21 maj - Vingåkers kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Pensionärsrådet
2015-05-21
Sida
13 (21)
Plats och tid
Kommunhuset, Vingåker, torsdagen den 21 maj 2015, klockan 10.00-11.30
Beslutande
Robert Skoglund, ordf. socialnämnden
Bo Sävhammar, socialnämnden
Jan Bergström, KS
Lars-Ove Winberg, KS
Sven-Arne Pettersson, socialnämnden
Caisa Palm, SPF Baggetorp
Gunilla Sandin, SPF Baggetorp
Anna-Clara Persson, SPF Vingåker
Lars-Gunnar Karlsson, KS
Ann-Marie Ridell, PRO Vingåker
Christina Ahlmark, PRO Vingåker
Maija-Lisa Alm, PRO Högsjö
Verita Rosendahl, PRO Högsjö
Maud Pettersson, SPF Vingåker
Britt-Marie Lundin, SKPF avd 63
Övriga deltagande
Linda Sköldebring, folkhälsosamordnare, §§ 12
Lena Brännlund, sekreterare
Utses att justera
Maud Petterson
Sekreterare
...................................................................................
Lena Brännlund
Ordförande
........................................................................................................................................
Robert Skoglund
Justerande
........................................................................................................................................
Maud Pettersson
Justerandes sign
Paragrafer
Utdragsbestyrkande
12-16
Sammanträdesprotokoll
Pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-21
14
§ 12
Revidering av handlingsplan för äldres kost
Folkhälsosamordnare Linda Sköldebring informerar om revidering av
handlingsplan för äldres kost.
Kommunen har ett Hälso- och trygghetsråd, (HoT), som varje år prioriterar max
4 områden som kommunen ska fokusera extra mycket på. Ett av dessa områden
är äldres kostvanor. Arbetsgruppen har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan
på aktiviteter som kan främja kostvanorna hos seniorer i tredje åldern (tiden efter
yrkeslivet och innan eventuella vårdbehov). Detta mot bakgrund att många äldre
som kommer till kommunens särskilda boende är undernärda.
Man har utgått från 8 aktiveteter som man arbetat med:
-Uppsökande verksamhet.
-Ta fram information om kommunens befintliga tjänster inom kost och seniorer.
-Intervjustudie med seniorer om kommunens kosttjänster.
-Samordna en artikelserie kring seniorers kostvanor.
-Anordna återkommande soppluncher hos pensionärsorganisationer.
-Utveckla hemtjänstens verksamhet för att främja seniorers kostvanor.
-Utveckla kommunens mattjänst – matlådan.
-Samarbeta kring informationsutbudet kring äldres hälsa.
De sociala aspekterna kan påverka, t.ex. trevlig dukning av matbordet gör det
roligare att äta.
Det är också viktigt att äta upp hela portionen vid ett tillfälle eftersom
näringsinnehållet är framräknat för en portion.
Vad har pensionärsrådet för synpunkter?
Några tycker att variationen på utbudet borde varieras mer.
Det har också diskuterats om tillgången till grönsaker till måltiderna.
När det gäller matlådan, som skickas hem till brukaren, får man själv tillföra färska
grönsaker. Kokta finns med.
Linda Sköldebring tar med frågan till Linda Hellström, om det finns möjlighet att
prova en matlåda.
Jan Bergström vill framhålla att den matlåda som han får från kommunen,
innehåller mycket kokta grönsaker. Han säger att maten är väldigt god och
varierad.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-21
15
Verita Rosendahl undrar, att eftersom det är viktigt att äta upp all mat för
näringens skull, kan man då få mindre portioner? Man kan få en mer näringstät
portion, om det är problem med att få i sig en hel matlåda. Stora portioner
inbjuder till att dela upp maten till 2 portioner.
Det är en svår uppgift att få de gamla att äta, om de inte är hungriga. Man måste
lyfta fram smak och kryddning.
Tiden mellan sista kvällsmålet och första morgonmålet är ca 11 till 13 timmar
Man har focus på att försöka dra ner tiden. Men alla vill inte ha nattmacka och
man kan inte tvinga människor att äta. På fler och fler ställen erbjuds också varm
choklad till natten.
Det är viktigt att vi har en flexibilitet efter varje människas behov.
Linda Sköldberg delar ut broschyren ”Måltidstjänster Vingåkers kommun”.
Hon ska även skicka ut den till organisationerna. Bör stå om den i ”Vingåker för
dig” också.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-21
16
§ 13
Information om trygghetslarm
Det har i radio och TV talats mycket om de problem som uppstår idag när
trygghetslarmen är kopplade till mobila system och inte till fast telefoni.



Har några problem uppstått i Vingåker?
Hur många i Vingåker har endast mobiltelefon och trygghetslarm kopplat?
Hur är mobiltäckningen i ytterområdena i Vingåker och vad händer då om
täckningen är svag och man har trygghetstelefon?
Vingåker var den 4:e kommunen i landet som helt gick över till digitala
trygghetslarm. Alla kommuner måste göra det då de gamla larmen inte fungerar
när Telia gräver upp kopparledningarna. Vingåker utnyttjade en nationell
upphandling som SKL gjort. Finns 2 leverantörer. Vår leverantör har numera
uteslutits från upphandlingen.
Vi hade inledningsvis ganska stora problem. Alla larm är utbytta två gånger. Idag
fungerar det bra. Säkerheten idag är bättre än på de gamla larmen. Bland annat
görs det funktionskontroll automatiskt på alla larm dagligen. Vi har fått sätta in
extra personal dels för att installera och byta larm dels för extra tillsynes. Vi har
haft bra dialog med leverantören. De har löst problemen och vi har fått viss
kompensation.
Täckningen kan vara ett problem inte bara i ytterområdena. Det har dock gått att
lösa för alla. Dels genom att vi testar de olika telefonerna på olika platser, dels
genom tekniska lösningar som signalförstärkare.
På sikt möjliggör den nya tekniken nya tjänster som t.ex. mobila larm.
Det kan vara problem för gamla att knappa på små telefoner. Men det
finns idag telefoner som är anpassade för äldre. Och numera finns det även
röststyrda telefoner.
Om man har trygghetslarm och vill vistas t.ex. i sin sommarstuga som ligger i en
annan kommun, så är det möjligt, eftersom det är vistelsekommunen som står för
trygghetslarmet.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
Pensionärsrådet
2015-05-21
17
§ 14
Dnr 55/2015 003
Förslag till förändring av riktlinjer för föreningsbidrag
Beskrivning av ärendet
Socialnämndens föreningsbidrag riktas till föreningar/organisationer med
värderingar och verksamhet enligt socialtjänstens målsättning och inriktning
varvid särskild uppmärksamhet riktas till föreningar eller organisationer som
bedriver verksamhet för utsatta och svaga grupper.
Socialnämnden har översänt förslag till förändring av riktlinjer för föreningsbidrag
till kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet på remiss.
Förändringen som är gjord är att ”helt grundbelopp utgår till föreningar med säte i
kommunen. Halvt grundbelopp utgår till föreningar med säte i annan kommun
men med dokumenterad verksamhet i Vingåkers kommun.”
Och att ”för verksamheter som till stor del riktar sig till de boende på Sävstagården eller Ekgården/Humlegården och som planeras i samverkan med
kommunen tas ingen hyra ut”
_____
Pensionärsrådet tycker att förändringarna av riktlinjerna för Föreningsbidrag är
bra.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-21
18
§ 15
Rapporter och skrivelser
Det har kommit en skrivelse från SeniornetKungsholmen som har startat en
öppen Facebookgrup (Internet på Äldreboenden).
De vill veta hur tillgången till bredband och internet är på äldreboenden runt om i
landet och påskynda utbyggnaden av bredband på äldreboenden.
De vill också veta om det finns behov av datorhjälp på äldreboenden och om det
är viktigt att hemstjänsten också ska omfatta datorhjälp
Det finns trådlöst internet på boendet. Så de boende kan Skypa och osv.
Men det finns inte servplattor. När behoven kommer får man ta ställning till det.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-21
19
§ 16
Övriga frågor
Avfasning av trottoar i Baggetorp
Det går inte att komma upp med rullstol på trottoaren, utan man får åka runt. Det
borde vara enkelt att fasa av trottoarkanten.
Bo Sävhammar säger att frågan var uppe på Handikapprådet tidigare i veckan och
där säger Jörgen Svensson att han beklagar att det inte åtgärdats. De har fått så
många andra uppdrag och de måste prioritera kostnaderna. Beklagar detta mycket
tydligt. Finns med men när det genomförs kan han inte säga.
Borde ligga på trygghetsrådet att se över tillgängligheten inte bara i centralorten
utan även i kransorterna.
Bo Sävhammar säger att de från pensionärs- och handikapprådet ska trycka på om
detta i Baggetorp.
Expedieras till Jörgen Svensson.
Korttidsboendet.
Följande frågor kom upp:
Hur många boende det ska det vara på korttidsboendet med den personalstyrka
som finns?
Hur är sammansättningen dementa och icke dementa?
Dubbelboende. En person kan ej se på TV för då är den andra trött och vill sova.
Vid växelvård borde man få samma rum varje gång.
Det är de som är friska och deras anhöriga som drabbas. Det är inte roligt att
lämna någon där som inte trivs. Anhöriga får väldigt dåligt samvete för detta.
Personalen tycker att de anhöriga ska klaga för de tycker inte att det är någon idé
att de gör det.
Vi kan alla drabbas så att vi hamnar i den här situationen och vill då ha lite
värdighet kvar i livet.
Dörröppnaren på korttidsboendet uppe fungerar inte. Borde vara en där nere
också. Kontakta Vingåkershem om detta.
Bor man där en vecka bör man få duscha, men det finns inte tid till det.
Detta är verkligheten
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-21
20
Ordföranden vet att det är trångt på korttidsboendet. Socialnämnden vet också
om problemet med att blanda dementa och inte dementa. Men man har inte trott
att det var så besvärligt. Socialnämnden har noga uppsikt på problemet och får
månadsrapporter hela tiden. Socialnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att
öppna en ny avdelning för korttidsboende när det behövs.
När vi får sådana här berättelser läggs det in i övervägandet att det inte går att ha
det så. I bedömningen bör också vägas in att öppnar vi upp ett antal plastser
kostar det ganska mycket pengar. Det är inte huvudsyftet men bör finnas med i
bedömningen. Detta bör tas upp på nästa utskott. Ordföranden uppmanar också
föreningarna att använda klagomålsblanketten vid problem. Det är den inputen
som politikerna får.
Maud Pettersson undrar vad man har för sammansättning på personal? En
cancersjuk person varit där efter en sjukhusvistelse. När hon skulle åka hem, hade
hon inte fått träffa någon sjuksköterska. Hon begärde det, och då fick hon prata
med en sjuksköterska och vistelsetiden ändrades till 14 dagar. En vårdplan ska
alltid göras.
Häckar
Ann-Marie Ridell påminner om häckar som är för stora och skymmer sikten.
Snart händer en olycka. Ordföranden säger att om det är privata häckar hjälper det
inte vad kommunen säger. Men kommunen ska påtala det och prata med Jörgen
Svensson.
Dynor
Det finns en kartong med dynor kvar som det står PRO Vingåker på.
För övrigt blev dynorna väldigt uppskattade.
Tillgänglighetsvandring.
Ordföranden informerar om tillgänglighetsvandring på Köpmangatan som
Handikapprådet har gjort. Resultatet var ganska nedslående. Det var både
synskadade och rullstolsburna med. Det var trappor, fanns inte ramper, inga
ledstänger, tunga dörrar mm. Man får nya perspektiv när man gör en sådan här
vandring. Normalt tänker man inte på det, men i det här perspektivet var det
annorlunda.
De här problemen måste på något sätt synas i budgeten framöver.
Det är enorma kostnader. Fastighetsägare, butiker och kommunen måste åtgärda
detta gemensamt så att samhället blir tillgängligt för alla. Man ämnar göra flera
vandringar och inte bara i centralorten.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-21
21
Ibland kan man undra vilken tyngd rådet har. Robert och Bo bör sätta sig ned och
formulera vilken uppgift råden har, eftersom rådens roll är annorlunda än tidigare.
De bör vara remissinstans. Ordföranden undrar om råden är remissinstans när
kommunen gör förändringar, som t.ex Tennisparken.
Det är bra att få sakkunskap från råden.
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande