Svar på motion om att CCA-impregnerat virke tas bort från

Tjänsteskrivelse
Datum
Dnr
2015-09-15
LKS 2014-408
Fastighetsenheten
Margareta Gustavsson, 0523 – 61 31 58
[email protected]
Svar på motion om att CCA-impregnerat virke tas bort från
kommunens lekplatser
Sammanfattning
Ann-Charlotte Strömwall har i en motion 2014-09-24 förslagit att CCAimpregnerat virke tas bort från kommunens lekparker, förskole och skolgårdar.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till vad fastighetsenheten anfört anse
motionen besvarad.
Ärendet
I våra parker och på våra förskolor och skolgårdar pågår ett ständigt arbete med att
ta bort gammalt material för stöd för kanter vid nivåskillnader mm.
Fastighetsenheten ersätter kontinuerligt och systematiskt allt gammalt material där
vi kan misstänka att kreosot finns med nytt. Kartläggning är gjord och en
handlingsplan är skriven för de kommande renoveringarna vilka ofta samkörs med
det planerade underhållet av gårdar/upprustning och nya lekredskap.
Det finns anledning att tro att även Lysekilsbostäder och LEVA som ansvarar för de
offentliga lekparkerna arbetar på samma sätt.
Vårt mål på fastighetsenheten är att vi ska ha rensat bort allt CCA-behandlat
material inom en två-årsperiod.
Marie-Louise Bergqvist
Förvaltningschef
Margareta Gustavsson
Teknisk Förvaltare Fastighet
Beslut skickas till
Motionären
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | [email protected] |
www.lysekil.se
Sid 1/2