsskolan
18 Fittjaskolan Botkyrka Norra
19 Grindtorpsskolan
20 Kvarnhagsskolan
20 Alby
Tullinge
21
22
Tullinge
23
Tumba och Vårsta
9
10
11
12
13
14
15
16
Tunaskolan
Sverigefinska Skolan
Kunskapsskolan i Botkyrka
Björkhaga Skola
Storvretskolan
Kassmyraskolan
Broängsskolan
Malmsjö Skola
9
12
10
24
25
26
11
Tumba
13
14
27
15
Vårsta
16
5
21 Trädgårdsstadsskolan
22 Parkhemsskolan
23 Tullingebergsskolan
24 Eklidsskolan
25 Falkbergsskolan
26 Banslättsskolan
27 Rikstens Skola
Hallunda och Norsborg
1 Gryningeskolan (F–7)
3 Borgskolan (F–6)
5 Karsby International School (F–9)
7 Brunnaskolan (F–9)
Fågelviksvägen 5, Norsborg
Tel: 08-531 723 20, 08-531 720 31
E-post: [email protected]
www.gryningeskolan.se
Borgvägen 10, Hallunda
Tel: 08-530 638 00
E-post: [email protected]
www.botkyrka.se/borgskolan
Humlevägen 2, Hallunda
Tel: 08-530 625 22
E-post: [email protected]
www.botkyrka.se/brunnaskolan
Vår vision är att ge varje elev verktygen för att
klara av morgondagens utmaningar. Gryningeskolan är en fristående grundskola med en
svensk-muslimsk profil, belägen vid natursköna
Slagsta strand. Välkommen till en skola som
förbereder dig för framtiden!
På Borgskolan utgår vi från att studiero och
trygghet är grunden för kunskap. Skolan har en
öppen atmosfär, personlig anda och ett engagemang – från personal, elever och föräldrar. Det
ger en bra miljö för att ta till sig kunskaper och
utvecklas som människa. Varje enskild elev får
hjälp att hitta sina inlärningsstrategier, och alla
får stöd i utvecklingen till ansvarstagande personer med självförtroende. Vår grundsyn är att
alla barn kan lära sig att lära och att alla är bra
på något. Det handlar om att ta hand om och
utveckla elevernas talanger och förmågor.
Tomtbergavägen 370, Norsborg
Tel: 08-530 638 40
E-post: [email protected]
www.botkyrka.se/
karsbyinternationalschool
2 Freinetskolan Kastanjen (F–9)
Slagsta Gårdsväg 2–4, Hallunda
Tel: 08-531 796 98
E-post: [email protected]
www.kastanjen.nu
Våra pedagoger utmanar och stimulerar barnen,
både på grupp- och på individnivå. Vi tror på
nyfikenhet och att alla vill lära oavsett om det är
på skolan, i naturen, i staden eller på internet. I
enlighet med vår pedagogik tror vi på eget
ansvar och dialog, det är ett förhållningssätt
som vi tror bidrar till ett demokratisk
fostrande. Eleverna har tillgång till moderna
och traditionella verktyg för lärande.
4 Edessaskolan (F–5)
Borgvägen 10, Norsborg
Tel: 08-531 849 12
E-post: [email protected]
www.edessaskolan.se
Vi är en friskola med språklig inriktning, där
svenska språket har störst prioritet. Övrig utökad språkundervisning läggs på det syriska/
arameiska språket. Barnen får grundvärderingar
som utgår från läroplanens grundläggande värden. Skoldagarna kan bli lite längre än på andra
skolor. Vi erbjuder alla elever orientalisk musikundervisning utanför timplanen. Vidare ligger
fokus på att skapa trygghet, där alla barn blir
uppmärksammade. Skolan har hög lärartäthet,
med fler vuxna runt eleverna. Edessaskolan är
öppen för alla som accepterar dess profil.
På Karsby International School har eleverna
möjlighet att lära på både svenska och på
engelska. Vi har både svenskspråkig och
tvåspråkig undervisning. Vi är en internationell
skola och våra lärare har erfarenheter från hela
världen.
Internationella
kontakter
och
perspektiv är en viktig del i undervisningen. Vi
erbjuder modern IT-utrustning som ett verktyg
i lärandet. På Karsby International arbetar vi
aktivt med vår värdegrund, där en trygg skola,
höga förväntningar på eleverna samt snabb
kontakt med föräldrarna är avgörande.
På Brunnaskolan ligger fokus på elevernas
lärande och sociala utveckling, en skolvardag
med kvalitet. Vårt mål är att alla elever ska få en
positiv läridentitet och en god grund att stå på
inför högre studier och livet efter skolan.
Brunnaskolans förskoleklass har lärandemål och
sociala mål för att på ett tydligt sätt förbereda
barnen för den obligatoriska skolan.
Fritidshemmet ska komplettera skoldagen för
eleverna i åk F-3 och här ges eleverna möjlighet
att fortsätta sitt lärande på ett mer praktiskt sätt.
Elevrådet träffas varannan vecka och här ges
möjlighet att vara med och påverka sin skola.
6 Hammerstaskolan (F–9)
8 Botkyrka Friskola (F–9)
Hallundavägen 199, Norsborg
Tel: 08-530 637 00
E-post: [email protected]
www.botkyrka.se/hammerstaskolan
S:t Botvids väg 28, Norsborg
Tel: 08-525 20 600
E-post: [email protected]
www.botfri.se
Hammerstaskolan ligger på Eriksbergsåsen,
omgiven av grönområden och med gångavstånd
till tunnelbana och bussar. Här fokuserar
lärarna på att skapa en god lärmiljö och att öka
elevernas språkutveckling. Vi har läsning i
fokus och specialpedagoger som hjälper till så
att alla elever blir tidiga läsare. Här finns ett
välorganiserat elevråd för att alla elever ska
kunna påverka. Eleverna i skolår 7–9 får
tillgång till varsin laptop, och vi ökar successivt
datortätheten i de tidigare skolåren.
Botkyrka Friskola är Botkyrkas första friskola. Vår vision är att elever som har gått på
skolan ska vara kompetenta, sociala och
ansvarsfulla. Vi satsar på lägerskolor för att
stärka sammanhållningen i klasserna och besöker bl.a Kolmården, Skottland och Ramundberget. Vi är en liten skola med ett stort elevfokus. Från årskurs 7 disponerar eleverna en
egen bärbar dator. Vi har ständigt höga meritvärde- och trivselresultat.
Välkommen till oss!
Tumba och Vårsta
9 Tunaskolan (F–9)
11 Kunskapsskolan i Botkyrka (6–9)
13 Storvretskolan (F–8)
15 Broängsskolan (F–9)
Prästgårdsvägen 114, Tumba
Tel: 08-530 638 30
E-post: [email protected]
www.botkyrka.se/tunaskolan
Hans Stahles väg 17, Tumba
Tel: 08-506 912 00
E-post: [email protected]kunskapsskolan.se
www.kunskapsskolan.se
Odlingsvägen 36, Tumba
Tel: 08-530 626 52
E-post: [email protected]
www.botkyrka.se/storvretskolan
Kärrvägen 20, Tumba
Tel: 08-530 636 70
E-post: [email protected]
www.botkyrka.se/broangsskolan
Tunaskolan ligger centralt i Tumba och har
fräscha lokaler och en stor öppen skolgård. Allt
arbete på skolan syftar till att stärka barns
lärande och att vuxna tillsammans med barnen
samverkar för att ständigt hitta nya vägar till
kunskap. Här finns en kreativ och utvecklande
miljö där vuxna på skolan strävar efter att
utmana alla elever till fortsatt utveckling.
Välutvecklat språk och god självkänsla hos våra
elever ger de bästa förutsättningarna för
lärande.
Alla människor är olika och lär på olika sätt
och i olika takt. Därför har Kunskapsskolan
utvecklat ett eget arbetssätt som skolan kallar “en
personligt utformad utbildning”. Här har varje
elev personliga mål – både för varje vecka och
för de betyg de vill nå i årskurs 9. En personlig
handledare coachar varje elev – individuellt –
med utgångspunkt i vad som behövs för att nå
målen och utifrån varje elevs förutsättningar och
egenskaper. From LÅ 12/13 har alla elever från år
6 tillgång till en lärplatta.
På Storvretskolan ska alla känna sig välkomna.
Alla på skolan tar ett gemensamt ansvar för att
varje individ känner trygghet och arbetsglädje.
Vi arbetar med ett helhetsperspektiv från
förskola till åk 9 för att ge våra elever de bästa
förutsättningar att nå kunskapsmålen. Språkutvecklande arbetsmetoder genomsyrar all
undervisning. Enligt våra elever är lärarna
duktiga och engagerade. Här är idrott och hälsa
viktigt och vårt Skol IF är mycket aktivt.
Broängsskolan är en F-9 skola med ca 570 elever.
Skolans lokaler är nyrenoverade i olika etapper
vilket gör att vi arbetar i en trevlig miljö. Hos oss
kan du på elevens val bl.a. välja att spela handboll, delta i musik och media eller att fördjupa
dig i IKT. Du kan välja handboll redan från åk 5
och övriga val från åk 7. Vi i Broängen tycker att
det är mycket viktigt med trygghet och trivsel,
vi ser det som en förutsättning för en god
kunskapsutveckling. Därför lägger vi stort
fokus på att skapa studiero.
10 Sverigefinska skolan (F–9)
12 Björkhaga skola (F–9)
Utbildningsvägen 4, Tumba
Tel: 08-530 386 75
E-post: [email protected]
www.sverigefinskaskolan.com
Högbrinksvägen 4, Tumba
Tel: 08-530 610 70
E-post: [email protected]
www.botkyrka.se/bjorkhagaskola
Sälgvägen 12, Tumba
Tel: 08-530 637 40
E-post: [email protected]
www.botkyrka.se/kassmyraskolan
Vi verkar för att främja elevernas tvåspråkighet.
Vi håller en högklassig utbildning. Hos oss får
eleven en trygg inlärningsmiljö och hög social
kompetens i de små klasserna. Verksamheten
präglas av aktiviteter så som idrott, teater, kör,
studieresor och traditionella festdagar.
Björkhaga skola ligger i en lugn miljö med
promenadavstånd till Tumba centrum. Vi har
kulturprofil (inklusive musik) i årskurs 4–9 samt
särskola, förberedelseklass och samverkansklass. Skolans personal arbetar i arbetslag för att
lärandet ska bli meningsfullt, aktivt och satt i ett
sammanhang. Vår skola bygger på tillit och är en
plats där varje barn och elev ska känna sig trygg
och respekterad för den hon eller han är.
Botkyrkan ruotsinsuomalaisen koulun tavoitteet,
korkeatasoinen kielitaito, hyvät koulutulokset,
turvallinen identiteetti, useamman kulttuurin sosiaaliset taidot, aktiivinen ja terve elämäntapa
sekä jiikunta ja kulttuuri monimuotoisena osana.
14 Kassmyraskolan (F–6)
På Kassmyraskolan vill vi att varje elev ska ges
möjlighet att utvecklas optimalt, både kunskapsmässigt och socialt. Skolan ligger naturskönt
belägen och erbjuder goda möjligheter till spännande utevistelse. Vi har engagerad och välutbildad personal som står nära eleverna, vilket
leder till ett positivt klimat, trygghet och framtidstro. Det tror vi är framgångsfaktorer som gör
att just ditt barn kommer att lyckas i skolan och
i livet.
7
16 Malmsjö skola (F–9)
Ringvägen 1A, Grödinge
Tel: 08-530 639 20
E-post: [email protected]
www.botkyrka.se/malmsjoskola
Malmsjö skola är en F-9-skola med drygt 500
elever. Vi har moderna pedagogiska ute- och
innemiljöer samt en mycket fin sporthall. Skolan har vackra naturomgivningar som inbjuder
till utevistelse och friluftsliv. Vi arbetar för en
hållbar utveckling och för att alla elever ska bli
miljö- och hälsomedvetna.
Alby och Fittja
17 Tallidsskolan (F–6)
19 Grindtorpsskolan (F–9)
Bägarvägen 2, Fittja
Tel: 08-530 638 60
E-post: [email protected]
www.botkyrka.se/tallidsskolan
Lagmansbacken 12, Alby
Tel: 08-530 637 20
E-post: [email protected]
www.botkyrka.se/grindtorpsskolan
Tallidsskolan i Fittja är en liten, trygg och
lärartät skola för elever upp till 12 år. Här är
språk-utveckling i fokus. Vi har mycket välutbildad och erfaren personal. Pedagogerna tar
till vara varje elevs lust och nyfikenhet för att
öka de goda studieresul taten. Målet är att varje
elev ska ha känslan ”Jag vill, Jag kan, Jag törs!”
för att lyckas väl i framtida studier.
På Grindtorpsskolan har vi resurser att ge eleverna kunskap för livet, här, nu och för framtiden. Vårt starka fokus är att vi tillsammans
med våra elever ständigt stärker deras lärande
och personliga utveckling. Skolan för alla!
18 Fittjaskolan Botkyrka Norra (F–9)
Stökhagsvägen 1, Fittja
Tel: 08-530 639 00
E-post: [email protected]
www.botkyrka.se/fittjaskolanbotkyrkanorra
Fittjaskolan Botkyrka Norra har de senaste åren
haft en positiv resultatutveckling. Vi fokuserar
på att stärka och utveckla elevernas läridentitet
med hjälp av aktuell forskning. I årskurs 7–9
har eleverna varsin laptop och för de yngre
barnensatsar vi särskilt på att utveckla deras
läsförståelse. Skolan har hög nivå av trivsel och
trygghet visar elevenkäterna år efter år, och det
märks när man kommer till skolan och möter
våra trevliga elever och personal.
20 Kvarnhagsskolan (F–9)
Servitutsvägen 17, Alby
Tel: 08-530 639 40
E-post: [email protected]
www.botkyrka.se/kvarnhagsskolan
Kvarnhagsskolan arbetar målmedvetet med sitt
uppdrag och med värdegrunden; barnen ska
känna sig trygga och ha lust att lära i skolan.
Kvarnhagsskolan satsar på läridentitet eftersom
eleverna behöver utveckla så många förmågor
som möjligt, vilket hjälper eleverna att lära sig
och gå vidare. Lärarna är professionella,
behöriga och engagerade. De strävar efter att ge
positiva och bekräftande effekter i klassrummet.
Öppet Hus och
inform­at­ionsmöten
De flesta skolor har öppet hus eller
informationsmöten mellan januari och
februari. Genom att besöka skolorna
får du bra information om varje skola,
chans att bekanta dig med personalen och titta runt i lokalerna.
Besök www.botkyrka.se/skolvalet eller
kontakta skolorna för information om
datum och tid.
Tullinge
21 Trädgårdsstadsskolan (F–9)
22 Parkhemsskolan (F–5)
24 Eklidsskolan (F–5)
26 Banslättsskolan (F–5)
Dymmelkärrsvägen 33, Tullinge
Tel: 08-530 624 20
E-post: [email protected]
www.botkyrka.se/tradgardsstadsskolan
Adler Salvius väg 128, Tullinge
Tel: 08-530 636 25
E-post: [email protected]
www.botkyrka.se/parkhemsskolan
Nibblevägen 9, Tullinge
Tel: 08-530 635 98
E-post: [email protected]
www.botkyrka.se/eklidsskolan
Aftonvägen 6, Tullinge
Tel: 08-530 636 50
E-post: [email protected]
www.botkyrka.se/banslattsskolan
På Trädgårdsstadsskolan tar vi vårt viktigaste
uppdrag på allvar: Att ge eleverna så mycket
kunskaper och färdigheter att de lyckas väl i
sina framtida studier och yrken. Våra lärare är
tydliga ledare som utmanar och skapar förtroendefulla relationer med våra elever. De
pekar ut rätt riktning och utveckling och kan
erbjuda verktyg som leder eleven rätt. Trygghet
och trivsel är viktigt, därför arbetar vi strukturerat med att skapa studiero.
Kunna, vilja och våga! Parkhemsskolan är en
liten skola med fantastisk natur inpå knutarna,
där elevernas lust och motivation i kombination
med kunskap och trygghet står i centrum. Allas
delaktighet är viktig och vi jobbar aktivt med
ett entreprenöriellt förhållningssätt i undervisningen. Vi värderar bra inlärningsmiljö och
kreativt lärande högt och har aktiva föräldrar
och engagerade pedagoger som samverkar för
att ge varje elev en tilltro till sin egen förmåga
att lära och utvecklas.
Eklidsskolan har nära till Tullinges natur,
kultur och kommunikation. Skolan har två
pedagogiska inriktningar, en klassisk (traditionell) och en Montessori. Den lilla skolan bidrar
till att alla vuxna och elever är kända för varandra vilket leder till ett tryggt klimat. Skolans
fritidshem erbjuder pedagogiska aktiviteter och
skolgården inbjuder till lekar. Utomhuspedagogik och miljö/hälsoarbete präglar vår verksamhet. Vi arbetar även med att mäta och utvärdera
läroplanens mjukare värden för att främja självkänsla och social kompetens.
Banslättsskolan utbildar eleverna för morgondagens samhälle. Elevernas höga måluppfyllelse är tillsammans med trivsel och välbefinnande
viktiga faktorer för framgång. Skolans närhet
till skogen nyttjas i undervisning och fritidsverksamhet där rörelse och hälsa är ett viktigt
dagligt inslag.
Trädgårdsstadsskolan är en ”övningsskola” och
samarbetar med Stockholms universitets lärarutbildning. Flertalet av våra pedagoger är utbildade handledare för lärarstudenter.
23 Tullingebergsskolan (F–5)
25 Falkbergsskolan (6–9)
Tullingebergsvägen 39, Tullinge
Tel: 08-530 637 80
E-post: [email protected]
www.botkyrka.se/tullingebergsskolan
Östanvägen 3, Tullinge
Tel: 08-530 636 00
E-post: [email protected]
www.botkyrka.se/falkbergsskolan
Tullingebergsskolan har alla fördelar som
utmärker en liten skola. Här finns välutbildad
personal som tack vare skolans småskalighet
har möjlighet att lära känna stora delar av elevgruppen. Det ger trygghet för både elever och
föräldrar. Ett nära och utvecklat samarbete
mellan skolans alla verksamheter ger oss stora
möjligheter att ta tillvara elevernas olika behov
av utbildning och omsorg. Skolan ligger nära
naturen och skilt från bilvägar vilket ökar
möjligheten till trygg uteverksamhet.
Vår ambition är att ge förutsättningar för den
absolut bästa kunskapsutvecklingen för alla
våra elever. Vi vet att goda relationer mellan
elever och vuxna skapar den trygghet som
behövs för att få arbetsro, glädje och lust till
lärande. Vår vision är att alla elever ska nå så
långt som möjligt. Vi ska ligga i framkant vad
gäller pedagogisk utveckling och IKT.
9
27 Rikstens skola (F–6)
Flygarvägen 5, Tullinge
Tel: 08-530 623 00
www.botkyrka.se/rikstensskola
Rikstens skola invigdes hösten 2013. Skolan
byggs i etapper och kommer fullt utbyggd att
rymma 600 elever från förskoleklass till åk 9.
Vi har ett fantastiskt läge med närhet till natur
och friluftsliv – och det märks i undervisningen.
Lektionerna kan hållas såväl ute som inne. Vi
lägger stort fokus på språkutveckling och
eleverna läser mycket, vilket ger extra möjlighet
att utveckla språket. Engelska-träningen börjar
redan i årskurs ett.
jämför
or
L
O
K
S
D
N
U
R
vår a G
Grundskola
Andel behöriga till gymnasiets yrkesprogram (%)
Genomsnittligt meritvärde åk 9
Antal elever per lärare
(avser 15 oktober året innan)
Trivselindex i
elevenkäten* (0-100)
Alby och Fittja
Antal elever
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
Fittjaskolan Botkyrka Norra
480
177
185
170
68%
71%
68%
10,6
10,2
11,4
90
85
88
Grindtorpsskolan
496
120
144
130
37%
53%
52%
11,4
13,7
10,2
83
79
83
Kvarnhagsskolan
514
178
199
226
76%
85%
90%
14,7
14,5
14,5
61
79
63
Tallidsskolan
291
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
12,4
11,9
11
95
95
85
Antal elever
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
259
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
12,8
11,2
12
87
98
86
247
232
243
100%
96%
98%
15,2
15,6
14,2
78
i.u.
i.u.
201
191
190
74%
81%
61%
12,7
12
11,9
72
52
75
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
14,4
11,7
11,2
i.u.
i.u.
i.u.
208
221
220
71%
86%
88%
9,2
6,8
7,8
i.u.
i.u.
i.u.
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
9,5
14
13,2
i.u.
i.u.
i.u.
Hallunda och
Norsborg
Borgskolan
Botkyrka Friskola (fristående)
Brunnaskolan
357
Edessaskolan (fristående)
Freinetskolan Kastanjen
(fristående)
Gryningeskolan (fristående)
Hammerstaskolan
442
225
208
207
87%
87%
82%
12,4
12,1
12,5
89
77
56
Karsby International School
474
181
183
175
73%
68%
58%
15,9
14,4
16,1
66
84
76
Tullinge
Antal elever
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
Banslättsskolan
390
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
16
17,1
16
95
88
93
Eklidsskolan
227
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
15,7
23
22,5
92
89
75
Falkbergsskolan
386
232
199
223
98%
98%
92%
16,4
16
15,3
86
86
81
Parkhemsskolan
297
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
16,5
16,5
17,7
98
71
89
Rikstens skola
221
X
har ej åk 9
har ej åk 9
X
har ej åk 9
har ej åk 9
X
X
22,7
X
X
92
Trädgårdsstadsskolan
651
227
228
219
96%
98%
95%
13,9
15,1
14,8
70
78
82
Tullingebergsskolan
244
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
16,1
14
14,2
94
64
81
Antal elever
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
Björkhaga skola
554
201
187
218
75%
69%
85%
15,6
13,7
14,2
80
59
72
Broängsskolan
565
203
228
231
86%
96%
100%
14
14,9
16
86
80
72
Kassmyraskolan
533
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
har ej åk 9
15,6
15,3
17,4
69
76
86
248
241
225
96%
93%
78%
17,7
17
16,3
i.u.
i.u.
i.u.
Tumba
Kunskapsskolan i Botkyrka
(fristående)
Malmsjö skola
521
har ej åk 9
216
228
har ej åk 9
94%
93%
16,3
14,4
16,3
82
83
80
Storvretskolan
381
165
har ej åk 9
har ej åk 9
62%
har ej åk 9
har ej åk 9
i.u.
13,7
23,7
71
64
i.u.
223
–
–
100%
–
–
11
11,6
9
i.u.
i.u.
i.u.
205
191
166
84%
78%
64%
16,1
13,2
12,6
73
82
81
Sverigefinska skolan
(fristående)
Tunaskolan
680
Bindestreck (–) färre än 10 elever, resultatet
visas ej
Ingen uppgift (i.u.) betyder att det saknas
uppgifter ett visst år.
* Elevenkäten besvaras av elever i årskurs 5
och 8. Eleverna tar ställning till påståendena
”Det är bra stämning i min klass” och ”Jag
tycker att jag går i en bra skola”. Index (0-100)
är medelvärdet av andelen positiva svar.
11
t
e
l
a
v
l
o
k
s
du
så här gör
på internet
Skolvalet är öppet mellan den 19 januari och 9 februari. Du söker skola
genom att logga in på e-tjänsten www.botkyrka.se/skolvalet
Du loggar enklast in med e-legitimation som du får via
din bank eller genom Telia. Du kan också logga in med
användarnamn och lösenord. Användarnamn och
lösenord ansöker du om på kommunens webbplats
www.botkyrka.se/skolvalet eller på ditt medborgarkontor. Det är viktigt att du sparar dina inloggningsuppgifter eftersom du behöver dem igen när du loggar
in för att se skolplaceringen.
Även om vissa friskolor har blanketter
ska du ändå göra skolvalet på
internet. Det är viktigt att du gör
ett aktivt skolval eftersom det
är så du påverkar var ditt barn
börjar i skolan till hösten.
Du väljer tre skolor; ett förstahandsval, ett andrahandsval och ett tredjehandsval. Samtidigt som du
gör skolvalet kan du ansöka om plats på fritidshem
och modersmålsundervisning. På följande sidor kan
du se hur du gör skolvalet på internet, steg för steg.
Steg 4: Fyll i kontaktuppgifter
Steg 1: Logga in
Steg 3: Välj skolor
Här kan du logga in med din e-legitimation. Om du valt att
logga in med användarnamn och lösenord ser du en annan
startsida.
1
Välj tre skolor för ditt barn genom att klicka på Lägg till.
1
Fyll i dina aktuella kontaktuppgifter.
2
Klicka på Nästa sida för att se alla skolor du kan välja
mellan. De skolor du har valt markeras med en stjärna.
Du kan ångra ditt val genom att klicka på Ta bort.
2
Klicka på Nästa.
Om ditt barn har två vårdnadshavare måste båda logga in och
göra skolvalet. Den ena föräldern ansöker om plats och den
andra föräldern godkänner ansökan.
Klicka på Nästa när du är klar.
1
2
1
Steg 5: Välj skola bland dina alternativ
Nu ska du rangordna de tre skolor du valt mellan.
2
Steg 2: Välj ärende
1
Gör ett förstahandsval, ett andrahandsval och ett tredjehandsval genom att klicka på pilen i rullgardinsmenyn.
2
Klicka på Nästa.
1 Klicka på ditt ärende, exempelvis Val till förskoleklass.
1
Alternativet ”Övriga skolor” klickar du endast i om du har
valt en skola utanför Botkyrka kommun och fått din plats
bekräftad. När du fyller i valet ”Övriga skolor” tas placeringen för ditt barn bort från Botkyrka kommun. Ansökan
till ”Övriga skolor” utanför Botkyrka kommun gör ni direkt
till vald skola. Om du inte fått svar från skolan utanför
Botkyrka, sök då tre skolor i Botkyrka för att vara säker på
att få en plats.
13
1
2
Steg 6: Övriga frågor
Här kan du ansöka om modersmålsundervisning till ditt barn om
du vill. Endast elever som pratar ett annat språk än svenska
hemma kan få undervisning på det modersmålet.
1
Ange det modersmål som ditt barn har genom
att klicka på pilen i rullgardinsmenyn.
2
Bekräfta att du söker modersmålsundervisning
för ditt barn genom att klicka i rutan.
3
Klicka på Nästa.
Steg 8 & 9: Fritidshem
– Uppgifter för placering
1
2
Steg 10: Bekräfta ansökan
Här anger du när du vill att ditt barn ska börja på
fritidshem genom att klicka i rutan Önskat
placeringsdatum.
1
Kontrollera noga att alla uppgifter stämmer. Du kan
göra ändringar genom att klicka på Ändra uppgifter.
2
När du är klar, klicka på Bekräfta ansökan längst
ner på sidan.
Klicka på Nästa för att fortsätta. Du kommer då till
ytterligare en sida med uppgifter för placering.
Klicka på Nästa när du är klar med den sidan.
1
1
1
2
3
2
Steg 7: Sök fritidshem
Gör så här för att ansöka om plats på fritidshem till ditt barn:
1
Markera de fritidshem som du vill söka plats på
genom att klicka på pilen i rullgardinsmenyn.
2
Klicka på Nästa.
2
1
2
2
När din ansökan har registrerats
Är din ansökan korrekt får du ett bekräftelsemeddelande.
Om ditt barn har två vårdnadshavare blir ansökan endast
giltig först när den andra föräldern också har loggat in
och godkänt skolvalet.
f t er
e
r
e
d
n
ä
h
det här
skolvalet
I vår när perioden för skolvalet är slut och skolorna är klara med
placeringarna för alla sökande elever får du ett placeringsbesked.
Skolplacering enligt vissa
antagningsregler
Vad innebär egentligen
relativ närhet?
När skolvalet är slut försöker varje skola
tillgodose alla föräldrars förstahandsval. Om det
finns fler sökande till en skola än vad det finns
plats gör skolan ett urval enligt vissa antagningsregler. De skiljer sig åt beroende på om du
sökt till en kommunal skola eller till en friskola.
Att barnets hem ligger nära en viss skola innebär
inte att barnet får plats i just den skolan.
I några områden, bland annat i delar av Tullinge
och Tumba, finns fler boende barn än det finns
platser i de närmaste kommunala skolorna.
Rangordna dina val noga när du väljer skola för
ditt barn, eftersom det inte är säkert att du kan
få ditt första- eller andrahandsval, även om du
bor mycket nära skolan du väljer. Kontakta
gärna de skolor du är intresserad av för att få
mer information.
Antagningsreglerna på friskolor kan se olika ut.
Vissa friskolor har skolkö vilket innebär att du
måste anmäla ditt barn till skolan i god tid.
Kontakta den friskola du är intresserad av för att
veta vilka antagningsregler som gäller där.
Kommunala skolor tillämpar antagningsreglerna
syskonförtur (i första hand) och relativ närhet
(i andra hand). Syskonförtur innebär att de
elever som har ett syskon i den skola som
föräldern väljer har förtur till plats. Förturen
gäller endast om det äldre syskonet går i årskurs
1–5 när det yngre syskonet börjar skolan på
höstterminen.
Placeringsbesked
Varje elevs avstånd till sökt skola och andra
närliggande skolor ska vägas i relation till andra
elevers motsvarande avstånd. Det är alltså den
relativa närheten för respektive elev som avses.
Med avstånd avses den faktiska gång eller
cykelvägen till skolan, inte fågelvägen.
ELEV
2
När alla skolplaceringar är klara får du
information om detta. Då måste du logga
in igen på e-tjänsten för skolvalet för att se
ditt barns skolplacering. Spara därför dina
inloggningsuppgifter om du gjort valet
genom användarnamn och lösenord.
Har du inte fått besked om ditt barns
skolplacering senast den 22 april, ringer
du kommunen på 08-530 610 00.
ELEV
1
I god tid innan skolstarten för
höstterminen 2015 får du ett
välkomstbrev från den skola
som ditt barn kommer att
börja i. Ta kontakt med skolan
om du har några frågor.
SKOLA C
1,3
KM
1
KM
1,5
KM
Skolstarten
0,8
KM
1,2
KM
Ett exempel på relativ närhet
SKOLA A
SKOLA B
15
Elev 1 har sökt skola A och skola B.
Elev 2 har också sökt skola A och skola
B. Elev 1 har 0,8 km till Skola A och
1,2 km till Skola B, Elev 2 har 1 km till
skola A och 1,5 km till skola B.
I det här fallet är det Elev 2 som får gå
på skola A. Anledningen till detta är att
Elev 1 också har skola C i sin närhet
även om föräldern inte sökt denna
skola. Elev 2 har inga andra skolor i sin
närhet förutom skola A och skola B och
skulle få mer än 2 km till skola C.
© Botkyrka kommun 2014. Produktion: EO. Med reservation för tryckfel.
var
s
h
c
o
r
o
g
vanliga fr å
et
l
a
v
l
o
k
s
m
o
1
Vilka måste aktivt
söka skola?
Du som är förälder/vårdnadshavare till barn i
Botkyrka som ska börja i förskoleklass eller
redan går i skolan men som måste byta skola för
att gå klart grundskolan. De föräldrar vars barn
inte tidigare gått i förskoleklass ska också göra
skolvalet.
5
Vad krävs för
att logga in?
Enklast är att använda e-legitimation, den får
du via din bank. Du kan också logga in med
användarnamn och lösenord som du skaffar
på www.botkyrka.se/skolvalet eller på ett
medborgarkontor.
2
Hur och när gör
jag skolvalet?
Du gör skolvalet på internet mellan den
19 januari – 9 februari 2015. Gå till
www.botkyrka/skolvalet och logga in på
e-tjänsten för skolvalet med e-legitimation
eller användarnamn och lösenord.
6
Var får jag mer
information om skolvalet?
På www.botkyrka.se/skolvalet hittar du mer
information. Om du har frågor om skolvalet
kan du ringa kommunens kontaktcenter på
08-530 610 00 eller besöka ett medborgarkontor.
Om du har frågor om en specifik skola så ta
kontakt med den.
3
Måste båda föräldrarna
logga in och göra
skolvalet?
Ja, om det finns två vårdnadshavare. Den ena
föräldern väljer tre skolor, fritidshem och
eventuellt modersmålsundervisning. Sedan
loggar den andra föräldern in och bekräftar
ansökan för att den ska bli godkänd.
7
Vad händer om det är
för många sökande?
Skolan gör ett urval enligt vissa antagningsregler. På kommunala skolor utgår man i
första hand ifrån syskonförtur och i andra
hand ifrån relativ närhet. Syskonförtur gäller
endast om det äldre syskonet går i årskurs
1–5 när det yngre syskonet börjar skolan
på höstterminen.
Friskolorna kan ha andra urvalskriterier, till
exempel skolkö. Kontakta den friskola du är
intresserad av för att veta mer.
Läs mer om skolvalet på www.botkyrka.se/skolvalet
4
Vad händer om jag
inte söker skola?
Ditt barn kommer då att placeras i någon av
Botkyrka kommuns kommunala skolor där det
finns plats.
8
Vad gör jag om mitt
barn eventuellt ska
börja i Grundsärskola?
Kontakta förskolechef eller rektor
som vägleder dig.