Information från kommittémöte för exportbidrag

1(4)
Information från kommittémöte för exportbidrag
och licenser den 30 september 2015
Sammanfattning:

Kommissionen fortsatte diskussionen om förenklingar av regelverket för
licenser. Kommissionen presenterade sitt utkast på genomförandeakt för
licenser.

Kommissionen fortsatte diskussionen om förenklingar av regelverket för
offentlig intervention och privat lagring. Kommissionen presenterade sitt
förslag till genomförandeakt på området.
Från Sverige deltog Claes Renström, Jordbruksverket, på mötet.
1. Licenser
Kommissionen presenterade på senaste mötet sitt första utkast på delegerad akt
för licenser. Kommissionen hade inget nytt reviderat dokument men tänkte ändra
skrivning om när licens krävs vid passiv förädling. Kommissionen vill att om en
produkt är föremål för passiv förädling (EU produkter förädlas utanför EU och
återimporteras till EU utan tull) så ska det endast krävas importlicens om det är
sockerprodukter eller risprodukter. I artikel 2c ska kommissionen lägga till att
EU-administrerade kvoter t.ex. skummjölkspulver till dominikanska republiken
eller ost till USA. Kommissionen ska också lägga till förverkan av säkerheter
och frisläppande av säkerheter i den delegerade akten. En medlemsstat vill i
artikel 4 behålla möjligheten att det under vissa kvantiteter inte ska behövas
importlicens. Medlemsstaten menar att dagens skrivning kommer leda till mera
ansökningar. Kommissionen förordar istället att dessa särregler tas bort som en
förenklingsåtgärd då behöver ingen åtskillnad göras mellan olika kvantiteter.
Detta gör också att vissa möjligheter till bedrägerier undviks.
Kommissionen redovisade sedan sina tankar om den nya kortare listan med
produkter som kräver importlicens. När det gäller spannmål så ger tullens
övervakningssystem samma information som licenser därför vill kommissionen
inte ha licenser för spannmål. Två medlemsstater ville behålla importlicenser för
spannmål. När det gäller vitlök, som kommissionen också vill ska slippa
importlicens, informerade kommissionen att det finns fusk med vitlök till följd
av annat KN-nummer och att produkter lastas om och ursprung därmed byts.
Kommissionen menar dock att licenser inte hjälper mot dessa saker, här får man
istället utöka samarbetet med tullen, EU:s brottsbekämpningsbyrå (olaf) m.m.
Två medlemsstater vill ändå behålla importlicenserna för vitlök.
Jordbruksverket | Vallgatan 8 | 551 82 Jönköping
www.jordbruksverket.se | [email protected]
Jordbruksverket
Två medlemsstater ansåg att deras importkvoter för sorghum och majs kräver att
importlicens är kvar. Kommissionen menar att man för just dessa produkter har
andra hjälpmedel för att hålla koll på dessa kvoter.
Kommissionen har i sitt förslag till genomförande akt utgått från det fyrfältsarbetsdokument som de presenterat på senaste mötena. I genomförandeakten är
det mest mindre tekniska justeringar av hur licensansökningarna ska hanteras.
Kommissionen presenterade sitt förslag på genomförandeakt för licenser:
I artikel 2 (ansökan och utfärdande av licenser) ska inte längre
kontaktuppgifterna till licensmyndigheterna publiceras i EUT utan istället ska
medlemsstaterna skicka in aktuell länkadress och uppdatera om det sker någon
ändring (2.2). I artikel 2.4 är det tydligt utskrivet att översättning bara ska av den
icke harmoniserade texten. I artikel 2.6 skrivs det att en licens endast kan tas
tillbaka med ett elektroniskt eller skriftligt meddelande. En medlemsstat frågade
om artikel 2.5 och 2.7, som tar upp tidsgränser och nationella helgdagar, om det
innebär att det kan bli olika tidsgränser i olika medlemsstater. Kommissionen
svarade att det kan bli så.
I artikel 3 har kommissionen lyft in att det s.k. eori numret ska anges (EU:s
företags unika registreringsnummer för handel). Kommissionen är inte säker på
vilka fält på ansökan som ska användas. Eori-numret är en sak som kan göra att
inte s.k. papperföretag som söker licenser i spekulationssyfte. En medlemsstat sa
de för tillfället inte har eori-nr tillgängligt. Kommissionen menade att som ett led
i förenklad och säker hantering är uppgiften om eori-nr viktig, medlemsstaterna
måste nog acceptera eori-nr.
Därefter kommer följande artiklar: artikel 4 ställa säkerheter, artikel 5 dellicenser
– där kommissionen pekade på att licensmyndigheten kan utfärda en dellicens
och artikel 6 giltighetstid – här ska giltighetstiden fastställas, reglerna för
tullkvoter är inom parentes. En medlemsstat ville att artikel 4.3 som säger att
ingen säkerhet under 100 euro behöver ställas ska justeras till 150 euro enligt
artikel 18 907/2014 säkerhetsförordningen. Kommissionen är tveksam till
ändringen.
Hur licensen ska användas framgår av artikel 7-12. Kommissionen meddelade att
de vill flytta vissa delar av dessa artiklar som är väldigt specifika för hur licensen
ska fyllas i till en ny bilaga istället.
De kommande artiklarna 13-16 handlar om styrkande för frisläppande av varorna
på EU-marknaden och export. Artikel 13 har regler om uppfyllande av
skyldigheter och bevis. I denna artikel har kommissionen genomfört vissa
ändringar såsom att export av varor från EU ska styrkas med tullmeddelandet IE
599 (frivilligt för medlemsstaterna) eller med varans MRN-nummer. Denna
förändring kommer sig av att T5-dokumentet som används för att styrka export
ska tas bort maj 2016. Två medlemsstater påpekade skillnaden i artikel 13.5 att
60 dagar är tidsgränsen för licenser och 45 dagar för tullkvoter. Kommissionen
kunde tänka sig att harmonisera och istället ha 45 dagar som tidsgräns för bägge.
Kommissionen redogjorde för artikel 14 som handlar om förstörda licenser och
ersättningslicenser. Kommissionen var högst tveksamma till denna artikel och
2(4)
Jordbruksverket
jämförde med om man tappade 500 euro och går till banken och säger att man
vill ha tillbaka den. Artikel 15 om force majeure tillämpas väldigt sällan enligt
kommissionen. Tidigare fanns regler om force majeure i olika delar i regelverket,
nu är det samlat under en artikel.
Kommissionen avslutade med att specialregler för hampa har blivit artikel 17. En
medlemsstat frågade hur det är med säkerheter för hampa. Kommissionen sa att
hampa redan har ett eget kontrollsystem därför behövs det inga säkerheter.
2. ISAMM - ny våg
ISAMM är ett elektroniskt rapporteringssystem mellan medlemsstaterna och
kommissionen). ISAMM infördes i februari 2010 och har under åren därefter
utvidgats med flera produktområden. Kommissionen planerar för en utvidgning
av ISAMM.
Ingen diskussion skedde på mötet.
3. ISAMM – nya förordningar
Kommissionen har också skickat ut en något reviderad utkast på uppdelning av
ISAMM förordningen 792/2009 i genomförandeakt och delegerad akt. Endast
artikel 2 är något förändrad och förtydligad från förra versionen. Kommissionen
vill diskutera förslaget. Kommissionen har också skickat ut ett förslag på
delegerade akt. Kommissionen meddelade att man fortsatt diskutera förslaget
internt och ska återkomma när man är klar.
4. Horisontella regler för marknadsintervention (privat lagring och
offentlig intervention)
Kommissionen pekade på några ändringar man gjort i den delegerande akten
(kommissionen bestämmer) för marknadsintervention. I artikel 7.3, krav för
lagringsplatserna, så kan en medlemsstat om den har brist på kyllager för nötkött
skicka köttet till kyllager i någon annan medlemsstat. När det gäller
slaktkropparna så har kommissionen ändrat skrivningen från kompenserande
kvartsparter till halva slaktkroppar delade till fjärdedelsslaktkroppar. Denna
ändring genererar också ändringar i bilaga III. Tidigare artikel 7, anbud och
ansökningar om stöd, ska flyttas till den genomförande akten. I bilaga 6 har
kommissionen lagt till att för smör och skummjölkspulver som tillverkas i en
annan medlemsstat än där den lagras så ska medlemsstaten som tillverkat
produkten styrka ursprunget.
En medlemsstat lyfte fram att de ser problem med de nya kvalitetskraven för
vanligt vete i bilaga I, högsta vattenhalt 13,5 procent och minsta proteinhalt 11,0
procent. En annan medlemsstat har framförallt problem med vattenhalten.
En medlemsstat vill ändra artikel 8 i den delegerande akten att 10 procent istället
för 3 procent ska vara felmarginalen för inlagrad ost. En medlemsstat ville ha en
gräns 95 procent istället för 97 procent för kött. Kommissionen har själv fått
uppgifter från sina specialister inom respektive sektor att två procent är
tillräckligt. Kommissionen vill att medlemsstaterna styrker en högre felmarginal
än tre procent.
3(4)
Jordbruksverket
En medlemsstat förde fram att de ville se ytterligare köttklasser, O2 och O3,
godkända för marknadsintervention i bilaga III. Kommissionen ville snarast ha
underlag för att kunna ta ställning till förslaget.
Kommissionen presentera sina ändringar för genomförandeakten
(medlemsstaterna och kommissionen bestämmer tillsammans). En ny artikel 1a
(lämna ansökningar) har infogats som kommer från artikel 7 i den delegerade
akten. Under kapitlet för privat lagring har kommissionen lagt till en artikel 16a
för notifieringar av uppgifter för privat lagring. Artikel 25 1a är flyttade från
artikel 26 som handlar om kött som inte redan är lagrat. Kommissionen
meddelade också att de skrivningarna som fanns om tidig utlagring 28.3 har
tagits bort. När det gäller kontroller enligt artikel 36 meddelade kommissionen
att dessa ska diskuteras separat på ett senare möte. Kommissionen tänker till
nästa version flytta vissa notifieringar till bilagorna och lyfta in regler för hur
lager ska frisläppas för livsmedelshjälp.
Kommissionens förslag för nytt regelverk ska diskuteras vidare på kommande
möten.
5. Övriga frågor
Nästa möte planeras till 14 oktober.
4(4)