Lön 2015 Måndagen den 12 januari träffade Vårdförbundet

Lön 2015
Måndagen den 12 januari träffade Vårdförbundet Landstinget Västernorrland för en uppstart
av årets löner. Arbetsgivaren berättade om sin dåliga ekonomi och att förra årets löner kostat
mer än vad som var budgeterat.
Arbetsgivaren har helt själva bestämt, utan dialog, vilka fjorton grupper som ska prioriteras.
Bland våra grupper finns följande sex med: onkologisjuksköterska, barnmorska,
psykiatrisjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska, anestesisjuksköterska och
operationssjuksköterska.
Vårt löneavtal, HÖK11, är förlängt ett år till och gäller alltså under 2015 också. Avtalet är
”icke nivåbestämt” det vill säga innehåller inga procent eller nivåer, utan arbetsgivaren ska ge
lönepåslag som motsvarar mitt bidrag till verksamheten.
Alla medlemmar ska ha lönesamtal och lönesättningssamtal med närmaste chef, och där ska
det framgå vad jag bidragit med och vad lönesättningen bygger på. Under lönesamtalet
behöver chefen inte ”prata summor” utan förslag till ny lön får man vid lönesättningssamtalet.
Då samtliga av våra yrkesgrupper gör stora insatser för vården och ska värderas högre, har
styrelsen lämnat in yrkanden till landstinget var vi kräver i år.
Vårdförbundet yrkanden inför 2015 års löneöversyn till landstinget
Under förutsättning att avtalet med SKL inte sägs upp under året, yrkar Vårdförbundet avd
Västernorrland inför löneöversynen 2015 följande;
Att löneökningsutrymmet i 2015 års löneöversyn är lägst 5 %.
Att genomgången specialist/fortbildning motsvarande minst 60 universitets/högskolepoäng ger en
löneökning på minst 3000 kr/månad, i direkt anslutning till avslutad utbildning
Att i samband med att barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och
sjuksköterskor efter genomförd kompetensutveckling, som leder till utökade
ansvarsområden/arbetsuppgifter (som tidigare utförts av läkare) genererar en löneökning på lägst
2000 kr/månad.
Att veckoarbetstiden där nattjänstgöring ingår blir maximalt 34 tim/vecka.
Att landstinget Västernorrland beslutar om att lönen för nyutexaminerade biomedicinska analytiker,
röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor är lägst 25000 kr/månad, samt för nyutexaminerade
barnmorskor är lägst 29000 kr/månad.
Vårdförbundets uppfattning är att om landstinget skall kunna rekrytera samt behålla barnmorskor,
biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor, både på kort och lång sikt, är
dessa yrkanden relevanta.
Vårdförbundet ser fram emot att vi får möjlighet till dialog, för att redovisa grunden till dessa
yrkanden.
Vi har ännu inte fått några svar på dem av landstinget. Det har nu kommit till vår kännedom
att landstinget ensidigt bestämt att ge 425 kronor till gruppen icke prioriterade i en
insamlingsmodell och vad de prioriterade grupperna ska få är av oss inte känt. Detta är inget
Vårdförbundet kommit överens om eller godkänt, utan detta är ett ensidigt beslut av
arbetsgivaren. Vi förstår både chefer och medarbetares frustration och ilska av detta skambud.
Alla är medvetna om att det råder stor brist på våra grupper och det är få eller inga sökande
till tjänster och vikariat. Vi vet också att arbetsgivaren nyttjar ”stafettpersonal” nu när det
finns att tillgå, därför förstår vi inte hur de tänker vad gäller både att rekrytera och behålla
kompetens. Nybörjarlönen ska enligt beslut vara högst 24 000 kronor. Alla kommuner i länet
(utom Timrå) betalar minst 1 000 – 2 000 kronor mer. Landstinget Gävleborg ger 24 500
kronor och Västerbotten minst 25 000 kronor till nybörjare i yrket. Vi diskuterar ständigt
denna fråga med tjänstemän och politiker, men upplever tyvärr ingen respons. Vi är nu bara i
januari och har redan stor brist på kompetent personal och vårdplatser; vi känner en stor oro
inför sommaren 2015.
Styrelsen avd Västernorrland