Artikel i tidningen Landsbygdens Folk

8
Fredag 13 mars 2015
SLC och Polar Oats lanserar nytt exportkontrakt:
Nu är det rätt tid att agera!
skapar möjligheten att få igång
en mycket livligare spannmålsexport, vilket enligt honom är
nödvändigt.
– Genom kontraktet vill vi
förbättra lönsamheten på gårdarna, förstärka den inhemska
prisnivån och få genomskinlighet i prisbildningen. I längden
är målet att minska överutbudet
på den inhemska marknaden
och förbättra handelsbalansen.
På måndag kan man börja
ingå en helt ny typ av spannmålsexportkontrakt i odlarregi. Bakom exportkontraktet
som nu lanseras står SLC,
odlarägda spannmålsanskaffningsföretag i Nyland,
bland annat A-spannmål och
Nyländska spannmålskompaniet, samt spannmålsexportföretaget Polar Oats. Målsättningen är att exportera det
första partiet på 10.000 ton
fodervete i höst.
– Nu är det rätt tid att agera och
vi hoppas att odlarna är med på
noterna, säger Rikard Korkman,
ombudsman på SLC.
– Det här är en bra chans som
det lönar sig att ta nu när den
erbjuds. Faktum är att den nuvarande exporttakten inte räcker
för att få balans på marknaden,
så det behövs odlarinitiativ som
det här om vi skall få till stånd
en förändring. För odlarna är det
litet av en fråga om att ”vinna
eller försvinna” som aktör på
spannmålsexportmarknaden.
Vår inhemska spannmål är av
mycket god kvalitet och det
finns efterfrågan på spannmål
på den internationella marknaden. Intressanta marknader
finns i exempelvis norra Afrika
och Kina.
Bengt Nyman, ordförande för
SLC:s spannmålsutskott, understryker att exportkontraktet
Cirka 150 odlare behövs
Exportmängden på 10.000 ton motsvarar 250 långtradarlass och det
uppskattas att leveranser från cirka 150 odlare behövs för att fylla
kontraktet. FOTO: Micke Godtfredsen
Kontraktet i ett nötskal
Spannmålsslag:fodervete
Avtalsmängd:
minst 40 ton
Mottagningskrav:
hektolitervikt minst 76 kg, proteinhalt minst 10,5 %
och fukthalt högst 14 %
Minimipris*:
minst 10,5 % protein 140 euro per ton (moms 0%),
över 12 % protein 145 euro per ton (moms 0%),
levererat till mottagningsplatsen
Mottagningsplats:
I första hand Valkom hamn, Lovisa, i andra hand Kotka
hamn (preciseras så snabbt som möjligt)
Leveransperiod:1.8-31.10.2015
Kostnaden för lagringen i hamnen: Säljaren står själv för lagringskostnaden på
mottagningsplatsen utöver lagringen i
oktober månad
Betalningstidpunkt:
Inom 21 dagar från att spannmålspartiet lastats på
fartyget för export, senast 15.12.2015
*Minimipris
Med minimipris avses det lägsta pris som säljaren av spannmålet skall erhålla när köparen
säljer spannmålet på exportmarknaden. Om det faktiska priset som köparen erhåller från
exportmarknaden är sådant att det möjliggör ett högre pris kanaliseras det i sin helhet
till säljaren efter att kostnaderna i samband med försäljningen har avdragits. Det slutliga
försäljningspriset och kostnaderna förknippade med försäljningen redovisas i sin helhet till
försäljaren av spannmålet i samband med spannmålslikviden.
Försäljningspriset som erhålls på exportmarknaden bör täcka följande kostnader:
1) minimipriset till odlaren
2) förmedlingsprovisionen till anskaffningsföretaget
3) exportprovisionen till Polar Oats
4) FOB-kostnaderna i mottagningsplatsen (kostnaderna för provtagning, mottagning,
lagring 1-31.10.2015 och lastningen av fartyget i hamnen)
Enligt Bjarne Westerlund, verksamhetsledare
för
Nylands
svenska producentförbund, är
Nyland det naturliga området
för att utveckla exportverksamheten, eftersom spannmålsodlingen i regionen är mycket
framstående och gårdarna ligger
nära exporthamnarna. Exporten
kommer att ske från någon av
hamnarna i Östra Nyland.
– Gårdar som ligger inom en
radie på 100-150 kilometer från
en exporthamn har stora möjligheter att hitta marknader för sin
spannmål även utanför Finland.
Exportmängden på 10.000 ton
motsvarar 250 långtradarlass
och Westerlund uppskattar att
leveranser från cirka 150 odlare
behövs för att fylla kontraktet.
– Allt hänger nu på hur väl
exportkontraktet mottas av odlarna och om det finns tillräckligt många som förbinder sig till
kontraktet.
Erik Brinkas, tidigare ordförande i SLC:s, MTK:s och NSP:s
spannmålsutskott, anser att exportkontraktet är ett bra sätt
att få ut ett litet bättre pris för
spannmålen.
– Det här löser ju inte hela exportfrågan, men är en ny kanal
som kan hjälpa till att få litet
fart på exporten. Det är en signal
till de andra aktörerna på marknaden att det går att sköta saken
på många olika sätt.
Brinkas påpekar också att risken för en enskild gård är ganska liten och att det därför är
värt att prova.
– Man är mycket klokare när
man en gång deltagit i ett projekt. Det här är ett bra sätt för
odlarna att själva påverka exporten.
Avtal i tre steg
Exportkontraktet kan undertecknas från och med inkommande måndag, den 16 mars.
Kontraktstiden fortsätter sedan
till den 15 april, vilket innebär
att man inom en månads tid bör
komma upp till kontraktsmängden på 10.000 ton.
Följande steg i processen, ifall
kontraktsmängden uppfylls, är
att Polar Oats går in för att skaffa
en köpare på den internationella
marknaden. Köparen ska hittas
senast före utgången av juni. Säljaren, det vill säga odlaren, meddelas per e-post när en köpare
har hittats. Målsättningen är att
kanalisera ett möjligast högt pris
till odlarna.
Det sista steget i processen är
leveransen till mottagningsplatsen. Säljaren anmäler i samband
med avtalet när leveransen till
hamnen sker – i augusti, september eller oktober (leveransperioden infaller 1.8-31.10.2015).
– Det här är ett utmärkt sätt
för oss att visa att vi kan ta saken
i egna händer och få något till
stånd själva istället för att bara
kräva att andra ska agera. Jag
hoppas att exporten i odlarregi
kommer att expandera i framtiden, vilket förhoppningsvis
gör att de andra aktörerna blir
tvungna att höja priserna, konstaterar jordbrukaren och NSP:s
tidigare första viceordförande
Henry Wikholm. Nina Colliander-Nyman
[email protected]
Hur göra för att teckna kontraktet?
Så här gör du om du vill teckna exportavtalet med Polar Oats för fodervete. Kontraktstiden
är 16.3-15.4.2015 och leveransen sker hösten 2015.
Skriv ut kontraktet som publiceras på SLC:s webbplats måndag 16.3.2015.
Läs noga igenom kontraktet så att du säkert uppfattar kontraktsvillkoren. Har du frågor, ta
kontakt med:
• Västra och mellersta Nyland, Andelslaget A-spannmål
- Västnyland/Bengt Nyman, tel. 0500-348185, e-post: [email protected]
- Mellannyland Tom Pehkonen, tel. 0400-709792, e-post: [email protected]
• Östra Nyland, Ab Nyländska spannmålskompaniet
- Tony Hydén, tel. 040-5630613, e-post: [email protected]
• Tilläggsuppgifter (fr.o.m. 25.3):
Erik Brinkas, tel. 040-5459786, e-post: [email protected]
1. Observera att kontraktet är bindande – det är ett grundvillkor för att kunna genomföra
spannmålsexporten och leverera överenskommen mängd och kvalitet till slutkunden.
2. Fyll i och underteckna kontraktet. Kom ihåg att anteckna avtalsmängden och när du vill
leverera din spannmål till mottagningsplatsen.
3. Skanna eller posta det undertecknade avtalet till Polar Oats.
4. Polar Oats undertecknar för sin del avtalet och skickar det tillbaka till dig.
5. Kontraktet är nu uppgjort och bindande för båda parter i enlighet med avtalsvillkoren.
6. Du blir informerad per e-post om hur de olika skedena i kontraktet framskrider.
Kontraktet kan laddas ner från SLC:s webbplats www.slc.fi