På vilket sätt vill DU uttrycka dig?

På vilket sätt vill DU uttrycka dig?
Verkstan Höstterminen 2014
Ewa Andersson och Tina Johnsson
Nuläge.
Vi kommer att vara ungefär 11 barn i åldern 1-3 år tillsammans med 2 pedagoger i verkstan. Våra 3åringar kommer att flyttas upp efterhand under läsåret.
Under sommaren så plockade vi fram våra Babblare igen på förskolan. De har legat nedstoppade i en
påse tillsammans med Babblar-böckerna. Genast såg vi glada ögon för både stora och små barn som
började säga Doddo, Diddi osv. Under sommaren så har figurerna känts på, klämts på och pratats om
och de har fortfarande kvar sin attraktionskraft på barnen.
När vi pratade om vilket tema vi skulle välja till förskolan så landade vi på väldigt olika tankar för de
äldre och yngre men precis som förra terminen så finns språk kvar som gemensamt tänk vilket
rimmar väl med ett av förskolans prioriterade mål. En lärdom som vi drog i båda våra projekt grupper
förra terminen var att det kändes positivt att hålla samman projektet med hjälp av någon figur som
berörde barnen. Vi bestämde oss för att använda just Babblarna som våra gemensamma figurer och
det blir också vårt gemensamma tema för hösten. Babblarna som vi har bygger på språkljuden dadda,
Doddo, Diddi. Flera föräldrar har berättat att de eller deras barn sett Babblarvideon tidigare.
Ett mål vi väljer är kring värdegrund. Vi kommer att använda stopphanden. Vi ska se över vilka böcker
vi erbjuder barnen utifrån känslor, empati och samtidigt att främja likabehandling. Vi kommer att
låna böcker på Biblioteket främst med hård pärm för att böckerna ska tåla att vara tillgängliga hela
tiden för barnen oavsett ålder.
Skapande vill vi erbjuda på olika sätt mer än vi gjorde förra terminen.
Vi tänker gå ut varje morgon efter frukost.
Vi har flyttat ut i verkstan och vi kommer då att se över hur vi möblerar och vårt material när vi
ställer allt helt i ordning.
Vi tänker att vi ska ta med oss att inte hamna så mycket i görande som vi gjorde förra terminen. Vi vill
ha mer utrymme att följa barnen. I stället för att stressa för att plocka fram aktiviteter ska vi använda
material som redan finns framme för barnen och att vi i stället sätter oss och är medupptäckare av
detta material.
Beskrivning
Terminen började med att vi flyttade ut i verkstan. Det gjorde vi för att lokalerna passar de yngre
barnen bättre. Vi vuxna har betydligt bättre överblick över barnen. När barnen blir trötta efter maten
så är det enkelt att lägga dem på madrassen i rummet där vi äter. Vi kom snabbt på att vi ville dela av
rummet och det gjorde vi med hyllor som vi kan se genom för att hålla kvar fördelen med att
överblicka och det är vi nöjda med. Vi har pratat tillsammans om det material som vi erbjuder. Vi vill
ha en del förutbestämt med tanke på barnens låga ålder men vi vill framförallt ha klossar och
byggleksaker i olika former som utmanar barnen i att sätta ihop, bygga, sortera, former, färger,
logiskt tänkande osv.
På vilket sätt tycker DU om att uttrycka dig?
Frågan ovan har vi vuxna haft som den fråga som bundit samman allt vi gjort under terminen. Genom
vårt tänk med leksaker ovan, med böcker och skapande vill vi ge barnen olika möjligheter till att
uttrycka sig.
De strävansmål som vi valde ur Läroplanen för förskolan att vi ville erbjuda barnen i verkstan mest av
allt när terminen startade var:
1. Utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta,
uttrycka tankar, ställa frågor.
För att utmana språket så har vi många böcker och de är tillgängliga för alla barn även de allra yngsta.
Våra Babblare finns med i verksamheten mest hela tiden. Vi tänkte först att vi bara skulle ha med
Babblar-figurerna när vi planerat någon aktivitet kring dem för att de skulle kännas spännande. Men
vi insåg att barnen väldigt gärna ville ta ner och hålla i dem och utmanas i språkljud genom att säga
Babba och Dadda och Diddi… Babblarna blev bara mer intressanta desto mer de fick ha dem, likaså
Babblar böckerna. Vi har använt Babblarna som metod för att fånga barnen. När de säger Babblarnas
namn utvecklas förmågan kommunikation genom språkljud. Vi har använt dem för att väcka intresse
för aktiviteter och för begrepp. Gröna figuren Dadda kom med gröna pennor som barnen fick rita
med och grön lera som vi bakade med och gula Bibbi kom med gula pennor som vi ritade med. Det
har mest varit att barnen kommit med Babblarböckerna och velat ha dem lästa för sig. En del av
barnen låtsas läser babblarböckerna och säger då Nu börjar det, som är texten som står på första
sidan. De berättar vad de kommer ihåg och vad de ser på bilderna.
Vi har köpt en sångpåse som vi använder varje dag vid fruktstunden. I den finns det små mjuka
figurer som symboliserar olika barnsånger. Vi fotograferade av figurerna och la bilden bredvid
sångtexten på sångkort. Vi bad barnen leta efter figur och sångkort som var lika och därmed ge
möjlighet att förstå ett matematiskt begrepp (lika). Ibland tyckte vi att det räckte att ta figur men se
det tyckte inte barnen, de ville leta efter kortet med samma bild som figuren de valt i påsen. Vi
började med fem figurer och la sedan till någon figur i taget. Vi ville att barnen skulle känna sig trygga
med att de visste att de fortfarande kunde hitta sin favoritfigur i påsen. Precis som i våras när vi hade
sångsamling så väljer barnen oftast samma sång om igen under en period tills de byter till en annan
under en annan period. I mitten av november så började vi byta ut figurerna mot figurer som
symboliserade lucia-sångerna. Vi tror på metoden att ha ett litet urval sånger för att barnen ska ges
möjlighet att reflektera över sångerna, vad vi sjunger och hur man gör rörelserna.
Det är värdefullt för språket att vi är så få i verkstan de flesta dagar när vi äter lunch. Det gör att vi
hinner prata med alla barn. Barnen berättar vad de tycker om, vem de leker med, om de har djur
hemma, om de träffat kusinerna osv. Vid har rim uppsatta på väggen vid borden som barnen frågar
efter att vi ska ramsa. Att ramsa är att leka med ord, att hitta rytm i språket och att öka ordförråd och
begrepp.
Ett begrepp som barnen använder är ordet lika. Det har vi när Babblarna gillar saker med lika färg och
när vi har sångkort där figuren är lika som bilden på sångkortet.
När vi hade Bobbos väska så fick barnen leta saker i rummet som fanns i väskan som penna, banan,
eller klossar. Vi tar ibland för givet att barnen har begrepp för saker som vi tycker är självklara och vi
ska ge barnen fler tillfälle med Bobbos väska.
2. Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
Nästan alla böcker som vi haft framme har varit kring känslor och hur man bör vara mot varandra.
Det har varit Guldlock, Max bil, Lilla Tulla kan, Björnen sover och liknande böcker där vi förstärkt
genom att prata om hur det känns för personerna i boken, han är rädd, han vill ha bilen själv… När vi
nu sammanfattar så tänker vi att vi vill läsa dessa böcker oftare för barnen. Vi ser att barnen
bekymrat rynkar pannan, använder stopphanden, säger så får man inte… när vi läser.
Vi har spelat en del spel i slutet av terminen. Då har vi förutom färgerna tränat turtagning-min tur,
din tur. För barnen i denna ålder så blir det ofta konflikter om sakerna och så har det varit under
hösten här med. Vi använder stopp-handen och den är väl förankrad hos barnen och nästan alla barn
använder sig av den. Vi har blivit bättre under denna termin på att sitta still på golvet hos barnen.
Åter har lokalerna möjliggjort att vi har överblick när vi gör det. Vi har uppmuntrat barnen att hjälpa
varandra när de vill ha ner saker från hyllan, att hämta med en extra spade eller annan leksak till en
kompis eller att skicka vid matbordet. Att uppmuntra till att hjälpa varandra och sedan bekräfta
handlingen ger barnen en känsla för empati och stärker självkänslan att de är betydelsefulla.
Våra Babblarfigurer är väldigt populära bland barnen. De vill hålla i dem, krama dem, bråka om dem,
säga deras namn. De flesta barn vill samla på sig så många som möjligt och de vill helst inte dela med
sig, precis som de flesta barn i denna ålder. Babblarna har gett oss tillfälle att hjälpa barnen att visa
hur man kan lösa konflikter. Vi säger att alla vill ha en Babblare och att man ska dela med sig. Inte
sällan räcker det att vi speglar det vi ser så delar barnen med sig. T.ex. jag ser att du har många
Babblare och X har ingen.
3. Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter
i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
Vi har ritat några månadsgubbar med de barn som varit här de aktuella dagarna. Babblarna har vid
två tillfälle kommit med färgpennor som vi ritat med. Vi känner att det är svårt att ha kritorna
framme som vi provade för en del barn tuggar på dem. Vi har visat de äldsta var de kan hämta
pennor själv i förrådet och det har de gjort men de har mest valt att använda material som finns
framme på hyllan. Varje dag innan maten så har vi haft Babblardisco och då tjoar barnen glatt Jaaaa,
Babbalardisco! När vi närmade oss jul så blev det dans kring granen. Vi har sett att det finns barn som
öppnar upp för samspel med andra barn mest när vi har skapande som dans, sångpåse och rörelse.
Ett par gånger har vi haft rörelse innan maten med ärtpåsar, tjockmatta och lekar som Björnen sover.
Det finns barn som tycker det är både läskigt och roligt att bli jagad av björnen.
Skapande har vi haft med att rita, vi har sjungit varje dag, vi dansar, vi har haft lera. Det som vi inte
erbjudit planerat är att måla. Vi skulle kunna ha vatten och pensel utan färg för då kan barnen själv
använda staffliet. Kanske kan det väcka upp ett projekt kring vatten om barnen får tillgång till det?
Att fri lek är skapande tänker man inte alltid på. Vi känner att vi vill ge tid framförallt till leken. Den
hjälper barnen att träna på hur man ska vara mot kompisarna. Det är en utmaning i denna ålder att
samsas om saker och att vänta på sin tur. Ibland känner vi att vi inte vill bryta leken för aktivitet som
vi bestämt. Ibland har vi tagit fram aktivitet och sedan får de barn som vill välja att leka vidare eller
vara med på aktiviteten. Aktiviteten har varit t.ex. lera, spel, pussel, rita.
När vi nu alltid har tillverkad lera så används den flitigt av alla barn även på eftermiddagarna efter
mellanmål.
Under september, oktober och halva november så gick vi ut varje morgon efter frukost. Vi har tyckt
att det känts bra för då blev det att barnen kom ut varje förmiddag.
Föräldrarna har sytt stora babblare till oss och dem gillar vi.
Vi har filmat mindre nu men vi har fortfarande fotograferat mycket. Vi har glömt bort det och
dessutom så har vi inte så många aktiviteter där alla barnen sitter samlade. Det är krångligt för oss nu
när vi ska skriva ut eftersom vi varken har internet eller skrivare i verkstan utan måste över i huset
för att göra det. Däremot har vi lagt upp foto och text flera gånger varje vecka på bloggen.
Vad är matte för barnen i denna ålder? Ja det har vi diskuterat. Vi har kommit fram till färger(spel,
babblarna, pennor, lera), former (klossar, pussel, spel), räkneord (först/sist, stor/liten, fler),
räkneramsa som ex.
Reflektion och analys
De flesta föräldrar har tagit upp spontant och på utvecklingssamtal att det blivit ett lyft för
verksamheten och att detta passar bäst för denna åldersgrupp med flytten till verkstan. Många har
också tagit upp att det känns bra att vi arbetar med barnen i så liten grupp. Det gör att det känns
lugnt och att vi ser varje barn och hinner prata med föräldrarna. Vi känner att flytten blivit väldigt bra
mest för att det är så lätt att överblicka var barnen än befinner sig. Det är en trygghet och ger
minskad stress både för oss och för barnen. Lägre ljudnivå och att vi kan anpassa möblering och
material efter åldersgruppen är också fördelar. En nackdel som också kan vara en fördel, är att det
inte finns möjlighet att stänga till någon dörr när barnen sover. Vissa barn är lättstörda när vi rör oss
eller fixar i köket med disk. Fördelen med det är att den personal som tar fram mellanmål även kan
överblicka de barn som vilar. En förälder har tagit upp att barnet saknar att inte vara tillsammans alla
barn på hela förskolan lika mycket som tidigare.
Vi har haft svårt att hinna skriva i våra reflektionsprotokoll framåt vad vi ska göra. Vi har därför
bestämt att vi ska ändra i våra reflektionsprotokoll så att vi börjar med att berätta vad vi tänker
erbjuda veckan efter och sen skriva vad vi sett som gör att vi ska erbjuda just det.
Våra sångpåsar har använts flitigt och det är en metod som vi kommer fortsätta med för det fångar
barnens intresse.
Diskussionen om matte har gjort att vi ser att vi har mycket material som utmanar barnen i matte
med färger, storlekar och former. Under slutet av terminen spelade vi spel och la pussel och det
visade sig att de flesta av barnen glatt kom och ville vara med. Vi fortsätter efter jul.
Vi gick som sagt ut efter frukost under nästan hela hösten. När vi valde att börja med en aktivitet
inomhus först så kände vi som att det sen inte var lönt att gå ut sen innan lunch. Vi börjar plocka
undan vid halv 11 innan det är dags för blöjbyte och Ewa ska hämta maten. Nackdelen med att gå ut
tidigt blev när det sedan kändes mörkt och regnigt att gå ut klockan 8. Utevistelsen har då oftast
blivit på eftermiddagen efter mellanmål i stället. Vi känner att det egentligen är bäst att vi går ut
direkt och tänker att vi kommer att göra det när väder och ljus inbjuder. I trädgården har vi varit
mycket kring sandlådan. Vi har också letat smådjur under löven. Vi har använt vår underbara och
utmanande trädgård genom att gå upp och ner för backe, gunga, rulla och klättra. Vi känner att vi
skulle kunna utforska miljön utanför förskolan mer till våren alla fall med de äldsta i denna grupp.
Vi vill helst inte ha tunga mattor som vi måste lyfta när vi städar och har därför tjocka filtar som vi
lägger ut och sitter på när vi samlas för att sjunga och äta frukt. Filtarna finns tillgängliga och läggs ut
av oss eller barnen var man vill i rummet under leken till skillnad mot om vi haft en matta.
Vi tänker att vi kan filma den fria leken för att se vad barnen är intresserade av. Vi har köpt en hållare
som vi kan ställa Ipaden i när vi filmar. Föräldrarna får se våra foto från verksamheten på bloggen och
vi har fått många som kommenterat i föräldraenkäten och spontant hur mycket de uppskattar
bloggen. Vi har däremot flera gånger försökt hitta sätt att visa upp foto för barnen. Vi har vid två
tillfälle tryckt ut foto som vi satt upp men vi har inte hittat hur och var vi ska sätta dem för att de ska
vara tillgängliga för barnen men samtidigt att de inte plockas ner från väggen och kastas på golvet. Vi
tänker att vi kommer att prova nästa termin att skriva ut blogginlägg och sätta i en pärm som finns
nere till barnen att bläddra i. Vi tänker att det kommer att underlättas av att vi kommer att få
internet under början av terminen i verkstan så att vi kan skriva ut under verksamhets/arbetstid.
Spontant inför vårterminen 2015 tänker vi:
Läsa mer
Måla på staffli med bara vatten och pensel
Färgspel
Rita
Sitta på golvet
Babblarna
Instrument
Lekar
Matte- räkna antal barn, lägga en sak för varje antal osv.
Vara ute
Gå iväg med de äldsta
Ta ut kuddar att bygga med