Kompensation för Nationaldagen 2015

Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för personal och
kompetensförsörjning
Information
2015-01-16
Till rektorer, biträdande rektorer,
administrativa chefer,
administrativa gruppchefer,
skolintendenter, skolsekreterare,
avdelnings- och enhetschefer,
grundskole- och gymnasiechefer
Handläggare: Karin Morell Hammarsten
Kompensation för annandag pingst
I samband med att annandag pingst togs bort som helgdag gjordes en
överenskommelse om en extra ledig dag för vissa arbetstagare de år
då nationaldagen infaller på en lördag eller söndag.
I AB § 13 mom. 2 framgår följande:
”Om en arbetstagare har fullgjort arbetstid på annandag pingst och nationaldagen
infaller på en lördag eller söndag ges en ledig arbetsdag under kalenderåret.
Arbetstagarens önskemål om förläggning av ledighet tillgodoses om de är
förenliga med verksamhetens krav.”
I år infaller nationaldagen på en lördag och bestämmelsen blir därför
tillämplig. Den lediga dagen gäller medarbetare som har ett
heltidsmått motsvarande 40 alternativt 39,5 timmar per helgfri
vecka. Även deltidsanställda och de med uppehållstjänst där
sysselsättningsgraden utgår från ovanstående heltidsmått omfattas.
Bestämmelsen gäller arbetstagare som fullgör arbete på annandag
pingst, vilket år 2015 infaller den 25 maj. Med fullgjord arbetstid
jämställs all ledighet på annandag pingst under förutsättning att
arbetstagaren arbetat någon eller några arbetsdagar under den månad
då annandag pingst infaller med följande undantag:
 timavlönande
 arbetstagare som varit ledig del av månaden och som fått
kompensation för annandag pingst hos en annan arbetsgivare
 arbetstagare som beviljats partiell ledighet och har förlagt denna
till måndagar.
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för personal och
kompetensförsörjning
104 22 Stockholm
Box 22049
Telefon 08-508 33 700
Fax 08-508 33 988
[email protected]
www.stockholm.se/utbildning
Denna överenskommelse om kompensation gäller även arbetstagare
som följer BEA- avtalet.
Som framgår av bilaga M omfattas inte lärare av bestämmelsen.
Information
Sida 2 (2)
Den lediga dagen tas ut under kalenderåret men först efter att
annandag pingst infallit dvs. tidigast den 26 maj.
Inrapportering i LISA självservice sker som tjänstledighet med lön.
Astrid Norderfeldt
Personalchef
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för personal och
kompetensförsörjning
104 22 Stockholm
Box 22049
Telefon 08-508 33 700
Fax 08-508 33 988
[email protected]
www.stockholm.se/utbildning