Avgiftshandboken

Sunne kommun
Avgifter inom
Vård och omsorg
Information från
Socialförvaltningen i
Sunne kommun
(SoL och HSL)
2015
Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende,
särskilt boende.
1. Lagrum
2. Så beräknas avgifterna/avgiftsutrymme
3. Inkomster, ränteinkomst av kapital, bostadstillägg
(BTP) bostadstillägg till pensionär
4. Hyra/boendekostnad, hyresjämkning i särskilt
boende
5. Förbehållsbelopp
6. Förbehållsbelopp
7. Avgifter
Korttidsboende (sviktplats/växelvård)
Matdistribution
Trygghetstelefon
8. Avgifter
Kommunal hemsjukvård
Dagvård
9. Allmänna bestämmelser
10. Kontakta avgiftshandläggare
Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen (prop.
2000/01:149).
Riksdagsbeslutet reglerar vad kommunerna får ta ut i avgift
för vård, omsorg och socialt stöd enligt Socialtjänstlagen
(SoL) kap. 8 §§ 4-9 och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
26 §.
Utgångspunkten för avgiftssystemet är att de samlade
avgifterna för boende, social omsorg, social service,
omvårdnad och hemsjukvård inte får uppgå till så stort
belopp att den enskilde inte får behålla tillräckliga medel för
sina personliga behov (förbehållsbelopp).
Lagen trädde ikraft 2002-07-01.
För att kunna fatta beslut om vårdavgift måste kommunen
räkna ut avgiftsutrymmet.
Avgiftsutrymmet = inkomster – kostnaderna
Så här räknas avgiftsutrymmet fram:
Inkomster:
+ Pensioner
+ Inkomst av kapital
+ Bostadstillägg (BTP)/bostadsbidrag
+ Övriga inkomster
- Skatt
Kostnader
- Hyra
- Förbehållsbelopp
- Individuellt belopp (t.ex fördyrande kost)
Avgiftsutrymme = inkomster - kostnaderna
För att räkna ut avgiftsutrymmet fastställs avgiften enligt
ovanstående formel.
Inkomster
Med inkomst menas den inkomst som Du beräknas få
under innevarande kalenderår, med undantag för
beräkning av inkomstslaget kapital.
Överskott av kapital/ränteinkomst = enligt kontrolluppgift
per den 31 december föregående år eller enligt
självdeklaration.
I övrigt beräknas inkomst enligt skattelagstiftningen.
När det gäller makar/registrerade partners räknas
inkomsterna som gemensamma och fördelas med hälften vid
bestämmandet av avgiftsunderlaget även om bara den ena
har insatser från vård och omsorg.
Föräldrars inkomst räknas när hemtjänstinsatserna avser
barn.
Bostadstillägg (BTP)/bostadsbidrag
BTP/bostadstillägg/bostadsbidrag räknas som inkomst från
den dag (aktuellt år) Du varit berättigad till
BTP(bostadstillägg/bostadsbidrag) från
Pensionsmyndigheten. Om Du inte har sökt
BTP(bostadstillägg/bostadsbidrag), ska Du snarast göra
detta.
Hyra/boendekostnad
Hyrd bostad
Faktisk hyreskostnad exkl. hushållsel.
Bostadsrätt/Egen fastighet (då kunden inte har BTP
bostadstillägg)
Kommunen använder samma regler som
Pensionsmyndigheten använder när de beräknar BTP för
fastställande av hyreskostnaden.
Hemförsäkring och hushållsel ingår inte i hyran utan tas
hänsyn i förbehållsbeloppet.
Hyresjämkning vid särskilt boende
För dubbla hyror i samband med flyttning från ordinärt
boende till särskilt boende så kan reducering av hyra i särskilt
boende ske under högst 3 månader.
Jämkningsbestämmelserna avseende dubbelt boende för
kund med fastighet/bostadsrätt ska jämställas med
bestämmelserna för kund med hyresrätt och tidsbegränsas
till 3 månader för att ge kund möjlighet till avveckling av
tidigare boende.
Jämkning beviljas inte om kundens inkomst är så stor att
båda boendekostnaderna kan betalas och förbehållsbeloppet
ändå tillförsäkras.
Jämkning beviljas inte om kundens besparingar överstiger
1,5 basbelopp.
KUND SOM ÖNSKAR JÄMKNING SKA LÄMNA IN EN
ANSÖKAN TILLSAMMANS MED UNDERLAG AVSEENDE
DET DUBBLA BOENDET.
Förbehållsbelopp
Med förbehållsbelopp avses det belopp som du har rätt att
behålla av egna medel innan avgift får tas ut för hemtjänst,
kommunal hälso- och sjukvård, och trygghetstelefon.
Kommunen kan under vissa förutsättningar fastställa
förbehållsbeloppet till en högre nivå än den angivna lägsta
nivån. Det ska vara kostnader regelbundet återkommande
under större delen av ett år och till ett icke oväsentligt belopp.
Några exempel på när förbehållsbeloppet kan höjas är om
man har fördyrande kost, kostnader för god man/förvaltare,
fritidsaktiviteter för yngre funktionshindrade.
Förbehållsbeloppet för yngre hemtjänstmottagare, 60 år och
yngre skall efter individuell prövning kunna höjas med
10% av basbeloppet.
Följande förbehållsbelopp gäller för 2015:
Ensamstående/eget boende
5 023 kronor
Makar/sambo/eget boende
4 245 kronor
(Båda makarnas inkomster läggs samman och fördelas med
hälften, även om bara den ena har insatser från vård och
omsorg).
Förbehållsbelopp särskilt boende
Ensamstående/särskilt boende
6 082 kronor
Makar/särskilt boende
5 305 kronor
Bor du på särskilt boende kommer kommunen att automatiskt
höja förbehållsbeloppet för fördyrande kost.
Har du matdistribution kan förbehållsbeloppet höjas på grund
av fördyrade matkostnader om matdistributionen är
regelbunden och dagligen.
I några undantagsfall får kommunen bestämma
förbehållsbeloppet till en lägre nivå än vad som framgår av
lagen. Detta sker om du inte har en kostnad som
förbehållsbeloppet ska täcka, därför att den kostnad
antingen:
. ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende
ex hushållsel, möbler, förbrukningsvaror.
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp plus den
faktiska bostadskostnaden.
Minimibeloppet ska täcka utgifter för:











Livsmedel
Kläder, skor
Fritid, resor
Hygien
Förbrukningsvaror
Öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel
Möbler, husgeråd
Dagstidning, TV, telefon
Hushållsel
Hemförsäkring
Tandvård
Förbehållsbeloppet ändras varje år med
utgångspunkt från basbeloppet. 2015=44 500
Avgifter
Summan av avgifterna får inte överstiga 1 780 kronor/månad
(2015 års prisnivå).
Kommunens självkostnadspris är 392 kronor/timme. (2015)
Avgiften för hemtjänstinsatserna får inte överstiga kommunens
självkostnad.
Korttidsboende
För vistelse på svikt- eller växelvård sker ingen reducering av
fastställd månadsavgift. Vårdavgift i eget boende =
månadsavgift svikt- eller växelvård.
Till Dig som inte har några insatser från vård och omsorg tas
ekonomiska uppgifter in för beräkning av förbehållsbelopp och
avgiftsutrymme och ev vårdavgift, max 1 780 kronor/månad
eller 59:33 kronor/dag. (2015).
Avgift för kost tillkommer och räknas inte under
högkostnadsskyddet = 116 kronor/dag. (2015).
Matdistribution
Priset på kost genom matdistribution i eget boende är
50 kronor per portion, för kyld mat. (15-01-01). För boende i
ordinärt boende på Allégården, Uddebo och Kålsgården, varm
mat, är priset per portion 70 kronor.(15-01-01)
Vid matdistribution kan förbehållsbeloppet höjas p g a fördyrade
matkostnader om matdistributionen är regelbunden och
dagligen.
Trygghetstelefon
Avgiften för trygghetstelefon i eget boende är fastställd till
maxavgift 380 kronor/månad. (2015).
Avgifter
Kommunal hemsjukvård
Beslut i KF, kommunfullmäktige 2011-11-28, § 150.
Medicinska insatser från kommunens
hemsjukvård/kommunrehabilitering i eget boende (om man
endast har dessa insatser) är avgiftsbelagda enligt maxtaxa.
Maxavgiften är 1 780 kronor/månad. (2015).
Du som har hemtjänst betalar ingen hemsjukvårdsavgift.
Dagvård
Till Dig som inte har andra insatser än
dagvård/dagrehab/demensdagvård fastställes en kostavgift
på 99 kronor/tillfälle. (Hagen, Solgården) (2015).
Allmänna bestämmelser

Du är skyldig att lämna de uppgifter som kommunen
behöver för att kunna beräkna vilken avgift som ska
debiteras, samt för att kunna säkerställa att Du är
förbehållen medel enligt förbehållsbeloppet.

Om uppgifter inte lämnas efter förfrågan, kommer
högsta avgift att debiteras.

Kontroll av inlämnade inkomstuppgifter kan komma
att ske i efterhand.

Avgiften ska ändras om något förhållande som
påverkar avgiftens storlek har ändrats t.ex. ändrade
inkomstförhållande, ändrat civilstånd, ändring av
prisbasbeloppet m.m.

Inkomstförfrågan för beräkning av ny vårdavgift
utskickas under april månad årligen och ny avgift
gäller från och med 1 maj årligen.

Möjlighet att få bostadstillägg/bostadsbidrag skall
utnyttjas och prövas genom ansökan hos
Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan.

Den enskilde svarar för att ge ett korrekt underlag för
avgiftsberäkning. Bifogad inkomstförfrågan skall
skickas in snarast.
Överklagande
Beslut i frågor som rör avgiftens storlek kan överklagas
genom förvaltningsbesvär till:
Sunne kommun
28.Vård och omsorg
686 80 Sunne
Har du frågor eller funderingar
ta gärna kontakt med
Avgiftshandläggare
Gunilla Lundell Larsson/Eget boende,
hemsjukvård, korttidsboende
[email protected]
Tina Johansson/Särskilt boende
[email protected]
Direktnummer: 0565-162 75/Gunilla
0565-163 14/Tina
Växel:
Fax:
0565-160 00
0565-162 74
Vi finns på Storgatan 45.