Bostadsarrende inom del av fastigheten Bräcke 1

LYSEKILS KOMMUN
Kommunstyrelsen
Sammanträdesprotokoll
2015-06-10
§ 85
BOSTADSARRENDE INOM DEL AV FASTIGHETEN BRÄCKE 1:34
Dnr: LKS 2015-144-255
Lysekils kommun äger fastigheten Bräcke 1:34. Inom fastigheten finns ett litet
bostadshus på ofri grund utan skriftlig rättighet till marken. Huset är enligt uppgift
byggt på 1950-talet. Kommunen erhöll under hösten 2013 en skriftlig förfrågan om
att få arrendera del av fastigheten för bostadsändamål. Området är undantaget från
strandsskyddet och inte planlagt. I ÖP06 anges marken som område för
närrekreation. Det ligger inom skyddszonen för Brofjordens industriområde, Preem
har blivit hörd men har inga synpunkter på upplåtelsen.
Ett bostadsarrende definieras av att mark upplåts för annat ändamål än jordbruk och
arrendatorn har rätt att uppföra eller ha kvar ett bostadshus på arrendestället.
Arrendet måste tecknas på minst fem år eller på arrendatorns livstid.
Förlängningstiden ska vara på fem år eller mer och uppsägningstiden ska vara på
minst 1 år. Arrendatorn har direkt besittningsskydd vilket innebär att arrendatorn har
rätt till förlängning av avtalet vid avtalstidens utgång.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inga problem i att upplåta bostadsarrende till den
befintliga byggnaden. Den årliga arrendeavgälden föreslås vara 5 500 kronor per år och
ska uppräknas med konsumentprisindex. Arrendeavgälden är bedömd utifrån ett tänkt
marknadsvärde för en normaltomt i området och med en avgäldsränta på 4 %. En
administrativ avgift på 500 kr tillkommer. Arrendetomtens storlek är cirka 230 kvm.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-20, med bilagor
Yrkande
Mats Karlsson (M): återremiss i ärendet för att komplettera kartan.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för komplettering i ärendet.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Utvecklingsenheten
Justerare:
Utdragsbestyrkande:
33 (57)
1/1
Kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse
Datum:
Förvaltning:
Handläggare:
Telefon:
E-post:
2015-05-20
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Sara Norén
0523-61 31 65
[email protected]
Bostadsarrende inom del av fastigheten Bräcke 1:34
Dnr:
LKS 2015-144-255
Lysekils kommun äger fastigheten Bräcke 1:34. Inom fastigheten finns ett litet bostadshus på ofri grund
utan skriftlig rättighet till marken, se bilaga. Huset är enligt uppgift byggt på 1950-talet. Kommunen
erhöll under hösten 2013 en skriftlig förfrågan från Christer och Sonja Lundberg om att få arrendera del av
fastigheten för bostadsändamål. Området är undantaget från strandsskyddet och inte planlagt. I ÖP06
anges marken som område för närrekreation. Det ligger inom skyddszonen för Brofjordens
industriområde, Preem har blivit hörd men har inga synpunkter på upplåtelsen.
Ett bostadsarrende definieras av att mark upplåts för annat ändamål än jordbruk och arrendatorn har rätt
att uppföra eller bibehålla ett bostadshus på arrendestället. Arrendet måste tecknas på minst fem år eller
på arrendatorns livstid. Förlängningstiden ska vara på fem år eller mer och uppsägningstiden ska vara på
minst 1 år. Arrendatorn har direkt besittningsskydd vilket innebär att arrendatorn har rätt till förlängning
av avtalet vid avtalstidens utgång.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser inga problem i att upplåta bostadsarrende till den befintliga
byggnaden. Den årliga arrendeavgälden föreslås vara 5 500 kronor per år och ska uppräknas med
konsumentprisindex. Arrendeavgälden är bedömd utifrån ett tänkt marknadsvärde för en normaltomt i
området och med en avgäldsränta på 4 %. En administrativ avgift på 500 kr tillkommer. Arrendetomtens
storlek är cirka 230 m2.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till bostadsarrende mellan Christer och Sonja Lundberg
och Lysekils kommun inom del av fastigheten Bräcke 1:34 med en arrendeavgift på 5 500 kronor per år.
Arrendeavgiften ska uppräknas med konsumentprisindex för oktober månad 2014. En administrativ avgift
på 500 kr tillkommer.
Utvecklingsenheten
Marie-Louise Bergqvist
Förvaltningschef
Sara Norén
Mark- och exploateringsingenjör
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | Fax: 0523-61 37 12 | [email protected] | www.lysekil.se
Bilaga
Avtal om bostadsarrende
Fastighetsägare:
Lysekils kommun
(212000-1389)
Arrendator:
Christer Lundberg
Gategårdsvägen 33
443 73 Gråbo
(531223-5079)
Sonja Lundberg
(501226-5921)
§ 1 Arrendeställe
Ett markområde om cirka 320 m2 av fastigheten Bräcke 1:34 i Lysekils kommun.
Arrendeområdet har markerats på bifogad kartbilaga daterad 2015-05-20.
§ 2 Ändamål
Arrendatorn har rätt att bibehålla de på arrendestället befintliga byggnader. Arrendatorn får
inte utan fastighetsägarens skriftliga godkännande uppföra ytterligare byggnader eller
anläggningar på arrendestället. Arrendatorn har rätt att använda yta utanför arrendeområdet
för parkeringsplats, se bifogad kartbilaga.
§ 3 Arrendetid
Upplåtelsen gäller för en tid av fem (5) år från och med 2015-01-01 till och med
2019-12-31.
§ 4 Uppsägning / Förlängning
Uppsägning eller begäran om villkorsändring ska ske senast ett (1) år före
arrendetidens utgång. Om uppsägning ej sker, förlängs avtalet med fem (5) år i sänder med
oförändrade villkor.
Bilaga
§ 5 Arrendeavgift
Arrendeavgiften utgör det första året femtusen femhundra (5 500) kronor. Avgiften är
anpassad till konsumentprisindex (totalprisindex med basår 1980) för oktober månad 2014
(bastal). Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha förändrats i förhållande till
bastalet, ska 100 % av årsarrendet justeras upp i förhållande till indextalet. Arrendeavgiften
ska aldrig understiga grundavgiften.
Avgiften faktureras förskottsvis av kommunen. Vid för sen betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag samt ersättning för betalningspåminnelse enligt vad som stadgas för inkassokostnader.
En administrativ avgift på femhundra (500) kronor per år tillkommer.
§ 6 Myndighetstillstånd
Arrendatorn är skyldig att skaffa de tillstånd som erfordras för verksamheten på
arrendeområdet. Arrendatorn ska följa alla de föreskrifter som meddelas av myndighet eller
som följer av lag.
§ 7 Kostnader
Arrendatorn ska svara för avgifter och övriga kostnader som uppkommer genom
arrendeområdets nyttjande.
Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för arrendeområdet,
på grund av införande eller höjning av särskild för fastigheten gällande skatt, avgift eller
pålaga, ska Arrendatorn med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till
Fastighetsägaren för på arrendeområdet belöpande andel av kostnadsökningen genom höjning
av arrendeavgiften.
§ 8 Fastighetsskatt
Den fastighetsskatt som belöper på arrendetomten ska arrendatorn särskilt ersätta fastighetsägaren för som ett tillägg till arrendeavgiften.
§ 9 Inskrivningsförbud
Detta avtal får inte inskrivas utan fastighetsägarens skriftliga godkännande.
§ 10 Överlåtelse / Upplåtelse
Arrendatorn får inte utöver vad som följer av 10 kap 7 § JB överlåta arrendet eller annars sätta
annan i sitt ställe. Arrendatorn får inte heller i sin tur upplåta rättigheter enligt detta avtal till
annan utan Fastighetsägarens godkännande.
Bilaga
§ 11 Arrendeområdets skick och skötsel
Arrendestället upplåtes i befintligt skick. Det åligger Arrendatorn att hålla arrendestället i väl
städat skick och i övrigt hålla god ordning på arrendeområdet. Arrandatorn får inte utan
fastighetsägarens samtycke ta bort växande träd eller buskar. Om träd eller buskar är till
uppenbar olägenhet för närboende eller trafiken inom området och fastighetsägaren påfordrar
att dessa tas bort eller beskärs är arrendatorn skyldig att utan dröjsmål låta utföra arbetet.
§ 12 Ledningar
Arrendatorn medger att Fastighetsägaren eller annan med Fastighetsägarens tillstånd, får dra
fram eller vidmakthålla ledningar i eller över arrendeområdet med erforderliga
ledningsstolpar och infästningsanordningar på byggnad, där sådant kan ske utan avsevärd
olägenhet för Arrendatorn. Arrendatorn är skyldig att utan särskild ersättning tåla det intrång
som föranleds av anläggandet och nyttjandet av ledningarna, men är berättigad till ersättning
för skada på byggnad eller annan anläggning på arrendeområdet.
§ 13 Vatten- och avlopp
Det ankommer på arrendatorn att anordna eventuell vatten- och avloppsanläggning om
myndighet kräver detta och att svara för samt bekosta erforderlig anläggning för detta.
Anläggningens placering ska samrådas med kommunen och anläggas efter skriftligt godkännande. Arrendatorn är skyldig att ansluta arrendetomten till eventuellt framtida utbyggt vatten- och avloppsnät.
§ 14 Arrendets upphörande
Vid arrendets upphörande är arrendatorn skyldig att på egen bekostnad senast på
avträdesdagen ta bort av honom uppsatta hägnader eller inom området uppförda anläggningar.
Arrendatorn ska i möjligaste mån återställa arrendestället i det skick det befann sig på
tillträdesdagen.
§ 15 Ansvar
Arrendatorn ska i alla sammanhang svara för skada som härrör från Arrendatorns
verksamhet på arrendestället. Arrendatorn har ansvar för av honom och hans verksamhet
orsakad skada på arrendeområdet även efter avtalets upphörande.
Arrendatorn ansvarar för att miljöfarlig verksamhet inte bedrivs inom arrendeområdet.
Arrendatorn svarar för de kostnader som kan föranledas av åtgärder som kan påfordras enligt
för var tid gällande miljölagstiftning.
§ 16 Hänvisning till jordabalken
I övrigt gäller vad i 7, 8 och 10 kap. jordabalken eller annars i lag stadgas om bostadsarrende.
Bilaga
§ 17 Tvister
Tvister i anledning av detta arrendeförhållande ska avgöras av skiljemän enlig lag om
skiljemän. Länets arrendenämnd ska vara skiljenämnd.
_____________________________________
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka Fastighetsägaren och
Arrendatorn tagit var sitt.
LYSEKILS KOMMUN
Samhällsbyggnadsförvaltningen
ARRENDATOR
........................................................
........................................................
Ort och datum
Ort och datum
........................................................
Jan-Olof Johansson
Kommunstyrelsens ordf.
........................................................
Christer Lundberg
........................................................
Marie-Louise Bergqvist
Förvaltningschef
........................................................
Sonja Lundberg
10-4-011
³
A
Arrendeställe, 10-4-011
A
Bilparkering tillhörande arrendestället.
Kartbilaga till avtal om bostadsarrende,
daterad 2015-05-20
Skala 1:300