Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9

Bedömningsmaterial
i engelska åk 7–9
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 är tänkt att hjälpa
lärare och elever i bedömningen av elevernas kunskapsnivå
i engelska. Materialet går hand i hand med kunskapskraven
i Lgr 11. Det består av färdighetsprov med facit, samt
bedömningsmatriser och autentiska elevsvar som är
bedömda utifrån matriserna.
Provlektion:
Reading comprehension year 7
Provlektion: Reading
Följande provlektion är ett utdrag ur årskurs 7 Reading-material från Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9. Det består av delar tagna ur Reading-provet för
årskurs 7 och är inte ett komplett prov. I Reading-delen prövas elevernas förmåga
att uppfatta såväl tydliga som väsentliga detaljer samt helheten. Eleverna visar
sin förståelse av olika texters innehåll genom att redogöra för den i olika
utsträckning.
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 (47-11833-5) © Liber AB
Får kopieras
1
Lektionen består av:
• elevblad med utdrag ur två texter och en bild
• uppföljningsfrågor på de utvalda texterna och bilden
• utdrag ur facit med bedömningsstöd
• lärarblad med information om hur Reading-delen är uppbyggd.
Så här arbetar du med provlektionen:
1. Skriv ut provlektionen.
2.Kopiera upp alla elevblad så att varje elev får ett ”läshäfte” med texterna,
bilden och uppföljningsfrågorna.
3. Förbered eleverna genom att gå igenom vad det är de ska göra och varför.
4. Dela ut läshäftet. Låt eleverna läsa texterna i den takt de vill.
5.Låt eleverna arbeta med frågorna.
6. Använd bedömningsstödet (lärarblad) som hjälp vid rättning och återkoppling. För gärna en diskussion med eleverna kring bedömningen.
Tips!
Låt eleverna diskutera textutdragen och frågorna med varandra. Låt dem t.ex. i grupper fundera på texternas svårighetsgrad, frågornas svårighetsgrad. Låt dem gärna
diskutera i smågrupper först och följ därefter upp i helklass.
Kanske vill ni även gå igenom facit med föreslagna bedömningar och diskutera dessa.
Finns det kanske något eleverna kan ta med sig, som användbara uttryck, som de kan
använda själva vid en senare provsituation?
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 (47-11833-5) © Liber AB
Får kopieras
2
A
ÅK 7
A
A
A
A
A
A
READING
A
From Diary of An (Un)Teenager
CHAPTER 1: A TERRIBLE SHOCK
Friday, May 29th
Strange things have started happening.
I feel the need to write these important events down in a diary.
Zac rang me this evening, dear diary. He said, “Hi, Spencer! When you see
me tonight you may get a shock!”
He wouldn’t say anymore.
He was upstairs when I went round to his house.
I opened the door to his bedroom and then stepped back in horror.
I’d never expected this.
I blinked. But Zac was still there – and wearing... a blue shirt that looked
huge on him, the baggiest white trousers I’d ever seen and massive trainers
with a huge flap and no laces.
“Why on earth are you dressed like that?” I gasped.
Zac swallowed hard, then announced, “Because, Spencer, I’m a skater
now.”
“But you haven’t even got a skateboard.”
“Not yet, I haven’t,” he agreed. “But I’m getting one next week. And you
don’t really need a skateboard these days. You’ve just got to have the right
gear. Once you’ve got your hoodie, you’re a skater. It’s as simple as that.”
He smiled at me. I tried to smile back but I just couldn’t.
“So how much did all this gear cost you?”I asked. “And have you still got
the receipt?”
Zac whispered the price to me. I nearly passed out with shock. He’d used up
all his birthday money on this rubbish. And nearly half of all his savings, too.
I just couldn’t believe it.
Zac and I had never wasted any of our money on clothes before. We’d been
fine wearing the same shirt and jeans for years.
So what had happened to him?
Please, turn over →
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 © Liber AB
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 (47-11833-5) © Liber AB
Får kopieras
26
Får kopieras
3
A
ÅK 7
A
A
A
A
A
A
READING
A
1. What is different about Zac when he meets Spencer?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____/1 point
2. Why is Spencer upset about Zac’s new outfit? Give two reasons.
_____________________________________________________________________________
and
_________________________________________________________________________________
_____/2 points
3. What does Zac think is all you need to become a skater?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____/1 point
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 © Liber AB
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 (47-11833-5) © Liber AB
Får kopieras
28
Får kopieras
4
A
ÅK 7
A
A
A
A
A
A
READING
A
Between Friends?
J
osh had asked Nathan to join him in the library and now they were
staring into the computer screens. Nathan didn’t really understand why
Josh had asked him, because normally they wouldn’t study together. He
didn’t really like Josh. But, he needed the computers. Tomorrow was a
big test day and this was the last chance to prepare for it. They would have a
big test in social sciences. At the moment Nathan couldn’t even remember in
which classroom the test would be given.
An hour ago Nathan had spoken to Professor Barnes. That conversation
had stressed him out. Professor Barnes said he would get an F in this course
if he didn’t by some miraculous way score a C on this test! His parents would
kill him. And it would mean summer school…
“Psst.”
That was Josh.
“What?”
“Check this out. I’ve got copies, so you can keep these.” Josh pushed a
brown envelope over the table.
Nathan opened it and found some papers. In the top corner he could see
tomorrow’s date and Professor Barnes’s name.
“Josh, is this, like…?”
“Shh, yeah. I took it from Barnes’s desk when he wasn’t looking during
class this morning. Put it in your bag. Quickly! We’ll get an A on this test!”
Nathan did as he was told, but he had already made his mind up. He
would dump it on the way home from the library. He wouldn’t cheat, because
somebody always found out and that would mean the end of a lot of fun stuff.
Please, turn over →
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 © Liber AB
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 (47-11833-5) © Liber AB
Får kopieras
31
Får kopieras
5
A
ÅK 7
A
A
A
A
A
A
READING
A
9. What is in the brown envelope Josh gives to Nathan?
_________________________________________________________________________________
_____/1 point
10. What is Nathan worried about before Josh gives him the envelope?
_________________________________________________________________________________
_____/1 point
11. Why is Nathan in the library with Josh?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____/1 point
Please, turn over →
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 © Liber AB
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 (47-11833-5) © Liber AB
Får kopieras
32
Får kopieras
6
A
ÅK 7
A
A
A
A
A
A
READING
A
The Shadow
23. In what way does the girl compare the shadow to a friend?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____/3 points
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 © Liber AB
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 (47-11833-5) © Liber AB
Får kopieras
39
Får kopieras
7
A
ÅK 7
A
A
A
A
A
A
READING – FACIT MED BEDÖMNINGSSTÖD
A
BEDÖMNING
Reading – facit med bedömningsstöd
Vid bedömning av elevsvaren har vi fört följande resonemang kring begriplighet:
Kunskapskraven är formulerade så att eleven översiktligt måste kunna redogöra för
sin förståelse i tal eller skrift, samt på ett godtagbart sätt agera utifrån budskap och
instruktioner. Elevens svar måste således motsvara ett godtagbart resultat. I de fall
där vi bedömt att svaret är så pass undermåligt formulerat så att en inhemsk talare
inte skulle kunna förstå det, godkänns inte svaret. I vissa fall är denna avvägning svår
och i sådana fall rekommenderar vi en muntlig uppföljning. Detta för att läraren ska
kunna förvissa sig om huruvida eleven faktiskt har förstått den lästa texten.
DIARY OF AN (UN)TEENAGER
1. What is different about Zac when he meets Spencer? (1 poäng)
Svaret är en del av det huvudsakliga innehållet och står tydligt angivet i texten, varför
frågan bedöms ge 1 poäng.
exempel på elevsvar:
1 poäng
The clothes was different
He had change to an skater.
0 poäng
that he had ugly, trast cloths (Att kläderna är fula eller “trashy” finns inte stöd för i
texten, varför svaret inte godkänns.)
2. Why is Spencer upset about Zac’s new outfit? Give two reasons. (2 poäng)
I texten står tydligt angivet att Zac är upprörd över pengarna. Ett svar som endast tar
upp denna aspekt ger 1 poäng. För 2 poäng ska eleven även ha uppfattat den
väsentliga detaljen att Spencer är upprörd över att personen Zac är annorlunda. Detta
antyds mellan raderna, men är väsentligt för Spencers reaktion. En elev som enbart tar
upp det senare exemplet har förvisso uppfattat en väsentlig detalj, men inte på ett tillfredställande sätt följt instruktionen, eftersom två anledningar efterfrågas. Ett sådant
svar ger därför 1 poäng.
exempel på elevsvar:
2 poäng
It was expensive and it just wasn’t him. (Eleven har uppfattat både den tydliga detaljen att kläderna har kostat mycket pengar, men också den väsentliga detaljen att personen Zac har genomgått en förändring.)
He wasted a lot of money on his gear and he suddenly started to care about what he
was wearing.
1 poäng
He used up all his birthday money and nearly half of his savings to. (Alternativen är
endast två olika sätt att säga samma sak.)
It was really expensive, he had used all his money and Zac thought that his change of
style would make girls go out with him. (Det finns inget stöd i texten som pekar på att
Spencer blir upprörd över att Zac hoppas på att träffa tjejer, varför svaret bedöms ge
1 poäng.)
0 poäng
Because he doesn’t have a skateboard.
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 © Liber AB
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 (47-11833-5) © Liber AB
Får kopieras
57
Får kopieras
8
A
ÅK 7
A
A
A
A
A
A
READING – FACIT MED BEDÖMNINGSSTÖD
A
3. What does Zac think is all you need to become a skater? (1 poäng)
Svaret är del av det huvudsakliga innehållet och står tydligt angivet i texten, varför
frågan bedöms ge 1 poäng.
exempel på elevsvar:
1 poäng
A hoodie and the right gear.
New clothes, especially the hoodie. (Svaret är lite tvetydigt, men exemplet ”hoodie”
visar att eleven har förstått det huvudsakliga innehållet och uppfattat en tydlig detalj,
varför svaret ändå bedöms ge 1 poäng.)
A outfit so you look like a skater.
0 poäng
Maybe because he think that girls wants to go out with him. (Svarar ej på frågan.)
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 © Liber AB
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 (47-11833-5) © Liber AB
Får kopieras
58
Får kopieras
9
A
ÅK 7
A
A
A
A
A
A
READING – FACIT MED BEDÖMNINGSSTÖD
A
BETWEEN FRIENDS?
9. What is in the brown envelope Josh gives to Nathan? (1 poäng)
Svaret är del av det huvudsakliga innehållet och står tydligt angivet i texten, varför
frågan bedöms ge 1 poäng.
exempel på elevsvar:
1 poäng
Copies on the test they will have tomorrow
Copies of a test.
0 poäng
copies (Eftersom det inte framgår vilka kopior det rör sig om kan man inte dra slutsatsen att eleven har förstått.)
He gave him an envelope with the answers. (Det finns inget egentligt stöd i texten för
att kuvertet innehåller svaren till provet. Dessutom är det otydligt vilka svar som åsyftas.)
10. What is Nathan worried about before Josh gives him the envelope? (1 poäng)
Svaret är del av det huvudsakliga innehållet och står tydligt angivet i texten, varför
frågan bedöms ge 1 poäng.
exempel på elevsvar:
1 poäng
That he would get an F on the test and that his parents would sent him to summer
school
That he woun’t get a C and need to go in summerschool.
That he would get an F on the test.
OK:That his parents will get angry.
0 poäng
He is worried that professor Banes going to see him when he take the paper
that somebody gonna find out that he is gonna cheat.
His parents would kill him. (Svaret är ett direktcitat som taget ur sitt sammanhang
tyder på att eleven tolkar det som att föräldrarna faktiskt kommer att ha ihjäl sin son.
Svaret visar inte att eleven har förstått.)
11. Why is Nathan in the library with Josh? (1 poäng?)
Svaret är del av det huvudsakliga innehållet och står tydligt angivet i texten, varför
frågan bedöms ge 1 poäng.
exempel på elevsvar:
1 poäng
He is preparing for the test.
To stadi to a test on the computer
He needed the computers.
0 poäng
Josh had asked him (Det framgår tydligt I texten att Nathan inte är där för att Josh
bad honom, utan för at than behöver datorerna. Svaret ger 0 poäng.)
To study with Josh. (Det här är ett exempel på ett svårtolkat svar. Å ena sidan befinner
sig Nathan i biblioteket med Josh för att plugga, men andledningen till att han är där
med Josh är att han behöver datorerna. I liknande fall rekommenderar vi att läraren
följer upp muntligt med eleven och stämmer av hur tankegången var. Svaret bedöms
med viss tvekan ge 0 poäng.)
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 © Liber AB
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 (47-11833-5) © Liber AB
Får kopieras
60
Får kopieras
10
A
ÅK 7
A
A
A
A
A
A
READING – FACIT MED BEDÖMNINGSSTÖD
A
THE SHADOW
23. In what way does the girl compare the shadow to a friend? (3 poäng)
Bildfrågan stämmer av hur väl eleven kan urskilja helhet och detaljer. I det här fallet
är helheten en bild som i kombination med ett citat illustrerar innebörden av vänskap.
Väsentliga detaljer är sådana som kanske inte står i klartext, men som antyds mellan
raderna eller sammantaget i citatet. För 3 poäng ska av svaret alltså framgå att eleven
förstår skillnaden mellan en skugga, som egentligen bara följer efter, och en vän, som
har möjlighet att göra mer än att bara följa efter, och att detta i sin tur är en jämförelse som innehåller ett budskap om vänskap. Budskapet är att en vän som beter sig
som en skugga inte är mer värd än just en skugga, att en vän förväntas vara mer än en
enkel skugga.
Att skuggan här jämförs med en otillräcklig vän ses som en väsentlig detalj i jämförelsen som helhet. Ett svar som visar att eleven har förstått jämförelsen bedöms som att
eleven förstår det huvudsakliga innehållet och väsentliga detaljer, vilket ger 2 poäng.
För 1 poäng kommenterar eleven översiktligt det huvudsakliga innehållet där det
framgår att hen har förstått den huvudsakliga skillnaden mellan en vän och en skugga, att en skugga bara följer efter. Svaret innehåller ingen redogörelse kring innebörden av jämförelsen.
exempel på elevsvar:
3 poäng
Just like a shadow her friend is doing exactly like her. And that’s no fun. A friend
should have her own personality and say her own opinion. And it doesn’t matter if
you sometimes don’t get along. That’s what friendship is about.
It means thath when a shadow just is following you it’s not a good friend. The shadow only does what you do. A friend don’t. A friend talks to you when you are sad
and angry. Like when you are fighting whit your mum and dad. The shadow don’t.
That’s why the shadows not a good friend. And the shadow is not there when its dark.
A friend is there then. (Den inledande meningen är den egentliga förklaringen av citatets betydelse. Därefter beskriver eleven med hjälp av olika exempel skillnaden mellan
en skugga och en vän. Även om resonemanget haltar lite språkligt är det välgrundat
och nyanserat.)
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 © Liber AB
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 (47-11833-5) © Liber AB
Får kopieras
66
Får kopieras
11
A
ÅK 7
A
A
A
A
A
A
READING – FACIT MED BEDÖMNINGSSTÖD
A
2 poäng
The shadow follows you all the time and a friend doesn’t follow you. Or it can, but
doesn’t have to. You can speak to a friend and not to a shadow, so a friend is better,
becaue a shadow is not a real friend, it’s like you. (Formuleringarna är haltande, men
redogörelsen är välgrundad och eleven har uppfattat den väsentliga detaljen att en
skugga inte är lika värdefull som en vän. Svaret bedöms ge 2 poäng.)
1 poäng
In the way that she doesn’t need a friend that copy’s everything she does. (Svaret visar
att eleven har en översiktlig förståelse, men det är alltför kortfattat för att ge en högre poäng. Formuleringen är dock träffsäker, vilket antyder att eleven kan ha förstått
både helhet och detaljer. Redogörelsen saknas dock helt. I liknande fall rekommenderar vi att läraren följer upp muntligt med eleven och förklarar vikten av att redogöra
för hela tankegången.)
They are not the same because a shadow is not alive. So it’s not a real friend anyway.
(Svaret är ganska svepande, men visar ändå att eleven har uppfattat en grundläggande
skillnad mellan en skugga och en vän, varför det bedöms ge 1 poäng.)
0 poäng
The shadow is not a good friend. (Svaret är ett konstaterande som inte visar att eleven
översiktligt har förstått att det handlar om en jämförelse.)
She doesn’t like the shadow.
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 © Liber AB
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 (47-11833-5) © Liber AB
Får kopieras
67
Får kopieras
12
LÄS DET HÄR
Reading
Läsförståelsedelen består av texter och frågor anpassade till respektive årskurs. Texterna följs upp med frågor på innehållet. Texterna är utvalda för att
ha en tematisk koppling till respektive årskursprovs tema, Friends and Family
i åk 7, Free Time i åk 8 och Thrills and Fears i åk 9.
Proven kan genomföras vid ett tillfälle förutsatt att du har möjlighet att
lägga 80 minuter eller mer vid ett och samma tillfälle. Uppbyggnaden är dock
sådan att du som lärare kan välja att dela upp provet i flera mindre prov. När
du har genomfört samtliga läsförståelsedelar kan du enkelt sammanställa
elevens sammantagna resultat med hjälp av en poängsammanställningstabell.
Tabellen är inte en summativ sammanställning, utan visar vid hur många
tillfällen eleven har uppvisat respektive betygsnivå. Som stöd för hur du ska
tolka resultaten finns exempel på ifyllda tabeller för samtliga årskurser.
För att eleverna inte ska påverkas av tidspress rekommenderar vi att du
ger dem väl tilltaget med tid för att besvara frågorna. (Elever som snabbt blir
klara kan till exempel ha med sig en läsebok alternativt en extrauppgift.) Vi
rekommenderar 80 min om provet genomförs vid ett tillfälle.
Inför provgenomförandet rekommenderar vi att du går igenom med
eleverna hur provet är upplagt och vad de förväntas göra. Förklara också hur
provfrågorna är konstruerade (se nedan) så att eleverna redan från början är
införstådda med vilken typ av svar som efterfrågas i en fråga som kan ge 3
poäng till skillnad från en fråga som endast ger 1 poäng.
Första sidan till läsdelen är en förklaring till eleverna av hur provet är
strukturerat. Eftersom denna instruktion är ganska avancerad finns på åk 7s
förstasida även en svensk översättning av instruktionen i mindre grad. Detta
för att man ska kunna använda sidan som ett pedagogiskt verktyg. Om
eleverna lär sig att förstå denna instruktion är de bättre förberedda inför
framtida prov.
Frågetyper och poängbedömning i läsförståelsedelen
I läsförståelsedelen är frågorna formulerade för att pröva elevernas kunskaper
på olika nivåer. Vår bedömning av vad som efterfrågas och hur pass lätt eleverna kan hitta och formulera svaret har legat till grund för hur frågorna poängsätts. En viktig del vad gäller poängsättningen av frågorna är att poängen
endast är där för att signalera för eleverna vilken typ av fråga det rör sig om,
alltså om den ger utrymme för eleven att visa kunskaper för samtliga nivåer
eller inte. Tabellen för att sedan sammanställa elevresultatet är alltså inte summativ på så sätt att man sammanställer en totalpoäng. Frågorna är uppbyggda
så att sammanställningen av poängen istället handlar om att summera vid hur
många tillfällen eleven har visat upp respektive kunskapsnivå.
5
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 © Liber AB
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 (47-11833-5) © Liber AB
Får kopieras
13
LÄS DET HÄR
En del frågor är formulerade så att eleverna kan hitta konkreta svar
(information) i texterna. Frågorna kontrollerar huruvida eleverna förstår det
huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer, samt kan redogöra för
detta översiktligt. Dessa frågor ger 1 poäng.
Andra frågor är formulerade så att svaret inte finns konkret formulerat i
texten. Eleverna måste utifrån sådant som anges konkret i texten dra vissa
slutsatser och kunna urskilja dels det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer, dels uppfatta väsentliga detaljer som i många fall finns skrivet ”mellan
raderna”. De behöver redogöra för detta på ett välgrundat sätt. Dessa frågor
ger 2 poäng.
En tredje frågetyp är en sådan som kräver att eleven läser mellan raderna
och utifrån det de utläser drar slutsatser. De behöver följaktligen kunna urskilja såväl helhet som detaljer och kunna redogöra för detta på ett välgrundat
och nyanserat sätt. Dessa frågor ger 3 poäng.
Det är en konst att besvara frågor. Eftersom kunskapskraven i Lgr 11 säger
att det delvis är resonemanget som eleven för som avgör vilken nivå svaret
bedöms ha, så måste eleverna tidigt träna sig på att välja sina ord och vara
tydliga i sina svar. Det är lätt att missa en poäng på grund av att svaret är
otydligt eller slarvigt formulerat. Det kan därför vara bra att poängtera att
en 2-poängsfråga eller 3-poängsfråga i regel kräver ett något längre svar. Gå
gärna igenom att en frågeställning som In what way …? Why? eller How? i
regel kräver ett något längre svar i form av en redogörelse.
Ett längre svar innebär dock inte direkt att eleven uppvisat en högre kunskapsnivå. Det handlar mer om huruvida svaren är formulerade på ett träffsäkert sätt. Svar där eleverna använder sig av effektiva bindeord och en
varierad vokabulär innebär i regel att svaret blir mer nyanserat. Förklaringar
av en tankegång ger större utrymme för eleven att föra ett välgrundat resonemang. Samtidigt gäller det att eleven lär sig att välja sina ord, så att det inte
blir en lång text som egentligen inte säger så mycket. En prydlig formulering
kan visa på en mycket god skriftlig förmåga, men ett prydligt formulerat svar
innebär inte alltid att frågan är besvarad.
I facit finns dels motiveringar till frågornas respektive nivå, dels exempel på
autentiska elevsvar och dels bedömningar av elevsvaren.
Läsdelen i bedömningsmaterialet grundar sig på följande syftesmål från
läroplanen Lgr 11:
• förstå och tolka innehållet i (talad engelska och i) olika slags texter
6
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 © Liber AB
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 (47-11833-5) © Liber AB
Får kopieras
14
LÄS DET HÄR
Detta mål konkretiseras i läroplanens (Lgr 11) centrala innehåll (i olika
utsträckning) i följande punkter:
• (Talad engelska och) texter från olika medier.
• (Muntliga och) skriftliga instruktioner och beskrivningar.
• Skönlitteratur och annan fiktion (även i talad, dramatiserad och
filmatiserad form).
• Sånger och dikter.
• Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i (talat språk
och) texter, till exempel att anpassa (lyssnande och) läsning efter
framställningens form, innehåll och syfte.
Följande kunskapskrav konkretiserar ytterligare de ovan angivna målen i
syftesdelen.
ENGELSKA – KUNSKAPSKRAV
A
E
C
Eleven kan förstå det huvudsakliga
innehållet och uppfatta tydliga
detaljer i talad engelska i måttligt
tempo samt i lättillgängliga texter i
olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga
innehållet och uppfatta
väsentliga detaljer i talad engelska
i måttligt tempo samt i lättillgängliga
texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som
detaljer i talad engelska i måttligt
tempo samt i lättillgängliga texter i
olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att
översiktligt redogöra för, diskutera
och kommentera innehåll och detaljer
samt genom att med godtagbart
resultat agera utifrån budskap och
instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom
att välgrundat redogöra för,
diskutera och kommentera innehåll
och detaljer samt genom att med
tillfredsställande resultat agera
utifrån budskap och instruktioner i
innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att
välgrundat och nyanserat redogöra
för, diskutera och kommentera innehåll
och detaljer samt genom att med gott
resultat agera utifrån budskap och
instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av
innehållet i det talade språket och
texterna kan eleven välja och använda
sig av någon strategi för lyssnande
och läsning.
För att underlätta sin förståelse
av innehållet i det talade språket
och texterna kan eleven i viss
utsträckning välja och använda
sig av strategier för lyssnande och
läsning.
För att underlätta sin förståelse
av innehållet i det talade språket
och texterna kan eleven i viss
utsträckning välja och använda
sig av strategier för lyssnande och
läsning.
7
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 © Liber AB
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 (47-11833-5) © Liber AB
Får kopieras
15