Skogsbranden i Västmanland 2014

Skogsbranden i Västmanland 2014
EN DOKUMENTATION UTGIVEN AV LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLANDS LÄN
Foto: Länsstyrelsen
”
Svedjenäva är en växt vars frön behöver stark värme för att gro. En kort tid efter skogsbranden gick det att se svedjenävans gröna blad skjuta upp ur den svartbrända jorden.
Vi har skrivit
historia i svensk krishantering.
Hoppas vi tar med oss
mycket härifrån.
Räddningsledare Lars-Göran Uddholm
Dokumentationen om skogsbranden i Västmanland 2014
har producerats av JG Media 21 på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanlands län
Bilder fram- och baksida: Bombardier, Kjell Gustavsson, Peter Krüger, Länsstyrelsen, MSB, Alexandra Sannemalm och Jan-Inge Tobiasson
Texter: Kjell Gustavsson Repro: Republiq Tryck: Åtta45, december 2014
Förord
Skogsbranden har stärkt vår förmåga
Genom den här dokumentationen vill vi på ett lättillgängligt sätt sammanfatta skogsbrandens
förlopp, räddningsinsatsens olika faser samt Länsstyrelsens roll och uppgifter under respektive etapp. Vi vill också beskriva hur en händelse av det här slaget på kort tid kan utvecklas
från en ren räddningstjänstinsats till en angelägenhet för hela samhället. Det gör vi bland
annat genom intervjuer med företrädare för en del av de aktörer som varit delaktiga under insatsen. Materialet är i första hand en dokumentation – inte en utvärdering. Men vi har ändå
lagt in fyra avsnitt där Länsstyrelsen reflekterar över ett antal frågeställningar som vi hoppas
kan bli inspel i kommande diskussioner och utvärderingar. Väldigt mycket har gått bra, men
det finns också många viktiga lärdomar.
När vi förra året här i Västmanland genomförde beredskapsövningen Omfall, som handlade om en kärnteknisk olycka i Västerås, konstaterade vi hur viktigt det är att öva, öva och
åter öva. Men också att ta vara på övningsresultaten för att höja vår förmåga att i samverkan
kunna hantera stora samhällskriser. Genom Omfall stod länet betydligt bättre rustat att
möta sommarens skogsbrand än om vi inte hade övat och lärt av tidigare misstag.
Det är många som har drabbats av skogsbranden och det är ingen överdrift att säga att det vi
gått igenom är en samhällskris av stora mått. Det återstår fortfarande mycket arbete för att
reda upp alla skadeverkningar, och det kommer att ta tid att läka många sår. I en del fall
väldigt lång tid. Men som i alla kriser finns det även en annan sida. Det stora engagemanget,
offerviljan och det goda samarbetet har fört människor närmare varandra, yrkesmässigt och
på det mer personliga planet. Därför är jag övertygad om att vi i Västmanland också har gått
stärkta ur det vi tillsammans har upplevt och uträttat.
På ett tidigt stadium föreslog både organisationer och enskilda att stora delar av brandområdet
ska skyddas som ett naturreservat. Länsstyrelsen har plockat upp den bollen och vi arbetar
sedan en tid tillbaka tillsammans med flera skogsägare och Naturvårdsverket för att ett sådant
reservat ska bli verklighet. Ambitionen är också att i det nya reservatet skapa en plats för
samlad information om natur- och kulturvärden i brandens spår. Där kan människor samtidigt få möjlighet att se och uppleva området liksom att minnas branden.
Ingemar Skogö, landshövding i Västmanlands län
Innehåll
Förord.............................................................sid 3
Ingemar Skogö, landshövding
Så är dokumentationen upplagd............sid 4
Foto: Kerstin Alvinge
Som så många andra hade jag semester när skogsbranden bröt
ut torsdagen den 31 juli. Från sommarstugan följde jag utvecklingen och fick fortlöpande information av den person
som då tjänstgjorde som tf landshövding. Bilden som förmedlades till mig var att räddningsledningen inte ansåg sig behöva
något särskilt stöd från Länsstyrelsen. Först söndag kväll, när
det stod klart att läget förvärrats och branden inte var under
kontroll, avbröt jag och flera andra medarbetare
semestern och började bygga upp en krisstab.
Händelseutvecklingen under det följande dygnet blev mycket
dramatisk och ledde fram till att jag klockan 10.15 den 5 augusti
beslutade att Länsstyrelsen skulle överta ledning och samordning av den kommunala räddningstjänsten. Beslutet fattades efter samråd med MSB och i full samstämmighet med cheferna för de tre berörda räddningstjänsterna.
Efter detta fick Länsstyrelsen en mycket central roll i räddningsinsatsen, både under det
akuta skedet och i det efterföljande arbetet med att hantera stödet till de drabbade och återlämna skogen till markägarna på ett säkert sätt. Arbetet har till stor del präglat mitt och
Länsstyrelsens arbete under hela hösten.
Fyra olika etapper
Etapp 1...................................................sid 5-9
Från första gnistan till U-Sam
• Tidslinje, 5-6
• Brandens utveckling och insatsen , 5-6
• Skogsbranden i media, 6
• Ledning och samordning, 7-8
• Länsstyrelsens reflektioner, 9
Etapp 2...............................................sid 10-15
14 000 hektar skog brinner
• Tidslinje, 10-11
• Brandens utveckling och insatsen , 10-11
• Skogsbranden i media, 11
• Ledning och samordning, 12-14
• Länsstyrelsens reflektioner, 15
Etapp 3...............................................sid 16-21
Länsstyrelsen tar över
• Tidslinje, 16-17
• Brandens utveckling och insatsen , 16-17
• Skogsbranden i media, 17
• Ledning och samordning, 18-20
• Länsstyrelsens reflektioner, 21
Etapp 4...............................................sid 22-27
Avslutning och efterarbete
• Tidslinje, 22-23
• Brandens utveckling och insatsen, 22-23
• Skogsbranden i media, 23
• Ledning och samordning, 24-26
• Länsstyrelsens reflektioner, 27
Information och media..........................sid 28
Ett enormt mediatryck
Några fakta om skogsbranden................sid 29
Branden i siffror
Sista ordet till räddningsledaren...........sid 30
Sätt in stora resurser och samverka
Tack alla hjältar...........................................sid 31
Tackceremoni den 17 november
Dokumentationen är utgiven av
Länsstyrelsen i Västmanlands län, december 2014
www.lansstyrelsen.se/vastmanland
010-224 90 00
3
Så är dokumentationen upplagd
En dokumentation som ger Länsstyrelsens bild av branden
Skogsbranden i Västmanland 2014 är en av många
publikationer i brandens spår. I den här dokumentationen
ges Länsstyrelsens bild av händelseutvecklingen och den
omfattande räddningsinsatsen.
Skogsbranden i Västmanland 2014
I VÄSTMANLANDS LÄN
EN DOKUMENTATION UTGIVEN AV LÄNSSTYRELSEN
Etapp 1
n Från att branden startar den 31
juli fram till kvällen den 3 augusti
när Länsstyrelsen aktiverar sin krisorganisation.
Under denna etapp växer brandområdet från 30x30 meter till cirka
2 700 hektar.
Det är många som kommer till tals i dokumentationen. På så sätt vill vi visa bredden i den samverkan som
kom att prägla arbetet och hur många som blev berörda
av insatsen. Huvudfokus har vi dock valt att lägga på ledning och samordning utifrån ett länsstyrelseperspektiv.
Etapp 2
n Etappen inleds med att Länsstyrelsen upprättar sin krisstab och avslutas med att Länsstyrelsen tar över
den kommunala räddningstjänsten.
Brandområdet växer till nästan
14 000 hektar och både människor
och djur måste evakueras.
Till grund för texterna i dokumentationen ligger främst
samtal och intervjuer med ett 40-tal personer. En del
gjordes i Ramnäs när insatsen pågick som mest och
andra senare under hösten. Även medias rapportering
utgör en viktig del av bakgrundsmaterialet.
Dokumentationen är indelad i fyra etapper, som följer
brandförloppet och räddningsinsatsens olika faser. Den
avslutas med den stora tackceremonin på Aros Congress
Center i Västerås den 17 november.
Etapp 3
n Den tredje etappen handlar om
den period då Länsstyrelsen ansvarar för samordning och ledning av
räddningsinsatsen.
Efter att stora resurser satts in på
marken och i luften kan branden
till slut ringas in och besegras.
Etapp 4
n När räddningsledaren förklarar
att branden är under kontroll inleds
det långsiktiga efterarbetet. Det pågår under hela hösten.
En särskild insatsstyrka utför viss
eftersläckning och tar in räddningstjänstens material från skogen.
Förklaring av några namn, begrepp och förkortningar som underlättar läsningen
Räddningstjänster. Eftersom branden berörde de
fyra kommunerna Fagersta, Norberg, Sala och Surahammar blev tre räddningstjänster involverade:
• MBR (Mälardalens Brand- och Räddningsförbund)
är räddningstjänst för kommunerna Hallstahammar,
Surahammar och Västerås.
• Södra Dalarnas räddningstjänstförbund är räddningstjänst för kommunerna Avesta, Fagersta,
Hedemora och Norberg.
4
• Räddningstjänsten Sala-Heby är räddningstjänst för
kommunerna Sala och Heby.
Räddningsledare är enligt LSO (Lag om skydd mot
olyckor) en juridisk funktion som ett befäl från kommunal eller statlig räddningstjänstorganisation utövar under en räddningsinsats.
TiB: Tjänsteman i beredskap.
MSB: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
U-Sam: Nätverk för krissamverkan i Västmanlands län.
POSOM: Grupper i kommunerna för psykiskt och
socialt omhändertagande, som kan kallas in av
t ex en räddningsledare.
FRG: Frivilliga resursgrupper.
Hemvärnet: En frivilligorganisation som är en del
av Försvarsmakten.
VMA: Viktigt meddelande till allmänheten är en varning till allmänheten vid en stor brand eller annan
allvarlig olycka. Sänds bl a i Sveriges Radio P4.
Skogsbranden Etapp 1 – torsdag 31 juli - söndag 3 augusti
Första etappen omfattar tiden från att
elden bryter ut under eftermiddagen den
31 juli till och med söndag kväll då Länsstyrelsen aktiverar sin krisorganisation.
Under tre dygn utvecklas händelsen från
en mindre eldsvåda mot det som ska bli
den största skogsbranden i modern tid.
Branden hanteras initialt av de två berörda kommunala räddningstjänsterna,
utan någon större samverkan med andra
aktörer. Länsstyrelsen följer utvecklingen
genom sin tjänsteman i beredskap (TiB).
Söndag kväll larmas den länsövergripande
samverkansgruppen U-Sam.
Foto: Alexandra Sannemalm
Från första gnistan till U-Sam
Här började det. En mindre brand på ett hygge mellan Sala och Surahammar växte till den största skogsbranden i modern tid.
Snabbt brandförlopp i svår terräng
När larmet kommer in till SOS Alarm den 31
juli klockan 13.29 är det inte första gången den
här sommaren som det brinner i skogen. Under
en längre tid har det varit extremt torrt med
höga temperaturer. Det råder eldningsförbud
och den senaste tiden har brandrisken klassats
5E, vilket innebär den allra högsta riskklassen
(se faktaruta till höger).
Exakt hur branden startade är föremål för
rättslig prövning, men att den tändande gnistan
kom från en markberedare råder det ingen tvekan
om. När skogsmaskinföraren larmar brinner ett
område på cirka 30 gånger 30 meter på ett 15
hektar stort kalhygge nordost om Seglingsberg.
Eftersom branden börjat i Surahammars kommun går larmet till Mälardalens Brand- och
Räddningsförbund (MBR) som skickar två del-
tidsstyrkor, en från Virsbo och en från Surahammar samt en tankbil från Västerås.
Kontakt tas då med räddningstjänsten i Sala
som tar över ansvaret för det område som brinner på Salasidan.
Brandingenjör i beredskap Fredrik Eriksson kör ledningsbilen norrut från Västerås. Maskinföraren
som larmade har angett exakt position utifrån
egen GPS. På grund av att kartorna inte är uppdaterade kör dock brandbilarna fel, vilket försenar utryckningen med en halvtimme.
Klockan 14.34 är den första enheten på plats
och kan påbörja släckningsarbetet. Nu har elden
tagit sig ordentligt och ett område på 300 gånger
1 000 meter brinner. Fredrik Eriksson konstaterar snart att MBR är inne på Sala kommuns mark.
Ett 30-tal brandmän försöker hindra att branden
sprider sig. Till sin hjälp har de en civil helikopter som kan släppa vatten över branden. Men det
blåser kraftigt och den oländiga terrängen är svår
att ta sig fram i. Branden sprider sig norrut och
är vid 22-tiden ännu inte under kontroll.
– Vi kommer att hålla på med det här hela
natten innan vi kan övergå till eftersläckning och
bevakning, säger Salas insatsledare Jan Lindberg
till P4 Västmanland sent under torsdagskvällen.
FAKTA
Foto: Alexandra Sannemalm
Det är varmt, det är torrt och rejält blåsigt. SMHI
varnar för extremt stor brandrisk och det råder
sedan länge eldningsförbud. Så är förutsättningarna när den stora skogsbranden i Västmanland
bryter ut under juli månads sista dag.
Försening. Utryckningen försenades med en halvtimme på
grund av att räddningstjänstens kartor inte var uppdaterade.
l
5E – Extermt stor brandrisk
I samband med långvarig torka och högsommarvärme är det
ofta extremt stor brandrisk. Det kan då vara extremt torrt eller
exceptionellt svåra brandförhållanden. Bränder blir ofta häftiga
och får en snabb utveckling. Toppbränder kan förekomma. Här
ska du vara mycket försiktig vid eldning. I många kommuner
innebär "E" eldningsförbud.
Källa: SMHI, Skogsbrandriskkarta (FWI), spridningsrisk och brandbeteende
SkOGSBRANDEN I VäSTMANLAND DAG FöR DAG
31 juli
13.29
13.45
14.00
14.34
14.46
17.30
SOS larmas, skogsbrand
i Seglingsberg –”30 x 30
meter brinner”.
VLT skriver på sin
webb: ”Skogsbrand
i Virsbo”.
Den som larmat ringer
SOS igen – ”Branden
sprider sig fort”.
Räddningstjänsten (MBR) kommer fram med första bilarna. VLT
är på plats ungefär samtidigt.
P4 Västmanland skriver på
webben, rapporterar från studion och skickar ut reporter.
400 meter x 1,5
km brinner enligt
brandflyget.
18.23
Länsstyrelsens TiB
(Tjänsteman i beredskap) larmas av SOS.
kväll
Ett 30-tal brandmän arbetar tillsammans
med en civil helikopter. MBR och Sala-Heby
tar ansvar för var sin del av branden.
5
Skogsbranden Etapp 1 – torsdag 31 juli - söndag 3 augusti
Skogsbranden i media
Nyhet på webben. Information om skogsbranden lades
snabbt ut på P4 Västmanlands och VLT:s hemsidor.
Foto: MSB
Första journalisten på plats
samtidigt som brandbilarna
Svårframkomligt. Släckningsarbetet försvåras av den mycket oländiga terrängen som det är svårt att ta sig fram i.
Strax efter att räddningstjänsten larmas är
skogsbranden en nyhet på VLT, P4 Västmanland och andra redaktioner i länet. Inom
några timmar även i de större riksmedierna.
Alexandra Sannemalm, reporter på VLT:s
Hallsta-Suraredaktion, är första journalist
på plats. Hon följer brandbilarna när de kör
in på en liten grusväg och kommer efter en
stund fram till brandplatsen.
– Det brann rejält så jag förstod direkt att
det var allvarligt, säger hon.
Efter bara några minuter har Alexandra
Sannemalm skickat bilder till redaktionen
som snabbt lägger ut dem på tidningens
webb. Hon rapporterar sedan löpande från
brandplatsen under ett par timmar.
Några rubriker under de första dygnen
Expressen (torsdag kväll)
Skogsbrand sprider sig – hotar flera hus
Sala Allehanda (fredag kväll)
Brandkåren förbereder evakuering
SVT (lördag förmiddag)
Skogsbrand fortfarande utom kontroll
VLT (söndag förmiddag)
Nyfikna stör räddningstjänsten
P4 Västmanland (söndag kväll)
Nära 100 kvadratkilometer står i lågor
”Branden sprider sig oerhört fort”
Trots insatser från mark och luft sprider sig skogsbranden till allt större områden under de följande tre dagarna. Söndag kväll står ett område
stort som nästan sex tusen fotbollsplaner i lågor
och evakuering av djur och människor förbereds.
Flera helikoptrar och en rad andra resurser sätts
successivt in. Förutom räddningstjänst och militär hjälper även lantbrukare till, bland annat
genom att med gödselspridare vattna begränsningslinjer som lagts i terrängen.
Det torra vädret i kombination med kraftiga
vindar innebär dock att branden rasar vidare.
Rökutvecklingen är så kraftig att lukten sprids
till mycket stora områden – även långt utanför
länet – och försvårar släckningarbetet.
Redan under fredagskvällen börjar räddningstjänsten planera för en eventuell evakuering av
några gårdar och hus som på grund av röken befinner sig i farozonen. Någon organiserad evakuering blir dock aldrig aktuell under helgen.
Ett orosmoment inför måndagen är att luftfuktigheten väntas minska från 50 till 20 procent.
– Det är så otroligt torrt vilket gör att branden
sprider sig oerhört fort, säger räddningsledaren
Håkan Fehne till TT under söndag eftermiddag.
Karbenning
Snyten
Ängelsberg
Hörendesjön
Västerfärnebo
Åmänningen
Virsbo
0
2
4 km
Den blå linjen visar brandområdet torsdag eftermiddag och
den gula söndag eftermiddag. Det streckade området motsvarar brandens totala utbredning (måndag kväll 4 augusti).
Läget söndag kväll, 3 augusti
l
Brandområdet uppgår till 2 700 hektar. (På Länsstyrelsens hemsida och i media uppges dock att det handlar om
närmare 100 kvadratkilometer – alltså 10 000 hektar.)
l Cirka 100 personer och ett tiotal helikoptrar arbetar med
att försöka släcka branden.
SkOGSBRANDEN I VäSTMANLAND DAG FöR DAG
2 aug
1 aug
Morgon
Eftermiddag
Eftermiddag
Helikopter från För- Skogsbrand- Hemvärnet kontaktar räddningstjänsten
svarsmakten sätts in resuser från
i släckningsarbetet. MSB rekvireras. och erbjuder resurser.
6
3 aug
Morgon
Eftermiddag
Eftermiddag
kväll
Eftermiddag
kväll
19.00
22.00
Några boende har ombetts Brandområdet 70-80 brandmän FRG Västerås larmas. Södra Dalarnas rädd- Gemensam led- Första U-Sam- Länsstyrelsen lägger ut
att lämna sina hem, uppger har ökat till cirka samt lantbrukare
Meddelar vilka resurser ningstjänstförbund för- ningsplats upp- konferensen
första informationen på sin
VLT och andra medier.
4 x 5 km.
bekämpar branden. de kan ställa upp med. stärker i Surahammar. rättas i Ramnäs. per telefon.
webb och i sociala medier.
Skogsbranden Etapp 1 – torsdag 31 juli - söndag 3 augusti
Ledning och samordning
Behov av samverkan växer fram
Foto: Kerstin Alvinge
– När kommunerna inte ser något behov av
hjälp har vi svårt att agera, säger Ingela Regnell.
Ungefär fem timmar efter att branden brutit ut
larmas Länsstyrelsens TiB, Caroline Wall. Hon
ringer omgående inre befäl på MBR, som uppger att det ”bara är skog som brinner och att
inga andra värden hotas”. MBR meddelar också
att de är på väg att lämna över delar av insatsen
till räddningstjänsten i Sala-Heby, eftersom det
framförallt brinner på Salasidan.
Efter detta inledande samtal tar Caroline Wall
fram till söndag förmiddag ytterligare ett tiotal
kontakter med de båda räddningstjänsterna.
Vid varje tillfälle hör hon sig för om det finns
behov av samverkan eller om Länsstyrelsen på
annat sätt kan stödja den pågående insatsen.
Svaret är varje gång detsamma: Nej, det finns
inget behov av samverkan utöver det som räddningstjänsten hanterar på egen hand.
De besked som ges när Länsstyrelsens TiB flera
gånger frågar efter en lägesbild varierar. Vid något
tillfälle uppges att läget är besvärligt, men den
huvudsakliga bilden är att räddningstjänsten har
de resurser de behöver och att de är på väg att
ringa in branden och få den under kontroll.
Vid 20-tiden på lördagskvällen säger räddningsledaren Göran Cederholm att ”läget är
bättre än vid den här tiden igår”. Och söndag
förmiddag uppger han enligt Caroline Wall att
”det blir bättre och bättre” och att han ”hyser
försiktig optimism”.
Framåt söndag eftermiddag kommer det dock
signaler om att läget håller på att förvärras. Media
rapporterar om att branden fortsätter att spridas, det talas om evakueringar och informationstrycket ökar. Från räddningstjänsten framförs
nu för första gången att det finns ett behov av
samordning när det gäller information och mediakontakter.
Internt på Länsstyrelsen diskuteras redan under
Beredskapsdirektör Ingela Regnell är semester-
lördagen om U-Sam borde sammankallas, trots
att räddningstjänsten inte ser något sådant behov.
Efter att ha stämt av med beredskapsdirektör
Ingela Regnell ställer Caroline Wall via telefon
följande fråga till räddningsledaren i Sala och
inre befäl vid MBR i
Västerås: ”Tycker ni att
det utifrån resurser, information och varaktighet i insatsen finns
behov av att sammankalla U-Sam?” Svaret
blir åter ”nej”.
I detta läge bestämmer sig Länsstyrelsen
Caroline Wall, Länsstyrelsens för att avvakta med att
TiB under de första dygnen. sammankalla U-Sam.
ledig och har fram till söndag eftermiddag enbart deltagit som stöd och bollplank till TiB.
Efter beslut av tf landshövding Mikael Bergkvist
träder hon dock klockan 15.00 i tjänst. Även
beredskapshandläggare Per Wideberg, Caroline
Wall samt två av Länsstyrelsens informatörer
beger sig till Länsstyrelsen.
Ett av Ingela Regnells första beslut blir att
U-Sam ska sammankallas till telefonkonferens
klockan 19.00 söndag kväll (se referat på sidan 8).
Efter U-Samkonferensen inleder Länsstyrelsens TiB Caroline Wall, Ingela Regnell och Per
Wideberg samt informatörerna Kerstin Alvinge
och Åsa Erikols en diskussion om de fortsatta
insatserna. I praktiken har Länsstyrelsen därmed upprättat en krisstab med Ingela Regnell
som stabschef.
Länsstyrelsen upprättar krisorganisation
l
Den 31 juli klockan 18.23 larmas
Länsstyrelsens TiB (Tjänsteman i
beredskap).
l TiB följer utvecklingen genom
media och löpande kontakter med
de båda räddningstjänsterna SalaHeby och MBR.
l
Räddningstjänsten tackar flera
gånger nej till erbjudanden om
stöd och samordning.
l 2 augusti överväger Länsstyrelsen att sammankalla U-Sam.
Räddningstjänsten ser dock inget
behov av samordning via U-Sam.
Länsstyrelsen beslutar då att avvakta med att larma U-Sam.
l 3 augusti klockan 19.00 sammanträder U-Sam via telefon.
l Under kvällen upprättar Länsstyrelsen en stabsfunktion med
Ingela Regnell som stabschef.
Foto: Hans Godén
Under de första tre dygnen erbjuder Länsstyrelsen vid flera tillfällen stöd och samverkan. Något
som räddningstjänsten dock tackar nej till. Först
söndag kväll inkallas U-Sam.
Göran Cederholm, räddningschef i Sala-Heby.
”Det var svårt att få fram
en gemensam lägesbild”
G
öran Cederholm, chef för räddningstjänsten i Sala-Heby, hade från
första stund en ledande roll i brandbekämpningen. Främst i den del av brandområdet som tillhör Sala kommun, men
från lördag eftermiddag och ett dygn framåt var han räddningsledare för hela insatsen.
Han tycker att han hade bra koll på Salasidan, men sämre utanför kommungränsen.
– Vi hade hela tiden kontakt med MBR,
men i praktiken var det två parallella insatser.
Han berättar att han intervjuades av en journalist tidigt under söndagen och då uttryckte att branden inte var under kontroll
men att han var försiktigt optimistisk. ”Det
ska nog fixa sig”, minns han att han sa.
Att branden spred sig under söndagen
såg Göran Cederholm inte som så konstigt. Det var ungefär som en normal skogsbrand, och han bedömde att spridningshastigheten inte var så stor.
– Nu kan jag konstatera att den bild jag
hade inte var den rätta bilden.
Ett stort problem i en sådan här situation är att ute på en skogsbilväg kunna avgöra hur stor branden är och hur den rör
sig. Med facit i hand ångrar Göran Cederholm att han inte redan vid den första
kontakten med Försvarsmakten begärde
att få tillgång till en spaningshelikopter.
Göran Cederholm bekräftar den bild som ges
av Länsstyrelsens TiB angående upprepade
erbjudanden om samverkan.
– Då såg jag inget behov av hjälp från
Länsstyrelsen. Den samverkan som krävdes
hanterade vi själva inom räddningstjänsten.
I efterhand inser han att U-Sam kan spela
en viktig roll när det behövs samordning
med andra aktörer i samhället än räddningstjänsten. Han efterlyser också en plan
för bättre samverkan kring informationsstöd i ett operativt läge.
7
Skogsbranden Etapp 1 – torsdag 31 juli - söndag 3 augusti
Foto: Kjell Gustavsson
Ledning och samordning
Inget ovanligt. Skogsbränder är inte ovanliga när det är
så torrt och varmt som det var under sommaren 2014.
N
är Håkan Fehne för 40 år sedan
började sin yrkesbana som brandingenjör var han med och bekämpade det som då var södra Sveriges
största skogsbrand i modern tid. I Halland
brann 600 hektar skog i otillgänglig terräng.
– Då hade vi inga vattenbombare, ingen
radiotäckning och inga mobiltelefoner, säger
han och ler åt minnet.
Sedan dess har Håkan Fehne varit med
om många skogsbränder. Så när larmet kom
kändes det inte särskilt uppseendeväckande.
– Det var inte första gången det brann
den här sommaren, så vi betraktade till en
början den här branden som vilken skogsbrand som helst.
De första dagarna var han inte i tjänst på
brandstationen i Västerås, men han följde
utvecklingen och blev snart alltmer involverad i ledningsarbetet. Söndag eftermiddag
avlöste han Göran Cederholm som räddningsledare för den gemensamma insatsen.
Som flera andra konstaterat när de kommit in som räddningsledare tyckte Håkan
Fehne att ”det spretade och inte var någon
samordning”. Ett sätt att råda bot på detta
var att upprätta en gemensam ledningsplats.
MBR hade, i likhet med räddningstjänsten i Sala-Heby, flera gånger avböjt de erbjudanden som Länsstyrelsen framfört om
samverkan. När beredskapsdirektör Ingela
Regnell vid 17.30-tiden på söndagen kontaktade Håkan Fehne ansåg han dock att
det var läge att kalla in U-Sam.
Efter U-Sammötet söndag kväll har Länsstyrelsen en avstämning med Håkan Fehne i
egenskap av räddningsledare. Han uttrycker
då att läget är ”jätteallvarligt” och att i värsta
fall kan Virsbo behöva evakueras.
I det läget är han inte medveten om att
värstascenariot inte är långt borta.
8
Foto: Tony Persson
”Vi betraktade branden som
vilken skogsbrand som helst”
Ledningsplats. Räddningstjänsten upprättade sin första ledningsplats nära det område där skogsbranden startade.
Nio räddningsledare på tre dygn
Under de första två dygnen arbetar de båda
räddningstjänsterna MBR och Sala-Heby utan
en övergripande ledning.
Inledningsvis har MBR huvudansvaret eftersom
de är först på plats och larmet gäller en brand i
Surahammars kommun.
Från torsdag kväll till lördag eftermiddag arbetar sedan räddningstjänsterna i varsin del av
brandområdet med olika räddningsledare som
löpande avlöser varandra.
Först lördag eftermiddag klockan 16.00 träffas en överenskommelse om att betrakta branden som en insats med Göran Cederholm från
Sala som gemensam räddningsledare. Fram till
dess har sju olika personer tjänstgjort som räddningsledare (några av dem under flera pass).
Inledningsvis sköts ledning och samordning från
ledningsplatser ute i brandområdet. Dessutom
finns en bakre ledning på respektive brandstation i Sala och Västerås.
Söndag eftermiddag förs frågan om en gemensam ledningsplats för hela insatsen upp till
diskussion. Det handlar då inte bara om räddningstjänsten, utan även om polis, kommuner
och andra samverkande parter.
Under kvällen beslutar Håkan Fehne från
MBR, den nionde räddningsledaren, att flytta
den gemensamma ledningsplatsen till Ramnäs.
Axplock från U-Sam söndag kväll
l Klockan 19.00 den 3 augusti genomförs den första U-Samkonferensen sedan branden bröt ut.
Med på telefonmötet är förutom
Länsstyrelsen merparten av kommunerna, Räddningstjänsten, Försvarsmakten, SMHI, SOS Alarm
och Sveriges Radio.
l
SMHI inleder med en väderprognos för måndagen. Senare under
kvällen ska det dock visa sig att
prognosen gäller Västra Götaland
och inte Västmanland. Rätt prognos skulle ha varit ”torrt hela
dagen” och inte ”skurar och åska”
som felaktigt uppgavs.
l
Räddningstjänsten rapporterar
att branden nu sträcker sig nästan
till Gammelby utanför Virsbo. Flera
begränsningslinjer har upprättats,
men inget stoppar spridningen.
Evakuering av gårdarna Rörbo och
Månsbo förbereds.
l
Att Gammelby eventuellt måste
evakueras är en nyhet för Surahammars kommun som uppmanas
sätta sin POSOM-grupp ”på fötter”.
l
Sala kommun har aktiverat sin
POSOM-grupp (utgår från Västerfärnebo). Kommunens växel är bemannad hela natten.
l
FRG Västerås har satts igång för
att stötta Surahammar. Oklart om
någon motsvarighet finns i Sala.
l
Länsstyrelsen meddelar att man
på sin hemsida kan lägga ut information om lägesbild och eventuell
evakuering samt aktivera länets
krisinformatörsnätverk. Något
presscenter har inte upprättats än.
Skogsbranden Etapp 1 – torsdag 31 juli - söndag 3 augusti
Länsstyrelsens reflektioner • Etapp 1
Under de första dygnen upplevde Länsstyrelsen att det inte gick att få fram en tydlig
bild av brandens utbredning och hur insatsen leddes och samordnades.
Utan en tydlig lägesbild var det svårt
att avgöra när den egna krisorganisationen
skulle aktiveras, U-Sam larmas och en omfallsplanering sättas igång.
Den skogsbrand som startade omkring
klockan 13.30 torsdagen den 31 juli fick
Länsstyrelsens TiB (Tjänsteman i beredskap) information om via SOS Alarm
strax före klockan18.30 samma kväll.
Under de kommande dagarna följde
sedan TiB brandens utveckling och geografiska spridning. Ett aktivt följande som
pågick in i och över helgen.
De första dagarna präglades av att Länsstyrelsen försökte bilda sig en uppfattning
om läget och aktivt söka information från
de båda räddningstjänsterna. Under fredagen tog TiB även kontakt med tf lands-
Foto: Kerstin Alvinge
När ska krisorganisationen
aktiveras?
Söndag kväll. Per Wideberg, Ingela Regnell, Åsa Erikols och Caroline Wall var några av dem som samlades på
Länsstyrelsen på kvällen den 3 augusti. Uppgifterna var att organisera Länsstyrelsens egen krisorganisation, genomföra ett möte med U-Sam och börja lägga ut information på Länsstyrelsens hemsida.
hövding och andra TiB-kollegor för att
diskutera situationen.
Det svåra var att avgöra om och hur mycket
som Länsstyrelsen skulle gå in och stötta i
ett läge när räddningstjänsterna uppgav att
de hade de resurser som krävdes.
Utifrån rapporterna som Länsstyrelsen
fick var det svårt att göra en överprövning
av räddningstjänstens bedömning av läget
och insatsen. Länsstyrelsen besitter ingen
egen räddningstjänstkompetens. Det är en
svaghet – men också en realitet – inte bara
i Västmanland.
I detta skede fick Länsstyrelsen inga på-
ringningar från media eller utomstående
med krav eller önskemål om att agera. Branden var en ren räddningstjänsthändelse.
Under lördagen ställde Länsstyrelsen
frågor till räddningstjänsterna i de berörda
kommunerna om deras POSOM-grupper
var underrättade. När svaret var ja, kändes
det betryggande.
Fram till söndag eftermiddag såg ingen av
räddningstjänsterna något behov av att aktivera U-Sam. Möjligen skulle Länsstyrelsen utifrån det rådande läget ändå ha
kallat U-Sam till möte redan lördag kväll,
istället för att avvakta till söndag.
Några slutsatser och frågor Länsstyrelsen vill lyfta fram från etapp 1
Gemensam lägesbild
Avsaknaden av en gemensam lägesbild de första dagarna innebar att
det var svårt att förutse vilka konsekvenser branden skulle få och
utifrån sådana bedömningar fatta
strategiska beslut.
Var vi för fega?
När branden startade hade många
semester. Kanske borde Länsstyrelsen ha aktiverat sin krisorganisation redan fredag kväll eller lördag.
Innebar semesterperioden att vi
lät personer ”vara i fred” istället för
att kalla in dem? Fanns det en oro
för hur den inkallade personalen
skulle ha reagerat om branden var
släckt redan under helgen och vi då
hade gått upp i krisläge?
bör Länsstyrelsen till exempel överpröva polisens bedömning om det
är en polisiär fråga eller en kommuns vid en kommunal händelse?
överpröva bedömningen?
Viktigt med tidig samverkan
Om Länsstyrelsen får rapporter om
att läget är ”lugnt” eller att ”stöd
inte behövs”, kan och bör vi i så fall
överpröva den berörda aktörens
bedömning? Och hur går vi i så fall
till väga?
Den här gången handlade det
om räddningstjänstens bedömning,
men en annan gång kan det gälla
någon annan organisation. Kan och
När Länsstyrelsen kallade samman
U-Sam söndag kväll upptäcktes att
det fanns ett stort behov av samverkan. Flera aktörer upplevde att
de först då blev varse den allvarliga
situationen.
Om vi kallat samman U-Sam tidigare hade aktörerna (inklusive
Länsstyrelsen) kunnat starta upp
de egna organisationerna lite tidi-
gare. U-Sam har vid tidigare händelser sammankallats i proaktivt
syfte, men den här gången kan vi
konstatera att samverkan via USam kom igång för sent.
Omfallsplanering
Länsstyrelsen kunde i flera fall ha
agerat på egen hand utan att någon
bett om konkret stöd.
Eftersom räddningstjänsten hade
fullt upp med att hantera det akuta
skedet borde Länsstyrelsen, i egen
regi eller genom U-Sam, ha studerat konsekvenserna av branden på
sikt (så kallad omfallsplanering).
9
Skogsbranden Etapp 2 – måndag 4 - tisdag 5 augusti
Den andra etappen omfattar tiden från
att Länsstyrelsen aktiverar sin krisorganisation söndag kväll till att staten tar över ledning och samordning av den kommunala
räddningstjänsten tisdag förmiddag.
Under denna period växer brandområdet
till det femdubbla och omfattar nu nästan
14 000 hektar. Människor och djur evakueras och hela Norbergs tätort är hotad.
Den stora skogsbranden betraktas som
den största i modern tid och uppmärksammas runt om i hela världen. Fyra kommuner i Västmanland är direkt berörda:
Fagersta, Norberg, Sala och Surahammar.
Foto: Peter Krüger
14 000 hektar skog brinner
Virsbo hotas. När eld och kraftig rök närmar sig Gammelby i utkanten av Virsbo tvingas invånarna snabbt lämna sina hem.
Tusen evakueras och en avlider
Trots alla insatser rasar branden vidare under
måndagen och rör sig när det är som värst flera
kilometer i timmen i nordvästlig riktning. Framåt
kvällen har tusen personer fått lämna sina hem
och en evakuering av Norberg förbereds.
Måndagen den 4 augusti är en av de varmaste
dagarna under hela sommaren med temperaturer på upp mot 34 grader. Värmen tillsammans
med vindstyrkor på 15 sekundmeter innebär att
branden sprider sig okontrollerat och gång på
gång hoppar över begräsningslinjerna.
Nu är det inte ”bara” skog som brinner. Byggnader står i lågor, djur måste evakueras från flera
gårdar och snart hotas hela samhällen.
Under eftermiddagen evakueras omkring 500 personer från Gammelby utanför Virsbo och framåt kvällen ungefär lika många från Västervåla
och Ängelsberg. Ytterligare ett antal flyr hals
över huvud och hinner i sista stund sätta sig i
säkerhet. Totalt får ett tusental människor lämna
sin hem under eftermiddagen och kvällen.
Flera skogsarbetare blir också omringade av
branden, men de kan så småningom räddas med
hjälp av Försvarsmaktens helikopter. Fem av
dem får under dramatiska former vinschas upp
från en sjö innan de kan sättas i säkerhet.
Under måndagskvällen förlorar en timmerbilsförare livet när han blir fast i lågorna. Hans
kollega och arbetsgivare får 65-procentiga brännskador, men överlever tack var en heroisk insats
av några brandmän.
att bekämpa branden från marken. Till sin hjälp
har de som mest 13 helikoptrar som släpper vatten över delar av brandområdet.
Även polisen sätter in allt större resurser för
att bland annat bistå med evakuering och avspärrningar av vägar.
Branden leder till en mycket kraftig rökutveckling som sprider sig över allt större områden.
Räddningstjänsten uppmanar dem som känner
obehag av brandröken att stänga av ventilationen samt tejpa igen fönster och dörrar.
Redan under söndagen hade kontakter tagits för
att få hjälp med brandbekämpningen av särskilda vattenbombplan med hög kapacitet från
Italien och Frankrike. Det är något som aldrig
tidigare har hänt, säger Lars-Gunnar Strandberg
på MSB till VLT.
– Det här är första gången som Sverige får begära hjälp utomlands för att bekämpa en brand.
Förhoppningen är att specialplanen ska anlända till Västmanland under måndagen, men
på grund av dåligt väder blir de försenade. I avvaktan på förstärkningen från utlandet fortsätter räddningstjänsten, hemvärnet och frivilliga
Under måndagskvällen sitter kommunledningen
i Norberg och räddningsledningen i möte för
att diskutera hotet mot Norberg. Läget betraktas av räddningstjänsten som ”dramatiskt” och
kommunen förbereder sig för en stor evakuering
av hela tätorten med omkring 4 500 invånare.
Vid midnatt intervjuas räddningsledaren Mats
Körner av flera medier. Han berättar om evakueringsplanerna, men säger att något beslut
ännu inte är fattat. I centrala Norberg står dock
20 bussar i beredskap för att kunna sättas in om
evakueringen blir verklighet.
SkOGSBRANDEN I VäSTMANLAND DAG FöR DAG
4 aug
Morgon
09.00
10.00
Förmiddag
12.00
Lunchtid
13.00
Cirka 15.00
17.48
Kustbevakningen
flyger över brandområdet med IR-kamera.
Vindarna beräknas
under dagen uppgå
till 10-15 meter/s.
U-Samkonferens.
Ytterligare två under
dagen (16 och 19.30).
Media rapporterar att
brandröken kan trigga
igång astmaanfall.
Nödläge rapporteras
till staben: ”Civila instängda i branden.”
4 200 hektar brinner
och brandområdet
ökar hela tiden.
Presskonferens i Ramnäs.
Därefter hålls dagliga presskonferenser vid samma tid.
Evakuering av
Gammelby påbörjats.
VMA om att boende
i Ängelsberg omedelbart ska evakueras.
10
kväll
14 000 hektar brinner.
Norbergs tätort hotas
av branden.
Skogsbranden Etapp 2 – måndag 4 - tisdag 5 augusti
Brandområdet femdubblas under en dag
Skogsbranden i media
Inget stoppar branden
Branden får under eftermiddagen och kvällen
den 4 augusti ett explosionsartat förlopp. Under
dagen femdubblas brandområdet.
Till räddningsledningen i Ramnäs strömmar
rapporterna om brandens framfart in under måndagen. Brandgaser antänds högt över trädtopparna och leder tillsammans med värmen och
den starka vinden till en extremt snabb spridning.
Det är inte bara gårdar och hela samhällen
som hotas, förhållandena inne i brandområdet
är extremt svåra. Eftersom elden hoppar över
vägar och andra naturliga begränsningslinjer riskerar de som bekämpar branden från marken
att bli omringade eller skadas av fallande träd.
Karbenning
Snyten
Ängelsberg
Hörendesjön
Västerfärnebo
Åmänningen
även i norska NRK blir skogsbranden en stor nyhet.
Alla stora redaktioner
rapporterar om branden
Virsbo
0
2
Skogsbranden blir under måndagen en allt
större nyhet med ett växande mediatryck.
Alla stora redaktioner, regionalt och nationellt, har reportrar och fotografer på plats.
även utländska medier söker information.
4 km
Framåt kvällen har brandfronten nått upp till sjön
De markerade områdena visar brandområdets storlek torsdag
eftermiddag (blå), söndag eftermiddag (gul), måndag lunch
(orange) och måndag kväll (röd). Söndag eftermiddag brann
cirka 2 700 hektar, måndag lunch 4 000 hektar och måndag
kväll 14 000 hektar, vilket är brandens totala utbredning.
Under den femte branddagen fortsätter
medierna att rapportera om själva brandförloppet, men också om evakueringar, instängda skogsarbetare och avspärrningar.
Sent under måndagskvällen läggs det ut
information om att en person är allvarligt
skadad och tidigt nästa morgon är det även
känt att en man har omkommit.
Stor uppmärksamhet får också de utländska vattenbombarna. Medierna berättar dessutom om alla frivilliga som på olika
sätt vill hjälpa till.
Successivt blir en eventuell evakuering
av Norberg en allt större nyhet.
Foto: Andreas Karlsson
Snyten, en naturlig beränsningslinje i norr. Det
brinner dock så kraftigt att lågorna hoppar flera
hundra meter över sjön och antänder skog och
en byggnad på den norra sidan. Härifrån är det
bara någon mil till Norbergs tätort.
Några rubriker under måndag-tisdag
kraftig rök. Vid 15-tiden måndag eftermiddag börjar Gammelby i norra delen av Surahammar utrymmas.
VLT (måndag morgon)
Vattenbombare från Italien sätts in
Gammelby evakueras utan förvarning
SVT (måndag kväll)
Stanna inomhus och stäng ventilationen
När branden närmar sig Gammelby utanför Virsbo beslutar räddningstjänsten att omgående evakuera cirka 500
boende. Något VMA hinner
aldrig gå ut, det är brand-
män och poliser på plats som
ser till att människor lämnar
byn i någorlunda ordning.
Klockan 17.48 sänds ett
VMA-meddelande i P4 Västmanland att alla boende i
Expressen (måndag kväll)
Facebook-grupp samlar hjälp
Ängelsberg omgående ska
lämna sina fastigheter. Då har
dock många redan gett sig av,
eftersom den svarta brandröken ligger som ett tjockt
täcke över hela området.
Västerbottenskuriren (måndag kväll)
Tre byar tömda – Norberg står på tur
P4 Västmanland (tisdag morgon)
En 30-årig man hittas död
SkOGSBRANDEN I VäSTMANLAND DAG FöR DAG
4 aug
5 aug
kväll
Länsstyrelsen tillfrågas
om att ingå i en samverkansstab i Ramnäs.
kväll
Facebook-gruppen
”Skogsbranden i Västmanland” startas.
kväll
MSB ansluter
till staben i
Ramnäs.
kväll
kväll
Kriscentrum för
evakuerade byggs
upp i Surahammar.
Länsstyrelsen börjar förbereda
beslut om övertagande av den
kommunala räddningstjänsten.
21.59
Media rapporterar
att timmerbilschaufför
hittats brännskadad.
06.47
VLT skriver på sin webb
att en person hittats avliden i brandområdet.
10.09
Boende i Norberg uppmanas av
Länsstyrelsen att lämna orten, uppger lokala och nationella medier.
10.15
Landshövdingen beslutar
att staten tar över den kommunala räddningstjänsten.
11
Skogsbranden Etapp 2 – måndag 4 - tisdag 5 augusti
Ledning och samordning
Foto: Anna Samuelsson, Sala kommun
Länsstyrelsen stannar i Västerås
krisstöd. Svartådalens Bygdecenter i Västerfärnebo
blev en viktig plats för Sala kommuns krishantering.
kommunerna upprättar
krisstödcenter för drabbade
S
amtliga fyra berörda kommuner aktiverade sina POSOM-grupper och öppnade någon form av fysisk plats dit
människor kunde vända sig för att få stöd
och information. Det finns ingen gemensam definition för sådana platser, men ofta
kallas de ”krisstödcenter”.
Sala var först ut med att öppna ett krisstödcenter i Västerfärnebo den 3 augusti.
Under måndagen och tisdagen öppnades
även krisstödcenter i Fagersta, Norberg
och Surahammar. I Västerås ställdes Kyrkbacksgården i ordning den 4 augusti, men
dit kom aldrig några evakuerade.
Övriga kommuner i länet samt Heby
och Enköping stöttade de drabbade kommunerna genom att skicka personal som
kunde hjälpa till. Dessutom ställde kyrkan
lokaler till förfogande på flera platser.
Under måndagen arbetar Länsstyrelsens krisledning huvudsakligen från Västerås. Landshövdingen
medverkar dock vid en presskonferens i Ramnäs
och på kvällen upprättas en kontakt med den
samverkansstab som håller på att byggas upp.
Staben som formerades på Länsstyrelsen under
söndagskvällen träffas igen tidigt måndag morgon. Ytterligare personer anländer också till Länsstyrelsen för att förstärka krisorganisationen.
Bland dem landshövding Ingemar Skogö, som
har avbrutit sin semester.
Efter begäran från räddningsledningen om
informationsstöd åker Åsa Erikols och Kerstin
Alvinge upp till ledningscentralen på Ramnäs
Hotell och Konferens. Snart ansluter även Erik
Bergman, kommunikationsansvarig på Länsstyrelsen, från sin semester.
De som är kvar i Västerås förbereder ett U-Sammöte klockan 10 och försöker skaffa sig en så
tydlig bild som möjligt av läget. Bland annat för
att kunna informera MSB, som liksom kommuner och många andra börjar höra av sig allt
mer för att få information om branden.
Utöver stabschef Ingela Regnell och Per Wideberg, som gått på som TiB med särskilt ansvar för
analys, finns ansvariga för bland annat information och personalbemanning. Totalt består Länsstyrelsens stab nu av ett tiotal personer.
En fråga som tar mycket tid i anspråk under måndagen är mottagandet av de utändska specialplanen, vilka ska bistå med vattenbombning i
brandområdet. Förutom logistik och diverse juridiska formalia handlar det om att ta fram beslutsunderlag om vilka sjöar som ska användas
för vattenupptagning och vilka områden Länsstyrelsen behöver avlysa för allmänheten.
Vid 18-tiden får Länsstyrelsen en förfrågan från
räddningsledningen att skicka en eller flera personer till Ramnäs för att ingå i en samverkansstab. Beslut fattas om att tjänstgörande TiB Per
Wideberg och Karin Tilly ska åka till Ramnäs
med omedelbar verkan.
– Det vi möttes av när vi kom till Ramnäs var
panik och ingen ordning, säger Per Wideberg.
Räddningscheferna för MBR, Sala-Heby och
Södra Dalarna framför under måndagskvällen
en gemensam önskan att Länsstyrelsen snarast ska
ta över samordning och ledning av den kommunala räddningstjänsten.
Ytterligare byten av räddningsledare
När räddningsledningen under förmiddagen den 4 augusti
flyttar in i Ramnäs Hotell & Konferens har räddningsledare
nummer elva just gått på sitt pass.
Ytterligare två byten ska ske under det närmaste dygnet. Det innebär att sammanlagt 13 personer tjänstgjort
som räddningsledare sedan branden startade.
enligt ett faddersystem, berättar Johan Ahlström, till vardags riskingenjör i Västerås
stad och en av medlemmarna i det nätverk
av kommunala beredskapssamordnare som
finns i Västmanland.
– De drabbade kommunerna hade en
eller flera ”faddrar” som kunde ge olika
former av stöd, säger Johan Ahlström.
Som en extra reserv om kommunernas
resurser inte skulle räcka fanns bland annat
Landstinget Västmanland, FRG (Frivilliga
resursgrupperna) och Röda Korset.
Någon större tillströmning till de krisstödscenter som öppnades blev det aldrig, enligt
Johan Ahlström.
– Behovet var främst praktiskt stöd och
att få information om sin fastighet. Mycket
få personer behövde däremot kommunens
hjälp med att ordna boende i samband med
evakueringarna.
12
Foto: Peter Krüger
Stödet till drabbade kommuner var upplagt
”Den största skogsbranden i modern tid”
klockan 13.00 den 4 augusti börjar den första av
de dagliga presskonferenserna i Ramnäs.
Landshövding Ingemar Skogö inleder med att
detta är den största skogsbranden i modern tid
och att det nu är många krafter som samverkar.
– Länsstyrelsen har ansvar för att informationen bli rätt och allsidig, säger han.
Håkan Fehne från räddningstjänsten förklarar att läget är problematiskt och att branden
inte är under kontroll. Vädret är besvärligt och
släckningsarbetet försvåras av den oländiga terrängen. Han uppger också att inga boende har
behövt evakueras och att det inte finns några
rapporter om skadade människor. Mellan fem
och tio sommarstugor är dock i riskzonen.
Skogsbranden Etapp 2 – måndag 4 - tisdag 5 augusti
Ledning och samordning
Nätverk av informatörer aktiveras
Foto: Jörgen Hjerpe
Utöver U-Sam finns i Västmanland ett särskilt
krisinformatörsnätverk, som kan aktiveras vid
särskilda händelser. En stor del av nätverket var
på olika sätt engagerade i arbetet med branden.
Norberg. VL-bussar körs fram i centrala Norberg som
förberelse för en eventuell evakuering av samhället.
Krisinformatörsnätverket består av representanter för samtliga tio kommuner i Västmanland
samt Länsstyrelsen, Landstinget Västmanland,
MBR, Polisen, Trafikverket och VKL. Totalt
finns cirka 25 personer på kontaktlistan, varav
ett tiotal under någon period deltar i arbetet på
ledningsplatsen i Ramnäs.
Landstinget planerar för
vårdbehov och transporter
N
aktiverat sin egen krisorganisation är att förse
informatörerna i krisinformatörsnätverket med
så mycket information som möjligt.
– Redan på kvällen den 3 augusti började jag
skicka mejl till nätverket, berättar Åsa Erikols,
kommunikatör på Länsstyrelsen. Totalt blev det
tre mejl under kvällen med den information vi
hade tillgänglig.
Förutom att förse nätverket med information, vilket sker löpande under i stort sett hela
händelsen, är det bland annat från nätverket som
personal till Informationsfunktionen i Ramnäs
rekryteras. Arbetsuppgifterna består främst av
omvärldsbevakning, att uppdatera Länsstyrelsens hemsida och skriva på sociala medier. En
person som har finska som modersmål hjälper
till med översättningar på distans.
Foto: Kerstin Alvinge
En av de första uppgifterna efter att Länsstyrelsen
krisinformation. Åsa Erikols, kommunikatör på Länsstyrelsen, informerade länets krisinformatörsnätverk om skogsbranden under kvällen den 3 augusti.
Samtidigt som de stöttar det gemensamma arbetet jobbar många också mycket med kommunikationsfrågor i sin egen organisation.
Den personkännedom som har byggts upp
genom krisinformatörsnätverket är ovärderlig i
ett sådant här läge, anser Åsa Erikols.
– Det är så mycket enklare att lyfta telefonen
och ringa någon man redan känner, liksom att
arbeta med dem man har träffat tidigare.
Tre U-Sammöten under måndagen
U-Sam sammankallas vid tre tillfällen under måndagen den 4 augusti:
klockan 10.00, 16.00 och 19.30.
Förutom de organisationer som
normalt ingår i U-Sam medverkar
MSB, SMHI, Trafikverket och Länsstyrelsen i Dalarna. Här är några
exempel på frågor som tas upp:
U-Sam 10.00
l
”Vädret är emot oss, varje gnista
tänder”, uppger räddningstjänsten.
l Surahammar förbereder för att
sätta igång POSOM-grupp. I Sala
är den redan igång. Telefonväxeln
är bemannad dygnet runt.
l Sala efterfrågar terränggående
ambulans.
l Rök över Gammelby gör att det
inte går att vattenbomba.
l Länsstyrelsen samordnar mediakontakterna.
U-Sam 16.00
l Läget förvärrat. Evakuering av
Gammelby pågår.
l Länsstyrelsen arbetar bland
annat med mottagandet av de utländska planen.
l POSOM-gruppen i Surahammar
är igång.
l Försvaret har skickat tre brandbilar och en terrängambulans.
l Alla kommuner uppmanas att
bidra med resurser.
l Krisinformation.se kan ge stöd.
U-Sam 19.30
l Branden sprider sig snabbt norrut och läget är kritiskt. Evakuering
av Norberg förbereds.
l ”Vart ska vi evakuera folk?” undrar Norbergs kommun.
l Det är strömlöst på järnvägen
från Ramnäs och norrut. Beslut
om tågstopp ska begäras.
l Samhällskonsekvenserna av
branden behöver utredas.
l Mer resurser från Försvarsmakten krävs.
l Det behövs en grupp som samordnar informationen.
l Sveriges Radio påminner om att
använda radion för snabb information.
är brandröken på morgonen den 5
augusti drar in över Västerås fylls
snart både operations- och vårdsalar på sjukhuset med rök. Ingen vet hur
farlig röken är och hur operationer och
annan verksamhet kommer att påverkas.
Samtidigt har stora evakueringar genomförts i brandområdet och det akuta hotet
mot Norbergs tätort är inte avvärjt.
– I det läget beslutade vi att höja beredskapen och gå upp i stabsläge, säger Lena
Lundgren, beredskapsplanläggare på Landstinget Västmanland.
Förutom att hantera problemet med röken
handlar landstingets arbete till stor del om
att förbereda sig för ett kraftigt ökat vårdbehov på sjukhus och vårdcentraler.
Vårdplatser för evakuerade förbereds på
flera sjukhus och på Bergslagssjukhusets
apotek planeras för öppethållande dygnet
runt. Dit ska de som inte fått med sig sina
läkemedel när de hastigt lämnat hemmen
kunna vända sig. I närområdet kring Norberg görs också en inventering av syrgasbehovet för personer med astma och KOL.
Även hjälpmedelscentralen har beredskap
för att bidra med hjälpmedel till evakuerade.
– Lyckligtvis blev det inte den anstormning som vi befarade, säger Lena Lundgren.
Genom sitt huvudmannaskap för lokaltrafiken får landstinget också en viktig roll i
arbetet med att transportera evakuerade som
inte kan ta sig från hemmet på egen hand.
När Norberg hotas av utrymning finns till
exempel VL-bussar framkörda på torget.
Även ambulanssjukvården och Samtrafiken
(färdtjänst m m) förstärker sina resurser.
Stabsarbetet bedrivs från Landstingshuset i
Västerås. En samverkansperson finns dessutom på plats i Ramnäs för att bland annat
arbeta med evakueringsplanerna.
13
Skogsbranden Etapp 2 – måndag 4 - tisdag 5 augusti
Ledning och samordning
Foto: Johan Eklund/MSB
Full enighet när staten tar över
MSB. Cirka 50 personer från MSB besökte Ramnäs.
MSB bidrar med resurser,
juridik och brandkompetens
G
enom sin omvärldsbevakning noterar MSB branden den 31 juli och
beskriver den som ”svårsläckt”.
Dagen efter skickas en skogsbranddepå med
slang och annan släckutrustning.
Det är också MSB som den 3 augusti,
på uppdrag av den kommunala räddningstjänsten, begär stöd av EU:s katastrofberedskap, vilket resulterar i insatsen från de
franska och italienska vattenbombplanen.
MSB hade löpande kontakt med räddningsledningen om resursfrågor, berättar
Johan Gert, som under en period deltog i
samverkansstabens arbete i Ramnäs.
– De visste inte alltid vad de kunde få
hjälp med, säger han. Så därför var det en
viktig uppgift för oss att informera om det.
Den 5 augusti skapar MSB en ”särskild
organisation” för sitt arbete med skogsbranden. Uppgiften blir att stödja räddningsledaren och Länsstyrelsen, ta fram en gemensam lägesbild, sprida information samt att
hålla EU och berörda länder informerade.
MSB bistår även med juridisk kompetens när
Länsstyrelsen överväger att ta över ansvaret
för den kommunala räddningstjänsten.
Natten till den 5 augusti får juristen PerOlof Wikström information om de diskussioner som förs i Ramnäs. Klockan 7.45 på
morgonen deltar han sedan i ett telefonmöte med Länsstyrelsen. Under mötet betonar han att Länsstyrelsen tar över beredskapen för alla olyckor i de berörda kommunerna, inte bara skogsbranden.
– Jag bad Länsstyrelsen noga överväga
ett övertagande och förklarade att det inte
ger några ytterligare mandat eller resurser.
Per-Olof Wikström får under mötets
gång klart för sig att kommunerna själva
bett att Länsstyrelsen ska ta över, eftersom
de bedömer att de inte klarar situationen.
– Efter den informationen fanns det
bara ett beslut att fatta, säger han.
14
Beslutet att Länsstyrelsen ska ta över den kommunala räddningstjänsten växer fram under
måndagen. När Lars-Göran Uddholm tisdagen
den 5 augusti utses att leda räddningsinsatsen
blir han den 14:e räddningsledaren sedan branden startade för knappt fem dygn sedan.
Åke Broman, räddningschef för MBR, har som
så många andra semester när branden bryter ut
och följer händelsen på distans under de första
dygnen. Ganska snart känner han dock att ”det
här kommer att bli en gigantisk insats”. Han
bryter semestern och på söndagsmorgonen åker
han in till brandstationen på Vallby i Västerås.
Hans första upplevelse är att det inte finns någon
samlad lägesbild. Vem leder insatsen? frågar han
sig. Och vilka resurser är insatta totalt?
– Jag kände att vi måste samla oss med en gemensam räddningsledning ute i brandområdet.
Senare under söndagen tycker Åke Broman
att ledningen och samordningen börjar ordna
upp sig. När han morgonen efter åker upp till
Ramnäs kommer dock känslan från gårdagen
tillbaka. Inte minst när rapporterna om det våldsamma brandförloppet strömmar in och stora
evakueringar står för dörren.
Under dagen växer tanken fram om att Länsstyrelsen borde utse en ny räddningsledare med erfarenhet av riktigt stora händelser. Någon som
kan komma in med friska ögon och som inte
har bindningar åt det ena eller andra hållet.
Kanske är det till och med läge för Länsstyrelsen att helt tar över ledningen av insatsen?
Frågan dryftas med både Länsstyrelsen och med
cheferna för de övriga två berörda räddningstjänsterna (Sala-Heby och Södra Dalarna).
En kontakt tas också med en möjlig kandidat
till räddningsledarposten, Lars-Göran Uddholm
från Södertörns brandförsvar i Stockholm, som
själv ringt och erbjudit sig att hjälpa till.
Den som ska fatta det formella beslutet om ett
eventuellt statligt övertagande är landshövding
Ingemar Skogö. Han har också avbrutit sin semester för att stötta Länsstyrelsens krisorganisation. Under måndagen besöker han Ramnäs,
bland annat för att tillsammans med Håkan
Fehne från räddningstjänsten träffa media vid
en presskonferens som är utlyst till klockan 13.
– Jag förstod att läget var allvarligt, säger Ingemar Skogö. Men trots allvaret förmedlade räddningsledningen bilden av att man nog skulle
klara av det. Vid det tillfället deltog inte jag i
några diskussioner om att ändra organisationen
för insatsen.
Klockan 19.30 på måndagskvällen rings dock
landshövdingen in av Länsstyrelsens stabsledning i Västerås. Han informeras då om den dramatiska försämringen av läget och att diskussioner pågår i Ramnäs om att staten ska gå in
och ta över ansvaret för räddningsinsatsen.
– Detta kom som en fullständig överraskning
för mig, säger Ingemar Skogö. Men jag var beredd att fatta beslut om övertagande under förutsättning att alla berörda parter var överens.
Länsstyrelens stab tar under kvällen kontakt med
MSB för att få vägledning och juridiskt stöd.
Vid ett telefonmöte tisdag morgon redogör
MSB:s jurist Per-Olof Wikström för vad ett
statligt övertagande av den kommunala räddningstjänsten innebär rent juridiskt.
Efter ett slutgiltigt samråd med räddningscheferna och en kort ”anställningsintervju” med
Lars-Göran Uddholm skriver landshövdingen
klockan 10.15 under beslutet. Då är den 14:e
räddningsledaren i praktiken redan igång.
Landshövdingens beslut om övertagande av räddningstjänsten
övertagande av ansvar för räddningstjänsten i Sala kommun, Mälardalens Brand- och räddningsförbund samt Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund samt förordnande av räddningstjänstansvarig
och räddningsledare.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 4 kapitlet 33 § Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att överta
ansvaret för räddningstjänsten i Sala kommun, Mälardalens Brand- och räddningsförbund samt Södra Dalarnas
räddningstjänstförbund och förordnar med stöd av 4 kapitlet 10 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Åke
Broman som räddningstjänstansvarig och utse Lars-Göran Uddholm som räddningsledare samt Tomas Strandman som stf räddningsledare.
Detta beslut gäller fr.o.m. 5 augusti 2014, kl. 10.15 och tills vidare. /Ingemar Skogö, landshövding
Skogsbranden Etapp 2 – måndag 4 - tisdag 5 augusti
Länsstyrelsens reflektioner • Etapp 2
Den stora frågan för Länsstyrelsen att hantera under denna etapp är om staten ska
överta ansvaret för den kommunala räddningstjänsten eller ej.
Andra uppgifter är att aktivera de regionala krisnätverken och stötta räddningsledningen med bland annat presskontakter
och övrig informationshantering.
Under måndagen den 4 och tisdagen den
5 augusti arbetade Länsstyrelsens krishanteringsorganisation huvudsakligen från de
ordinarie lokalerna i Västerås.
Syftet med arbetet var att skapa en samlad lägesbild, stötta räddningsledningen
med informationshantering och presskontakter samt kontinuerligt informera U-Sam
om händelseutvecklingen.
I Ramnäs befann sig från måndag förmiddag flera informatörer från Länsstyrelsen för att stödja räddningstjänsten med
informationshantering och förbereda presskonferensen som Länsstyrelsen bjudit in till
klockan 13.00 samma dag.
Foto: Kerstin Alvinge
Vem ska leda
och samordna
insatsen?
Första presskonferensen. Från och med presskonferensen klockan 13 den 4 augusti, där landshövding Ingemar
Skogö medverkar, går Länsstyrelsen in i en mer aktiv roll. Knappt ett dygn senare beslutar landshövdingen att staten
ska ta över ansvaret för den kommunala räddningstjänsten.
Under måndagskvällen framfördes en
önskan från de berörda räddningscheferna
att staten i form av Länsstyrelsen skulle ta
över den kommunala räddningstjänsten.
Anledningen var att det fanns ett behov
av större samordning för att kunna få till
stånd en gemensam ledning av insatsen.
Landshövdingen informerades om situationen och en första kontakt togs med MSB
för att bland annat reda ut det juridiska
sakläget vid ett övertagande.
Under kvällen och natten planerades
övertagandet och på morgonen den 5 augusti hölls ett telefonmöte med MSB:s ju-
rist. Länsstyrelsen uppfattade att MSB inledningsvis förordade att Länsstyrelsen
skulle begränsa sig till samordning och
stöttning av räddningstjänsten, inte ta över
hela ansvaret. Mötet resulterade dock slutligen i en samsyn om att ett statligt övertagande skulle ske. Klockan 10.15 fattade
landshövdingen det formella beslutet.
Efter överenskommelse om organisationsstruktur och nyckelpersoner i ledningen
påbörjades uppbygget av en strategisk samverkande ledning. Det var också viktigt att
snabbt fylla på med mer operativa resurser
i funktionsgrupperna.
Några viktiga slutsatser som Länsstyrelsen vill lyfta fram från etapp 2
Ta höjd i organisationen
En allmän erfarenhet är vikten av
att ta höjd i organisationen på ett
tidigt stadium. Det är alltid lättare
att montera ner än att bygga upp i
efterhand. Denna erfarenhet gäller även Länsstyrelsen.
Fokus på strategiska frågor
Under måndagen gick mycket tid
åt till att hantera akuta frågor som
kom in till staben (en stor uppgift var
de utländska flygplanen). Länsstyrelsen borde därför ha knutit upp
mer personal i den egna staben.
Det hade frigjort tid för stabsled-
ningen att fokusera på strategiska
frågor, främst omfallsplanering.
Planera för samverkansstab
Förberedelser för att snabbt kunna
upprätta en samverkansstab inleddes när frågan om övertagande
kom. Trots kort tid fanns ett förslag
framtaget när Länsstyrelsen övertog ansvaret för räddningstjänsten.
Förslaget byggde på erfarenheter
från övningen Omfall, som genomförts ett år tidigare.
Teknisk kapacitet
Ett praktiskt problem med att ar-
beta från Ramnäs var att internetuppkopplingen inte hade tillräcklig
kapacitet. Länsstyrelsens informatörer, som åkt till Ramnäs under
måndagen, fick därför återvända
till Västerås för att kunna arbeta
effektivt. En fråga att se över inför
framtiden är hur data, internet och
annat teknikstöd snabbt kan byggas
upp på en tillfällig ledningsplats.
Regionala nätverken
I Västmanland finns flera regionala
nätverk som kan användas i en krissituation. Det gäller till exempel USam samt nätverken för POSOM-
grupper och krisinformatörer. Utifrån erfarenheterna från branden
behöver en diskussion föras om hur
dessa nätverk används på ett optimalt sätt vid en kris. Det handlar
bland annat om när nätverken ska
aktiveras, bemanning, rollfördelning, mötesformer och uppgifter.
Frågor kring övertagandet
Det var rätt av Länsstyrelsen att ta
över ledning och samordning av insatsen. Övertagandet har dock rest
en rad frågor som behöver identifieras och redas ut inför eventuella
liknande situationer i framtiden.
15
Skogsbranden Etapp 3 – tisdag 5 - söndag 17 augusti
Den tredje etappen omfattar tiden från
att Länsstyrelsen den 5 augusti tar över
ledning och samordning av räddningsinsatsen till att branden förklaras vara under
kontroll och den nya krishanteringsorganisationen börjar byggas upp i Västerås.
Under de första dagarna av denna etapp
är läget fortsatt mycket kritiskt. Utländska
vattenbombare, mer resurser på marken
och omslag i vädret leder dock så småningom till en stabilisering. När räddningsledaren den 11 augusti förklarar att branden är
under kontroll börjar Länsstyrelsen planera
för hur insatsen ska avslutas.
Foto: Bombardier
Länsstyrelsen tar över
Vattenbombning. Franska och italienska vattenbombare släppte ungefär 10 miljoner liter vatten över brandområdet.
Motstridande budskap om Norberg
Ett område som motsvarar nästan 30 000 fotbollsplaner brinner. Omkring 1 000 människor
och 1 700 boskapsdjur är evakuerade, fastigheter
står i brand och hotet mot Norbergs tätort kvarstår. Så är läget när den nya räddningsledningen
med Lars-Göran Uddholm i spetsen tillträder.
Samtidigt som landshövding Ingemar Skogö
undertecknar beslutet att Länsstyrelsen tar över
ansvaret för räddningsinsatsen råder det stora
oklarheter om vad som egentligen gäller för
Norbergs del. En skrivning på Länsstyrelsens
hemsida har i media tolkats som att en evakuering av Norberg nu har inletts.
klockan 10.27 lägger Länsstyrelsen ut ett förtydligande på hemsidan att det i nuläget inte finns
något beslut om att evakuera Norberg. ”Däremot kan man om man vill, förbereda sig inför
en eventuell evakuering...” skriver Länsstyrelsen.
En halvtimme senare rapporterar VLT på sin
hemsida att ”Branden kan nå Norberg i kväll”
och att ”Länsstyrelsen har därför uppmanat in-
vånarna i Norberg att lämna sina hem.” Svenska
Dagbladet intervjuar pressinformatör Fredrik
Eriksson från räddningstjänsten, som enligt tidningen bedömer att det är stor risk att branden
når Norberg i kväll. På frågan ”Kan vi förvänta
oss en evakuering av Norberg?” svarar Fredrik
Eriksson, enligt Svenska Dagbladet:
– Ja, det kan man nog förvänta sig, men det är
långt ifrån något sådant beslut taget i nuläget.
Norbergs kommunalråd Åsa Eriksson intervjuas i
P4 Västmanland vid 11-tiden. Hon upprepar
samma budskap som Länsstyrelsen gått ut med,
att hotet mot Norberg kvarstår, men att det inte
finns något beslut om evakuering.
Åsa Eriksson uppmanar människor att ”lyssna
på myndigheter istället för rykten och kvällspress”. Samtidigt berättar hon att både Norbergs
kommuns och Länsstyrelsens hemsidor ligger
nere på grund av för hög belastning. Däremot
läggs information ut på Facebook och Twitter.
– Så det är radio, Facebook och andra kanaler
vi får hålla till godo med, säger Åsa Eriksson till
P4 Västmanland.
Vad är sant? Nationella och lokala medier rapporterar att
Länsstyrelsen uppmanar människor att lämna Norberg.
Länsstyrelsen dementerar dock uppgiften på sin hemsida.
SkOGSBRANDEN I VäSTMANLAND DAG FöR DAG
6 aug
5 aug
10.15
10.37
Lars-Göran Uddholm
utses av Länsstyrelsen
till räddningsledare.
VMA om att mycket
rök sprider sig i ett
stort område.
16
12.57
13.00
Nationellsamverkans- Presskonferens.
konferens begärs av Inget akut hot
mot Norberg.
Länsstyrelsen.
Eftermidddag
Äldreboende med
50 personer i Västerfärnebo evakueras.
kväll
Förmiddag
Eftermiddag
16.30
kväll
kväll
Utländska flyg- 700 000 liter vatten 120 brandmän och ett
All tågtrafik mellan Dricksvattnet i Sura- Kungen besöker
släpps från flygplanen 100-tal från hemvärnet
Västerås och Ludvika hammar smakar rök, Ramnäs och flyger planen börjar
under två timmar.
bekämpar branden.
skriver VLT på webben. över brandområdet. vattenbomba.
har ställts in.
Skogsbranden Etapp 3 – tisdag 5 - söndag 17 augusti
Branden ringas in och besegras
Regnet som faller över brandområdet den 6 augusti begränsar utbredningshastigheten, men
släcker inte alls branden. Prognosen för de närmaste dagarna är dessutom torrare väder och
ökade vindar. Så även om begränsningslinjerna
i huvudsak hålls är det ännu för tidigt att blåsa
faran över. Väderförändringar kan snabbt förändra läget.
Foto: Kjell Gustavsson
I avvaktan på att de utländska vattenbombarna
ska påbörja sitt arbete beslutar den nya räddningsledningen att kraftigt utöka resurserna för
att försöka ringa in och så småningom kunna
börja släcka branden.
På kvällen den 5 augusti deltar knappt 100
personer från räddningstjänsten och hemvärnet
i aktivt arbete. Inom något dygn har antalet mer
än fördubblats.
Omkring 140 brandmän från 17 räddningstjänster runt om i landet arbetar kontinuerligt
med brandsläckningen. Försvarsmakten bidrar
med mellan 100 och 150 man per dygn och från
luften assisterar som mest 15 helikoptrar och
6 flygplan (4 med direkt brandbekämpning).
Till detta kommer lantbrukare, skogsbolag
med flera som dygnet runt bidrar med skogsoch grävmaskiner, vattentransport och på andra
sätt stöttar insatsen.
Inne i brandområdet är det också stora säkerhetsproblem för brandmännen. Sönderbrända
träd som fortfarande står upp faller lätt och
stora delar av marken är som en stor glödbädd.
En av de prioriterade uppgifterna är att förstärka den norra begränsningslinjen. Inte minst
med tanke på att vädret till helgen 9-10 augusti
väntas bli torrt med ökande vindar i nordlig och
nordvästlig riktning – alltså mot Norberg.
Helgen passerar utan några dramatiska inslag och
under måndagen den 11 augusti regnar det äntligen rejält. Det är en mycket nöjd räddningsledare som låter sig fotograferas i regnet. På presskonferensen klockan 13.00 ger han det efterlängtade beskedet att branden under nuvarande
omständigheter är under kontroll.
Nu inträder en ny fas i själva insatsen. Arbetet inriktas på att släcka branden i ytterområdena och där ”trycka ner” vatten för att förhinda
ny spridning. Brandsläckningen inne i området
överlåts i huvudsak på naturens egna krafter.
Flitig i media. Räddningsledaren Lars-Göran Uddholm
ägnade mycket tid åt intervjuer i radio, TV och tidningar.
Ett 40-tal journalister
i Ramnäs varje dag
Skogsbranden är under några dagar förstanyhet i medierna. De dagliga presskonferenserna besökts av omkring 25 journalister.
Foto: MSB
Tisdagen den 5 augusti blir en vändpunkt. Stora
resurser sätts under de följande dagarna in på
både marken och i luften. Och så småningom
kommer även det efterlängtade regnet. Den 11
augusti förklarar räddningsledaren Lars-Göran
Uddholm att branden är under kontroll.
Skogsbranden i media
Många bidrog. Räddningstjänster från stora delar av Sverige
deltog i släckningsarbetet. Här är Arlanda på plats.
Från den 5 augusti och några dagar framåt
är mediatrycket som allra störst med i snitt
30-40 journalister på plats i Ramnäs varje
dag. Dessutom är det många som ringer,
både från Sverige och andra länder, för att
göra intervjuer och få information om den
brand som nu är en världsnyhet.
Kungen, statsministern och flera ministrar
besöker brandområdet, vilket tillsammans
med de utländska vattenbombarna får stor
uppmärksamhet i media. När branden den
11 augusti förklaras vara under kontroll
minskar det riktigt stora mediaintresset.
Några rubriker i medierna
The Wall Street Journal (5 augusti)
One Dead as Sweden´s Forest Fire...
Det är många som vill skänka gåvor
Viljan att hjälpa till är mycket
stor från både privatpersoner och företag. Till Ramnäs
strömmar mat, vatten, dricka,
frukt, godis och andra förnödenheter. Men det kommer även tältsängar, filtar,
kuddar, kläder, hygienartik-
lar – och mycket annat. Till
slut går det inte att ta emot
mer, så Länsstyrelsen tvingas
på sin webb ”vänligt men
bestämt” tacka nej till ytterligare gåvor.
För att kunna hantera allt
som skänkts upprättas en sär-
skild organisation med 15
frivilliga. En förrådsbyggnad
på 1 200 kvadratmeter hyrs
i Riddarhyttan för att användas som centrallager.
Även MSB och Civilförsvarsförbundet bistår med
samordning och hantering.
P4 Västmanland (5 augusti)
En halv miljard har gått upp i rök
VLT (6 augusti, 11.25)
Italienska planen har landat
Expressen (7 augusti)
Expert: Så påverkar brandröken hälsan
SVT (13 augusti)
Snart kan alla boende återvända hem
SkOGSBRANDEN I VäSTMANLAND DAG FöR DAG
7-17 aug
6-8 aug
Cirka 240 personer, 15 helikoptrar
och 4 flygplan arbetar kontinuerligt
med att begränsa och släcka branden.
9 aug
11 aug
Evakuerade från Ängelsberg, Försvarsministern ut- Vattenbombplanen lämnar
Västervåla och Gammelby får lovar ekonomiskt stöd
till ”brandkommunerna”. Sverige.
återvända till sina hem.
11 aug
Branden är under
kontroll uppger
räddningsledaren.
13 aug
14 aug
Drabbade erbjuds att flyga
Regeringen beslutar att avsätta 360 miljoöver brandområdet för att se
ner kr till drabbade kommuner och till Länsskador på skog och byggnader. styrelsens efterarbete med skogsbranden.
17 aug
Staben förbereder
flytt till Länsstyrelsens
lokaler i Västerås.
17
Skogsbranden Etapp 3 – tisdag 5 - söndag 17 augusti
Foto: Kjell Gustavsson
Foto: Kjell Gustavsson
Ledning och samordning
Vägspärr. Polisen ansvarade bland annat för vägspärrar
och evakueringar.
”Vi skulle ha byggt upp en
mycket större organisation”
Stabschef och landshövding. Patrik Åhnberg, säkerhetschef i Stockholms stad, ledde samverkansstabens arbete efter att
Länsstyrelsen tagit över ansvaret för räddningsinsatsen. Här samtalar han med landshövding Ingemar Skogö.
P
Trojka tar över ledningen i Ramnäs
Per Vikman tjänstgör som polisinsatschef från
och med helgen 9-10 augusti. Han har arbetat som polis i 23 år och varit med om
många stora insatser. Han har en mycket
positiv bild av det som möter honom vid
ankomsten till Ramnäs.
– För mig var det som att komma till ett
dukat bord. Det var en tydlig struktur och
ett bra samarbete mellan dem som var involverade i insatsen.
Däremot är han kritisk till hur det fungerade
i början. Inte minst från polisens sida.
– Vi är absolut inte nöjda med vår insats, säger Per Vikman. Det tog för lång tid
innan vi förstod omfattningen av branden
och själva gick upp i stab.
Med facit i hand tycker han att polisen
borde ha byggt upp en mycket större organisation, både stabsmässigt och i fält.
– Precis som räddningstjänsten skulle vi
ha handplockat nyckelpersoner med erfarenhet av riktigt stora kommenderingar.
18
När Lars-Göran Uddholm formellt utses till ny
räddningsledare den 5 augusti har han redan
hunnit kontakta några av dem som ska bli hans
närmaste medarbetare. En av dem är Patrik Åhnberg, som får rollen som stabschef.
Under tisdagsförmidagen sätter sig Patrik Åhnberg i bilen och åker från Stockholm mot Ramnäs. Då vet han inte så mycket mer om branden
än det som rapporterats i media. Lars-Göran
Uddholm känner han dock väl.
– Vi har arbetat mycket ihop, så det kändes
helt naturligt att säga ja när ”Uddas” ringde.
Väl framme i Ramnäs har Patrik Åhnberg först lite
svårt att förstå hur arbetet är organiserat. Det
känns ostrukturerat, tycker han.
Medan Lars-Göran Uddholm tar hand om
övergripande struktur och ledning samt mediakontakter får Patrik Åhnberg till uppgift att
bygga upp en samverkansstab. Själva släckinsatsen leds av Anders Edstam – även han handplockad av Uddholm.
Räddningstjänsten, Polisen, Försvarsmakten,
Frivilliga resursgrupperna, MSB, Länsstyrelsen
och andra aktörer kommer under de närmaste
dagarna att ha stabsmöten upp till sex gånger
per dag. Däremellan jobbar alla med att lösa
sina uppgifter i olika funktionsgrupper och i
andra sammanhang.
– Det går inte att ha möten hela tiden, då
”mötar” man ihjäl sig, säger Patrik Åhnberg.
Den inre trojkan med Uddholm, Åhnberg
och Edstam bestämmer sig för att inledningsvis
arbeta utan avlösning.
– Det är viktigt för kontinuiteten, säger Patrik Åhnberg. Om man byter ledning hela tiden
tappar man kunskap och de som kommer nya
gör ofta justeringar som skapar oro.
Finns inte risken att man kör slut på sig?
– Det är en ledarskapsfråga och handlar om
att fördela arbetsuppgifter och lita på varandra.
I början var en av oss vaken på nätterna medan
övriga två sov.
Att skapa trygghet och säga som det är – även
när läget inte är under kontroll – är andra viktiga
delar av ledarskapet, framhåller Patrik Åhnberg.
– Det som sägs på TV måste stämma med det
människor själva upplever.
Sju funktionsgrupper i staben
l
Ledningsstöd (juridik, IT, administration)
Planering (krishantering, evakuering, infrastruktur)
l Logistik (mat, transporter)
l FRG (inpassering, mat etc)
l Information (inklusive mediahantering)
l Personalförsörjning till staben
l Insats (brandbekämpning, avspärrning etc)
l
Foto: Kjell Gustavsson
olisen får larmet samtidigt som räddningstjänsten. Normalt är en skogsbrand ingen större polisiär uppgift.
Det är först när det börjar handla om avspärrning, utrymning och olycksfall som
polisen kommer in i bilden. Eller om det
finns misstanke om brott.
Under helgen tas polisens resurser dock
alltmer i anspråk och den 4 augusti klassar
polischef Per Ågren skogsbranden som en
”särskild händelse” och upprättar en stabsfunktion. Efter några dagar inleds dessutom en förundersökning för att ta reda på
om något brott begåtts i samband med att
branden startade.
Militär stabschef. Under en period leddes samverkansstabens
arbete av Torbjörn Engelkes från Försvarsmakten.
Skogsbranden Etapp 3 – tisdag 5 - söndag 17 augusti
Ledning och samordning
Kommuner sätts på hårda prov
Foto: Christofer Olzon
Branden satte kommunen på många hårda prov.
Rickert Olzon är dock i huvudsak nöjd med
hur krisen hanterades och framhåller att det
finns mycket att vara stolt över.
– Vi kom igång snabbt,
det fanns en tydlig rollfördelning och vi var uthålliga,
säger han. Både telefonin
och hemsidan klarade dessutom det stora trycket.
Däremot tycker han att
det finns en hel del att reda
Rickert Olzon, beredskapssamordnare Sala ut när det gäller hur samverkan mellan den lokala
och regionala nivån ska fungera. U-Sammötena
var för långa och ostrukturerade, anser han.
– Lägesbilden var ofta inaktuell och det tog
för lång tid innan protokollen kom ut.
Foto: Peter Krüger
Sala är den kommun som först sätter igång sin
krisorganisation. Vid det första U-Sammötet på
kvällen den 3 augusti rapporteras att kommunens
växel/kontaktcenter håller öppet hela natten och
att POSOM-gruppen är aktiverad.
Redan dagen efter kallar Salas kommunalråd
Per-Olov Rapp samman politikerna i krisledningsnämnden, något som aldrig har hänt ”i modern
tid”. Tisdag morgon har även en tjänstemannastab organiserats inom kommunledningen.
– För oss i Sala var evakueringen av djur en
mycket stor fråga, säger beredskapssamordnaren
Rickert Olzon. Flertalet av markägarna var
också själva med ute och jobbade i brandområdet för att försöka rädda sina skogar och gårdar.
Åsa Eriksson, kommunalråd i Norberg, tycker också
att kommunens krisorganisation efter omständigheterna fungerade bra. I en kommun med
drygt 5 500 invånare är dock resuserna små.
– Vi borde ha begärt att
få hjälp med administration
och informationshantering,
men vi förstod inte att vi
behövde det. Istället blev vi
ombedda att skicka en informatör till Ramnäs.
Liksom i Sala kallas krisÅsa Eriksson, kommuledningsnämnden in den 4
nalråd i Norberg.
augusti, den dag då branden hotar Norberg.
– Då var det kaotiskt, säger Åsa Eriksson. När
staten tog över blev det mycket bättre.
Sammantaget upplever hon att väldigt mycket
har fungerat bra och att alla varit oerhört generösa och hjälpsamma. Men samtidigt finns det
ibland en bristande förståelse för de små kommunernas situation, hävdar Åsa Eriksson.
– Vi hade till exempel svårt att hinna delta i
U-Sam och andra länsövergripande nätverk mitt
under krisen. Mötena gav oss inte heller så mycket.
Surahammars kommun aktiverar sin krisorganisation direkt efter U-sammötet den 3 augusti när
det står klart att branden närmar sig Gammelby.
Krisledningsnämnden sammanträder 5 augusti,
men beslutar att det uppkomna läget ska hanteras inom den ordinare organisationen.
Fagersta kommun klassificerar händelsen som
extra ordinär, men krisledningsnämnden sammankallas aldrig. Däremot är nämndens ordförande aktiv under den kritiska perioden.
Nästan 3 000 telefonsamtal på två dygn
Via sitt kontaktcenter får Sala
kommun under några intensiva dygn en central roll i informationshanteringen. Den
4 och 5 augusti tar de emot
2 860 samtal och många mejl
från bland annat media, drab-
bade och de som vill skänka
gåvor. Från 6 augusti tar SOS
Alarm över genom 113 13.
– Då blev det successivt
lugnare för oss, säger kommunens administrativa chef
Gunilla Pettersson.
Bemanningen och tekniken fungerade bra anser hon.
Det stora problemet var att
få fram information.
– Vi fick hjälp av en frivilligorganisation. Sen sökte
vi mycket på egen hand.
Foto: Hemvärnet
En annan fråga som enligt Rickert Olzon behöver diskuteras är vad samverkanspersoner på
ledningsplatsen har för uppdrag och mandat.
– Nu blev de arbetskraft i funktionsgrupperna istället för att sköta samverkan.
Fyra av Västmanlands tio kommuner var direkt
berörda av skogsbranden: Fagersta, Norberg,
Sala och Surahammar. övriga kommuner bistod
med resurser i form av bland annat räddningstjänst, frivilliga resursgrupper, informatörer och
övrig personal till funktionsgrupperna i Ramnäs.
Hemvärnet spelade en viktig roll under skogsbranden.
Totalt deltog cirka 1 500 personer i insatsen.
Stor insats från militären
– men först efter tre dygn
O
mkring 150 hemvärnssoldater per
dygn deltog i brandbekämpningen
när den var som mest intensiv.
De rullade ut slang, släckte, tankade, körde
fordon, fällde träd och stöttade räddningstjänsten på en rad andra sätt.
– Sammanlagt handlar det om nästan
1 500 personer om man räknar in de som
var kvar på förbanden, säger Stefan Söderberg, en av militärens insatschefer.
Själv var han i Ramnäs där han var en av
dem som ledde Försvarsmaktens eget arbete och samverkade med övriga funktioner.
Försvarsmaktens resurser togs i anspråk först
under söndagen den 3 augusti. Då handlade det om att bistå med lastbilsförare. När
branden eskalerade fick militären en allt
större roll.
– Vi erbjöd våra tjänster till räddningstjänsten långt tidigare, säger Stefan Söderberg. Men vi fick tyvärr beskedet att de inte
behövde vår hjälp i det läget.
Han upplever att det finns en okunskap
om vilka stora resurser som Försvarsmakten
kan bidra med i en krissituation.
– Det skulle därför vara bra med något
forum där vi som arbetar operativt vid en
kris regelbundet kan träffas för att informera varandra om vilka resurser vi har och
prata om hur vi kan samarbeta.
Stefan Söderberg är positiv till den organisation och ledningsstruktur som skapades
efter att Länsstyrelsen tog över insatsen.
– Före dess upplevde jag att det var dålig
styrning och för många kockar, säger han.
Det var inte heller någon som tänkte strategiskt i ett längre perspektiv.
19
Skogsbranden Etapp 3 – tisdag 5 - söndag 17 augusti
Ledning och samordning
FRG, som organiserar frivilliga insatser vid en kris, såg
bland annat till att alla fick mat och dryck.
150 personer i blå västar
ordnar mat och dryck
F
rån början var det nog många som
undrade vilka det var som gick omkring i blå västar uppe i Ramnäs.
Snart kom medlemmarna i Frivilliga resursgrupperna (FRG) att bli en både känd och
uppskattad del av räddningsinsatsen.
– Det var vi som bland annat tog hand
om mat, dryck och annat som många privatpersoner och företag skänkte, säger FRGledaren Andreas Weiborn.
Sent på kvällen 2 augusti erbjuder Västerås
stad sin FRG-grupp till MBR. Räddningstjänsten tackar ja och söndag morgon inställer sig den första gruppen på Vallby
brandstation för tjänstgöring.
Inledningsvis är det ganska få uppgifter
som läggs på FRG. Något som Andreas
Weiborn tror beror på okunskap om vilka
resurser FRG har och vad de kan hjälpa till
med vid en kris.
Efter hand får dock FRG-gruppen allt
fler konkreta uppgifter. Det handlar då om
att förse räddningspersonalen med mat och
vatten, men också om till exempel vakthållning och administrativt stöd. Arbetet
bedrivs i skift dygnet runt och totalt är
minst 150 FRG-are engagerade.
FRG-konceptet är framtaget för att vara en
del av kommunernas krishantering. När
medlemmarna i gruppen kallas in är de
försäkrade av den kommun de har avtal
med och får ersättning på samma sätt som
deltidsbrandmän.
Vid sidan av FRG fanns det under skogsbranden också många så kallade ”spontanfrivilliga” som ville hjälpa till. FRG var en
av de aktörer som fick möta och kanalisera
de spontana insatserna.
20
Den nya räddningsledaren och hans stab med
funktionsgrupper arbetar på Länsstyrelsens uppdrag och är i den meningen Länsstyrelsen.
Ingemar Skogö önskar dock att det hade funnits någon form av riktlinjer för vad både han
som landshövding och Länsstyrelsen i övrigt får
för roll och uppgifter när staten tar över.
Själv ingår han inte i ledningen för insatsen
och deltar i början inte i stabsgenomgångarna,
utan håller sig lite avvaktande för att inte störa
den nya organisationen. Däremot har landshövdingen en hel del mediakontakter, framförallt i
samband med de dagliga presskonferenserna.
Som uppdragsgivare har Ingemar Skogö fortlöpande kontakt med räddningsledaren för att
stötta och ge honom så gynsamma förutsättningar som möjligt. Han liknar rollen vid en
styrelseordförande i ett företag.
– Eller också kanske man kan säga att det är
just landshövding jag var, säger han.
På landshövdingens bord hamnar också många
av kontakterna med regering, departement och
Foto: Maja Suslin
Vilken roll får Länsstyrelsen när ansvaret för insatsen lämnas över till räddningsledaren LarsGöran Uddholm och den stab han bygger upp?
– I och med delegationsbeslutet trodde jag
att min roll skulle klinga av, säger landshövding
Ingemar Skogö. Men så blev inte fallet.
kungabesök. Landshövding Ingemar Skogö avlastade räddningsledningen genom att ta hand om de besök som kungen
och flera ministrar gjorde i Ramnäs.
myndigheter. Inte minst de dagar då flera statsråd, statsministern och kungen besöker Ramnäs.
– På så sätt kunde jag avlasta räddningsledaren.
Efter hand kommer de ekonomiska frågorna
allt mer i fokus. Många av dem som drabbas av
branden väljer att vända sig direkt till landshövdingen. Det gäller kommuner och företag,
men också privatpersoner. I första hand försöker
han slussa ärendena vidare till staben. Men i
vissa fall är han även med på olika i möten.
– Jag deltog bland annat på informationsmöten i Norberg och Västerfärnebo och arrangerade möten med berörda skogsägare.
Länsstyrelsen som helhet flyttar allt mer resurser
till Ramnäs. Kvar i Västerås finns under några
dagar en bakre stab som bland annat ansvarar för
U-Sammöten, logistik kring de utländska flygplanen, kartor och personalförsörjning.
Foto: MSB
Foto: Kjell Gustavsson
Länsstyrelsen stöttar och avlastar
Gödselspridare. Ett 20-tal gödseltankar på upp till 25 kubikmeter användes för att frakta och sprida vatten.
Frivilliga kör vatten och röjer brandgator
Dygnet runt under en och en
halv vecka kämpar 200 markägare och andra frivilliga med
att försöka hejda branden.
De använder vad som går att
uppbringa – allt från gödselspridare till krattor, spadar
och trädgårdskannor.
Med hjälp av motorsågar,
skördare och grävmaskiner
hjälper också många till med
att röja brandgator.
– En person körde vatten
29 timmar i sträck, berättar
Elisabet Pettersson, LRF-ordförande i Färnebo-Fläckebo.
Hon tycker att det är viktigt att se lantbrukarna som
en tillgång i krislägen och
efterlyser samövningar med
räddningstjänst och polis.
– Vi har mycket resurser
och stor vana att lösa uppgifter och ta hand om oss själva.
Skogsbranden Etapp 3 – tisdag 5 - söndag 17 augusti
Länsstyrelsens reflektioner • Etapp 3
Efter att den nya räddningsledningen byggts
upp och börjat fungera skapades utrymme
för Länsstyrelsen att arbeta mer strategiskt.
Förutom att på olika sätt avlasta räddningsledaren bestod uppgiften då av att
planera för det långsiktiga arbetet. Länsstyrelsen arbetade också i funktionsgrupperna
och deltog i samverkansstabens möten.
När staten via Länsstyrelsen den 5 augusti
tog över den kommunala räddningstjänsten delegerades ansvaret för insatsen till
nya räddningsledaren Lars-Göran Uddholm. Förutom att leda brandbekämpningen var hans uppgift att bygga upp en
samverkansstab med de funktionsgrupper
som krävdes för att lösa uppgiften.
Länsstyrelsen hade efter delegationsbeslutet
fortfarande det övergripande ansvaret för
hela insatsen. Räddningsledaren och hans
organisation arbetade alltså på Länsstyrelsens mandat och kunde även bytas ut om
det skulle krävas.
Foto: Kjell Gustavsson
Hur ska arbetet
organiseras på
lång sikt?
Efter Ramnäs. Per Wideberg, Christer Alzén, Ingela Regnell och Malin Dreifaldt ingår i den länsstyrelsegrupp som
planerar för när ledningen i Ramnäs ska avvecklas och hur den efterföljande krishanteringen ska organiseras.
När den nya organisationen upprättades skapades utrymme för Länsstyrelsen att övergå till en mer strategisk ledning.
• Den första uppgiften var att stötta räddningsledaren med uppbyggnaden av den
samverkande ledningen, inklusive personalförsörjning till funktionsgrupperna.
• Den andra var att börja planera för
hur insatsen skulle avslutas, organisationen i Ramnäs avvecklas och hur den efterföljande krishanteringen ska fungera.
• En tredje fråga som hamnade på Länsstyrelsens bord var att kontinuerligt informera regeringskansliet, MSB och andra
myndigheter om händelseutvecklingen.
Den första tiden efter övertagandet behöll Länsstyrelen en stabsfunktion i sina
ordinarie lokaler i Västerås. Snart stod det
dock klart att arbetet krävde närmare kontakt med organsationen i Ramnäs.
Från och med torsdagen den 7 augusti fanns
Länsstyrelsens hela stab i Ramnäs. Där arbetade vi i flera funktionsgrupper, deltog
i stabsgenomgångarna och ansvarade för
de dagliga U-Samkonferenserna.
En del av Länsstyrelsens personal i Ramnäs fokuserade alltmer på planering av det
långsiktiga arbetet efter att räddningsinsatsen avlutats.
Några viktiga slutsatser som Länsstyrelsen vill lyfta fram från etapp 3
Samverkande ledning
Stora och komplexa händelser som
berör flera aktörer i samhället hanteras inte effektivt i ”stuprörsorganisationer”. Istället krävs bred och
kvalificerad samverkan genom en
tydlig och kompetent ledning med
starka funktionsgrupper.
Tidigare flytt till Ramnäs
När staten tog över den kommunala räddningstjänsten valde Länsstyrelsen att till en början ha kvar
vår stab i Västerås samtidigt som vi
också hade personal i Ramnäs.
Ganska snart stod det dock klart
att det inte var bra att vara på två
ställen. Samverkan underlättades
betydligt när räddningsledningen
och andra samverkande aktörer befann sig på samma plats.
Flytten till Ramnäs gav också
bättre förutsättningar att förmedla
en korrekt lägesbild till och från den
lokala, regionala och nationella
nivån. U-Sammötena från och med
5 augusti skulle också har letts från
Ramnäs och inte från Västerås.
En viktig slutsats är att varje organisation i förväg bör utse samverkanspersoner som kan skickas till
staben. Det underlättar samverkan
och möjligheten att dela och sprida
en korrekt lägesbild.
Utgå från kompetens
Utgå från kompetens och inte från
organisationstillhörighet när funktionsansvariga ska tillsättas och
personal rekryteras. Till staben bidrog till exempel flera privata företag med värdefulla resurser.
Landshövdingens roll
Landshövdingen fick en viktig roll
att tillsammans med räddningsledaren stå för kontinuitet och
trygghet i media och andra utåtriktade kontakter. Han avlastade
också räddningsledaren, till exempel när det gällde kontakter med
regeringskansliet.
Strategisk ledning
Anpassa till behoven
Organisationen i den samverkande
ledningen och funktionsgrupperna
ändrades över tid beroende på hur
behoven såg ut.
Det var bra att Länsstyrelsen tidigt
påbörjade planeringen av hur organisationen i Ramnäs skulle avvecklas och en ny organisation byggas
upp i Västerås.
21
Skogsbranden Etapp 4 – måndag 18 augusti - måndag 17 november
Den ärde etappen handlar om upprättandet av och arbetet i krishanteringsorganisationen i Västerås. Under denna
etapp avslutas räddningsinsatsen.
Etappen inleds med att landshövding
Ingemar Skogö fattar ett inriktningsbeslut
om hur arbetet i krishanteringsorganisationen ska bedrivas. Detta arbete pågår
fram till årsskiftet 2014-2015. Dokumentationen avslutas dock med den ceremoni
som Länsstyrelsen arrangerade på Aros
Congress Center den 17 november för att
tacka alla som på många olika sätt deltagit i arbetet med skogsbranden.
Foto: Kjell Gustavsson
Avslutning och efterarbete
Säkra skog och vägar. När det akuta skedet är över återstår eftersläckning och arbetet med att säkra skogen och vägarna.
Stabilt läge trots fortsatta bränder
Nästan 200 personer arbetar med att förstärka
de begränsningslinjer som upprättats samt bekämpa ett antal kvarvarande brandhärdar.
– Några av dem kommer vi att kunna släcka,
men andra kan brinna ända till snön har lagt sig,
säger räddningsledaren Lars-Göran Uddholm.
Att det fortfarande brinner beror bland annat
på att det handlar om svårsläckt myrmark, förklarar han.
– Den här typen av bränder kryper ner i rotsystemen och brinner väldigt långsamt. Enda
sättet att få stopp på branden är att få ner vatten
i marken, ett både svårt och tidsödande jobb.
Brandflyget, som består av ideellt arbetande
piloter, flyger över brandområdet två gånger per
dygn för att ha koll på om elden flammar upp på
nytt och behöver släckas. Om det skulle visa sig
att det är en brand i området anropas SOS samtidigt som flygplanet kretsar runt branden och
inväntar räddningstjänsten.
funktioner som sophämtning och post ska fungera. Elbolag och andra företag måste också
kunna komma in och utföra underhållsarbeten
åt boende. Den 22 augusti beslutar räddningsledaren att öppna flera vägar. Utanför vägarna är
dock brandområdet fortfarande avspärrat.
Eftersom det är förenat med livsfara om avspärrningarna inte respekteras rör sig polisen
och ett inhyrt vaktbolag i brandområdet för att
kontrollera ordningen. Detta är också ett sätt
att skydda boende från obehörig trafik.
Stora insatser görs också för att säkra vägar och
tomter, så att i första hand alla permanentboende ska kunna återvända hem. Att vägarna
säkras är även nödvändigt för att viktiga service-
Foto: Länsstyrelsen
även efter att räddningsledaren den 11 augusti
förklarat att branden är under kontroll fortsätter
det att glöda och ryka inne i brandområdet.
– Varje dag slår det upp lågor på platser där vi
trodde att det var släckt, säger räddningschefen
i Sala, Göran Cederholm, till VLT.
Brandflyg. Allan Ahlfors är en av de ideellt arbetande piloter
som bemannar brandflyget. Sedan branden startade har de
flygit över brandområdet i stort sett varje dag.
Från slutet av augusti trappas räddningsinsatsen
successivt ner för att officiellt avslutas av räddningsledaren den 11 september. I det läget övergår normalt ansvaret för eventuell eftersläckning
till skogsägarna.
För att avlasta skogsägarna beslutar Länsstyrelsen att under ytterligare en tid ta ansvaret för
bevakning och släckning. Dagtid måndag till
fredag sköts detta av den räddningsstyrka som
Länsstyrelsen förfogar över fram till årsskiftet.
Under övrig tid ligger ansvaret på de tre räddningstjänsterna i berörda kommuner.
SkOGSBRANDEN I VäSTMANLAND DAG FöR DAG
18-31 augusti
18 aug
Landshövdingen fattar inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet med branden.
22
18 aug
Länsstyrelsen flyttar
sin stab från Ramnäs
till lokaler i Västerås.
18 aug
18-19 aug
Skogsägarna träffar Länsstyrelsen för att
Operativa räddningsledningen
bland annat diskutera avslut av räddningsflyttar till Vallby brandstation samt
till en tillfällig industrilokal i Ramnäs. insatsen (möten även 8/9 och 10/9).
20 aug
Samverkansmöte om arbetet
med skogsbranden arrangeras
för U-Sam och andra aktörer.
22 aug
27 aug
Försvarsmaktens personal
Räddningsledaren beslutar att öppna ett antal
vägar i brandområdet för att servicefunktioner som lämnar Ramnäs och tackas
av vid en ceremoni.
sophämtning och post ska kunna börja fungera.
Skogsbranden Etapp 4 – måndag 18 augusti - måndag 17 november
Värden för miljardbelopp upp i rök
En person omkommen och en allvarligt brännskadad, nerbrunna hus och nästan 14 000 hektar
brandhärjad skog. Det är en del av alla de skador
som branden för med sig. Och kostnaderna uppskattas till minst en miljard kronor.
Omkring tusen personer och 1 700 djur måste
under de mest dramatiska dygnen evakueras i
olika omgångar. Efter några dagar, eller i en del
fall veckor, kan de flesta återvända till sina hus
eller fritidsbostäder. För vissa dock till nerbrunna eller skadade fastigheter.
Huvuddelen av de cirka 200 skogsägarna är lantbrukare som ägt och brukat sin skog i generationer. Förutom ekonomiska förluster drabbas
de i många fall av en kraftigt förändrad livsmiljö. Den förlorade skogen utgör inte bara leve-
Skogsbranden i media
brödet, utan är också en arbetsplats som inte
längre finns kvar. Många skogsägare bär på
känslomässiga minnen och upplevelser från den
skog som kanske skulle gå i arv till kommande
generationer.
När branden rasar som värst och brandrök
sprids över stora områden drabbas även människor på andra sätt.
Många mår dåligt av röken, dricksvattnet påverkas, elen försvinner, telefonerna slutar fungera och tågtrafiken ställs in. Sannolikt påverkar
de dramatiska evakueringarna i varierande grad
även människors psykiska hälsa.
kritisk granskning. Sveriges Radios program Kaliber
sände den 5 oktober en dokumentär om skogsbranden.
De direkta brandkostnaderna uppskattas till 875
miljoner kronor. Men den slutgiltiga värderingen av skog och fastigheter är i november 2014
ännu inte klar. Tillsammans med övriga kostnader
uppgår slutnotan i alla fall till miljardbelopp.
Media hyllar hjältarna
och granskar misstagen
Foto: Kjell Gustavsson
Medias intresse för branden är stort under
hela hösten. Flera redaktioner producerar
temanummer, bilagor och dokumentärer.
Skog och fastigheter. De stora skadorna efter branden gäller skogen. Men även ett 50-tal fastigheter brann ner eller skadades.
Huvuddelen är större eller mindre ekonomibyggnader och fritidshus. I en del fall har branden stannat strax utanför husknuten.
Även efter att branden förklaras vara under
kontroll fortsätter mediarapporteringen i
stor skala. Men den minskar i omfattning
och ändrar även karaktär.
Både drabbade och de som gjort viktiga
insatser, till exempel i samband med evakueringar, lyfts fram och hyllas. Men den
granskande journalistiken får också en större
plats. Till exempel gör Sveriges Radios program Kaliber och TV4:s Kalla fakta längre
reportage om branden.
VLT utkommer i mitten av november
med en 40-sidig bilaga om skogsbranden.
Några rubriker i medierna
P4 Västmanland (8 september)
Vill göra reservat av brandområdet
Allmänfarlig vårdslöshet kan ge böter
Entreprenören som kan ha orsakat branden delges den 4
november misstanke om grov
allmänfarlig vårdslöshet.
Företaget arbetade på uppdrag av Stora Enso och kan
vid en fällande dom få be-
tala böter på upp till 10 miljoner kronor.
– Det svåra med utredningen är att det i Sverige inte
finns ett tydligt regelverk för
vad som gäller vid skogsarbete, säger Tommy Alriksson,
VLT (19 september)
Gps ledde fel vid skogsbranden
ansvarig utredare vid Polisen
i Västmanland.
Frågan om eventuellt åtal
och vilket bötesbelopp det
kan handla om ligger nu på
åklagarens bord. Beslut väntas i slutet av februari 2015.
SVT (14 oktober)
Turister i brandens spår
Svenska Dagbladet (16 oktober)
2 000 hjältar tackas för brandinsats
Dagens Nyheter (22 oktober)
Företag misstänkt för skogsbranden
SkOGSBRANDEN I VäSTMANLAND DAG FöR DAG
1 sept-17 nov
8 sept
11 sept
Landshövdingen skriver under inrik- Den statliga räddtingsbeslut om arbetet med ett nytt ningsinsatsen avslutas
stort naturreservat i brandområdet.
av räddningsledaren.
11 sept
25 sept
4 nov
Utbildningen ”Säker skog” genom- Åklagaren delger företaget som
Länsstyrelsen beslutar att av säkerhetsskäl
kan ha startat branden misstanke
avlysa brandområdet för allmänheten (undan- förs vid tre tillfällen för de som ska
arbeta i skogen (även 2/10 och 9/10). om grov allmänfarlig vårdslöshet.
tag för markägare, samhällsservice m fl).
8 nov
17 nov
En ceremoni arrangeras för att
Studieresa för fastighetsägare för att visa hur en brand- uppmärksamma och minnas räddskadad skog återhämtar sig. ningsinsatsen. 800 personer deltar.
23
Skogsbranden Etapp 4 – måndag 18 augusti - måndag 17 november
Stabsassistent. Mirja Gångare är aktiv i Frivilliga resursgruppen i Västerås och var assistent i den operativa
staben i Ramnäs från 4 augusti. Efter flytten till Västerås
har hon fortsatt att arbeta inom Länsstyrelsens krishanteringsorganisation.
Staben i Ramnäs avvecklas
– ny organisation i Västerås
D
en 18 augusti fattar landshövding
Ingemar Skogö ett inriktningsbeslut som reglerar hur efterarbetet
ska organiseras. Utgångspunkten är en begäran från kommuner och skogsägare att
Länsstyrelsen ska samordna hanteringen av
brandens långsiktiga konsekvenser.
Foto: Kjell Gustavsson
Foto: Länsstyrelsen
Ledning och samordning
På scenen. Under frågestunden var det många av deltagarna vid samverkansmötet som ställde frågor och förmedlade egna
erfarenheter. På scenen fanns fr v Åke Jacobsson, Ingemar Skogö, Lars-Göran Uddholm, Ingela Regnell och Johan Ahlström.
”Vi har ett stort arbete framför oss”
För att bland annat presentera den nya krishanteringsorganisationen bjöd Länsstyrelsen
in till ett samverkansmöte den 20 augusti.
– Det finns en risk att vi nu pustar ut och
tror att allt är över, sa Ingemar Skogö. Men vi
har ett stort arbete framför oss.
Beslutet innebär att stabsfunktionen i Ram-
Till chef för krishanteringsorganisationen
utses Åke Jacobsson med ett förflutet som
räddningschef och stadsdirektör i Göteborg. Biträdande chef är Ingela Regnell,
beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Västmanlands län.
Inledningsvis består organisationen av
cirka 40 personer, inklusive de som arbetar
med att ta hem slang och annan utrustning
från brandområdet. Efter ett par veckor
halveras antalet medarbetare.
Fram till den 11 september fortsätter
räddningsledaren Lars-Göran Uddholm
sitt arbete med att avsluta själva räddningsinsatsen. Därefter återlämnar staten ansvaret till kommunerna.
24
Landshövdingen inledde med att berätta om
hur han själv och Länsstyrelsen arbetat med
skogsbranden. Han kommenterade också den
begäran som från flera håll har kommit om att
Länsstyrelsen ska fortsätta att samordna arbetet
under ytterligare en tid.
– Vi är beredda att ta detta ansvar, men vi
måste i så fall få resurser. Och det har vi fått
genom beslut av regeringen.
Räddningsledaren Lars-Göran Uddholm gjorde
även han en tillbakablick. Han redogjorde för
hur staben och funktionsgrupperna byggdes upp
och hur ledningen som tillträdde den 5 augusti
bestämde sig för att utöka resurserna, eftersom
insatsen bedömdes vara underdimensionerad.
En av deltagarna undrade vad som hade hänt om
vinden hade hållit i sig det kritiska dygnet när
Norberg var hotat. ”Hade ni kapacitet för att
lösa detta?”
– Nej, svarade Lars-Göran Uddholm. Det går
inte att jaga en brand som löper fram så snabbt
som den gjorde då.
Flera andra passade också på att ställa frågor
eller ge personliga reflektioner från de senaste
veckornas insats. Ämnena handlade bland annat
om krisstödet till drabbade, hur evakueringarna
gick till och om larmkedjor. En diskussion fördes också om det stora informationstrycket och
hur det ska hanteras vid omfattande kriser med
många inblandade.
Under mötet redogjorde även Åke Jacobsson
för hur krishanteringen ska bedrivas under hösten utifrån landshövdingens inriktningsbeslut.
Foto: Kjell Gustavsson
näs successivt avvecklas. Kvar blir bara en
mindre styrka ute i brandområdet. Den leds
av räddningsledaren, som nu har sin bas på
Vallby brandstation i Västerås.
I Länsstyrelens lokaler upprättas en särskild krishanteringsorganisation. Som övergripande mål för krishanteringen anges i
landshövdingens inriktningsbeslut att Länsstyrelsen aktivt ska utöva ”ledning och samordning genom samverkan utifrån det geografiska områdesansvaret”.
Han berömde också alla för det stora engagemanget och mycket goda samarbetet.
– Hur har alla kunnat vara så glada och positiva trots att de är slutkörda och kanske inte har
fått varken mat eller sömn?
Många ville prata. Efter att samverkansmötet på Aros Congress Center den 20 augusti formellt avslutats var det många av deltagarna som dröjde sig kvar för att prata om sina erfarenheter av skogsbranden.
Skogsbranden Etapp 4 – måndag 18 augusti - måndag 17 november
Ledning och samordning
Strävan efter den goda dialogen
och tycker att krishanteringen i huvudsak ”har
gått väldigt bra”. Det som gjort det ambitiösa
efterarbetet möjligt är de statliga bidragen som
regeringen på ett tidigt stadium beslutade om,
framhåller han. Utöver 250 miljoner kronor för
att täcka räddningstjänstkostnaderna gav regeringen ett extra statsbidrag på 110 miljoner kronor till Länsstyrelsen och de fyra kommunerna.
– Vi fick ett brett mandat från regeringen och
vi har försökt koordinera alla goda krafter på ett
obyråkratiskt sätt.
När den nya organisationen inrättades blev
den nästan för stor, anser Åke Jacobsson. I början var det också stor omsättning på personal.
Många var utlånade från sina ordinarie arbetsplatser och kunde bara stanna en kortare tid.
– För att få långsiktighet i arbetet minskade
vi ner antalet medarbetare och bestämde att alla
skulle vara kvar minst fyra veckor.
Arbetet inleddes med en sökfas. En ”sökarlykta”
sattes in för att snabbt identifiera vilka frågor
som markägare och andra drabbade behövde ha
hjälp med. Inte för att ta över ansvaret, utan för
att stötta och avlasta.
– Min grundinställning är att myndigheter
inte ska lägga sig i människors privatliv om det
inte behövs, säger Åke Jacobsson.
Som en röd tråd genom hela efterarbetet löper
begrepp som dialog och samverkan.
– Vi har hela tiden strävat efter den goda dialogen och det har visat sig vara ett mycket bra
framgångskoncept.
En central del av denna dialog har varit de
möten som genomförts med alla som förlorat
hela eller delar av sin skog. För Åke Jacobsson
Träff med skogsägare. För Åke Jacobsson, som ansvarar för
efterarbetet under hösten, har dialog och samverkan varit
viktiga honnörsord i krishanteringen.
var det viktigt att mötena klarades av innan
räddningsinsatsen avslutades den 11 september
och skogen lämnades tillbaka till markägarna.
– Jag ville träffa alla berörda innan de fick
hem ett myndighetsbeslut i brevlådan, säger han.
Något han från början inte riktigt förstod, men
som klarnade så småningom, var hur viktig skogen är för markägarna.
– Skogen är bondens själ. Efter branden har
jag mött samma sorgereaktioner som när jag var
räddningschef i Göteborg. För att hantera detta
har vi bland annat tagit del av erfarenheterna från
stormen Gudrun, då många mådde dåligt.
Mycket tid och kraft har också lagts på att
säkra skogen och lära ut säkerhetstänkande till
dem som planerar att avverka i brandområdet.
Ett mycket tydligt mål var att ingen mer människa skulle skadas till följd av skogsbranden.
Den 19 december upphör Åke Jacobssons
uppdrag och vid årsskiftet ska hela krishanteringsorganisationen vara avvecklad som en särskild enhet. Därefter förs återstående frågor över
till Länsstyrelsens ordinarie organisation.
Prioriterade områden
Följande arbetsområden har prioriterats i den
efterföljande krishanteringen:
l Stöd till drabbade.
l Lämna tillbaka skogen till skogsägarna utan att
någon blir skadad.
l Hantering av ekonomisk ersättning.
l Samordning av räddningstjänsten.
l Stöd till kommunerna.
l Samordning av statliga myndigheter.
l Stödja Länsstyrelsens ordinarie verksamhet.
l Inhämtning av materiel (brandslang med mera).
n Under hösten har skogsägare haft möjlighet att delta i en utbildning om hur de
ska arbeta säkert i brandområdet. I en skog
som drabbats av brand är riskerna så stora
att skogsmaskiner ska användas så långt
det är möjligt. Manuell avverkning med
motorsåg bör undvikas.
Tre utbildningstillfällen har vänt sig till
skogsägare som enbart vill gå ut och titta i
sin skog och ett till de som ska avverka.
Många av deltagarna var med och hjälpte
till att röja brandgator under branden.
Besök i Tyresta nationalpark
n Den 8 november reste 39 fastighets- och
markägare från skogsbrandsområdet till
nationalparken i Tyresta, där en stor skogsbrand härjade 1999. Under besöket fick
deltagarna se hur en brandskadad skog ser
ut efter 15 år och hur naturen självläkt utan
mänsklig påverkan.
Foto: Länsstyrelsen
Åke Jacobsson är nöjd med vad som har uppnåtts
Säker i brandskadad skog
Foto: Länsstyrelsen
När han tackade ja till att bli chef för krishanteringsorganisationen på Länsstyrelsen insåg Åke
Jacobsson direkt att det var en stor utmaning
som han och medarbetarna stod inför.
– Vi skulle ju hjälpa till att så snabbt som
möjligt normalisera läget i en hel bygd som varit
så starkt hotad.
Foto: Länsstyrelsen
Från den 18 augusti och fram till årsskiftet pågår
arbetet med att hantera de skador som branden
förorsakat. Ekonomisk ersättning ska betalas ut,
skogen lämnas tillbaka till markägarna och all
utrustning som är kvar i brandområdet måste
samlas in och tas om hand. För detta och annat
efterarbete upprättar Länsstyrelsen en särskild
organisation under ledning av Åke Jacobsson.
Magnus rullar slang
n Brandslangar, munstycken och brandsprutor ska samlas in och sorteras för att
slutligen skickas dit de hör hemma. Hemtagningen av material från brandområdet
är ett tidskrävande arbete. Arbetsinsatsen
under hösten motsvarar cirka fyra manår.
Magnus Andersson är en av dem som
stannat kvar för att ta hand om efterarbetet
i skogen. Vanligtvis bor han i Katrineholm
och är gruppchef i hemvärnet.
25
Skogsbranden Etapp 4 – måndag 18 augusti - måndag 17 november
Ledning och samordning
Foto: Lennye Osbeck
Foto: Jan-Inge Tobiasson
Tre naturreservat
i brandområdet
Grönt i sotig skog. Redan under hösten har svedjenäva och andra brandgynnade arter visat sig i den brända skogen, konstaterar
reservatsförvaltare Jan-Inge Tobiasson och naturvårdsenhetens chef Anna Fridén.
Höskovsmossen
n Höskovsmossen, en stor myrmark öster
om Gammelby, ligger mitt i brandområdet. Den skogklädda delen av området har
till stora delar brunnit ner, men själva mossen har klarat sig från större skador.
Den brända skogen kan få skydd
Foto: Jan-Inge Tobiasson
Medan branden ännu pågår tas flera initiativ för
att göra stora delar av brandområdet till ett nytt
naturreservat. Syftet är att skydda de naturvärden
som uppkommit genom branden, men också att
området ska bli tillgängligt för människor.
Stora Hoberget
n Stora Hoberget i Norbergs kommun var
före branden ett område med gammal tallskog, hällmarker och i vissa delar även
stora och gamla aspar. Både träd och markskikt har brunnit.
Strategin för Länsstyrelsens arbete med det nya
naturreservatet sammanfattas i ett inriktningsbeslut som landshövdingen undertecknar den 8
september. I beslutet framhålls vikten av att arbetet ska ske med ”stor hänsyn till markägarna”.
Det tänkta reservatet omfattar 4 000-6 000
hektar i södra brandområdet. De största skogsägarna är Svea Skog, Bergvik Skog, AB Karl
Hedin och Västerås stift. I eller i närheten av
området finns sedan tidigare tre naturreservat,
där bland annat Naturvårdsverket är markägare.
– Det är ett unikt tillfälle att skydda ett stort
brandområde, säger Jan-Inge Tobiasson, reservatsförvaltare på Länsstyrelsen. Något liknande
finns inte i hela Sverige.
Foto: Kjell Gustavsson
Hur brandområdet mer exakt kommer att utveck-
Fermansbo urskog
n Det sydligaste av de tre naturreservaten
i brandområdet är Fermanbo urskog öster
om Seglingsberg. Ungefär en tredjedel av
området har brunnit. Resten av den gamla
naturskogen är intakt och kan besökas.
26
las är svårt att sia om i dagsläget, förklarar JanInge Tobiasson. Helt klart är dock att det finns
växter, svampar, insekter och fåglar som gynnas
av bränder. Det gäller till exempel svedjenäva,
en växt vars frön kan ligga i jorden mycket länge
och gro först efter en brand.
– Det vi kan förvänta oss de första åren är annars att det kommer upp mycket sly i det brunna
området, säger Jan-Inge Tobiasson. Men jag tror
också att det så småningom kommer att bli fina
bär- och svampmarker.
I dagsläget är nästan hela området avspärrat
på grund av risken för fallande träd.
Information och besök i brandens spår
Parallellt med arbetet för att skapa ett nytt stort naturreservat har Länsstyrelsen planer på informationsinsatser
och besöksanordningar i ”brandens spår”.
Bland annat ska en väg iordningställas, där besökare
kan ta sig fram säkert utan att störa boende i området.
Dessutom handlar det om parkeringar, en utsiktsplats,
skyltar och digital information.
– Vi vill skapa ett besökscentrum med information om
värdefulla natur- och kulturvärden, säger naturvårdschef
Anna Fridén på Länsstyrelsen i Västmanland. Där ska människor också kunna se, uppleva och minnas branden.
6
Debatt
MÅNDAG 8 SEPTEMBER 2014
Redaktör DN Debatt: Nils Öhman
Biträdande redaktör: Anders Bolling
E-post: [email protected] Telefon: 08-738
12 23
Twitter: @dndebatt Webb: DN.se/debatt
Skogsbranden i Västmanland.
”Gör brandområdet till ett
jättelikt skyddat reservat”
Unik möjlighet. Branden i Västman
land hade katastrofala konsekvenser
rent
mänskligt men öppnar samtidigt för
att till låg kostnad skapa det i särklass
största
skyddade skogsområdet i södra Skandina
vien. Vi uppmanar miljöministern att
agera snabbt, innan det historiska tillfället
försvinner, skriver 21 professorer.
randen i Västmanland som rasade
B
för några veckor sedan var den
liten summa jämfört med statens
årliga budget
största i landet på många decenför skydd och skötsel av natur på
nästan en
nier med starkt negativa följder
miljard kronor. En förutsättning
för reservatsför många i området, inklusive
bildning är en omfattande, god och
dödsfall. Den var också en tragedi
hänsynsfull
samverkan med markägarna, med
för de mark- och fastighetsägare som
hög ersättförlorat
ningsnivå alternativt möjlighet till
egendom och skogar som skötts med
markbyte
ansvar och
med
statlig skogsmark.
engagemang. Det är därför mycket
positivt att
landsbygdsministern utlovat ekonomiskt
stöd
Vi riktar uppmaningen att avsätta
till de drabbade. Som med många
brandområtragedier finns
det som reservat till miljöminister
det också en del oväntade och ljusare
Lena Ek som
inslag.
leder det departement som är ytterst
Branden har nämligen skapat en
ansvarigt
sällsynt
för skyddet av vår natur. Detta måste
möjlighet att inrätta ett unikt och
göras med
för naturvårnya medel, så att inte den redan
den mycket viktigt, stort skyddat
hårt ansträngskogsområde
da naturvårdsbudgeten pressas ytterligare.
i södra Sverige. Det är ett historiskt
Vi
tillfälle att
uppmanar också företrädare för
få en stor sammanhängande skogsareal
landets partier
med de
att ta ställning för denna satsning
speciella kvaliteter som branden
som skulle
medfört, till en
innebära en enorm resurs, inte bara
låg kostnad. Skog är nämligen mycket
för den biodyr om
logiska mångfalden utan också för
den är gammal och virkesrik men
forskningen.
väldigt myckSkribenterna menar att skogsbranden
Vilka partier är beredda att framföra
et billigare när den är ung. Till exempel
i Västmanland öppnar för att skapa
detta som
kostar 1
det i särklass
största
ett
vallöfte?
skyddade
För
skogsområdet
friluftslivet
hektar i Mälardalen (100 x 100 m,
och turistnäringen
i södra Skandinavien, minst sex gånger
motsvarande
så stort
som Tyresta nationalpark.
skulle reservatet bli en stor tillgång
en och en halv fotbollsplan) medelbördig
med tanke
Foto: Jocke Berglund
80på att 3,5 miljoner människor bor
årig skog cirka 100 000 kronor medan
inom 15 mil
nyligen
bristerna kan motverkas om ett reservat
från brandområdets gränser. Det
avverkad skogsmark ofta bara kostar
skapas
gäller dock att
några
av brandområdet.
snabba på. Skogsbruket kommer
tusenlappar. I brandområdet har
inom kort att
många av träEn del växter, djur
Ett stort sammanhängande brandområde
påbörja sitt uttag av virke och en
den brunnit upp eller dött och virkesvolymerna
reservatsplahar särskilda kvaliteter som ett vanligt,
och svampar är annering bör starta omgående.
har minskat kraftigt. I vissa delar
obränt
av området
skogsområde saknar. I dag styr skogsbruket
kan det till och med vara rimligt att
passade
hur
till
och
därta ut en del
skogarna ser ut. Innan människans
brandskadat men ändå användbart
starka påför direkt beroende
virke, vilket
verkan var det i stället så kallade
Henrik Andrén, professor i viltekologi,
skulle minska kostnaden för marken
naturliga störSLU,
ytterligare. ningar, framför allt
av brand med förkol- Grimsö
brand men även stormar
Forskning visar dels att unga skogar
kan vara ett
och översvämningar, som präglade
kostnadseffektivt reservatsalternativ,
nade träd och upphet- Åke Berg, professor i naturvårdsbiologi, SLU,
skogarnas
dels att
ålder, vilka trädslag som fanns och
Uppsala
unga skogar med kvarlämnade träd
florans och
tad mark. Tusentals
kan ha ett
faunans sammansättning. En effektiv
Åsa Berggren, professor i ekologi, SLU,
stort värde för den biologiska mångfalden
brandbeUppsala
och
kämpning har dramatiskt minskat
arter behöver döda
Jörg Brunet, professor i skogsekologi,
att detta värde växer över tiden.
brandfrekSLU, Alnarp
vensen, och i dag saknas stora, brandpräglade
Anders Dahlberg, professor i mykologi,
träd och lövträd för
SLU,
skogslandskap. En del växter, djur
Uppsala
Skydd av skog är en grundpelare
och svampar
att kunna överleva,
för den svensär anpassade till och därför direkt
Lars Edenius, professor i viltekologi,
ka naturvården. Skyddade skogar
beroende
SLU, Umeå
är av största
och sådana skapas
av brand med förkolnade träd och
Göran Ericsson, professor i viltekologi,
vikt för bevarande av biologisk mångfald,
upphettad
SLU, Umeå
för
mark. Tusentals arter behöver döda
Pär Forslund, professor i ekologi, SLU,
i enorma mängder
att långsiktigt behålla värdefulla
träd och
Uppsala
naturmiljöer
lövträd för att kunna överleva, och
Lena Gustafsson, professor i naturvårdsbiologi,
och inte minst för att alla ska ha möjlighet
sådana
efter
bränder.
att
skapas
i enorma mängder efter bränder.
SLU, Uppsala
uppleva en rik och orörd natur. Dessutom
Genom
är
brand påverkas också ekologiska
Joakim Hjältén, professor i bevarandebiologi
skyddade skogar helt ovärderliga
processer,
och
som referenstill exempel näringsomsättning,
växt-växtätare interaktioner, SLU, Umeå
områden för forskningen. I klimatförändringsfödovävar och
nedbrytning, på ett sätt som skiljer
Bengt Gunnar Jonsson, professor
perspektiv är det ytterst viktigt att
sig från
i växtekologi,
ha tillgång
dagens produktionsskogars. Dessa
Mittuniversitet, Sundsvall
till miljöer som är opåverkade av
speciella
skogsbruk och förhållanden gör
Petter Kjellander, professor i viltekologi,
brandlandskap viktiga för den
annan markanvändning för studier
SLU,
av förändekologiska forskningen. Möjligheten
Grimsö
ring av flora, fauna, mark och vatten.
till långsiktiga studier inom ett så stort brandområde
Matts Lindbladh, professor i skogsekologi
I dag täcker Sveriges formellt skyddade
som
SLU,
det i Västmanland skulle ge Sverige
Alnarp
skogsområden cirka 4 procent av
en särställden produkning i det södra europeiska barrskogsbältet.
Per Milberg, professor i ekologi, Linköpings
tiva skogsmarken. Detta är inte mycket,
men
universitet
vi ligger ändå internationellt ungefär
i mitten
Brandområdet är ungefär 17 000
Jon Moen, professor i ekologi, Umeå
av ligan vad gäller användning av
hektar stort.
universitet
skogsmark
Bolagen Sveaskog och Bergvik har
Christer Nilsson, professor i landskapsekologi,
för naturvårdsändamål, enligt FAO:s
redan
statistik.
deklarerat att de avstår sina sammanlagt
Umeå universitet
Det finns minst tre tydliga brister
cirka
när det gäller
3 000 hektar till naturvård, och det
Tomas Pärt, professor i landskapsekologi,
dagens skyddade skogar. För det
finns också
SLU,
första finns
några
redan
Uppsala
befintliga reservat plus en del tomthälften av den formellt skyddade
arealen i
och jordbruksmark. Rimligt skulle
Thomas Ranius, professor i ekologi,
fjällnära trakter, för det andra har
därför vara
SLU, Uppsala
framför allt
att avsätta ytterligare ungefär 10 000
Håkan Rydin, professor i växtekologi,
näringsfattiga marker med långsam
hektar.
Uppsala
trädtillväxt
Eftersom många av träden har brunnit
universitet
skyddats och för det tredje finns
upp och
det en uppenen hel del skogar är unga kan skogarna
Henrik Smith, professor i zooekologi,
bar brist på stora sammanhängande
antas ha
Lunds
skyddade
en medelkostnad per hektar på ungefär
universitet
skogsområden, särskilt i södra Sverige.
15 000
Alla tre
kronor. Kostnaden skulle då bli 150
—4'
Göran Thor, professor i naturvårdsbiologi,
miljoner, en
SLU,
Uppsala
I en debattartikel den 8 september föreslog 21 professorer
att brandområdet görs till ”ett jättelikt skyddat reservat”.
Skogsbranden Etapp 4 – måndag 18 augusti - måndag 17 november
Länsstyrelsens reflektioner • Etapp 4
Den statliga räddningsinsatsen pågår fram
till 11 september, då den avslutas av räddningsledaren. Länsstyrelsen tar dock ansvar
för eftersläckning fram till årskiftet.
Parallellt med arbetet i brandområdet samordnar Länsstyrelens särskilda krishanteringsorganisation stödet till skogsägarna och
krishanterare. På Länsstyrelsen upprättades en särskild enhet som under hösten har arbetat med kommunikation
och samordning av efterarbetet. Från årsskiftet ska frågorna hanteras av Länsstyrelsens ordinarie organisation.
andra drabbade.
Det normala vid avslutande av en räddningsinsats är att räddningstjänsten lämnar
tillbaka ansvaret till sakägaren. I det här
fallet bedömdes det tidigt att en stark samordningsfunktion skulle behövas för att
stödja efterarbetet mot en normalisering.
Efter begäran från skogsägarna och de fyra
kommunerna beslutade landshövdingen
att Länsstyrelsen skulle ta detta samordningsansvar. Det var ett unikt beslut eftersom ingen länsstyrelse tidigare har tagit på
sig ett sådant uppdrag. En länsstyrelse har
dock varken ekonomiska eller andra resurser för att lösa en så omfattande uppgift.
Regeringen möjliggjorde detta genom att
tidigt fatta beslut om särskilda statsbidrag.
När organisationen i Ramnäs avvecklades
skapades en enhet på Länsstyrelsen i Västerås för att leda och organisera efterarbetet. Kvar i brandområdet fanns en styrka
för hemtagning av material och släckning
av uppflammande bränder. Fram till den
11 september leddes den av samma räddningsledare som under det akuta skedet.
Uppdraget för den särskilda krishanteringsorganisationen har varit att stödja normaliseringen genom en bred samverkan.
Arbetet har byggt på de drabbades per-
Foto: Länsstyrelsen
Hur ska insatsen
avslutas och läget
normaliseras?
spektiv och ”den goda dialogen”. Det är
den enskilde som själv måste finna sin väg
in i framtiden. Länsstyrelsen och andra
aktörer kan enbart ha en stödjande roll.
Inledningsvis blev organisationen för
stor och det var problem med kontinuiteten. Efter två veckor skars den ner och bemannades med personer som kunde stanna
till årsskiftet. Efter nyår ska de brandrelaterade frågorna hanteras av Länsstyrelens
ordinarie linjeorganisation.
Under hösten har Länsstyrelsen också arbetat med att försöka skapa ett nytt stort naturreservat i delar av brandområdet.
Några slutsatser och frågor Länsstyrelsen vill lyfta fram från etapp 4
Särskild organisation krävs
Vid en så omfattande brand som
hotade en hel bygd var det helt nödvändigt med en särskild organisation som stöd i att normalisera
läget. Det krävs en extra samordning när det är så många drabbade
och med så olika typer av frågor
som behöver hanteras.
Planera för nytt skede
Övergången från räddningsledning
till det fortsatta arbetet måste planeras och förberedas vad gäller ITstöd, lokaler, mat etcetera. Flera
personer arbetade med detta under
några dagar innan flytten från Ramnäs slutligen skedde.
Personalförsörjning
Viljan att hjälpa till i akutskedet är
mycket stor, men efter en tid måste
krav från arbetsgivare, familj och
andra delar av samhället hanteras.
Det gäller därför att på ett tidigt
stadium planera för en långsiktig
personalförsörjning.
Utgå från dem vi är till för
Vi är till för de drabbade och det är
viktigt att ha detta i fokus när beslut som rör enskilda fattas. VI har
aktivt tagit oss an de 200 skogsägarna och de drabbade familjerna
utan mellanhand. Det har skett
genom fysiska möten och även via
nyhetsbrev. Sociala medier har
också spelat en stor roll, eftersom
många har fått svar på sina frågor
via Facebook.
känner att de är delaktiga när det
gäller frågor som berör deras område. En viktig kärna har varit de
personer som arbetar med krishanteringsfrågor i vardagen, eftersom
de ofta har nätverk som arbetet
kan byggas kring.
Viktigt med ett bra avslut
Skapa delaktighet
Det måste finns en stark koppling
mellan den särskilda krishanteringsorganisationen och den ordinarie
linjeorganisationen.
Det är viktigt att de som arbetar
med sina ordinarie arbetsuppgifter
Den tackceremoni som Länsstyrelsen bjöd in till den 17 november
var mycket uppskattad och samlade många deltagare.
Det är viktigt att avsluta på ett
bra sätt och att människor tackas
för sin insats.
27
Information och mediahantering
n Under den mest intensiva perioden var
det i genomsnitt 30-40 journalister från
både Sverige och andra länder på plats i
Ramnäs varje dag. Många bevakade dessutom branden på distans. Totalt producerades nästan 10 000 inslag och artiklar.
Foto: Kjell Gustavsson
10 000 artiklar och inslag
Stort pressuppbåd. Nio dagar i följd ordnades presskonferenser där räddningsledaren och Länsstyrelsens ledning medverkade
tillsammans med andra samverkande organisationer. Som mest deltog cirka 25 journalister på en presskonferens.
Länsstyrelsen i media
Ämnen i publiciteten
n Mediarapporteringen handlade till allra
största delen om släckningsarbetet. Andra
stora ämnesområden var samordning och
information, evakuering samt påverkan på
boende, skog- och djurliv. Minst intresse
visades för brandröken och brandorsaken.
Hemsida och Facebook
n Länsstyrelsen har i sin kommunikation
prioriterat hemsidan och Facebook. Hemsidan hade cirka 220 000 besökare. I normala fall handlar det om 400 per dag. Före
branden hade Länsstyrelsens Facebooksida 200 ”gilla”. Det ökade snabbt till över
13 000. Ett Facebook-inlägg från 5 augusti
nådde 515 000 personer.
28
Ett enormt mediatryck
Ambitionen under hela insatsen var att bygga
upp en bra relation till media med öppenhet och
tillgänglighet som honnörsord. Förutom dagliga
presskonferenser ordnades vid flera tillfällen
särskilda journalistresor ute i brandområdet.
Erik Bergman, kommunikationsansvarig på Länsstyrelsen i Västmanland, arbetade på heltid med
presskontakter under den första brandveckan.
– Det var ett enormt mediatryck och allt gick
så fruktansvärt snabbt, säger han.
I början var det svårt att hinna serva alla
journalister. Sedan blev resurserna större och
som mest arbetade omkring 60 personer från 28
organisationer med information, varav ett tiotal
med presskontakter. Två eller tre pressansvariga
var i tjänst samtidigt.
– Med facit i hand skulle vi inte ha tagit in
kommunikatörer från så många organisationer,
säger Erik Bergman. Det blir svårt med kontinuitet och överlämning när det är många byten.
Det finns många lärdomar att dra från arbetet med
information och mediakontakter, anser Erik
Bergman. En erfarenhet är att inte sprida ut resurserna, utan samla alla inblandade aktörers informatörer på ett ställe. Viktigt är också att
planera långsiktigt och skapa uthållighet.
– Andra idéer som kommit upp när vi utvärderat vårt arbete är att snabbt kunna ta fram
eget bildmaterial och kanske upprätta en egen
redaktion som kan skriva artiklar till hemsidor
och sociala medier, säger Erik Bergman. Vi måste
också fundera på hur vi kan bli bätre på att informera på olika språk.
När det började handla om evakueringar och avspärrningar visade det sig hur svårt det är att
med ord förmedla geografisk information på ett
begripligt sätt.
– Då behövs bra kartkompetens inom informationsfunktionen och bland dem som arbetar
med presskontakterna, säger Erik Bergman. Det
är annars lätt att informationen missförstås.
Informationsfunktionen
I den informationsfunktion som byggdes upp efter att
Länsstyrelsen tagit över räddningsinsatsen arbetade
totalt cirka 60 personer från 28 organisationer. Exempel
på frågor som hanterades:
l Hemsidor, Facebook och Twitter (uppdatering av lägesbild, frågor och svar, korta reportage med mera).
l Lägesrapporter och annat informationsstöd till Sala
kommuns kontaktcenter (senare 113 13).
l Omvärldsbevakning.
l Presskonferenser och andra mediakontakter.
Foto: Kjell Gustavsson och Erik Bergman (mitten)
n Från att branden startar och fram till
mitten av augusti medverkar eller omnäms
Länsstyrelsen i ungefär 25 procent av alla inslag och artiklar som handlar om branden.
I nästan all rapportering i lokala medier
framställs Länsstyrelsen på ett neutralt sätt
(96 procent). Andelen positiva respektive
negativa inslag och artiklar uppgår till vardera 2 procent. Motsvarande siffror i riksmedier är ungefär de samma (endast några
procentenheter fler negativa).
Några fakta om skogsbranden
Personal – totalt 1 500-2 000 personer under hela insatsen
Evakuerade
Några exempel på personal som
arbetat med ledning eller ute i fält
(genomsnittliga siffror per dygn).
Foto: MSB
Foto: Kjell Gustavsson
• Räddningstjänsten: 120 brandmän
igång dygnet runt
• Polisanställda: 100 poliser deltar i
den direkta insatsen
• Försvarsmakten:
- 200 st på marken (inklusive 120
från hemvärnet)
- 100 st planerar insatsen
- 150 st håller helikoptrarna i luften
• Frivilliga resursgrupper (FRG):
45 personer från 10-talet olika frivilliga resursgrupper
• Bilkåren och Frivilliga Automobilkåren (FAK): 100 förare (totalt under
14 dagar) bemannade 16 bandvagnar
• Vattenbombarna: 30 personer håller
fyra flygplan i luften
• Information: 20-30 personer arbetar
med presskontakter och information
Ängelsberg
Hörendesjön
Västerfärnebo
Åmänningen
Virsbo
2
Foto: MSB
• 31 juli (kväll): cirka 150 hektar
• 2 augusti (morgon): cirka 700 hektar
• 2 augusti (kväll): cirka 1 600 hektar
• 3 augusti (em): cirka 2 700 hektar
• 4 augusti (morgon): cirka 2 800 hektar
• 4 augusti (12.00): cirka 4 000 hektar
• 4 augusti (18.00): cirka 11 000 hektar
• 4 augusti (20.00): cirka 14 000 hektar
• 11 augusti: cirka 14 000 hektar
• 13 augusti: knappt 14 000 hektar
• 200 skogsägare har drabbats
• Helt eller delvis skadade fastigheter:
- Permanentboende: 1 st
- Fritidshus: 11 st
- Ekonomibyggnad: 32 st
- Obebodda småhus: 15 st
- Övrigt (utedass, vedbod mm): 10 st
- Industri/företagsbyggnad: 2 st
Brandslang
14 000 hektar är lika med cirka 28 000 fotbollsplaner.
Kartan visar brandområdets storlek eftermiddagen 31
juli (blå), söndag eftermiddag 3 augusti (gul) samt lunch
(orange) respektive kväll (röd) måndag 4 augusti. Omkretsen uppgår till cirka 65 kilometer.
4 km
Foto: Kjell Gustavsson
17 möten med U-Sam
Malin Dreifaldt och Max
Rupla från Länsstyrelsen
leder ett av U-Sams telefonmöten från Ramnäs.
Den 3-18 augusti
genomfördes 17 telefonmöten med det
regonala krishanteringsnätverket U-Sam.
De första dagarna
leddes mötena från
Västerås, men från
och med 8 augusti
tog länsstyrelsepersonal i Ramnäs över.
Uppskattningsvis har mellan 50 och 70 mil brandslang
rullats ut i brandområdet. Så mycket som möjligt ska
tas hem från skogen och rengöras.
6 VMA genom P4
Sex VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) sändes i Sveriges Radio P4.
• 4/8 kl 17.48 (evakuering av Ängelsberg)
• 4/8 kl 18.50 (evakuering av Västervåla,
Ängelsberg m fl platser)
• 5/8 kl 01.27 (ev. evakuering av Norberg)
• 5/8 kl 10.37 (rök från skogsbranden)
• 6/8 kl 12.52 (vattenbombningarna)
• 8/8 kl 11.19 (avspärrningar)
Utöver VMA sändes flera myndighetsmeddelanden i radion.
Foto: Bombardier
0
• En person avled efter att ha blivit instängd mellan två brandfronter.
• En person fick svåra brännskador.
• En polis skadades allvarligt efter att ha
blivit påkörd vid en vägspärr.
Foto: Länsstyrelsen
Karbenning
Skadade
Skog och fastigheter
Brandområdets storlek vid olika tidpunkter
Snyten
• Cirka 1 000 personer evakuerades. De
flesta från Gammelby, Västervåla och
Ängelsberg.
• Cirka 6 000 personer (främst i Norberg) hotades av evakuering.
• Cirka 1 200 nötkreatur och 500 får
evakuerades.
Vattenbombare
• De franska och italienska planen har
varit uppe i luften 1 533 gånger och
dumpat 10 miljoner liter vatten.
• 14 helikoptrar bekämpade tillsammans
branden under 320 timmar.
29
Sista ordet till räddningsledaren
Sätt in stora resurser och samverka
Redan under helgen 2-3 augusti har Lars-Göran
Uddholm erbjudit sina tjänster. Med erfarenhet
från andra stora insatser, som Tyrestabranden
och Tsunamin, tänkte han att han kunde vara
till nytta. Så när frågan om att bli räddningsledare kommer den 4 augusti är svaret givet:
– Det är klart att jag kommer.
Bristen på resurser är en av de första iaktagelserna Lars-Göran Uddholm gör när han
klockan 06.30 på tisdagsmorgonen anländer till
Ramnäs. Han upplever att räddningsledningen
ligger långt efter, att det saknas beredskap för
olika scenarier och att det inte finns någon tydlig samordning ute i kommunerna.
– De var på rätt spår när det gäller bekämpningen av branden. Men för små resuser och
dålig samordning i kombination med de svåra
väderförhållandena innebar att de första dagarnas insatser inte hade avsedd effekt.
Medan Länsstyrelsen förbereder det formella beslutet att ta över den kommunala räddningstjänsten börjar Lars-Göran Uddholm skissa på
en struktur för arbetet.
Under de första dagarna byttes räddningsledaren ut många gånger. Själv vill han ta huvudansvaret hela tiden. Det är också ett krav han
ställer för att ta jobbet.
– Det är helt förkastligt att ha så många räddningsledare, säger han. Men vi jobbar ofta så
inom svensk räddningstjänst.
En förutsättning för att kunna fungera som
räddningsledare om insatsen blir långvarig är att
det finns andra personer i ledningen som arbetsuppgifter och ansvar kan delegeras till, framhåller Lars-Göran Uddholm.
Till Ramnäs tar han med sig medarbetare som han
är van att arbeta med och litar på. De får operativa uppgifter medan räddningsledaren själv
fokuserar på struktur och strategiska beslut.
– För mig är det viktigt att jobba med dem
jag är van vid. Det skapar trygghet.
Till staben knyts också en person med stor
erfarenhet av ledarskap och stabsarbete. Han ska
fungera som rådgivare – eller om man så vill
vara ”djävulens advokat”.
– Han skulle knuffa på oss om vi fastnade
och hjälpa oss upp om vi körde i diket, säger
Lars-Göran Uddholm. Det var bra att ha en
30
Foto: Kjell Gustavsson
Dra på ordentligt från början. Det är den viktigaste lärdomen av skogsbranden, anser räddningsledaren Lars-Göran Uddholm.
– Det finns ofta en rädsla att i efterhand få
stå med stora kostnader och då blir det gärna
lite trevande och försiktigt, säger han.
Vad säger vi? Räddningsledaren Lars-Göran Uddholm förbereder en av presskonferenserna tillsammans med press- och
informationsansvariga samt Polisen och Försvarsmakten. – Det är viktigt att vi har ett gemensamt budskap, säger han.
kompetens som inte behövde ta ansvar för sakfrågan utan kunde fokusera på ledningen.
Den nya räddningsledaren lägger också mycket
tid på mediakontakter. Han tycker att det är
viktigt att den som är högsta ansvarig för insatsen också uttalar sig i media. Därför deltar han
alltid i de dagliga presskonferenserna och är
också tillgänglig för intervjuer på andra tider.
– Genom att jag hade direktkontakt med
journalisterna fick jag en snabb återkoppling på
vad som rapporterades i media. Då kunde jag
rätta till sådant som kanske blev fel.
Det är dock inte bara media som Lars-Göran Uddholm kommunicerar med. Som en röd tråd
genom hans ledarskap löper just kommunikation. Regelbundet vid stabsorienteringar och
andra formella möten. Men minst lika ofta i alla
de informella kontakter med funktionsansvariga och andra medarbetare som sker hela tiden.
– Vi försökte ha en tydlig struktur för vad
som var det viktigaste budskapet vid varje tillfälle. Jag som räddningsledare uttryckte vad som
skulle göras och sen var det informationsfunktionens sak att hantera det.
I huvudsak är han nöjd med kommunikationen och säger att han mest fått ”positiv feedback”. Men han är medveten om att det också
finns berättigad kritik.
– En kommunikationsmiss var när branden
närmade sig Norberg. Vi ville få fram att människor skulle förbereda sig för att snabbt kunna
ge sig av. Det uppfattades dock av en del som att
det verkligen skulle bli en evakuering.
Lars-Göran Uddholm framhåller betydelsen
av att landshövdingen var aktiv genom att stötta
och avlasta räddningsledningen.
– Landshövdingen har en viktig roll som företrädare för länet. Det var bra att han tog hand
om en del mediakontakter och deltog i träffar
med skogsägare och andra drabbade. Det är
också viktigt för dem som arbetar på Länsstyrelsen att landshövdingen är närvarande.
Den 11 september avslutades den statliga räddningstjänsten och därmed upphörde även LarsGöran Uddholms uppdrag. Åtminstone formellt. Han har dock levt med branden hela hösten och kommer att göra det ytterligare en tid.
Bland annat som en efterfrågad föreläsare.
Hittills har han deltagit vid ett 30-tal evenemang. Men då pratar han inte i första hand om
brandsläckning, utan om hur man hanterar en
samhällskris.
– Den här gången var det en brand som orsakade en samhällskris. Nästa gång kan det vara
något annat, till exempel en kärnkraftsolycka.
Oavsett händelse är grundfrågorna de samma,
framhåller Lars-Göran Uddholm.
– Det handlar om samverkan, att jobba mot
samma mål och lösa uppgifter tillsammans.
Han är övertygad om att branden kommer
att påverka svensk räddningstjänst (”något annat
vore tragiskt”). Men han varnar för att i utvärderingarna leta efter syndabockar.
– Det handlar inte om enskilda personer, utan
om hela samhällssystemets förmåga att kunna
hantera en stor kris.
Ceremonin arrangerades av Länsstyrelsen
och inleddes med att Reine Ullén, som
brännskadades svårt under branden, berättade om sina upplevelser. Han bad
också alla att hålla en tyst minut för den
omkomne Robert Svensson.
Till ackompanjemang av pianomusik visades
bilder med inspelade berättelser som deltagarna själva bidragt med.
Det hölls också flera tacktal med många
varma ord. Åke Broman från MBR talade
å räddningschefernas vägnar och Åsa Eriksson, kommunalråd i Norberg, representerade de fyra drabbade kommunerna.
– När hela Norberg riskerade att slukas
av branden, kände jag mig faktiskt aldrig
ensam, sa hon.
Ingemar Skogö uttryckte en stolthet över
att ha fått uppleva den goda samverkan
han anser växte fram under insatsen. Han
berömde också de tre räddningschefernas
”modiga beslut” när de begärde att staten
skulle överta räddningsinsatsen.
Efter framträdandena från scenen fortsatte
kvällen med mat, mingel och livemusik i
ACC:s stora matsal. Runt borden samlades räddningstjänstpersonal, poliser, hemvärnssoldater, skogsägare, frivilliga och en
rad andra hjältar.
Mat och mingel. Det var många gemensamma minnen
från branden och mycket att prata om kring borden.
Foto: Kjell Gustavsson
Den 17 november samlades 800 personer
på Aros Congress Center i Västerås för att
tillsammans minnas branden och uppmärksamma den stora räddningsinsatsen.
– Mitt starkaste minne är att det fanns
så mycket engagemang och medmänsklighet när det som bäst behövdes, sa landshövding Ingemar Skogö i sitt tacktal.
Foto: Kjell Gustavsson
Tack alla hjältar!
Diplom och medalj. Kvällen avslutades med att alla
deltagare fick ta emot ett symboliskt tack för sin insats.
Foto: Kjell Gustavsson
Tack för insats och regn. Räddningsledare Lars-Göran Uddholm tackar alla som på många olika sätt bidrog till räddningsinsatsen. Bilden på filmduken är tagen när det första
ordentliga regnet föll över brandområdet. På scenen finns också fr v landshövding Ingemar Skogö samt räddningscheferna Göran Cederholm, Åke Broman och Mats Jansson.
31
Foto: Länsstyrelsen (mitten och till höger)
Foto: Alexandra Sannemalm
Under den sista dagen i juli 2014 utbröt i Västmanland det som
skulle bli den största skogsbranden i Sverige under modern
tid. Branden blev en riksangelägenhet och Länsstyrelsen i
Västmanlands län tog efter några dagar över samordning och
ledning av räddningsinsatsen.
Dygnet runt kämpade hundratals brandmän, hemvärnssoldater och frivilliga med att få bukt med elden som vid det
mest kritiska skedet spred sig två kilometer i timmen. Till sin
hjälp hade markpersonalen ett 20-tal helikoptrar och flygplan.
Först efter knappt två veckor bedömde räddningsledaren att
branden var under kontroll. Då hade ett område stort som
nästan 30 000 fotbollsplaner brunnit, runt 1 000 personer
och 1 700 tamboskap evakuerats och ett antal fastigheter förstörts. En människa fick sätta livet till och en annan blev allvarligt brännskadad. Hundratals miljoner kronor skog har gått
upp i rök och totalkostnaden för räddningsinsats och skador
uppskattas till minst en miljard kronor.
Den stora skogsbranden har väckt mycket stor uppmärksamhet i omvärlden och var under en period förstanyhet i alla
stora medier. I genomsnitt bevakades branden som mest av
30-40 journalister per dag, vilket genererade nästan 10 000
artiklar, radio- och TV-inslag.
För att ta hand om konsekvenserna av branden har Länsstyrelsen
under hösten 2014 haft en särskild krishanteringsorganisation.
Uppgiften har varit att samordna efterarbetet för att stödja de
drabbade och underlätta en normalisering av tillvaron. Arbetet
har inneburit täta kontakter med markägare, kommuner och
andra berörda aktörer.
www.lansstyrelsen.se/vastmanland