Fördelningsmodell för statens medelstilldelning till

1 (10)
Datum
2015-01-22
Avdelningen för sjukförsäkring
Område Partnersamverkan och Försäkringsmedicin
Fördelningsmodell för statens medelstilldelning
till samordningsförbunden
Förslag till modell
Parametrar

För att ett förbund ska kunna bedriva en verksamhet ges som bas en
grundtilldelning om 400 tkr. Storleken på grundtilldelningen ses över
inför medelstilldelning för 2017.

Utöver grundtilldelningen bygger modellen på fördelningsnycklarna
75 procent försörjningsmått och 25 procent invånarantal (16-64 år)
i förbundens geografiska områden. Dessa parametrar syftar till att fånga
upp behov av såväl rehabiliterande som förebyggande
samverkansinsatser i ett område.

Beräkningsmodell/trappa för rekommendation om rimlig storlek på
eget kapital (Nationella rådets rekommendation 2013-10-02).
Överskridande av rimlig storlek på eget kapital påverkar och begränsar
medelstilldelning kommande år.
Tid för ikraftträdande

Den nya fördelningsmodellen ska börja gälla från år 2016 och ska
tillämpas i samband med medeltilldelning inför år 2016 (hösten 2015).
Se även nedan om hantering av eget kapital.
i FK90010_006_G
Övergång till ny fördelningsmodell

Många förbund kommer att få en minskad medelstilldelning. I modellen
finns därför en spärr så att ett förbund får maximalt 10 procent
minskning från ett år till nästa för 2016 och 2017. Inför
medelstilldelningen för 2018 görs en ny bedömning av 10-procentspärren utifrån de ekonomiska förutsättningar som råder då. Förbund
vars egna kapital överstiger rimlig nivå enligt beräkningsmodellen/
trappan omfattas inte av 10-procentspärren. Se vidare rubrik Hantering
av eget kapital.

Alla förbund som har möjlighet enligt modellen att få en högre
tilldelning än idag kommer sannolikt inte att kunna eller vilja ta emot
den möjliga tilldelningen, på kort eller lång sikt. Det innebär att medel
frigörs och kan användas för att mildra effekterna av annars nödvändiga
minskningar.
2 (10)
Datum
2015-01-22
Avdelningen för sjukförsäkring
Område Partnersamverkan och Försäkringsmedicin
Hantering av eget kapital
Nationella rådet har under 2013 tagit fram en rekommendation om rimlig storlek
på eget kapital enligt en beräkningsmodell som fått namnet trappan. Enligt denna
beräkningsmodell kan förbunden totalt ha ett överskott på cirka 100 miljoner
kronor. Detta ska jämföras med de cirka 238 miljoner kronor som förbunden har i
eget kapital vid ingången till 2014.

För de förbund som berörs tas det egna kapitalet, som överstiger
beräkningen enligt trappmodellen, i anspråk under en tvåårsperiod med
start år 2015. Det innebär att stort eget kapital har beaktats vid
medelstilldelningen som avser år 2015 (hösten 2014) och kommer att
beaktas och vid behov reducera medelstilldelningen som avser 2016
(hösten 2015).
Bakgrund
Den statliga medelstilldelningen för finansiell samordning genom
samordningsförbund är beräknad till 280 miljoner kronor för 2015.
Budgetpropositionen för 2015 saknar uppgift om tilldelning på längre sikt.
Försäkringskassan har kontakt med Socialdepartementet för att undersöka vilka
tankar som finns för tid därefter. Budgetpropositionen för 2014 angav 280 mkr
årligen till och med 2017.
I dagsläget bygger medelstilldelningen till samordningsförbunden mer på historisk
utveckling än transparent modell. Förbundens nuvarande medelstilldelning är en
konsekvens av utvecklingen hittills inom Finsam. Faktorer som inverkat på
medelstilldelningen är hur länge förbund har funnits, de ambitioner som initierats
och effektuerats i förbundens verksamhet och även till en del betalningsförmåga
hos kommun/kommuner och landsting som ingår.
Vid utgången av 2014 finns 85 samordningsförbund som omfattar 240 av landets
290 kommuner. Gävleborgs län med 10 kommuner startade förbund i mitten av
december 2014. Stockholms stad har planer för start 2016 och diskussioner om att
starta förbund pågår i flera norrortskommuner i Stockholms län samt på flera håll i
Skåne. Sammantaget innebär det att statens medelstilldelning inom ett par år ska
räcka till betydligt fler.
På uppdrag av Nationella rådet har Nationella rådets arbetsgrupp tagit fram ett
förslag på modell för medelstilldelning. Under framtagandet har arbetsgruppen
fört diskussioner med NNS (Nationella nätverket för samordningsförbund) och
med enskilda förbund som inte ingår i NNS. Efter att parterna i Nationella rådet
som helhet ställt sig bakom förslaget har detta varit ute på remiss till samtliga
samordningsförbund och NNS. Remisstiden löpte till och med den 18 september
och 55 av förbunden samt NNS har lämnat synpunkter.
Syfte med ny modell för medelsfördelning
Syftet med den nya modellen är att få en transparent, långsiktig modell för
medelstilldelning till samordningsförbunden. Modellen ska ge förbunden
möjlighet att få medelstilldelning efter samma parametrar. Den ska utgå från
3 (10)
Datum
2015-01-22
Avdelningen för sjukförsäkring
Område Partnersamverkan och Försäkringsmedicin
medborgarnas behov inom respektive förbunds geografiska område och verka
för att tilldelade medel omsätts i verksamhet. En grundtilldelning för
administration ska ge förutsättningarna för alla förbund att, oavsett storlek,
bedriva och utveckla verksamhet.
Synpunkter som har inkommit under beredningen, konsekvensbeskrivning och arbetsgruppens förslag - i fråga om övergång till
ny modell även specifik kommentar från Försäkringskassan
Sammanfattning
Av de 56 svaren som har inkommit från samordningsförbunden och NNS
uttrycker de flesta att de i grunden är positiva till att på sikt införa en
transparent modell för medelstilldelning. Sammanlagt 58 procent är positiva
eller delvis positiva till förslaget (30 positiva, 3 delvis positiva). De
invändningar som uttalats handlar främst om de negativa konsekvenserna för
förbund som förlorar genom den nya modellen. Många (31 svar) framför att
Försäkringskassan måste äska mer medel från staten för att kompensera de
förbund som förlorar på förslaget som ”överför” medel till förbund med låg
tilldelning. I några remissvar, framför allt i svaret från NNS, uttrycks farhågor
för att små förbund med låg tilldelning kommer att tvingas lägga ner sin
verksamhet om modellen genomförs. Många lyfter också att behovet av ökad
tilldelning accentueras när fler kommuner tillkommer.
Flera förbund och NNS har synpunkter på försörjningsmåttet som man inte
anser är tillräckligt kvalitetssäkert och förordar måttet helårsekvivalenter som
alternativ. Några förbund och NNS anser att sjukersättningen, som är en av
komponenterna i försörjningsmåttet, får för stor tyngd samt att modellen inte
tar hänsyn till unga som varken arbetar eller studerar. Andra synpunkter som
förs fram är att det ska vara möjligt med tilläggsäskanden för särskilda
satsningar, att rapporteringen i SUS ska beaktas och att modellen kan hämma
lokala och regionala ägarsamråd. Några förbund lyfter att ägardialogerna sätts
ur spel när statens medelstilldelning görs efter en på förhand given modell.
Även förbundens möjlighet att vara projektägare eller medverka i ESF-projekt
omnämns i skenet av farhågor för vad minskad medelstilldelning kan innebära.
Det är en stor spännvidd i synpunkterna, från enbart positiv syn på förslaget till
att väsentliga delar saknas och behöver klaras ut innan beslut tas.
Nedan redovisas kommentarer som inkommit under beredningen och
arbetsgruppens synpunkter/förtydliganden i direkt anslutning till rubrikerna i
förslaget.
4 (10)
Datum
2015-01-22
Avdelningen för sjukförsäkring
Område Partnersamverkan och Försäkringsmedicin
Grundtilldelning
Förslaget
För att ett förbund ska kunna bedriva en verksamhet ges som bas en
grundtilldelning.
Synpunkter
Det finns ett starkt stöd för en grundtilldelning men många saknade ett förslag
om belopp under beredningen. Olika förslag som inkommit på storlek är 600
tkr, 1,2 mkr och 5 mkr som avser medel från parterna totalt. Grundtilldelningen
ska utgöra en bas för tjänstemannens lönekostnader, den politiska
organisationen, lokal, telefoni, dator samt övriga omkostnader som revision
och ekonomiadministration.
Konsekvensbeskrivning och arbetsgruppens förslag
Arbetsgruppen anser att det är viktigt att säkra att förbunden kan bedriva
verksamhet på ett kvalitativt bra sätt. I relation till den totala
medelstilldelningen per år (för närvarande 560 mkr) bedömer arbetsgruppen att
en rimlig nivå kan vara 800 tkr per förbund totalt. Det innebär 400 tkr per
förbund från staten vilket i dagsläget summerar sig till 34 mkr (12 % av 280
mkr). Grundtilldelningen måste vara på en rimlig men ändå relevant nivå i
fördelningsmodellen. Små förbund med lågt invånarantal gynnas av en
grundtilldelning. Stora förbund med stor medelstilldelning har möjlighet att
själva avsätta mer medel för behövlig administration. För 2014 har förbunden
för administration budgeterat från 266 tkr till 5,7 mkr. Nationella rådet anser att
det är viktigt att administrationen inom Finsam inte tar en alltför stor del av
resurserna.
Fördelningsnycklar
Förslaget
Utöver grundtilldelningen bygger modellen på fördelningsnycklarna
75 procent försörjningsmått och 25 procent invånarantal (16-64 år) i förbundens
geografiska områden. Dessa parametrar syftar till att fånga upp behov av såväl
rehabiliterande som förebyggande samverkansinsatser i ett område.
Synpunkter
Rent principiellt ansluter sig förbunden till en modell med fördelningsnycklar.
Det finns inga invändningar mot fördelningsnyckeln 25 procent invånarantal
(16-64 år) och flertalet förbund står också bakom 75 procent försörjningsmått.
Det finns dock synpunkter enligt nedan:
-
Försörjningsmåttet är inte kvalitetssäkrat
Sjukersättning väger för tungt i försörjningsmåttet
Måttet helårsekvivalenter som SCB tar fram är bättre att använda
Fördelningsnycklarna fångar inte hela behovet hos målgruppen unga
Modellen behöver kompletteras med ytterligare mått
5 (10)
Datum
2015-01-22
Avdelningen för sjukförsäkring
Område Partnersamverkan och Försäkringsmedicin
-
Invånarantal ska ges en större viktning (enstaka svar)
Konsekvensbeskrivning och arbetsgruppens förslag
Arbetsgruppen har valt försörjningsmåttet som är ett relativt etablerat begrepp och
som bygger på utbetalda ersättningar för sjukpenning, sjuk-/ och
aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, arbetslöshetskassa, etableringsersättning och
ekonomiskt bistånd. När förslaget till fördelningsmodell togs fram förelåg en
begäran till Socialdepartementet att ge SCB i uppdrag att ansvara för
försörjningsmåttet som hittills tagits fram av Försäkringskassan. Sedermera har
SCB fått i uppdrag att presentera måttet helårsekvivalenter, antal personer
omräknat hela personer 20-64 år, på kommunnivå i stället för som idag på
länsnivå. Försäkringskassan har varit i kontakt med SCB och efterfrågat
möjligheten att ta fram helårsekvivalenter för åldersgruppen 16-64 år men fått till
svar att detta inte är möjligt eftersom SCB saknar grunduppgifter om 16-19 år. För
att få svar om skillnader i utfall mellan måtten har Försäkringskassan gjort en
jämförande körning mellan försörjningsmåttet och helårsekvivalenter. Jämförelse
har också gjorts mellan försörjningsmåttet inklusive respektive exklusive
sjukersättning. Resultatet visar i båda fallen på marginella skillnader utom i några
enstaka fall. Tabell 1 och 2 sist i detta PM.
Beträffande komplettering med ytterligare mått talar många remissvar om vikten
av att ha en renodlad modell och att försörjningsmått och invånarantal är relevanta
parametrar för att mäta behovet hos medborgarna. Kvalitetsbrister i kommunernas
inrapporteringar av försörjningsmåttet bör kunna lösas där bristerna finns och är
inget skäl att inte tillämpa försörjningsmåttet.
6 (10)
Datum
2015-01-22
Avdelningen för sjukförsäkring
Område Partnersamverkan och Försäkringsmedicin
Eget kapital
Förslaget
Beräkningsmodell/trappa för rekommendation om rimlig storlek på eget kapital
(Nationella rådets rekommendation 2013-10-02).
Synpunkter
Det råder samstämmighet om att förbundens egna kapital ska ligga på en rimlig
nivå och många nämner trappan som relevant och accepterad modell.
Konsekvensbeskrivning och arbetsgruppens förslag
Vid ingången till 2014 hade samordningsförbunden cirka 238 miljoner kronor i
eget kapital. Det egna kapitalet är ytterst ojämnt fördelat. Se vidare rubrik
Hantering av eget kapital.
Tid för ikraftträdande
Förslaget
Den nya fördelningsmodellen ska börja gälla från år 2016 och ska tillämpas i
samband med medeltilldelning inför år 2016 (hösten 2015). Se även nedan om
hantering av eget kapital.
Synpunkter
Flera synpunkter handlar om att det går för fort ur flera aspekter. Dels befinner sig
många förbund i långtgående lokala processer som med minskad
medelstilldelning behöver bromsas in i förtid och förberedande arbete går till
spillo. Förbunden behöver få en rimlig chans att arbeta fram samverkansinsatser
som passar den nya medelsfördelningen oavsett vilken den blir.
Konsekvensbeskrivning och arbetsgruppens förslag
Utgångsläget är att det finns ett stort behov av en tydlig och transparent modell för
den statliga medelstilldelningen. Som tidigare redovisats är förbundens nuvarande
medelstilldelning en konsekvens av utvecklingen hittills inom Finsam. Den
motsvarar inte reella skillnader i behov mellan förbund. Sett till kronor/invånare
skiljer sig tilldelningen från 13 kr till 255 kr. För att kunna hantera tillkomsten av
nya förbund/kommuner och det faktum att små förbund behöver ha möjlighet att
växa är det nödvändigt att en ny fördelningsmodell finns att tillgå så snabbt som
möjligt.
Övergång till ny fördelningsmodell
Förslaget
Många förbund kommer att få en minskad medelstilldelning. I modellen finns
därför en spärr så att ett förbund inte får mer än maximalt 10 procent
7 (10)
Datum
2015-01-22
Avdelningen för sjukförsäkring
Område Partnersamverkan och Försäkringsmedicin
minskning från ett år till nästa. Spärren ska tillämpas till dess
fördelningsmodellen är genomförd.
Förbund som har möjlighet enligt modellen att få en högre tilldelning än idag
kommer sannolikt inte att kunna eller vilja ta emot den möjliga tilldelningen,
på kort eller lång sikt. Det innebär att medel frigörs och kan användas för att
mildra effekterna av annars nödvändiga minskningar.
Synpunkter
Förslaget om en spärr på maximalt 10 procent minskning av tilldelningen jämfört
med året innan tas emot positivt.
Konsekvensbeskrivning och arbetsgruppens förslag
Enligt de beräkningar som är gjorda innebär modellen, med grundtilldelning 400
tkr/förbund från staten och resterande fördelning enligt de föreslagna
fördelningsnycklarna 75/25 upp till 280 mkr, att cirka en fjärdedel av de
nuvarande förbunden får en minskad tilldelning för 2016 med max 10 procent.
För nya förbund finns ett fiktivt medelstillskott till nuvarande 280 mkr från staten
genom ianspråktagande av fortsatt stort eget kapital hos nuvarande förbund.
Uppgift om utfallet för eget kapital vid ingången till 2015 föreligger först i slutet
av januari 2015 och storleken på eget kapital kommer att påverkas/minskas genom
den verksamhet som bedrivs under 2015. Det är därför mycket svårt att uttala sig
om storleken på eget kapital som kan tas i anspråk vid medelstilldelningen för
2016. Det egna kapitalet avser dessutom parterna totalt, det vill säga stat,
kommun/kommuner och landsting. Även kommuner och landsting berörs av
minskad statlig medelstilldelning såtillvida att medelstilldelning enligt Finsamlagen ska vara 50+25+25. Arbetsgruppen föreslår att Försäkringskassan
redan under första kvartalet 2015 inhämtar underlag från förbunden om
prognos för eget kapital vid utgången av året. Försäkringskassan har redan
skickat en påminnelse till förbunden om vikten av att rapportera in uppgift om
eget kapital i SUS under januari. Se vidare stycket Hantering av eget kapital.
Försäkringskassans ställningstagande efter kompletterande intern beredning
(Nationella rådet har ställt sig bakom justeringen 2015-01-21)
Den statliga medelstilldelningen för finansiell samordning genom
samordningsförbund är beräknad till 280 miljoner kronor för 2015.
Budgetpropositionen för 2015 saknar uppgift om tilldelning på längre sikt. För att
fördelningsmodellen ska fungera även utan ökad statlig tilldelning gäller som
övergångslösning att förbund får maximalt 10 procent minskning från ett år till
nästa för 2016 och 2017. Inför medelstilldelningen för 2018 görs en ny
bedömning av 10-procentspärren utifrån de ekonomiska förutsättningar som råder
då. Förbund vars egna kapital överstiger rimlig nivå enligt beräkningsmodellen/
trappan omfattas inte av 10-procentspärren. Se vidare rubrik Hantering av eget
kapital. Försäkringskassan undersöker förutsättningarna att äska mer statliga
medel till den finansiella samordningen med hänsyn till att antal kommuner som
ingår i samordningsförbund ökar.
8 (10)
Datum
2015-01-22
Avdelningen för sjukförsäkring
Område Partnersamverkan och Försäkringsmedicin
Hantering av eget kapital
Förslaget
Nationella rådet har under 2013 tagit fram en rekommendation om rimlig storlek
på eget kapital enligt en beräkningsmodell som fått namnet trappan. Enligt denna
beräkningsmodell kan förbunden totalt ha ett överskott på cirka 100 miljoner
kronor. Detta ska jämföras med de cirka 238 miljoner kronor som förbunden har i
eget kapital vid ingången till 2014.

För de förbund som berörs ska det egna kapitalet, som överstiger
beräkningen enligt trappmodellen, tas i anspråk under en tvåårsperiod med
start år 2015. Det innebär att stort eget kapital kommer att beaktas och vid
behov reducera medelstilldelningen som avser år 2015
(medelstilldelningen sker hösten 2014) och år 2016 (medelstilldelningen
sker hösten 2015).
Synpunkter
Som redovisats tidigare råder det samstämmighet om att förbundens egna
kapital ska ligga på en rimlig nivå och många nämner trappan som relevant och
accepterad modell.
Konsekvensbeskrivning och arbetsgruppens förslag
Hanteringen av hur eget kapital ska påverka förbundens framtida
medelstilldelning kommer, framförallt de första åren, att kräva analyser och
ställningstaganden angående förbundens medelsanvändning och ekonomiska
utfall. Dessa måste i förekommande fall ske i nära samråd med berörda
förbund. På sikt bör dock den nya modellen innebära allt mindre av såväl
godtyckliga som korrigerande processer, då förbunden ges tydliga principer om
medelstilldelning som underlag för att bedriva och utveckla sina verksamheter.
För att komma tillrätta med kvarvarande stort eget kapital inför
medelstilldelningen för 2016 föreslår arbetsgruppen att hela det egna kapitalet
(den statliga delen) som överstiger rimlig nivå enligt trappmodellsberäkningen
reducerar ny tilldelning för 2016. Eftersom detta påverkar behovet av
tilldelning från kommun/kommuner och landsting för 2016 krävs dialog på
ägarnivå under våren 2015. Det måste ges möjlighet till en beredskap hos
kommuner och landsting att justera medelstilldelningen kommande år när det
egna kapitalet är i balans.
9 (10)
Datum
2015-01-22
Avdelningen för sjukförsäkring
Område Partnersamverkan och Försäkringsmedicin
Tabell 1. Differens procentenheter andel av riket för försörjningsmått jämfört
helårsekvivalenter
På grund av registrens uppbyggnad har jämförelse gjorts för samtliga 290
kommuner enskilt och inte per samordningsförbund. Vid utgången av 2014
beräknas 240 kommuner ingå i samordningsförbund. Nationella rådets
arbetsgrupp har fångat upp att det pågår diskussioner om att ingå i
samordningsförbund hos ytterligare 18 kommuner.
Tabellen visar att det är marginella skillnader för flertalet av kommunerna. De
kommuner som har fördel av att försörjningsmåttet används syns överst i tabellen.
Jämförelsen avser första halvåret 2014, det vill säga för den tid som det föreligger
jämförbara uppgifter.
Med Radetikett nedan avses skillnaden mellan andel försörjningsmått av riket och andel helårsekvivalenter av riket.
Radetiketter
0,21%
0,06%
0,05%
0,04%
0,03%
0,02%
0,01%
0,00%
-0,01%
-0,02%
-0,03%
-0,04%
-0,05%
-0,06%
-0,07%
-0,08%
-0,09%
-0,10%
-0,13%
-0,17%
-0,42%
Totalsumma
Antal av Kommun
1
2
2
5
11
17
66
131
29
9
3
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
290
Stockholm
Kungsbacka, Solna
Täby, Nacka
Kungälv, Huddinge, Mölndal, Tyresö, Norrtälje
Sandviken, Trollhättan, Växjö
Karlskrona, Kalmar
Gävle, Hässleholm
Landskrona
Helsingborg
Örebro, Eskilstuna
Göteborg, Kristianstad
Linköping
Södertälje
Norrköping
Malmö
10 (10)
Datum
2015-01-22
Avdelningen för sjukförsäkring
Område Partnersamverkan och Försäkringsmedicin
Tabell 2. Differens procentenheter försörjningsmått inklusive respektive exklusive sjukoch aktivitetsersättning
På grund av registrets uppbyggnad har även här jämförelse gjorts för samtliga 290
kommuner enskilt och inte per samordningsförbund.
Vid jämförelse har även aktivitetsersättning exkluderats eftersom nuvarande
försörjningsmått visar utbetald sjuk- och aktivitetsersättning sammantaget.
Aktivitetsersättningen utgör dock en liten andel, 9 procent, av det totala antalet
sjuk- och aktivitetsersättningar varför det har marginell påverkan på utfallet som
helhet. (antal sjukersättningar 332 604, antal aktivitetsersättningar 30 998)
Tabellen visar att det är marginella skillnader för flertalet av kommunerna. De
kommuner som har fördel av att tillämpa hela försörjningsmåttet ses överst
i tabellen.
Med Radetikett nedan avses skillnaden mellan andel försörjningsmått av riket inklusive respektive exklusive sjuk- och
aktivitetsersättning.
Radetiketter
0,09%
0,07%
0,06%
0,05%
0,04%
0,03%
0,02%
0,01%
0,00%
-0,01%
-0,02%
-0,03%
-0,04%
-0,05%
-0,06%
-0,07%
-0,08%
-0,09%
-0,10%
-0,11%
-0,14%
-0,17%
-0,27%
-0,35%
-0,55%
Totalsumma
Antal av Kommun
1
4
1
2
5
8
38
98
88
19
6
2
2
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
290
Borås
Motala, Piteå, Skellefteå, Norrtälje
Jönköping
Umeå, Mark
Söderhamn, Simrishamn, Haninge, Solna, Boden
Sandviken, Strängnäs
Botkyrka, Nacka
Linköping, Sundsvall, Växjö, Västerås
Helsingborg
Huddinge, Karlstad
Örebro
Norrköping
Trollhättan
Eskilstuna
Gävle
Södertälje
Göteborg
Stockholm
Malmö