VRE - handlingsprogram

Upprättare: Signar K Mäkitalo
Handlingsplan
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID: 09-87365
Fastställandedatum: 2015-07-07
Revisionsnr: 24
Giltigt t.o.m.: 2016-07-07
1(10)
Fastställare: Signar Mäkitalo
Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)
handlingsprogram i öppen och slutenvård
samt särskilda boenden
Innehåll
1.
Vad är enterokocker och särskilt VRE ............................................... 1
2.
Screening respektive smittspårning avseende VRE .......................... 2
3.
VRE utbrott ........................................................................................ 2
3.1.
Riskfaktorer för smittspridning av VRE ...................................... 3
4.
Handläggning på vårdavdelning med VRE- bärare............................ 3
4.1.
Hjälpmedel/medicinteknisk utrustning ....................................... 4
4.2.
Desinfektion .............................................................................. 4
5.
Nyupptäckt patient som är VRE-bärare ............................................. 5
5.1.
Smittspårning kring nyupptäckt VRE-bärare på vårdavdelning . 6
6.
Smittspårning kring känd VRE-bärare på vårdavdelning ................... 6
6.1.
Högre grad av smittsamhet - VRE-bäraren har inte haft tre
negativa VRE prov i rad ............................................................................. 6
6.2.
Lägre grad av smittsamhet – VRE-bäraren har haft tre negativa
VRE prov i rad ............................................................................................ 7
6.3.
Smittspårning av känd VRE-bärare vid < 24 tim. vårdtid ........... 7
7.
Handläggning p.g.a VRE, på dialysenhet .......................................... 7
8.
Rutiner på mottagningar, röntgen, sjukgymnastik etc. ....................... 8
9.
Åtgärder om handlingsprogrammet inte följs ..................................... 8
10. Utskrivning av VRE-bärare, åtgärder ................................................. 8
11. Uppföljning av VRE-bärare ................................................................ 9
12. Det går inte att bedöma smittfrihet vid VRE- bärarskap ..................... 9
13. Boende på SÄBO eller korttidsboende .............................................. 9
14. Smittrisk ........................................................................................... 10
15. Vårdrutiner som alltid gäller ............................................................. 10
1.
•
•
•
•
•
Vad är enterokocker och särskilt VRE
Enterokocker är tarmbakterier som vi alla bär på i tarmen. De gör nytta där.
Enterokocker smittar via direkt och indirekt kontakt (från hand till hand
och från ytor till hand). Enterokocker är oftast ganska beskedliga men kan
orsaka infektioner.
Vanligaste infektionen är urinvägsinfektion men enterokocker kan också
växa i sår hos immunsupprimerade, ge gallvägsinfektioner och vara orsak
till sepsis och i vissa fall till hjärtklaffsinfektion.
VRE är en förkortning av Vancomycin resistenta enterokocker.
VRE är ett anmälningspliktigt och smittspårningspliktigt fynd enligt
Smittskyddslagen.
Utskriftsdatum: 2015-07-08
Handlingsplan
2(10)
Dokumentnamn: Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) handlingsprogram i öppen och
slutenvård samt särskilda boenden
Dokument ID: 09-87365
Giltigt t.o.m.: 2016-07-07
Revisionsnr: 24
•
•
•
•
2.
VRE utbrott på sjukhus är utdragna processer och svåra att få stopp på
enligt erfarenhet.
Vancomycin är ett antibiotikum som i intravenös form är
reservantibiotikum vid infektioner med enterokocker.
Vancomycinresistenta enterokocker är motståndskraftiga mot vancomycin
men det finns fler reservantibiotika att tillgå.
Diskutera med infektionsläkare vid behov av antibiotikabehandling.
Screening respektive smittspårning
avseende VRE
Screening
Screening görs på patienter som bedöms ha en utökad risk att vara smittade enligt
rekommendationer från Smittskyddsläkaren. I avvaktan på provsvaret vårdas
patienten som misstänkt VRE-bärare.
Länk till: Aktuella områden för screening
Smittspårning
Smittspårning görs i samband med att en VRE-bärare vårdats på avdelning då
smittspridning kan ha skett. Endast patienter provtas. Personal bedöms inte
smittas eller smitta då följsamhet till basala hygienrutiner och livsmedelshygien
minimerar smittrisk. Anhöriga testas inte rutinmässigt.
Provtagningshänvisningar för VRE
Normalt utförs smittspårning med pinnprov från rektum.
Länk till Mikrobiologen: provtagningsanvisningar VRE.
3.
VRE utbrott
Nyckelfaktorer för att få stopp på spridningen är:
• Smittspårning.
• Övervakningsodlingar.
• Utökad noggrann mekanisk gnuggning/skrubbning av alla ytor och all
apparatur/hjälpmedel som patienten tar på, lutar sig mot, sitter eller ligger
på.
• God följsamhet till basala hygienrutiner.
• Noggrann handhygien hos patienter och besökare.
• Korrekt slutstädning och slutdesinfektion av alla vårdplatser och
hygienutrymmen med gnuggning/skrubbning när patient skrivs ut eller
flyttas.
• En korrekt användning av antibiotika. Vissa antibiotika anses vara
associerade till spridning av VRE. Det gäller exempelvis cefalosporin,
Utskriftsdatum: 2015-07-08
Handlingsplan
3(10)
Dokumentnamn: Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) handlingsprogram i öppen och
slutenvård samt särskilda boenden
Dokument ID: 09-87365
Giltigt t.o.m.: 2016-07-07
Revisionsnr: 24
kinolon och anaeroba preparat. Även peroralt använt Vancomycin anses
öka risken för spridning av VRE. Diskutera antibiotikaanvändning med
infektionsläkare vid risk för spridning av VRE.
3.1.
Riskfaktorer för smittspridning av VRE
Patientrelaterade riskfaktorer
• diarré
• faeces-/ urininkontinens
• KAD/ RIK
• bukdrän/stomi/PEG
• omläggningskrävande sår, speciellt sacrumregionen
• tracheostoma
• nedsatt kognitiv förmåga t.ex. demens kan vara en riskfaktor
• antibiotika-användning
Riskfaktorer relaterade till arbetsprocesser
• bristande följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler
• bristande livsmedelshygien
• bristfällig hantering och desinfektion av medicintekniskapparatur och
hjälpmedel
Riskfaktorer relaterade till lokaler
• flerbäddsrum, bristfälliga förråd, delade toaletter och duschar
• bristande städning och desinfektion
4.
Handläggning på vårdavdelning med VREbärare
VRE-bärare = Alla patienter som en gång haft VRE-positivt prov, även om
patienten senare haft negativt prov.
• Vårdhygien kontaktas.
• Nyupptäckt patient smittskydds-anmäls.
• Smittspårnings sker enligt anvisningar nedan i detta dokument beroende på
om bäraren är nyupptäckt, känd med höggradig eller låggradig smittsamhet.
• Patient vårdas i enkelrum med egen toalett/dusch, toastol på rummet eller
uppmärkt toalett i korridor.
− Om detta inte är möjligt sker smittspårning av samtliga patienter som
samvårdas på vårdavdelningen. Prov tas på alla patienter vid hemgång
och 7 dagar efter utskrivning. Vårdhygien kontaktas.
• Informera patienten om god handhygien.
Utskriftsdatum: 2015-07-08
Handlingsplan
4(10)
Dokumentnamn: Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) handlingsprogram i öppen och
slutenvård samt särskilda boenden
Dokument ID: 09-87365
Giltigt t.o.m.: 2016-07-07
Revisionsnr: 24
•
Om egen dusch inte kan tillhandahållas, rengör avdelningens dusch med
Virkon 1 % efter användning.
• Patienten med riskfaktorer serveras och äter på rummet.
• Patienten ska om möjligt vistas på rummet.
• Patient utan riskfaktorer kan efter individuell bedömning i samråd med
Vårdhygien vistas i gemensamma utrymmen efter noggrann
handdesinfektion.
• Eventuella bufféer med fika eller mat upphör på vårdavdelningen.
• Personal som sköter patienter ska inte hantera mat under samma arbetspass.
• Livsmedelshygienen ska vara god.
• Besökande ska informeras om att desinfektera sina händer när de går in i
och när de lämnar ett vårdrum.
− Detta gäller särskilt om anhöriga till VRE-bärare behöver vistas i
avdelningens gemensamma utrymmen, vilket får ske undantagsvis.
• Om anhörig deltar i vården gäller samma hygienrutiner som för personalen.
Sårvård och liknande ska i första hand utföras av vårdpersonal.
Kontakta Vårdhygien för råd om vård. Telefon.nr. 026-15 51 65, 026-15 01 80,
026-15 53 58, 0650-925 07.
4.1.
Hjälpmedel/medicinteknisk utrustning
Hjälpmedel t.ex. gåstolar, rullstolar, rullatorer och liftar ska vara patientbundna.
Innan hjälpmedlet används av annan patient ska det rengöras och därefter
desinfekteras med Ytdesinfektion Plus. Hjälpmedel som inte går att desinfektera
ska kasseras.
4.2.
Desinfektion
På vårdavdelning ska följande utföras när VRE-bärare läggs in eller upptäckts till
och med 14 dagar efter utskrivning av sista VRE-bäraren. Efter sedvanlig
rengöring utförs nedanstående punkter på vårdavdelning till och med 14 dagar
efter utskrivning av känd VRE bärare:
•
•
•
Sedvanlig rengöring.
Ytdesinfektion Plus på samtliga *tagytor i vårdsalar och behandlingsrum
när dessa ytor torkat efter rengöringen.
Städning och desinfektion av delade toaletter var 3:e timme klockan 06.00 22.00 och vid behov kl 22.00 – 06.00.
Länk till rutin och checklista för slutdesinfektion/slutstädning.
För städning och desinfektion vid mottagningar se punkt 8.
*Förtydligande av tagytor som ingår i VRE handlingsprogram kapitel 4.2
Utskriftsdatum: 2015-07-08
Handlingsplan
5(10)
Dokumentnamn: Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) handlingsprogram i öppen och
slutenvård samt särskilda boenden
Dokument ID: 09-87365
Giltigt t.o.m.: 2016-07-07
Revisionsnr: 24
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
5.
Vårdsal/behandlingsrum
Dörr - Dörrhandtag
Lysknappar
Stol
Sängpanel
Avskärmning (hela)
Handfat - Kran
Hygienbehållare (fyllt på vi behov)
WC/Dusch
Dörr - Dörrhandtag
Lysknappar
Handfat - Kran
Hygienbehållare (fyllt på vi behov)
Duschslang
Kranar
WC stol inklusive förhöjning
Duschstol, duschpall
Nyupptäckt patient som är VRE-bärare
Patient som under vårdtid upptäcks vara VRE-bärare
• Om patienten vistas i flerbäddsrum ska patienten flyttas till enkelrum med
egen toalett/-dusch.
• Betrakta eventuella patienter som delat rum och/eller toalett med VREbärare som smittade, tills motsatsen är bevisad.
• Lägg inte in någon ny patient i rummet/rummen innan smitta är utesluten.
• Städa och desinfektera utrymmen inklusive toalett- och dusch som VREbäraren använt.
Läkare ansvarar för följande åtgärder, men kan enligt enhetens rutin få stöd
i det praktiska utförandet
• Patienten informeras och får muntligen och skriftligen VRE
smittskyddsblad och patientbroschyr.
• Smittskyddsanmälan via Sminet görs inom 1 dygn från provsvar.
Följande information ska finnas i smittskyddsanmälan
• Var har patienten vårdats på Gävle sjukhus: avdelning och rum.
• Vilka riskfaktorer har patienten (inga, diarré, sår, kateter, stomi eller
liknande).
• Vilka antibiotika har patienten fått.
• Har patienten vårdats utomlands eller på annat sjukhus.
• Att smittspårning genomförs.
Utskriftsdatum: 2015-07-08
Handlingsplan
6(10)
Dokumentnamn: Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) handlingsprogram i öppen och
slutenvård samt särskilda boenden
Dokument ID: 09-87365
Giltigt t.o.m.: 2016-07-07
Revisionsnr: 24
•
Att VRE-bärarskap införs i journalen, under varningstriangel med
utropstecken.
Länk till: Smittskyddsanmälan.
Länk till Smittskyddsblad – läkarinformation och patientinformation.
Länk till regionsgemensam rutin smittskyddsanmälan.
Vårdenhetschef eller motsvarande ansvarar för att följande sker skyndsamt
• Kontaktar Vårdhygien.
• Inleder utökad städning och desinfektion enligt regionens riktlinjer.
− Se lokalvård i detta dokument.
• Inleder smittspårning i samråd med läkare, Vårdhygien och Smittskydd.
• Listar alla som vårdats på avdelningen samtidigt med nyupptäckta VREbäraren och de som vårdats på avdelningen från och med 7 dagar före start
av vårdepisoden och framåt.
• VRE odling utförs på samtliga inneliggande patienter en gång per vecka,
vid utskrivning och 7 dagar efter utskrivning.
5.1.
•
•
•
6.
Smittspårning kring nyupptäckt VRE-bärare på
vårdavdelning
Lista alla som vårdats på avdelningen samtidigt med nyupptäckta VREbäraren och de som vårdats på avdelningen från och med 7 dagar före start
av vårdepisoden och framåt.
VRE odling utförs på samtliga inneliggande patienter en gång per vecka,
vid utskrivning och 7 dagar efter utskrivning.
Samråd fortlöpande med Vårdhygien
Smittspårning kring känd VRE-bärare på
vårdavdelning
Smittspårning med F-pcr för VRE utförs på olika sätt beroende på
smittsamhetsgrad hos VRE-bäraren:
6.1.
•
Högre grad av smittsamhet - VRE-bäraren har inte
haft tre negativa VRE prov i rad
F-pcr för VRE startar dygnet efter inskrivning av VRE-bärare av nedan
grupper av inneliggande patienter i samband med utskrivningen om VRE
bäraren vårdas på enkelrum:
− Patient med antibiotikabehandling pågående eller avslutad inom 7
dagar.
− Patienter med stora sår med omläggningsbehov.
− Patienter med grav leversjukdom Child/Pugh C eller D.
Utskriftsdatum: 2015-07-08
Handlingsplan
7(10)
Dokumentnamn: Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) handlingsprogram i öppen och
slutenvård samt särskilda boenden
Dokument ID: 09-87365
Giltigt t.o.m.: 2016-07-07
Revisionsnr: 24
− Patienter med kvarliggande urinavledande kateter.
6.2.
•
•
•
6.3.
Lägre grad av smittsamhet – VRE-bäraren har haft
tre negativa VRE prov i rad
F- PCR för VRE görs enbart på den inlagda VRE bäraren om nedan VRE
prov är negativa och patienten vårdas på enkelrum.
− Vid inskrivning.
− En gång i veckan.
− Vid utskrivning.
− 7 dagar efter utskrivning
Om samtliga VRE prov är negativa behöver inga övriga patienter på
vårdavdelningen provtas för VRE.
Om något av VRE proven är positiva sker smittspårning enligt anvisningar
från Vårdhygien och Smittskydd.
Smittspårning av känd VRE-bärare vid < 24 tim.
vårdtid
Med kortvarig vård menas i första hand en vård som understiger ett dygn i
vårdtid.
Kontakta alltid Vårdhygien!
Om kontakt med Vårdhygien görs och nedan förutsättningar är uppfyllda behöver
F-pcr för VRE inte utföras.
• VRE-bäraren vårdas på enkelrum med egen toalett och egen dusch.
• Basala hygienrutiner följs noggrant.
• Hantering av material och hjälpmedel sker enligt vårdhygieniska
rekommendationer.
• Städning och desinfektion utförs korrekt enligt de rekommendationer som
finns.
− Se information om städning och desinfektion i detta dokument.
Vårdhygien beslutar, efter en noggrann bedömning, om vilka rum som ska
slutdesinfekteras vid utskrivning och om provtagning av övriga som vårdas på
avdelningen ska utföras eller inte.
7.
•
•
Handläggning p.g.a VRE, på dialysenhet
Patienter som en gång diagnosticerats med VRE ska vårdas på isoleringssal på dialysenhet, även de som provtagits negativt tre gånger.
Alla patienter på dialysenhet där VRE-bärare vårdas, screenas två gånger
per år, t ex. mars och september.
Utskriftsdatum: 2015-07-08
Handlingsplan
8(10)
Dokumentnamn: Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) handlingsprogram i öppen och
slutenvård samt särskilda boenden
Dokument ID: 09-87365
Giltigt t.o.m.: 2016-07-07
Revisionsnr: 24
•
8.
Dialyspatienter som inte är bärare av VRE och som vårdats på annan
avdelning där VRE-bärare funnits ska kontroll-odlas 7-10 dagar efter
utskrivning från den andra vårdavdelningen.
Rutiner på mottagningar, röntgen,
sjukgymnastik etc.
Alla patienter har rätt till samma medicinska omhändertagande, bemötande och
omvårdnad. Medicinsk utredning och behandling får inte hindras eller fördröjas
p.g.a. bärarskap eller misstanke om VRE.
Undersökning och behandling
Mottagande enhet meddelas.
Patienten ska byta till rena kläder och desinfektera sina händer.
Sår ska vara täckt med rent förband och urin-/stomipåse ska vara tömd eller bytt.
Innan patient med riskfaktorer lämnar vårdrummet/avdelningen ska sängen vara
renbäddad och avtorkad med Ytdesinfektion Plus.
Mottagning/mottagande enhet
Patienten tas direkt in på mottagningsrummet.
Låt patienten desinfektera sina händer.
Begränsa antalet personer som rör sig in i och ut ur rummet.
Rummet måste städas innan nästa patient tas in.
Städning
Vårdpersonal torkar ytor som patienten eller personalen varit i kontakt med, med
Ytdesinfektion Plus innan nästa patient tas in i rummet.
Punktdesinfektion utförs med Ytdesinfektion Plus vid behov.
Vid större spill rengör hela golvet med Virkon 1 %.
Operation
Patient ska vårdas på enkelrum före och efter operationen.
9.
Åtgärder om handlingsprogrammet inte följs
Avvikelse ska skrivas.
Patienter som kan ha utsatts för smittrisk ska informeras.
Smittspårning ska ske som vid nyupptäckt VRE-bärare på vårdavdelning.
Städning och desinfektion ska ske som vid befarade smittspridning av VRE.
10.
Utskrivning av VRE-bärare, åtgärder
Till hemmet (inkl. hemsjukvård):
Efter patientens medgivande informeras vårdpersonal om vikten av basala
hygienrutiner
Utskriftsdatum: 2015-07-08
Handlingsplan
9(10)
Dokumentnamn: Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) handlingsprogram i öppen och
slutenvård samt särskilda boenden
Dokument ID: 09-87365
Giltigt t.o.m.: 2016-07-07
Revisionsnr: 24
Till annan vårdinrättning inklusive särskilt boende:
Avdelningen ska informera mottagande enhet om att VRE har påvisats i
odlingsprov från patienten under aktuell vårdtid.
11.
Uppföljning av VRE-bärare
För att avgöra smittsamhetsgrad vid framtida vård på sjukhusavdelning föreslår
Smittskydd att person som är VRE-bärare vid ett provtillfälle erbjuds uppföljande
tre prov med tre månaders intervall.
Om dessa tre prov är negativa kan personen betraktas som smittsam av lägre grad
och handläggas enligt detta vid eventuell vård på sjukhusavdelning.
Om personen är positiv i något av dessa prov betraktas personen som smittsam
eller höggradigt smittsam.
Detsamma gäller en person som åter blir VRE positiv efter tre negativa prov.
12.
Det går inte att bedöma smittfrihet vid VREbärarskap
Det finns ingen metod för att avgöra om en patient har gjort sig av med VRE i sin
normalflora. Känsligheten att upptäcka VRE är inte tillräckligt god med de
metoder som finns tillhands.
13.
Boende på SÄBO eller korttidsboende
Förutsättningen för att förhindra smittspridning på SÄBO och korttidsplats är att
all personal arbetar efter basala hygienrutiner och att patientnära tagytor dagligen
bearbetas med ytdesinfektion med tensider.
Ansvarig person på SÄBO/korttidsboende alternativt MAS kontaktar Vårdhygien
för att informera om att det finns VRE-bärare på boendet.
Vårdhygien gör en bedömning av vilken smittspårning och provtagning som
behövs.
Normalt utförs ingen provtagning av medboende på SÄBO med egen toalett och
dusch. På korttidsboende där patienter delar dusch och toalett kontaktas
Vårdhygien för rekommendationer. På sådana enheter kan smittspårning bli
aktuell.
Om VRE-bärare ska skrivas in i sluten vård, meddela mottagande enhet.
Vid flytt görs slutstädning av bostaden som vanligt av anhöriga/städfirma, därefter
slutdesinfekterar vårdpersonal med Virkon.
Ansvarig på boendet kontaktar Vårdhygien om VRE-bärare avlidit eller flyttat.
E-post: [email protected]
Telefon för kommunal vård och omsorg: 070-311 46 09
Utskriftsdatum: 2015-07-08
Handlingsplan
10(10)
Dokumentnamn: Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) handlingsprogram i öppen och
slutenvård samt särskilda boenden
Dokument ID: 09-87365
Giltigt t.o.m.: 2016-07-07
Revisionsnr: 24
14.
Smittrisk
Personal
Personal som är bärare av VRE får arbeta som vanligt i vården eftersom de
tillämpar basala hygienrutiner.
Anhöriga
Anhöriga som deltar i vården ska informeras om att vara noggrann med att tvätta
händerna och att sprita dem efter att den anhöriga kommit i kontakt med urin eller
avföring.
Länk till Patient broschyr. Dubbelsidig utskrift i A5-folder.
15.
Vårdrutiner som alltid gäller
Basala hygienrutiner. SoS 2007:19
Tvätt och avfall hanteras som för övriga patienter.
Länk till: Slutdesinfektion och slutstädning - Landstingsgemensam rutin, hälsooch sjukvård
Länk till: Slutdesinfektion och slutstädning - Länsgemensam checklista hälso- och
sjukvård
Länk till: Hygienrutiner i det dagliga arbetet - länsgemensam rutin Hälso- och
sjukvård
Detta dokument är ett komplement till handlingsprogram för ”Region Gävleborg
Multiresistenta bakterier (MRB)” Länk till handlingsprogrammet.
Utskriftsdatum: 2015-07-08