Bilaga 2.14. Ansvarsfördelning Läkemedelsgenomgångar SÄBO

senast uppdaterad 2015-03-31
Ansvarsfördelning vid samarbete med läkemedelsgenomgångar
i särskilt boende och hemsjukvård i Sörmland
Som ett komplement till ”Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus i Sörmland 20142015” har detta dokument framtagits i samarbete mellan Läkemedelskommittén och Medicinskt
ansvariga sjuksköterskor i Sörmland som ett underlag för lokala rutiner.
Bakgrund
I SOSFS 2012:9 anges hur och när en vårdgivare är skyldig att erbjuda läkemedelsgenomgångar
(LMG). I Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar utanför sjukhus i Sörmland står hur enkel och
fördjupad LMG ska göras i Sörmland. Ett väl fungerande samarbete mellan läkare och
sjuksköterska/distriktssköterska och tydlighet i vem som ansvarar för de olika uppgifterna vid en LMG
är en förutsättning för ett fungerande LMG-arbete. Som underlag för lokala rutiner på särskilda
boenden och i hemsjukvård har därför detta dokument utarbetats.
Mål
Planerad årlig läkemedelsgenomgång ska erbjudas alla patienter som tillhör målgruppen i både särskilt
boende (SÄBO) och hemsjukvård (HSV); i samband med inflyttning/nyregistrering samt årsbesök
Målgrupp
- Patienter 75 år och äldre med minst 5 läkemedel
Patienter där läkemedelsrelaterade problem (LRP) misstänks oavsett ålder och antal läkemedel
När och hur ofta?
- vid inflyttning på SÄBO, vid inskrivning i HSV, vid läkarbesök
- Under pågående HSV/boende på SÄBO minst en gång per år (årskontroll)
 ansvarig läkare och sjuksköterska ska gemensamt göra en planering på årsbasis för
samtliga patienter inom ovan nämnd målgrupp
Ansvarsfördelning vid enkel läkemedelsgenomgång
Sjuksköterskans/distriktssköterskans ansvar
- Samordna och förbereda LMG så att ovan nämnd årsplanering följs
- Stämma av med läkaren vilka prover och grundparametrar (vikt, BT, puls) som skall finnas
inför enkel LMG i samband med inflyttning på säbo, nyregistrering i HSV, vid årsbersök VC
- Med patientens aktuella dosrecept/aktuella läkemedelsta (d.v.s. medicinlista ÖppenVård som
fås från vårdcentralen) som underlag stämma av läkemedelsanvändningen med patient och
vårdpersonal/ev. närstående. Fråga efter receptfritt/naturmedel; praktiska hanteringsproblem
samt hur vid behovs läkemedel används.
- Har patienten antipsykotiska läkemedel? Olämpliga läkemedel? Använd ”Checklista
olämpliga läkemedel för äldre”
- Informera läkaren om symtom som kan vara läkemedelsrelaterade
- Ta upp aktuella patienter till rond/teammöte med läkare
- Genomföra åtgärder och planera för uppföljning enligt läkarens bedömning och ordination
- Dokumentera i journal enligt lokal rutin
- Föreslå fördjupad LMG vid kvarstående LRP efter enkel LMG; tio eller fler läkemedel efter
enkel LMG; antipsykotika; många symtom som kan vara läkemedelsrelaterade.
Patient/ närstående informeras om LMG och informerat samtycke inhämtas; se Information
om läkemedelsgenomgång, Informationsmapp för LMG, Läkemedelskommitténs hemsida
1
senast uppdaterad 2015-03-31
Läkarens ansvar
- Ha tillgång till information om läkemedelsbehandling och relevanta provsvar från journalen
- Kontrollera + justera dosrecept/läkemedelslista. Fråga efter ordinationer från andra förskrivare
- Bedöma om rimlig och aktuell indikation för varje läkemedel samt ändamålsenlig och säker
- Bedöma om patienten har läkemedelsproblem (LRP) och åtgärda de som kan lösas direkt
- Ta ställning till a) uppföljning b) om patienten behöver fördj. LMG; i samråd med ansv. ssk
- Dokumentera och koda enkel LMG i journalen; beslut angående uppföljning/behov av
fördjupad LMG ingår i dokumentationen
Ansvarsfördelning vid fördjupad läkemedelsgenomgång (fLMG)
Allmänt

fLMG ska göras under läkares ansvar, men alla arbetsuppgifter vid LMG kräver inte
läkaransvar (t.ex. symtomskattning, avstämning av läkemedelsanvändningen, informera
patienten och inhämta samtycke)
 Ta ställning till fortsatt användning av antipsykotiska läkemedel och olämpliga läkemedel
 LMG ska utformas och genomföras i samråd med patienten (om möjligt) och enligt Hälsoval,
göras med stöd av Läkemedelskommitténs klinikapotekare. Apotekarens roll är rådgivande.
Apotekarmedverkan
 Läkaren ska samråda med apotekare och sjuksköterska om LMG görs i team eller på distans.
Patient/närstående ska givit samtycke till att apotekaren får läsa i patientens journal på
vårdcentraler och kliniker i Sörmland
 Apotekaren går genom patientens samtliga LM; gör sin analys och rekommenderar ev.
förändringar som läkaren tar ställning till samt dokumenterar e.ö. i journalen eller på LMGblanketten.
Målgrupp
- Patienter som har kvarstående LRP efter enkel LMG eller använder tio eller fler
läkemedel (reg+vb) efter enkel LMG. Räkna ej med mjukgörande krämer, tårsubstitut.
Sjuksköterskans/distriktssköterskans ansvar
- Dokumentera samtycke till fLMG enligt lokal rutin
- Förbereda genom att boka läkartid/läkarbesök/teamrond för fördjupad LMG
- Ta fram dosrecept/läkemedelslista från enkel LMG
- Genomföra provtagning mm efter läkarordination
- Se till att Symtomskattningskala ifylls
- skicka symtomskattningsskala och Beställning fördjupad LMG till apotekare (10 -14 daggar innan planerad LMG). Ta kontakt med apotekaren om framförhållningen är kortare.
- Skicka apotekarens ”LMG-blankett” och uppdaterad dosrecept till apotekaren när LMG är
utvärderad. Senast efter 3 månader.
- Dokumentera LMG i journalen enligt lokal rutin
Läkarens ansvar
- Har huvudansvaret för LMG, gör prioriteringar och beslut av åtgärder och uppföljning
samt att patient/sjuksköterska får information om ändringar
- Ta ställning till apotekarens kommentarer och ev rekommendationer
- Att LMG dokumenteras i journalen inklusive patientens/närståendes samtycke till LMG
Läkemedelkommitténs hemsida
Utarbetat (2013) och uppdaterad 2015-03-31 av Läkemedelskommittén och MAS-nätverket Sörmland.
Vid frågor, kontakta [email protected], [email protected], [email protected]
2