EKONOMI FÖR POLITIKER

Inbjudan till
EKONOMI FÖR POLITIKER
Ta chansen att fördjupa dig i vad som styr den kommunala ekonomin.
TID
Tisdag 26 januari 2016
kl 9.00-16.00
PLATS
Clartion Collection Hotel
Drott, Järnvägsgatan 1,
Karlstad
OBS!
SISTA ANMÄLNINGSDAG
21 december 2015
KURSNUMMER
15-11-43
MÅLGRUPP
För dig som är politiker och vill fördjupa din kunskap om kommunernas
och landstingens ekonomistyrning, redovisning och uppföljning.
BAKGRUND
I takt med ett kärvare ekonomiskt läge har det skett en ökad fokusering
på den kommunala ekonomin. Parallellt med detta har det också
genomförts en decentralisering av det ekonomiska ansvaret. Detta
innebär att politiker på olika nivåer i kommuner och landsting får lägga
en allt större del av sin tid på att hantera ekonomiska frågeställningar.
Det räcker inte med att bara kunna verksamheten, utan som politiker
förutsätts du även kunna förstå relativt avancerade ekonomiska problem
i kommunen. Kraven har blivit allt större!
Därför känns det angeläget att ge dig som är politiker en möjlighet att
förbättra och uppdatera dina kunskaper om den kommunala ekonomin.
Vi har utarbetat en ekonomiutbildning som går djupare än många av de
mer traditionella övergripande ekonomiutbildningarna som ges till
politiker i kommuner.
Ta därför chansen att fördjupa dig i vad som styr den kommunala
ekonomin. Vi blandar grundläggande ekonomiska tillämpningar med
mer praktiskt tillämpliga resonemang.
MEDVERKANDE
Kursen leds av Hans Petersson. Han är väl förtrogen med den
kommunala verksamheten, efter att ha arbetat i 27 års tid på
ekonomiavdelningar i fem olika kommuner. Numera verkar han på
Kommunekonomernas förening (KEF), Kommunforskning i Västsverige
och Förvaltningshögskolan på Göteborgs universitet. Han har en lång
erfarenhet av utbildning och forskning inom området och har skrivit ett
antal böcker och rapporter kring kommunal ekonomi.
PUL
Du har i och med din anmälan
godkänt att Region Värmland noterar
dig i sitt kursadministrativa program,
enligt Personuppgiftslagen.
Varmt välkomna!
Region Värmlands
Kurs & Konferens
Region Värmland arbetar för ett skönare liv i Värmland. Målet är tillväxt och hållbar utveckling
ETT URVAL AV PROGRAMPUNKTER
1. Den kommunala sektorns finansiering och verksamhet
• Vad skiljer en kommun från ett företag? Vad är kommunal särart?
• Skatteutjämningssystemet – kommunens bas
2. Ekonomistyrning
• Vilka olika modeller används för att styra kommunens ekonomi. Hur ser det ut i praktiken?
• Den kommunala resursfördelningsprocessen – mer än bara siffror!
• Målstyrning - hur ser praktiken och vad kan vi lära av det för att kunna formulera ännu bättre mätbara och
styrande mål.
3. Redovisningens grunder
• Varför redovisning och vilken nytta har vi av den?
• Vad styr den kommunala redovisningen?
• Hur tolkas en resultat- och balansräkning? Vad bör man tänka på då man läser det?
• Investeringar – vad är egentligen det? Hur påverkar de den ekonomin?
4. Finansiell bedömning
• Hur analyserar och tolkar man en kommuns eller ett landstings ekonomiska utveckling och ställning?
• Vad är och innebär god ekonomisk hushållning och balanskravet?
5. Analys och uppföljning
• Hur arbetar vi med uppföljning i kommunerna? Vad skall man tänka på när man följer upp en verksamhet?
YTTERLIGARE INFORMATION
AVGIFT
Kursavgiften är 2400 kr per person och i avgiften inkluderas för/eftermiddags fika och lunch. Kostnaden
faktureras i efterhand och mervärdesskatt tillkommer.
ANMÄLAN
Gör din anmälan här. Du kan också göra din anmälan via Region Värmlands hemsida,
www.regionvarmland.se under Kurser och konferenser.
AVANMÄLAN
Om avanmälan inte inkommer till Region Värmland före och ersättare ej deltar debiteras hela avgiften.
INFORMATION
Sofia Nibblén Berndtsson, tfn 054-701 10 04
[email protected]
Region Värmland arbetar för ett skönare liv i Värmland. Målet är tillväxt och hållbar utveckling