Ladda ner - Bygdeband

Drömrnen om silvergruYa
kan ge guldfudighet
I
Nu har Boliden fått ett tre efter silverutan ocksåen guld
Enligt sägnen finns det en
stor silvergruva någonstans årigt undersökningstillstånd gruva.
225 fastighetsiigare kommer
som ger Boliden rätt att leta
mellan Persbo och Gubbo.
Men ingen har någonsin hit- efter gruvan med moderna att bli berörda.
tat den trots att hela området metodeq och tillståndet ger
SIDAN 4
Boliden rätt att inte bara leta
av gamla gruvhåI.
T**
Måndag 18 december 20O0
225 fastigheteffi
berörda i gulqakt
LUDVIKA
Sägnerna om den stora sil-
vergruvan, silverberget! har
funnits i hundratals ar i Väs-
tra Bergslagen. Starbo, SiIf-
för att enligt minerallagen leta
hyttån... Men var finns den?
Ingen vet.
Kanske är det den, elleren
guldgruva, som Boliden nu
hoppas under ett trearigt
sökande medmodern te}orik i
det gamla gsuvområdet mellan Persbo och Gubbo.
Boliden Mineral har avBergsstaten ffitt unden*ikningsfillstånd
och i Båren, Enfastbo, Fiskarbo,
Gubbo, Hagge, Kolviken, Köbräs,
Lernbo, Lilla Dagklarsbo, Munkbo, Nedre Starbo, Näs, plogsbo,
Silvhyttan, Skarviken, Skisshyttan, Tolsbo, Västansjö, Väster-
efter koppar, zink, bly guld och
silver i kända sulfidmalmer i ett 2 210 hektar stort område mellan
Ludvika och Smedjebacken.
225 berörda
moren, Spräkla och österbo
Hela225 fastigheter berörs av
jakten på exrldgruvan.
i
Smedjebackens kommun.
Tillstånd
Bergmästaren Gunnar Svane
feldt bedömer att det finns anledning att tro att undersökningen
kan ge fynd som leder till att
Boliden söker tillstånd till brytning.
De 225 berörda fastigheterna
finns i Persbo i Ludvika kornmun
I nfuheten
av alla dessa tomter så giiller att undersökningen
inte fiir ske ntirmare än 100 meter
från tomt med permanentboende
och minst 30 meter från allm;in
om att de måste ha srirskilda tillstånd lor att köra med motorfor-
don i terrälgen och om undersökningen medfijr ändringar av
naturmiljön samåste de söka sdrskild fiilstård minst sex veckor i
ftirväg
Boiiden har betalat staten en
undersökningsavgift på BB 1gs
kronor ftir tillstandet.
I ?i]fue tider har ett stort antal
sulfldmalmsgruvor brutits i Västerbergslagen, se listan.
BOJOFFER
vä9.
0244-88207
I beslutet sa påminns Boliden
[email protected]
Finns guldet "din" gamla gruva?
Srrlfidmalmsgruvor i Ludvika (L) och Smedjebacken (S):
Bangruvan (L)
Norrgruvan (S) zink, bly koppar
Nofiiärnsberget
Björkåsen (L) koppar
Clasgruvan (S) zink, bly
Dammfusrgsgruvorna (S) zink bly
Davidsgruvan (S) zink, bly
Djupgruvan (S) zink, bly
Eriksgruvan Kockaåsen (L) koppar, zink, bly
PriskkiinsgruvanzGruvsjiiettgruvan
R6uigeseruvan
(S) zink,
bly
(S)
Segeeongruvan (L) koppar
Silverudilen (S) zink, bly koppar
Sllihyftan
.
:,
Laggarudden (L) Dynamiteruvan kopBar
Lindbastmoragruvan (L) sihec Zig&'b.Iit.,,,.,.,.. *,
Mossgruvan (S) zink, bly
zink, bly
Sqie sjögruva (S)
.
:
,
..
:r
al:l;.i-j+r:r::.ji-+r
(S) zink, bly koppar, arsenik, kadmium
Stollberget zink,bly
Storfallstierget (L) zink, kopparkis, btyglans mm
Srarfbergets gruva (S) jiirn, zink, bly
$iiaheruvan Temberget (L) molbydenglans
Jonsmossen (L) koppar
Lustigkullagruvan
(S)
bly
R&siiöglruvorna (L) silver
Saxbbrget (L) koppa4 zink, bly
Grytängsgruvan (L)
Gränsgruvan 0,) zink, bly
Giinsengruvorna (L) koppar, molebyden,
Hill_tngsgruvan xnipgruvan (L) zink, bly
Höknåis koppargruva (L) koppar
Ingagruvan (S) zink, bly
Iviken (L) koppar
zink,bly
Kungsgruvan(S)zink,bly
(S) silve4 zink,
Rostbergsf?iltet (L) koppar, zink, bly
Fagerleds koppargruva(L) koppar
Fömansgruvan (S) zink, bly ,,.
Klintgruvan(S)
(L) koppar
Nybergsfiiltet zink, bly
Nåirsjö hytta (S) silver, bly
Pjantbogruvan Silvergruvan
Ploggr,uvan(S) zink, bly
::
.,:i'
. ....:l+.:rri::':)i
r-:rt;rji:...:rr::"
tnistgruvan
(S) zink, bly
koppar
Uvbergsgruvan (S)
vikbergets koppargruwfl,)@gar
Äsmansbo(S) - ri':;-'*':'r
Örabergsgruvan (L) molebyden