Liten mineralisering denna vecka

Till hemsidan │ Prenumerera
Uppland/Västmanland, vecka 22, 2015:
Liten mineralisering denna vecka
Kväveupptaget i nollrutorna är i stort sett oförändrat sedan förra mätningen, medan
upptaget av gödselkväve fortsätter att öka. Grödan i fälten utvecklas bra, men får än
så länge lita till gödselkväve.
Veckans mätning gjordes den 25 maj med undantag av Veckholm som mättes den 22 maj. Det
har kommit 0-2 mm regn sedan förra måndagen och marktemperaturen var 11-13 grader på
10-15 cm djup. Höstvetet är i utvecklingsstadium DC 32-37.
Kväveupptag i nollrutor och i fält den 25 maj 2015
Låg mineralisering
Upptaget av kväve i nollrutorna har bara ökat med i genomsnitt 1 kg/ha sedan förra veckan.
Trots god vattentillgång i marken har mineraliseringen inte kommit igång ordentligt,
förmodligen för att marktemperaturen fortfarande är ganska låg (11-13 grader). Vid
motsvarande tid förra året var marktemperaturen 15-19 grader.
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Uppland/Västmanland, vecka 22, 2015
Fortsatt upptag av gödselkväve
I gödslade delar av fälten fortsätter kväveupptaget att öka i liknande takt som motsvarande tid
förra året. Upptaget av gödselkväve (skillnaden mellan upptag i fält och nollruta) ligger på 3070 kg/ha, vilket motsvarar 25-50% av tillfört kväve. I de flesta fält finns alltså tillräckligt med
kväve kvar ännu ett tag.
Upptag jämförbart med förra året
Vid en jämförelse med medelvärden från förra årets mätningar ser vi att upptaget i fälten är
jämförbart med 2014. Även medelvärdet för nollrutorna är nu jämförbart med motsvarande
utvecklingsstadium förra året. I bilden nedan finns även linjer för årets nollrutor uppdelade på
förfrukt raps/ärt och förfrukt stråsäd.
Ökningen i upptag sedan årets första mätning i nollrutorna (den 20 april) är i genomsnitt 11
kg/ha, vilket är ett par kilo mindre än under motsvarande period förra året. Men variationen är
stor (0-30 kg/ha) och det är fortsatt tydliga skillnader mellan nollrutor med olika förfrukt.
Nollrutorna med raps eller ärt som förfrukt har tagit upp ca 17 kg/ha sedan första mätningen,
medan nollrutorna med stråsäd som förfrukt tagit upp ca 5 kg/ha i genomsnitt sedan första
mätningen.
Sida 2
Medelvärden för kväveupptag i nollrutor och fält vid varje mättillfälle under 2014 och 2015.
Utvecklingsstadium presenteras som medianvärdet för veckan.
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Uppland/Västmanland, vecka 22, 2015
Kompletteringsgödsling
Många har säkert börjat fundera på kompletteringsgödsling. Men det är bra att avvakta så
länge som möjligt för att få ett bra underlag för beslut om komplettering, åtminstone tills
höstvetet är i DC 37-39. Grödans utveckling går relativt långsamt i det svala vädret, och
försök har visat att det går att vänta så länge som till DC 45 med komplettering utan att
förlora i skörd.
I nuläget, och så länge det svala vädret håller i sig, så indikerar våra mätningar att årets
mineralisering är relativt låg, i alla fall om förfrukten är stråsäd. Därmed kan
kompletteringsgivan behöva justeras upp med tanke på att skördepotentialen ser så bra ut.
Men om värmen kommer så kan mineraliseringen komma igång och ge en stor leverans av
markkväve. I så fall bör kompletteringsgivan, förutom en justering för skördepotential, även
justeras för kväveeffekten av förfrukten. Det är alltså en fördel att avvakta med beslutet om
komplettering ytterligare en eller ett par veckor för att se hur förutsättningarna blir, både vad
gäller skördepotential och markens kväveleverans.
Nästa mätning
Nästa mätning planeras måndag den 31 maj.
Sida 3
Katarina Börling och Ulrika Listh, regionkontoret i Uppsala
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Uppland/Västmanland, vecka 22, 2015
1 Västerås
I Västerås är mineraliseringen fortsatt låg, men upptaget av gödselkväve har ökat i fälten.
Båda fälten gödslades den 2 maj med biogödsel, rötrest som ger ca 90 kg kväve per hektar.
Västerås
Jordart
pH
Mullhalt
Org.gödsel
Förfrukt
Sort
Sådatum
1a Västerås
ML
6,3
1,8
Ja
Vete
Olivin
810
7 ton/ha
70
90
Sida 4
Skott/m2 på
våren
730
Förväntad
skörd
6,5 ton/ha
Kvävegödsling (kg/ha)
09-apr
70
02-maj
90
1b Västerås
ML
6,6
2,4
Ja
Ärter
Olivin
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Uppland/Västmanland, vecka 22, 2015
1a Västerås (ff vete) DC32, 25 maj 2015
Sida 5
1b Västerås (ff ärter) DC 32, 25 maj 2015
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Uppland/Västmanland, vecka 22, 2015
2 Veckholm
Mineraliseringen går fortfarande trögt i 2c Veckholm, men upptaget av gödselkväve fortsätter
att öka rejält i fältet. I 2a och 2b har upptaget av gödselkväve nästan stått still i den senaste
veckan.
2a Veckholm
Mellanlera
7,4
3-6%
>5 år sen
Höstraps
Julius
01-sep
Skott/m2 på
våren
1300
Förväntad
skörd
7,5 ton/ha
Kvävegödsling (kg/ha)
08-apr
140
2b Veckholm
Mjälig lera
6,5
3-6%
>5 år sen
Höstraps
Julius
01-sep
2c Veckholm
Mellanlera
6,2
3-6%
>5 år sen
Höstvete
Julius
02-sep
1270
830
6,5 ton/ha
7,5 ton/ha
140
140
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Sida 6
Veckholm
Jordart
pH
Mullhalt
Org.gödsel
Förfrukt
Sort
Sådatum
Uppland/Västmanland, vecka 22, 2015
2a Veckholm (ff raps) DC37, 22 maj-15
2c Veckholm (ff vete) DC37, 22 maj -15
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Sida 7
2b Veckholm (ff raps) DC37, 22 maj -15
Uppland/Västmanland, vecka 22, 2015
3 Enköpingsnäs
I Enköpingsnäs har nollrutan levererat över 20 kg/ha sedan mätningarna startade. Fältet är
gödslat två gånger, 19 mars och 10 april. Tyvärr saknades information om den andra
gödselgivan (10 april) i tidigare brev.
Enköpingsnäs Enköpingsnäs2
Jordart
ML
pH
6,7
Mullhalt
2,5
Org.gödsel
Nej
Förfrukt
Ärter
Sort
Brons
Sådatum
10-sep
3 Enköpingsnäs (ff ärter) DC 32, 25 maj 2015
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Sida 8
Skott/m2 på
våren
1330
Förväntad
skörd
8 ton/ha
Kvävegödsling (kg/ha)
19-mar
108
10-apr
54
Uppland/Västmanland, vecka 22, 2015
4 Svinnegarn
Svinnegarn fick både rötslam och MAP under hösten 2014 på hela fältet, det vill säga även
där nollrutan ligger. MAP gav ca 10 kg kväve per hektar. Rötslammet ska enligt uppgift ge en
kväveeffekt på ungefär 15 kg kväve per hektar, men det blir tillgängligt successivt under
2014-2015. Detta är den nollruta med förfrukt stråsäd som har haft det största upptaget under
säsongen (17 kg/ha sedan första mätningen).
Svinnegarn
Jordart
pH
Mullhalt
Org.gödsel
Förfrukt
Sort
Sådatum
Kolumn1
Mellanlera
6,5
3-6%
Ja (rötslam)
Vete
Julius
14-sep
4 Svinnegarn (ff vete) DC 32, 25 maj 2015
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Sida 9
Skott/m2 på
våren
1040
Förväntad
skörd
7,5 ton/ha
Kvävegödsling (kg/ha)
Höst
MAP+rötslam
22 mars
80
20 april
50
Uppland/Västmanland, vecka 22, 2015
5 Enköping
Upptaget av gödselkväve är fortsatt stort i de båda fälten, medan upptaget i nollrutorna har
stått still de senaste veckorna. En felkälla i nollruta 5b kan vara att grödan har gula
fysiologiska fläckar som kan påverka mätningarna och ge lite för låga värden.
Enköping
Jordart
pH
Mullhalt
Org.gödsel
Förfrukt
Sort
Sådatum
5a Enköping 5b Enköping
Styv lera
Styv lera
6,4
6,1
4,4
6,2
Nej
Nej
Vete
Ärter
Norin
Norin
03-sep
03-sep
780
8 ton/ha
7
110
67
Sida 10
Skott/m2 på
våren
650
Förväntad
skörd
8 ton/ha
Kvävegödsling (kg/ha)
Höst
12
19-20 mars
110
29 mars
67
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Uppland/Västmanland, vecka 22, 2015
5a Enköping (ff vete) DC 37, 25 maj 2015.
Sida 11
5b Enköping (ff ärter) DC 37, 25 maj 2015. En hel del fysiologiska fläckar i nollrutan.
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Uppland/Västmanland, vecka 22, 2015
6 Torstuna
I Torstuna har vi de största skillnaderna mellan förfrukter. I 6a med förfrukt raps så har nästan
30 kg/ha tagits upp sedan första mätningen, medan 6b med förfrukt vete har tagit upp 3 kg/ha
sedan första mätningen.
Enköping
Jordart
pH
Mullhalt
Org.gödsel
Förfrukt
Sort
Sådatum
6a Torstuna 6b Torstuna
Mellanlera
Mellanlera
6,2
6,3
3
6
Nej
Nej
Vete
Ärter
Julius
Julius
18-sep
17-sep
1030
7 ton/ha
10
130
Sida 12
Skott/m2 på
våren
550
Förväntad
skörd
7,5 ton/ha
Kvävegödsling (kg/ha)
Höst
10
8 april
130
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Uppland/Västmanland, vecka 22, 2015
6b Torstuna (ff vete) DC 32, 25 maj 2015
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Sida 13
6a Torstuna (ff ärter) DC 32, 25 maj 2015
Uppland/Västmanland, vecka 22, 2015
7 Örsundsbro
Även i Örsundsbro är mineraliseringen och upptaget i nollrutan mycket lågt. Kväveupptaget
ökar dock stadigt i fältet.
Örsundsbro
Jordart
pH
Mullhalt
Org.gödsel
Förfrukt
Sort
Sådatum
Kolumn1
Mellanlera
6,7
2,7
Lite
Maltkorn
Julius
12-sep
Skott/m2 på
våren
480
Förväntad
skörd
6 ton7ha
Kvävegödsling (kg/ha)
08-apr
97
Sida 14
7 Örsundsbro (ff korn) DC 32, 25 maj 2015
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Uppland/Västmanland, vecka 22, 2015
8 Lövstalöt
Även i Lövstalöt är mineraliseringen låg, medan fältets kväveupptag ökar. Plantorna har
bestockat sig betydligt sedan tidig vår.
Lövstalöt
Jordart
pH
Mullhalt
Org.gödsel
Förfrukt
Sort
Sådatum
Kolumn1
Sandig mullrik
lättlera
6,5
6-12%
Nej
Korn
Norin
13-sep
8 Lövstalöt (ff korn) DC32, 25 maj 2015
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30
Sida 15
Skott/m2 på
våren
410
Förväntad
skörd
7 ton/ha
Kvävegödsling (kg/ha)
13-apr
130
Uppland/Västmanland, vecka 22, 2015
9 Uppsala
I Uppsala har kväveupptaget ökat med 25 kg/ha i nollrutan sedan första mäningen.
Uppsala
Jordart
pH
Mullhalt
Org.gödsel
Förfrukt
Sort
Sådatum
Kolumn1
Mellanlera
6,5
mmh
> 5 år sen
Vårraps
Julius
11-sep
Skott/m2 på
våren
900
Förväntad
skörd
7,5 ton/ha
Kvävegödsling (kg/ha)
9 april
120
Sida 16
9 Uppsala (ff raps) DC32, 25 maj 2015
Kontakt: Alnarp 040-41 52 89, Linköping 036-15 85 11, Skara 070-845 95 18, Uppsala 036-15 89 30