Inlämning i Studentportalen

Guide
Inlämning i Studentportalen
Via en inlämning kan studenter ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell
inlämning eller en gruppinlämning. Här kan även lärare och studenter kommunicera med varandra
och se en händelselogg. Det är möjligt att plagiatkontrollera inlämnade filer.
Instructions in English are available in the manual.
Senast uppdaterad: 2015-05-19
Innehåll
Skapa en inlämning ......................................................................................................................... 2
Anonym inlämning .......................................................................................................................... 4
Inlämningsöversikt .......................................................................................................................... 6
Listans deltagare.............................................................................................................................. 7
Skicka e-post till studenter eller grupper ........................................................................................ 7
Ladda ned studentfiler .................................................................................................................... 8
Ändra status .................................................................................................................................... 8
Dela ut filer ...................................................................................................................................... 9
Inlämning med plagiatkontroll ...................................................................................................... 11
Koppling till framsteg .................................................................................................................... 12
Ta bort filer .................................................................................................................................... 13
Studentens inlämningssida som lärare ......................................................................................... 14
Gruppens inlämningssida som student ......................................................................................... 15
Lathund för funktionen Inlämning
Skapa en inlämning
1. Gå till det kurstillfälle där du vill lägga till en inlämning.
2. Klicka på Lägg till ny funktion i menyn och välj Inlämning i rullgardinsmenyn.
2
Lathund för funktionen Inlämning
3. Namn och beskrivning
Skriv in ett passande namn på inlämningen som är tydlig för studenterna.
Ge en kort beskrivning av inlämningen. Det är möjligt att länka till en webbsida med
information om uppgiften. För att skapa korta länknamn i texten skriver du:
[länknamn|http://www.example.net] Då blir "länknamn" den klickbara länken i texten. Ev.
instruktionsfiler kan laddas upp via inlämningsöversikten.
4. Datum
Ange senaste inlämnings- och kompletteringstid. Det går även att ange klockslag.
Typ av inlämning
Välj om inlämningen ska vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Om det är en
individuell inlämning kan den vara anonym. Tänk på att det inte går att växla mellan typ av
inlämning när inlämningen väl är sparad.
Gruppinlämning kan endast väljas om det finns gruppindelningar på kurstillfället. Då måste
du även ange vilken gruppindelning som ska användas.
5. Koppling till portfölj
Individuella inlämningar kan kopplas till en eller flera portföljer. Läs mer om
portföljfunktionen i manualen eller under fliken Hjälp.
a) Välj den/de portföljer som inlämningen ska tillhöra.
b) Markera om självvärdering ska ingå som en del av uppgiften.
c) Välj Typ av uppgift. Typ av uppgift är obligatoriskt om självvärdering används och
styr vilka självvärderingsfrågor som visas för studenten.
3
Lathund för funktionen Inlämning
6. Plagiatkontroll
Markera om inlämnade filer ska plagiatkontrolleras. Filerna skickas iväg till ett externt system
för plagiatkontroll direkt efter uppladdning. Ange e-postadress till den som ska få ett
meddelande när plagiatkontrollen är klar.
7. Prenumeration
Det går att prenumerera på en inlämning och på så vis få ett e-postmeddelande så fort en
student har lämnat in en fil. Ange en eller flera e-postadresser i fältet för prenumeration.
Flera adresser kan läggas till separerade med semikolon ";" (utan mellanrum) t.ex.
[email protected];[email protected]
8. Begränsa visningen
Ange om visningen av inlämningen ska begränsas.
Ange status Portal och klicka på Spara.
Nu ser du inlämningen i sin helhet med samtliga studenter på kursen.
Anonym inlämning
Vid en anonym inlämning får varje student en anonymkod som visas istället för studentens namn i
inlämningen. På så vis vet lärare inte vem studenten är när de rättar uppgifterna. Studentens namn,
personnummer och anonymkod är endast tillgängliga för institutionsadministratörer.
Skapa en anonym inlämning:
1.
2.
3.
4.
Lägg till en ny inlämning.
Välj Individuell inlämning.
Marker kryssrutan "Anonym inlämning".
Spara inlämningen.
4
Lathund för funktionen Inlämning
Observera att det inte går att byta från en vanlig inlämning till anonym inlämning och tvärt om när en
inlämning väl är sparad. Vid kopiering av en anonym inlämning blir kopian också markerad som
anonym. Nya anonymkoder genereras vid varje ny inlämning som skapas. Studenter kan alltså inte ha
samma anonymkod för olika inlämningar. Om inlämningarna plagiatkontrolleras visas endast
studentens anonymkod upp i plagiatkontrolleringssystemet Urkund. Om ett framstegsmoment är
kopplat till en anonym inlämning kommer endast studenter med statusen "Klar" på inlämningen att
föras över till framsteget.
Anonyma inlämningar och överföring av resultat
Om ett framstegsmoment är kopplat till en anonym inlämning kommer endast studenter med
statusen "Klar" och "Ej godtagbar prestation" på inlämningen att föras över till framsteget.
Tips! Vid anonyma inlämningar kan det vara bra att använda sig av poäng för bedömning av
inlämningsuppgift. Poängen förs då över till framsteget och visas även i underlagslistan vilket
underlättar för läraren vid inrapportering av betyg.
Så här ser en anonym inlämning ut för studenten:
5
Lathund för funktionen Inlämning
Inlämningsöversikt
När studenten har laddat upp en eller flera filer visas de i kolumnen Filer – datum och filens namn
visas via mouseover.
Studentens namn är en länk till en inlämningssida där lärare och student kan kommunicera med
varandra och ladda upp filer.
Översikten för en gruppinlämning består av alla grupper i vald gruppindelning. Här leder gruppens
namn till gruppens inlämningssida. Gruppens deltagare visas i kolumnen Studenter.
Om inlämningen är kopplad till ett framstegsmoment visas information om detta under Innehåll.
Om inlämningen är kopplad till ett framstegsmoment
visas det under Innehåll.
Ändra status för flera studenter samtidigt genom att:
1) Markera studenter i listan.
2) Välj status och klicka på Uppdatera.
3) Klicka på Spara.
Välj vilka deltagare som ska genom att klicka på
Visning av listans deltagare och där välja vilka
studenter och vilken status som ska visas eller genom
att använda sökfältet.
Senaste nytt visar info om
senaste händelsen:
Student=blå
Administratör/lärare=gul
Studentens namn leder till
studentens inlämningssida där
du kan skriva kommentarer,
ladda upp filer, ändra status och
se en händelselogg.
Detaljerad information vad
som hände visas via
mouseover.
6
Lathund för funktionen Inlämning
Listans deltagare
En inlämning innehåller alla studenter på kurstillfällets/samläsningens deltagarlista.
Inlämningstabellen går att sortera på Namn, Personnummer, Grupp, Status, Filer, Plagiatkontroll, och
Senaste nytt. Detta görs genom att klicka på resp. kolumnnamn.
Om ett kurstillfälle innehåller grupper kan du välja vilka grupper som ska visas. Du kan också välja att
visa listans deltagare utifrån status.
1. Klicka på rubriken Visning av listans deltagare
2. Kryssa för vilka grupper och statusmarkeringar du vill ska visas.
3. Klicka på knappen Uppdatera.
Sökfunktionen
Du kan själv välja vilka deltagare som ska visas genom att skriva in ett valfritt ord i sökfältet för
deltagarlistan. Om du exempelvis skriver Anna visas bara deltagare som heter Anna. Detta kan vara
praktiskt om du vill arbeta med en student i taget.
Skicka e-post till studenter eller grupper
1) Markera vilka studenter eller vilka grupper som du vill skicka e-post till.
2) Klicka på knappen Skicka e-post till markerade studenter
Tips! Om du vill mejla de studenter som har en viss status (exempelvis ”EJ INLÄMNAD” kan du först
välja att bara visa dessa studenter i listan (via Visning av listans deltagare) och därefter välja att
kryssa för rutan ”markera alla”.
7
Lathund för funktionen Inlämning
Ladda ned studentfiler
1. Öppna inlämningsfunktionen.
2. Markera studenter i listan. Klicka på rutan högst upp för att markera alla.
3. Klicka på knappen Ladda ned markerade studenters filer.
Filerna sparas automatiskt ner som en zip-fil.
Ändra status
Du kan ändra status på en students inlämning via inlämningsöversikten eller via studentens
inlämningssida.
Via inlämningsöversikten går det att ange status för många studenter samtidigt:
1. Markera först studenterna i listan.
2. Välj sedan status i rullgardinsmenyn och klicka på Uppdatera.
3. Klicka därefter på Spara - det är först då som status ändras.
Följande statusalternativ finns:
Ej inlämnad
Inlämnad
Granskning pågår
Rest - kompletteras
Komplettering inlämnad
Klar
Klar efter komplettering
Ej godtagbar prestation
Studentportalen ändrar automatiskt status från Ej inlämnad till Inlämnad och från Rest kompletteras till Komplettering inlämnad när studenten laddar upp en fil. Övriga ändringar av status
görs av läraren/administratören.
8
Lathund för funktionen Inlämning
Dela ut filer
Om studenterna ska få tillgång till varandras filer skapar administratören/läraren en utdelad mapp.
Innehållet i den utdelade mappen är dynamiskt och hämtas från varje students eller studentgrupps
inlämning.
Det går att styra vilka filer som ska visas utifrån när filer lämnas in och vilken status filerna har. Det
går också att begränsa visningen av en utdelad mapp så att den bara visas för en eller flera grupper.
Detta kan vara praktiskt om studenter som tillhör Grupp A bara ska få ta del av inlämningar från
studenter i samma grupp eller om bara Grupp A och Grupp B ska få tillgång till varandras filer.
1. Öppna inlämningsfunktionen.
2. Klicka på Skapa utdelningsmapp.
3. Ange mappens namn på svenska och engelska.
4. Fyll i ev. beskrivning som visas för studenten i samband med den utdelande mappen.
5. Ange när den utdelade mappen ska visas för studenterna (kan lämnas tomt om mappen ska
visas direkt).
6. Ange vilka filer som ska visas:
a) Alla filer - oavsett när de lämnas in
b) Endast filer som lämnas in före angivet datum för utdelad mapp
c) Endast filer som lämnas in efter angivet datum för utdelad mapp
7. Ange om endast inlämningar med status Klar och Klar efter komplettering ska visas.
8. Begränsa visning av utdelad mapp till grupp:
Om det finns grupper på kurstillfällen/samläsningstillfället kan du begränsa visningen av en
utdelad mapp till grupp genom att markera gruppen/grupperna i listan. Tänk på att
studenterna även måste ha tillgång till själva inlämningen för att se den utdelade mappen.
9. Klicka på Spara.
Du kan göra så många utdelade mappar som du vill.
9
Lathund för funktionen Inlämning
10
Lathund för funktionen Inlämning
När det finns en utdelad mapp visas den på studentens inlämningssida under rubriken Utdelade
mappar. Mappen innehåller utdelade filer som studenten kan öppna och ladda ned. Om en student
tar bort en fil från Min inlämning som finns i en utdelad mapp försvinner den även från den utdelade
mappen.
Inlämning med plagiatkontroll
Uppsala universitet använder systemet Urkund för att plagiatkontrollera inlämnade filer.
Läs mer om Urkund. Läraren/administratören kan välja om inlämnade filer ska
plagiatkontrolleras eller inte.
Inlämnade filer skickas iväg till ett externt system för plagiatkontroll direkt efter
uppladdning. Resultatet av analysen levereras vanligtvis inom ca 24 timmar.
Om plagiatkontroll är påslaget för en inlämning visas kolumnen Plagiatkontroll i
inlämningstabellen. Status i kolumnen kan vara en av följande:





Skickad: dokumentet är insänt för plagiatkontroll men svar har ännu inte kommit.
Kontrolleras ej: dokumentet är inte uppladdat av en student och kommer därför
inte kontrolleras.
Okänt filformat: Studentportalen vet att Urkund inte känner till filformatet och
skickar därför inte in dokumentet. Se tillåtna filformat.
Likheter hittade: analys klar, likheter hittade.
OK: analys klar, inga likheter hittade
11
Lathund för funktionen Inlämning
I de två senare fallen är statusen en klickbar länk som leder till Urkunds detaljerade
rapport för dokumentet ifråga. Denna rapport ligger på Urkunds server. Studenten får en
bekräftelse via e-post att hans eller hennes fil har skickats in för plagiatkontroll.
Koppling till framsteg
Via ett Framsteg kan en lärare/administratör koppla ett framstegsmoment till en
inlämning. Status och poäng för studentens inlämning förs då automatiskt över från
inlämningen till framstegsmomentet.
Skapa en koppling
För att kunna koppla ett framstegsmoment till en inlämning måste det finnas en
inlämning på samma kurstillfälle/samläsningstillfälle som framsteget.
Kopplingen görs alltid via ett framstegsmoment.
1. Skapa ett nytt framsteg eller öppna ett befintligt framsteg och välj Redigera.
2. Varje moment innehåller Koppla momentet till inlämning. Välj vilken inlämning
framstegsmomentet ska kopplas till via rullgardinsmenyn.
3. Ange ev. poängskala för framsteget (annars förs bara status över från
inlämningen till framsteget).
4. Spara framsteget.
Kolumnrubriken för momentet innehåller namnet på momentet samt namnet på den
inlämning momentet är kopplat till.
Om inlämningen redan innehåller status och poäng förs dessa uppgifter över direkt till
framstegsmomentet.
Överföring av status och poäng
När ett framstegsmoment är kopplat till en inlämning kan status och poäng för en
student endast bokföras via inlämningen. I framstegsmomentet är dessa alternativ låsta.
Eftersom det finns fler statusalternativ i Inlämning än det gör i Framsteg görs följande
översättning:








Ej inlämnad = Om studenten inte har lämnat in ännu visas ingen status i
framsteget. Om läraren däremot väljer status "Ej inlämnad" och sparar statusen
visas "Ej deltagit" som status i framsteget.
Inlämnad = Inlämnad
Granskning pågår = Inlämnad
Rest - kompletteras = Rest
Komplettering inlämnad = Inlämnad
Klar = Klar
Klar efter komplettering = Klar
Ej godtagbart resultat = Ej godtagbart resultat
12
Lathund för funktionen Inlämning
Poängskala
Om ett framsteg innehåller en poängskala, exempelvis 1-50, och det finns en koppling till
en inlämning, är det denna poängskala som gäller för inlämningen. Inlämningen
innehåller information om vilken poängskala som gäller och en varning visas om poängen
som matas in inte stämmer överens med framstegets poängskala.
Anonyma inlämningar och överföring av resultat
Om ett framstegsmoment är kopplat till en anonym inlämning kommer endast studenter
med statusen "Klar" och "Ej godtagbar prestation" på inlämningen att föras över till
framsteget.
Tips! Vid anonyma inlämningar kan det vara bra att använda sig av poäng för bedömning
av inlämningsuppgift. Poängen förs då över till framsteget och visas även i underlagslistan
vilket underlättar för läraren vid inrapportering av betyg.
Ta bort koppling
Det går att ta bort kopplingen mellan ett moment och en inlämning. Det görs genom att
välja det blanka alternativet i rullgardinsmenyn vid Koppla moment till inlämning. Om
status från inlämningen till momentet redan har förts över ligger denna information kvar
men momentet "låses upp" och läraren kan ändra status och poäng.
Om en inlämning tas bort och denna inlämning är kopplad till ett framstegsmoment
försvinner kopplingen till framsteget.
Ta bort filer
En lärare kan inte ta bort studentfiler eller svarsfiler.
En student alltid kan ta bort inlämnad fil från Min inlämning. Även om en fil tas bort från
Min inlämning finns den kvar i händelseloggen.
Studenten kan återställa borttagna filer via inlämningens papperskorg så länge sista
inlämningstid inte har passerat eller studentens/gruppens inlämning inte är markerad
som Klar eller Klar efter komplettering.
Om en student tar bort en fil som även ligger i en utdelad mapp försvinner filen även
från den utdelade mappen.
Varken administratörer eller studenter kan ta bort kommentarer från händelseloggen.
En lärare kan ta bort instruktionsfiler via översikten.
13
Lathund för funktionen Inlämning
Studentens inlämningssida som lärare
Varje student/grupp har en egen inlämningssida. Via inlämningssidan kan både student
och lärare ladda upp filer och kommunicera med varandra. Här finns också en
händelselogg där all historik för studenten visas.
Läraren kan ladda upp svarsfiler till studenten – direkt eller vid ett visst datum. Dessa filer
visas då i händelseloggen. Läraren kan även ladda upp en fil åt studenten om denne inte
kan ladda upp filen själv. Dessa visas då även under rubriken Min inlämning.
Läraren kan ändra en students status via studentens inlämningssida.
Läraren kan navigera mellan studenters
inlämningssidor via pilarna. För att komma tillbaka
till inlämningsöversikten klickar man på Tillbaka.
Klicka på Ändra för att
ändra studentens status
och poäng. Glöm inte
att spara!
I händelseloggen visas samtliga händelser
som statusändring eller uppladdning av fil.
14
Lathund för funktionen Inlämning
Gruppens inlämningssida som student
Studenten ser vilka tider som gäller och
vilken status inlämningen har.
Här visas texten som läraren skriver i
fältet för Beskrivning när en inlämning
skapas.
Här visas gruppens deltagare
Om läraren har laddat upp en
instruktionsfil via översikten visas
den under texten.
Om det finns en utdelad mapp
visas de här.
Gruppens inlämning visar de filer som
gruppen har lämnat in.
Händelseloggen visar allt som hänt, till
exempel att en fil har skickats in eller
att status har ändrats.
15