Info nr 5/2015

För förtroendevalda i IF metall 5 2015
Tillsammans
för hållbarhet
Genom hållbart fackligt arbete har
Marica och Mikael fått fler medlemmar och bildat en klubb. sidorna 6–7
Avtal klart för bemanningsbranschen
Klä på dig!
4
sidan 5
sidan
Vad betyder
alla orden?
En ordlista till hjälp för att förstå
ord och begrepp i avtalsrörelsen.
Lönebildning
Arbetet med att fastställa löner och
arbetsvillkor.
Avtalsrörelsen
Förhandlingsprocess med syfte att träffa
kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare.
Kollektivavtal
Överenskommelse mellan facklig organisation och arbetsgivare om anställningsvillkor för de anställda.
Motpart
Den som i ett ärende intar motsatt
ställning. Till exempel är Teknikföretagen
en av IF Metalls motparter.
Industriavtalet
Innehåller både ett förhandlingsavtal och
ett samarbetsavtal mellan facken och arbetsgivarna. Förhandlingsavtalet anger hur
kollektivavtalsförhandlingarna ska gå till,
samarbetsavtalet omfattar utvecklingsfrågor för industrin, hur parterna gemensamt
kan arbeta kring till exempel energifrågor
och Teknikcollege. Syftet är att stärka industrins konkurrenskraft och därmed skapa
goda villkor för de anställda.
Den internationellt konkurrens­
utsatta sektorn
Den internationellt konkurrensutsatta
sektorn innefattar den industri som konkurrerar med utländska företag.
Märket
Löneökningen bör överenskommas utifrån
produktivitetsökningen samt Riksbankens
inflationsmål. Hänsyn tas också till den
internationellt konkurrensutsatta sektorns
konkurrenskraft samt sysselsättningsläget.
Industrin utgör kärnan i den del av svensk
ekonomi som är internationellt konkurrensutsatt och därför bör parterna inom
industrin träffa de första avtalen i en avtalsrörelse. Lönenivån i dessa avtal blir sedan
det ”märke” som också övriga parter på
den svenska arbetsmarknaden bör rätta sig
efter.
2 | 5 2015
Avtalssekreterarna som
samverkar under avtalsrörelsen.
Från vänster Tommy Andersson,
GS, Veli-Pekka Säikkälä, IF
Metall, Camilla Frankelius,
Sveriges Ingenjörer, Niklas
Hjert, Unionen och Gerald
Lindberg, Livs.
Starka tillsammans
Förberedelserna inför avtalsrörelsen
2016 är i gång. Facken inom industrin
(FI) har under våren hållit en rad
avtalskonferenser över landet med
fokus på lönebildning och samordning.
Vi måste vara förberedda och ha en
samverkan när vi går in i avtals­
rörelsen. En gemensam helhetssyn ger
oss en stor facklig styrka, säger Veli-
Pekka Säikkälä, avtalssekreterare på
IF Metall.
Kraft genom samverkan
Om mindre än ett år ska nya kollektiv­
avtal finnas på plats för merparten av
dem som arbetar inom svensk industri.
Resan mot nya avtal är oftast lång och
krånglig med motparter som inte ger
något gratis. Kraft genom samverkan
gör stor skillnad.
Foto: Bea Tigerhielm
Nya medlemmar
stärker oss
i avtalsrörelsen
Vi har gemensamt brutit en trend
och det är positivt. Under tre månader i rad ökade antalet medlemmar
i vårt förbund. Det får mig att känna
mig stolt. Vår starka ställning stärks
när vi blir fler medlemmar.
Anders Ferbe
Förbundsordförande
i IF Metall
Det är alla fackliga kämpars arbete
som ger resultat. IF Metall växer och
varje ny medlem i vårt förbund har
betydelse för hur väl vi lyckas i den
kommande avtalsrörelsen.
I dag är fyra av fem industriarbetare fackliga medlemmar. Vi kan
fortsätta att växa. För din och alla
andra industriarbetares skull är det
viktigt om andelen medlemmar blir
ännu högre.
inför avtalsrörelsen
– Vi fem fackförbund som bildar Facken inom industrin samarbetar i frågor
som gagnar våra medlemmar inom industrin. Tillsammans skapar vi ett större
tryck på motparten i förhandlingarna,
säger Veli-Pekka Säikkälä.
Industriavtalet en hörnsten
Förbunden i Facken inom industrin har
tillsammans med motparterna skrivit under Industriavtalet, som är ett
samarbetsavtal för den internationellt
konkurrensutsatta sektorn och om
lönebildningen.
– Industriavtalet är både en regelbok för hur förhandlingarna ska gå till
och hur svensk industri ska fortsätta utvecklas. Industriavtalet har kommit att
bli en hörnsten för lönebildningen i Sverige där industrin går först och sätter
märket, förklarar Veli-Pekka Säikkälä.
Allt hänger samman. När en stor
andel – helst alla – av dem som
arbetar inom industrin är medlemmar ger det oss en starkare position i förhandlingarna om nya avtal.
Arbetsgivarna vet att vi har ett
kraftfullt stöd bakom våra krav.
Fortsätt ställa frågan. För så enkelt
kan det många gånger vara. Vi vet
att den vanligaste orsaken till att
man inte är med är just det, att man
inte har fått frågan.
Så starta ett samtal om varför det är
rätt, riktigt och viktigt att vara medlem. Berätta om hur medlemskapet
hänger samman med kollektivavtalet. Att antalet medlemmar har betydelse i kommande avtalsrörelse.
Vi vinner på att bli fler.
[email protected]
5 2015 | 3
Höjd garantilön för
bemanningsanställda
Foto: Anders Alm
Trygghet och
flexibilitet svår
balansgång
Med det nya avtalet får bemanningsanställda höjd garantilön, till 103 respektive 110 kronor
per timme, från den 1 maj i år.
Ett nytt bemanningsavtal har tecknats
mellan LO-förbunden och motparten
Almega.
– Det är ett ettårsavtal som bland
annat innehåller höjd garantilön, säger
Anna Gustafsson, avtalsansvarig på
IF Metalls förhandlingsenhet.
Hon är nöjd med
att parterna lyckades få ett nytt avtal på plats inom
utsatt tid och rätt
nöjd med innehållet:
– Jag tycker
att vi fick med en
Anna Gustafsson.
hel del av både IF
Metalls och våra gemensamma LO-krav.
Det nya avtalet innebär höjd garanti­
lön, till 103 kronor per timme respektive
110 kronor per timme, för de bemanningsanställda från den 1 maj i år.
Dessutom fick LO-förbunden igenom
sitt krav på mer ordning och reda vad
gäller anställningsformerna. Det innebär bland annat att bemanningsanställda hädanefter inte ska kunna snuvas på
garantilönen genom felaktiga anställ-
4 | 5 2015
ningsformer – till exempel extraanställning vid ”annan huvudsaklig sysselsättning”.
Skriftligt intyg
– Med det nya avtalet måste arbetsgivaren alltid lämna ett skriftligt intyg
som styrker att den anställde verkligen
studerar eller har en annan huvudsaklig
sysselsättning.
Intyget ska lämnas till det administrativt ansvariga förbundets avdelning
tillsammans med en kopia på anställningsavtalet, annars är inte anställningen giltig.
– Det finns inget som tyder på att
före­tagens krav på flexibilitet ska
minska och därför är det oerhört
viktigt att vi har ett avtal som ger
schysta villkor för de bemanningsanställda, säger Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtalssekreterare.
Garantilön vs tillgänglighet
Ett krav som LO-förbunden däremot
inte fick motparten att gå med på var
att de bemanningsanställda ska få betalt per timme för all den tid som de är
tillgängliga för arbetsgivaren.
– Däremot kom vi överens om att
tillsätta en arbetsgrupp som ska jobba
aktivt med den frågan. Vi hoppas kunna
ta upp kravet igen under nästa avtalsförhandling om ett år, säger Anna
Gustafsson.
Frågan om trygghet kontra flexibilitet är dock komplicerad, konstaterar
han.
– Vi vet att om till exempel antalet osäkra anställningar blir färre så
ökar i stället trycket på variationer i
arbetstid, och om antalet visstidsanställda minskas så ökar i stället antalet inhyrda, konstaterar Veli-Pekka
Säikkälä.
IF Metall vill därför försöka hitta
lösningar som både kan tillgodose
före­tagens behov av ökad flexibilitet och de anställdas behov av ökad
trygghet, oavsett om de är anställda
på företagen eller inhyrda.
– Det här är en diskussion som vi
ständigt för med motparten, både på
lokal och central nivå. Än är vi inte
riktigt i hamn. Men med ett starkt
bemanningsavtal har vi kommit en bit
på vägen.
[email protected]
[email protected]
Du tjänar på facket
Det är inte alla på våra arbetsplatser som väljer att vara med i IF Metall. En del väljer att bara
vara med i a-kassan, andra att stå utanför helt. Men vad innebär det att inte ha fullvärdigt
medlemskap?
Fullvärdigt medlemskap
Detta är några av de fördelar ett fullvärdigt medlemskap ger dig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Löneskydd.
Lokala avtal på din arbetsplats.
Du kan kräva din rätt utifrån kollektivavtalet.
Försäkringar som hjälper vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och ger en
extra pension.
Försäkring som även gäller vid olyckor på fritiden.
Omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.
Omställningsstöd för åtgärder då man blivit uppsagd vid arbetsbrist.
Rättshjälp vid tvist.
Hjälp vid uppsägning, rehabilitering, fel ersättning, löneförhandlingar,
ledighet, dålig arbetsmiljö och mycket mer.
Vid sjukdom eller skada orsakad av arbetet hjälper IF Metall dig att
driva ärendet.
Konfliktersättning.
Medlemsförmåner i form av rabatter och erbjudanden.
Endast medlem i a-kassan
•
•
•
Dyrare medlemskap i a-kassan än för fullvärdig medlem.
Omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.
Omställningsstöd för åtgärder då man blivit uppsagd vid arbetsbrist.
Icke medlem
•
•
Ingenting.
Du kan inte kräva din rätt utifrån kollektivavtalet.
Ställer du dig utanför facket kan du inte hävda krav på innehållet i avtalet.
Det är IF Metall som bär avtalet.
Klä dig med fullt medlemskap!
5 2015 | 5
Rättvisare löner
med starkt fack
På Recipharm Höganäs AB tillverkas läkande medel för mage och tarmar, men också facklig
verksamhet. Förre klubbordförande Mikael Pavlicek och nyvalda Marica Jakobsson stöttar
varandra.
Tillsammans har Marica Jakobsson och Mikael Pavlicek jobbat för att få fler
medlemmar till IF Metall, att starta en fungerande klubb och att ta fram ett
rättvist lönesystem på Recipharm Höganäs AB.
– Att få igång rättvisa löner, eller lönekompetenstrappan som vi kallar det, är
allra viktigast, tycker Marica Jakobsson, klubbordförande.
Marica Jakobsson är nyvald ordförande
sedan en kort tid tillbaka, då tog hon
över efter Mikael Pavlicek som i sin tur
blivit teknisk chef och byter förbund.
– Ja, lite motvilligt måste jag erkänna. Men samtidigt har jag det fackliga
i mig från barnsben då min pappa var
fackligt aktiv och vi alltid diskuterade
hemma, säger hon.
Dessutom har båda jobbat tillsammans de senaste åren. Mikael Pavlicek
har varit med länge och började 1991
när företaget hette Tricum AB.
– Då var vi bara fyra anställda i produktionen. Senare har företaget växt,
köpts upp av Recip AB och vi har blivit
6 | 5 2015
fler och fler, men länge var jag själv som
avdelningsombud och det är just ensamt
många gånger, säger han.
Viktigt med stöd och support
Särskilt när det är svåra tider som vid
krisen då många varslades och förlorade
sina jobb. Det var många tunga beslut
som skulle föras fram till jobbarkompisar som ibland grät öppet.
– Det vänjer man sig aldrig vid. Den
support jag fick från avdelningen och
särskilt ombudsman Christina Lundin
var jätteviktig, berättar Mikael Pavlicek.
Avdelningens support – eller kanske
coachning är rättare ord då det ju fak-
tiskt handlar om att våga puffa på för
att bilda och våga leda ett lagarbete – är
jätteviktig menar både Mikael Pavlicek
och Marica Jakobsson.
– Att kunna bolla idéer och frågor är
ett måste och det har vi gjort, både med
avdelningen och mellan varandra.
Utbildning en kick
I dag arbetar 70 anställda på företaget
och 50 av dem är i produktionen, varav
45 är medlemmar i IF Metall. Ett stadigt växande antal anställda och behov
av ett fungerande lönesystem har spelat
roll för att diskussioner om en klubb
satte igång.
Marica Jakobsson, IF Metalls
klubbordförande, är ny på
sitt uppdrag men har siktet
klart och tydligt inställt på
sitt främsta mål – att få igång
rättvisa löner.
Foto detta uppslag: Katrin Svensson
– När vi blev fler som också kom från
andra företag med andra löner blev vi
fler som var intresserade av att göra
något. En utbildning om hållbart arbete
gav en extra kick i rätt riktning, berättar Mikael Pavlicek.
Skjuts i rätt riktning
När så företaget dessutom ville göra en
lönekartläggning gav det en extra skjuts.
– Även om vi har haft och har ett gott
samarbete med arbetsgivaren var vi inte
riktigt överens med företagets förslag,
så därför gjorde vi ett eget, säger Mikael
Pavlicek.
Marica Jakobsson medger att det i
början var som att bestiga ett berg:
– Var börjar vi och hur gör vi? Men
som sagt, många polletter trillade ned
och många idéer och erfarenheter kom
under utbildningen om hållbart arbete.
Träffa andra klubbordförande
Lika stort berg att ta ordförandeklubban
kändes det inte som, men även nu har
det dykt upp en passande utbildning.
– Nästa vecka går jag en kurs för
klubbordförande och det ser jag verkligen fram emot. Både utbildningen och
att få träffa andra i samma uppdrag
som jag.
TIPS
Mikael och Marica tipsar för ett hållbart
fackligt arbete:
4 Ta hjälp av avdelningen med stöd och
support.
4 Gå utbildningar för att lära och skapa
kontakter.
4 Jobba tillsammans.
4 Ha nära kontakt med medlemmarna.
[email protected]
5 2015 | 7
Foto detta uppslag: Johan Eklund
Verktyget Hållbart arbete
Verktyget Hållbart arbete når du via ifmetall.se/hallbartarbete. Där kan klubbarna
få stöd i sitt utvecklingsarbete. Det går
till exempel att definiera befattningar och
arbetsuppgifter för att skapa överblick
över vilken kompetens som finns och som
skulle behöva kompletteras. Man kan
också lista de utvecklingsmöjligheter som
finns inom respektive befattning.
Verktyget är indelat i fyra områden:
arbetsorganisation, kompetensutveckling, lönesättning och jämställdhet.
Det syftar till att gynna produktivitet,
lönsamhet, utveckling och samverkan.
8 | 5 2015
Alla vinner på
hållbart arbete
IF Metalls kongress 2011 tog beslut om att satsa på hållbart arbete.
I IF Metall Värmland har detta följts upp kontinuerligt på klubbkonferenser och genom ett partssammansatt arbete med olika teman.
Tillsammans har man tagit fram lokala samarbetsavtal och kompetensutvecklingsavtal.
Det är viktigt att fack och arbetsgivare strävar mot samma mål, poängterar Lena Nilsson,
styrelseledamot i Värmland.
känna sig trygg, vi lär oss olika fort.
För att visionen om ett hållbart arbete ska kunna förverkligas krävs att
facket och arbetsgivarna arbetar mot
samma mål.
Nords International. Verktyget
Hållbart arbete håller full fart
på utvecklingen och ger bra
resultat.
– Vi måste säkerställa att företagen blir
kvar i Värmland och då är det viktigt
att de kompetensutvecklar personalen.
Det handlar om att stärka företagens
konkurrenskraft, men också om att personalen blir tryggare i sin anställning,
säger Lena Nilsson, ledamot i Värmlands styrelse.
Hon jobbar själv på lagret till Nords
International i Molkom, där åtta personer jobbar tvåskift. Som förtroendevald
lägger hon ner mycket tid på hållbart
arbete.
Planerad kompetensutveckling
– Alla ska ha en kompetensutvecklingsplan, en kompetensmatris, som ska vara
[email protected]
av arbetsgi för utveckling
är IF Metalls strate
med kompetens
Hållbart arbete
tar även arbetet
Strategin omfat
organisationen.
älldhet.
ystem och jämst
lönes
kling,
utvec
växa
håll och kunna
sinne
arbet
t
art arbete.
ha ett meningsfull
Alla anställda ska
ls krav på ett Hållb
är kärnan i IF Metal
i sitt arbete. Det
och studiemed ett antal stödkompletterats
hållbart arbete.
Plattformen har
arbetet för ett
lokala
det
i
material som hjälp
Olika förändringsbenägna
Hon vet av erfarenhet att människor
kan vara olika förändringsbenägna. Att
rotera mellan arbetsuppgifter är inget
som går att tvinga på någon.
– En del kan känna sig osäkra på om
de kommer att klara av den nya arbetsuppgiften. Man behöver inte sätta press,
om gruppen börjar arbeta på det här
sättet brukar det ge sig av sig självt
så småningom. Det handlar om att
IF Metall, 105 52
0130710
Lena Nilsson trivs med jobbet på
med när man har medarbetarsamtal. Då
kan samtalet komma in på vad den som
är anställd vill lära sig för något nytt.
Det hela är baserat på ett lönesystem
som bygger på att man får mer betalt
ju mer man kan. Nords International
använder verktyget som IF Metall har
tagit fram.
– Det handlar om att jobba på ett
sätt som gör att vi håller genom ett
helt yrke­sliv. Då är det nödvändigt att
komma ifrån statiska, monotona arbetsuppgifter, eller åtminstone minimera
dem genom att byta arbetsställe ibland,
säger Lena Nilsson.
Vinna-vinna-koncept
– Många arbetsgivare är intresserade
och vill att jag ska komma och berätta,
det är roligt. Det är ett vinna-vinna-koncept: företaget får mer flexibilitet och de
anställda får kompetensutveckling och
minimerar risken för arbetsskador.
När det gäller fackets del av arbetet
ligger ansvaret på klubbarna. Vi kan
hjälpa dem och det finns utbildningar
centralt, men det är klubbarna själva
som måste göra jobbet. Men har man
bara fått in tänket så rullar det på.
AA-139/IF Metall/2
”Det handlar om att jobba
på ett sätt som gör att
vi håller genom ett helt
yrkesliv.”
Hållbart
arbetelar vi
– så utveck
arbetet
Läs mer:
Stockholm
08-786 80 00
www.ifmetall.se
Broschyren Hållbart arbete – så utvecklar
vi arbetet beskriver IF Metalls syn och vision
med Hållbart arbete. Du hittar den på hemsidan under Om förbundet och Material.
5 2015 | 9
kortA
nyheter
Vi blir fler
och starkare.
020-56 00 56,
facklig hjälp för unga.
H&M:s textilarbetare
får globalt avtal.
Nu blir vi fler!
medier rapporteras det löpande under
veckan från Almedalen.
När Anders Ferbe träffade förtroendevalda
från klubbar inom stålbranschen diskuterades allt från det komplicerade politiska
läget i Sverige till den tuffa avtalsrörelsen
som precis är i inledningsskedet.
Men det mest positiva beskedet var
definitivt trenden att IF Metall ökar och
blir fler medlemmar.
– Vi har ökat i medlemsantal de tre
senaste månaderna. Det bådar gott, inte
minst inför avtalsrörelsen. Vi är starka i vårt
förbund och nu blir vi ännu starkare. Varje
insats och varje ny medlem gör skillnad.
VM i Brasilien
Varje år
sommarjobbar 100 000
tjejer och
killar i olika
branscher.
För de flesta blir det första jobbet en rolig och bra erfarenhet och något man har
nytta av i sin fortsatta karriär. Tyvärr är
det alltid några som utnyttjas av just den
enkla anledningen att de är unga och oerfarna. Därför finns fackets hjälptelefon,
som har öppet måndag–fredag klockan
08.00–18.00 året runt.
Läs mer på www.lo.se/ung.
IF Metall i Almedalen
Stående ovationer för Löfven
IF Metall kommer att vara
på plats under Almedals­
veckan under
parollen
#industrilandet.
Vi kommer att ha fyra morgonsamtal
samt genomföra tre lunchseminarier om
kompetensförsörjning, matchning och cirkulär industri för #industrilandet Sverige.
Utöver förbundets egna aktiviteter är
IF Metalls ledning deltagare i drygt 25
arrangemang för att föra fram industriarbetarnas åsikter.
På ifmetall.se och i förbundets sociala
10 | 5 2015
få göra detta, sa Tom Buffenberger, vice
ordförande för industri All.
Facklig organisering, rätten att förhandla om löner och arbetsvillkor och
social dialog stod överst på dagordningen
under de två dagarna i Stockholm.
Glädjebud i Södertälje
Den 11–16 augusti är det dags för VM i yrkesskicklighet för ungdomar. Sverige representeras av Jonathan, Jonas, Simon och
26 andra ungdomar i Yrkeslandslaget.
Yrkes-VM – WorldSkills Competition –
är en tävling och uppvisning av olika yrken.
Där tävlar över 1 000 yrkesverksamma ungdomar från ett 50-tal länder i över 40 olika
yrkesgrenar.
Syftet med mästerskapen är att höja
statusen, och öka intresset, för de yrkesinriktade utbildningarna i Sverige.
– Men tävlingen är också ett bra sätt
att se om våra yrkesutbildningar står sig
i den internationella konkurrensen, säger
Leena Kyhlroos, IF Metall och ledamot
i WorldSkill Swedens styrelse.
Följ våra ungdomar på http://worldskills.se.
020-56 00 56
Facebook.com/ifmetall
Twitter.com/ifmetall
Instagram.com/ifmetall
Ett glädjebud kom nyligen till Södertälje.
Astra Zeneca satsar drygt 2 miljarder kronor på en ny högteknologisk anläggning
för tillverkning av biologiska läkemedel
i sin fabrik i Gärtuna utanför Södertälje.
Redan i ett första skede innebär det
mellan 150 och 250 nya jobb.
Tanken är att det nya läkemedlet ska
ut på marknaden 2019. Slår satsningen väl
ut kan det komma att ge totalt uppemot
1 000 nya arbetstillfällen.
– Det ska börja byggas i september och
det innebär att det skapas även andra nya
jobb, inom hotell, restaurang, byggjobb
och så vidare, säger Karl Lewenhagen,
klubbordförande.
Genusanalys mot dödsolyckor
IF Metalls förre ordförande möttes av ett
varmt mottagande när han pratade på globala industrifacket Industri Alls styrelse­
möte i Stockholm.
– Det är inte varje dag vi får hälsa en
före detta svetsare, IF Metalledare och
numera statsminister, välkommen till
våra möten. Självklart är vi stolta över att
Män är kraftigt överrepresenterade i dödsolyckor på arbetsplatsen. Frågan är varför?
Nu ska Arbetsmiljöverket analysera olyckorna ur ett genusperspektiv.
– Förhoppningsvis blir det en viktig
pusselbit i vår strävan efter nolltolerans
mot dödsolyckor, säger Tomas Karlsson,
ny klubbordförande på SSAB i Luleå.
Att analysera olyckorna ur ett genusperspektiv innebär konkret att undersöka
hur föreställningar om vad som är manligt
– till exempelvis förväntningar om mäns
styrka och osårbarhet – påverkar arbetsmiljön.
medlemsvärde!
Välkommen till Frösö Zoo utanför Östersund
för en trevlig dag för hela familjen. Visa upp
medlemskortet och
ifmetall.se/medlemskort
Nyheter i pensionen
Under våren skickar Fora pensionsbesked
till alla privatanställda arbetare som omfattas av Avtalspension SAF-LO. Där ser du
ditt pensionskapital och hur det har utvecklats under det senaste året.
Nytt för i år är avtalen om deltidspension som är en kompletterande pensionsinsättning. Cirka 230 500 personer hos
arbetsgivare som har kollektivavtal med
IF Metall kommer att få en premieredovisning för deltidspension.
få 50 kronor rabatt på
Info nr 6/2015 når din arbetsplats under
vecka 36. Redaktionen önskar er alla en
härlig sommar!
entréavgiften för vuxna.
han tillsammans med IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe och lokala företrädare från Sandvik och Volvo deltog i ett
seminarium i Peking.
IF Metall arbetar aktivt för att fler företag ska teckna globala ramavtal. I skriften
Argument för globala ramavtal finns mer
att läsa – ladda ner den på ifmetall.se.
H&M:s textilarbetare
får bättre villkor
Miljontals textilarbetare
syr våra kläder under urusla förhållanden. Långa arbetstider, inga semestrar,
farliga arbetsmiljöer och
till en lön det knappt går
att leva på. Många av dem
arbetar för svenska H&M.
Nu förhandlar IF Metall
och H&M om ett världsomspännande avtal
som ska förbättra arbetsvillkoren för alla
dem som tillverkar kläderna.
– Med ett globalt ramavtal kan H&M
säga till kunderna att kläderna hanteras på
ett hållbart sätt från den enskilda textilfabriken ända fram till försäljningsstället
i Sverige. Det innebär en konkurrensfördel
och det förstår allt fler företag, säger förbundsordförande Anders Ferbe.
6
NÄSTAINFO
Union to Union
När LO, TCO och Saco bildat en gemensam
biståndsorganisation visar namnet Union
to Union tydligt vad verksamheten handlar
om – fackligt samarbete.
Den nya organisationen ersätter LOTCO Biståndsnämnd, men kärnan i verksamheten är densamma: Att organisera för
schysta arbetsvillkor och demokrati.
Teknikcollege får 1,3 miljoner
från Skolverket
att handledarna är väldigt viktiga för det
arbetsplatsförlagda lärandet, men då krävs
det givetvis att handledarna får rätt förutsättningar för sitt uppdrag.
Inhyrda får fast jobb
Över 400 inhyrda får fast jobb på Scanias
fabrik i Södertälje i höst. Enligt ett nytt
avtal ska högst 10 procent vara inhyrda i
produktionen. Det innebär cirka 380 personer i Södertälje. I dag är antalet inhyrda
på Södertäljefabriken drygt 800 personer.
– I dag kan arbetsgivarna hyra in
helt fritt som de vill.
Men i och med den
här uppgörelsen har
vi lyckats begränsa
inhyrningen, säger
Michael Gustafsson.
Michael Gustafsson
på Scanias klubb till
Dagens Arbete.
Verksamhetsberättelsen
för 2014
På förbundets
hemsida, ifmetall.se, finns
verksamhetsberättelsen för
2014 för läsning
och nedladdning.
VERKSAM HETSBERÄTTELSE
2014
Vårt samhälle
Vår arbetsplats
Vår organisation
Dubbel vinst
– Riktlinjer för
samhällsansvar
är bra. Men menar man riktigt
allvar så är globala ramavtal
mellan fack och
koncern det
Argument för
bästa, menar
globala ramavtal
Lars Ask, klubbordförande
på Volvo i Skövde.
Synpunkten framförde Lars Ask när
– Det är ett fantastiskt erkännande av
Teknikcollege som en viktig del av den
framtida yrkesutbildningen, säger Anders
Ferbe, förbundsordförande i IF Metall och
vice ordförande i Teknikcollege styrelse.
I sommar ska Teknikcollege nationella
handledarutbildning för industrin vara klar
och börja lanseras i regionerna. Skolverket
har beslutat att stötta projektet med drygt
1 miljon kronor. Även Frida Andersson,
projektledare på Teknikcollege, är nöjd:
– Vi är såklart jätteglada att Skolverket
stöttar vår nya handledarutbildning. Vi vet
Ansvarig utgivare
Bengt Forsling, 08-786 82 24
Redaktionen
Tfn: 08-786 80 00 (vx)
E-post: [email protected]
Marinette Ask, Ewa Eriksson, Anders
Fredriksson, Ingela Hoatson, Annette Lack,
Anneli Lundberg, Kristoffer Sydlén,
Lisa Wernstedt.
Layout Inger Lernevall
tryck Sib-Tryck Holding AB
5 2015 | 11
1 n
2 n
3n
4 5 frågor till Thomas Rehn
n
Ombudsman på IF Metalls arbetslivsenhet och arbetar med projektet Ung framtid. Ett samarbetsprojekt som satsar för att minska, eller helst ta bort, ungdomsarbetslösheten i Sverige.
Genom Socialfonden har nu pengar avsatts för projektet, som ska pågå till 2018 men redan visat
positiva resultat.
ung framtid. Thomas Rehn tror
mycket på projektet som ska få
fler ungdomar i jobb.
– Ung framtid ska ta knäcken
på ungdomsarbetslösheten
1
Vad är projekt Ung
framtid?
– Framför allt är det en
matchningsåtgärd från EU.
Eftersom det finns områden
i Sverige där ungdomsarbetslösheten är högre än 25 procent, har omkring 1 miljard
kronor avsatts för att lösa det
problemet, pengar som finns
hos Europeiska socialfonden. De berörda länen finns
i mellersta Norrland, norra
Mellansverige och i Sydsverige. Det handlar om att jobba
med att få unga i sysselsättning, där studier gärna får
vara en del.
2
Vilka aktörer är involverade?
– Det är både Arbetsförmedlingen, arbetsgivare, fackförbund, regionförbund och
myndigheter. Likaså lokala
och regionala aktörer, såsom
kommuner och ideella organisationer.
3
Hur ska det gå till?
– Det handlar om att
stärka individernas kompetens, för den arbetsmarknad
som söker arbetskraft. Det är
viktigt att få in valideringssystemen, att se vilka kunskaper som finns och vilka
som behöver byggas på. När
konjunkturen vänder gäller
det att de är rustade och kan
ta jobben. Ungdomarna har
en gräddfil just nu.
4
Vad ska ungdomarna
göra?
– Från IF Metalls sida använder vi oss av de befintliga
strukturerna. Vi ser gärna
att unga går Teknikcollege
eller satsar på industrins yrkesår och yrkesutbildningar
generellt.
5
Hur länge pågår projektet?
– Det startade den 1 april i år
och vi har redan hört från Arbetsförmedlingen att det går
mycket fortare för unga att
få jobb eller utbildning nu –
tack vare den här satsningen.
Projektet ska pågå till 30 juni
2018 och då ska vi kunna
visa att satsningen gett resultat för målgruppen.
[email protected]