2015-09-02 Interimsstyrelsemöte protokoll

PROTOKOLL FRÅN MÖTE I INTERIMSSTYRELSEN
FÖR GLANSHAMMARS BYGDEGÅRD
Datum:
Plats:
2015-09-02, kl 18.00-20.00
Glanshammars fritidsgård
Deltagare:
1. Andreas Svensson (Samverkarna i Glanshammarsbygden)
2. Anette Hallsten (Fritidsgården)
3. Björn Ingemarsson (Glanshammars församling, Älgskötselföreningen)
4. Stig Gustavsson (PRO)
5. Kenneth Emanuelsson (Villaägarföreningen, SPF)
6. Mats Berggren (Vägföreningen)
7. Sören Janeheden (Glanshammars Dansgille)
8. Brittmari Ingvarsson (Trädgårdsföreningen)
9. Anna Olzén (MA Lantbruk, LRF)
10. Helene Wrang (Samverkarna i Glanshammarsbygden)
11. Tomas Runnquist (Glanshammars gym)
12. Elsie Pihl (PRO)
13. Leif Gustavsson (Socialdemokraterna)
14. Birgit Ryding (Trädgårdsföreningen)
1) Välkomna
Andreas hälsade välkomna.
2) Genomgång av förra mötesprotokollet
Protokoll från förra interimsstyrelsemötet genomgicks översiktligt.
Leif: vi behöver få en underhållsbehovslista från Futurum. Behöver ta investeringsbehov i
beaktande i diskussionerna framöver.
Finns viss dokumentation kring underhåll i gamla nämndprotokollen.
3) Information: Ansökan om medel för uppstart av bygdegårdsförening
Andreas: Redogörelse av inlämnad ansökan om uppstartskostnader till Landsbygdsnämnden.
Ansökt summa: 35 000 kr.
Leif: Vi ska inte glömma bort den historiska bakgrunden till varför Glanshammars bygdegård är så
viktig för oss. Vi har haft tre bygdegårdar, har nu bara en kvar som profan mötesplats. Det är ett
viktigt argument i diskussioner med kommunen.
4) Redogörelse av AU
a.) senaste sammanträden
Björn & Andreas: redogjorde för AU:s två möten sedan förra sammanträdet. Diskussioner som
uppkom enligt nedan.
Björn: Årlig värmekostnad enligt besked från Futurum på ca 48 000 kW. Elenergi 32 000 kW. Vi
vet inte vart strömmen tar vägen, det är alldeles för hög förbrukning. Elvaporatorerna är
jättegamla, de kan vara en bov i dramat.
Energiingenjören på Futurum har fått i uppdrag att utreda vart strömmen har tagit vägen.
Tomas R: i källaren används belysning, avfuktare, två springband.
Leif: Tänka på vad ägande av tomten innebär – att ta hänsyn till snöröjning, utebelysning,
parkeringsplatser, kostnad för sandning, underhåll m.m.
Anna, Andreas m.fl.: Vill vi äga marken? För- och nackdelar med att äga. Risk med att inte äga
marken – t.ex. kommunen kan använda parkeringsplatsen hur de vill. Fördelar med att äga
marken – t.ex. vi bestämmer själv
Andreas: Lantmäteriet har inlett avstyckningsplanering av tomten på uppdrag av Futurum
Birgit: eldragning till sockenmagasinet – varifrån kommer den elen?
Leif: servitut för nyttjare av vägen – skolan, brandkåren, pelletsbrännaren – vem äga?
Kan vägen falla på ägaren till brandkårstomten att sköta? Vi vet inte hur det här ärendet ligger till
just nu.
Birgit: Vad säger vägsamfälligheten i Glanshammars by om det här?
Hur vill vi ha vägansvaret?
Bilda förening för bygdegården, eller inte? Diskuterades. Den allmänna känslan efter diskussion
var att de närvarande tycker så.
Vi är rädda för vad det kan bli om kommunen fortsätter att äga huset och låter föreningar
använda det. Stor osäkerhetsfaktor för underhåll och prissättning på hyra.
Leif kontaktad av Folkets Hus o Parker. Fortsätta föra dialog med båda parter för att se vad de
ger oss för bud. Leif påpekar att han inte lägger någon ideologisk värdering i valet av
paraplyorganisation. Det viktiga är att vi i Glanshammar får bästa förutsättningarna.
b.) AU:s möte med Lokalförsörjningsavdelningen den 1 september
Andreas: genomgång av protokollet
Björn: Chefen på lokalförsörjning vill att vi har öppen diskussion kring allt kring huset.
Vår inriktning – att ta över huset
Deras inriktning – att bli av med det
Futurum har uppdraget att överlåta huset
Leif: 1.) förbereda allt administrativt, 2.) förankring lokalt genom stort möte med alla intressenter
Andreas: vi har tänkt på det
Kaffepaus
5) Budgetdiskussion
Andreas: Observera att budgetdokument och AU:s protokoll är arbetsmaterial, med fakta som är
mycket schablonartade och alltså ingen sanning. Dessa dokument presenteras inte offentligt. Det
gör däremot interimsstyrelsens protokoll. Inledningsvis på Samverkarnas hemsida.
Andreas: redogörelse för ett första, skissartat budgetdokument, med utgångspunkt i faktiska
kostnader 2014 och möjliga intäkter i den nya situationen.
a.) hyrespriser
Flera…: se på hur kommunen hanterat andra föreningar kring långsiktighet och avtal med
avseende på ekonomiskt stöd. Vi ska jämföra vår situation med andra kommunala dealar
Björn: En modell är att ha t.ex. 3-500 för föreningar i medlemsavgift. 1-200 för enskilda personer
som stödmedlem.
Birgit: finns goda exempel på det som fungerat väl
Sören J: har man ekonomisk nytta som stödmedlem? T.ex. att man har rabatt på hyran?
Björn: så kan man göra
Leif: Vad ingår i hyran - kallhyra eller inte. Ska hyreskostnaden innehålla allt?
Tomas, Anette m.fl.: Bredbandsfrågan….kommunalt intranät idag. Detta är en fråga som behöver
lösas med Internetanslutning framgent.
Björn, Leif, Birgit m.fl.: Hyrespriser: liten avgift = litet utrymme, högre avgift = mer utrymme.
Differentiera hyreskostnad beroende på utrymme man hyr
Birgit: hantverksföreningen tar 185 kr / timme, alternativt dygnshyra medlem 750 kr,
medlemmar med affärsverksamhet 1500 kr, icke medlem 3300 kr
Vi bestämmer en nivå som vi är komfortabla med
Diskussioner
Beslut:
Interimsstyrelsen beslutar att:
vi bildar föreningen för Glanshammars bygdegård
b.) Vem ska kunna bli medlem
”alla i hela universum”
6) Nästa möten
AU: Vi kommer att ha kontakter med Futurum, BR, förbereda ett årsmöte
22 september AU har möte med Lokalförsörjning kl.08
22 september interimsstyrelse sammanträde kl.18-20
8 oktober konstituerande årsmöte kl.18. UTSKICK: brevlådor, samverkarnas mejl, annons-NA,
info-TV
7) Övriga frågor
Personer på kvällens möte som kan tänka sig att ingå i styrelsen:
Leif Gustafsson
Tomas Runnquist
Anette Hallsten
Anna Olzén
Flera: Ska vi ha ett mellanled i föreningen? Styrelse – arbetsråd/föreningsråd – medlem. Städ,
vaktmästerifrågor, etc. kan vara frågor som kan behandlas av ett sådant mellanled.
Helene Wrang kollar hur Mullhyttans hembygdsförening har byggt upp sin organisation.
Tomas m.fl.: Diskussion om moms och skatt för ideell förening med avseende på budget
Sören J: Publicering av dokument på Samverkarnas hemsida. Notera i kallelse till årsmöte att man
ska dit och titta på protokoll
Andreas: bokar lokalen till årsmöte
8) Mötets avslutning
Andreas avslutar mötet