Eget val hemtjänsten

Eget val hemtjänsten
i Karlskrona
Fotograf Matz Arnström
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Eget val i hemtjänsten
Sid 3 - 5
Vad ingår i de olika alternativen?
Sid 6
Valbara hemtjänstalternativ
Sid 7
Presentation av utförare
Attendo
Sid 8
Gertrud Care
Sid 9
HS Service & Support
Sid 10
Karlskrona kommuns hemtjänst i egen regi
Sid 11
Prima Hemtjänst
Sid 12
3 glada hjärtan
Sid 13
Uppdaterad 2015-08-20 M.B.
Eget val i hemtjänsten
I Karlskrona kommun finns sedan november 2008 ett valfrihetsystem, Eget val i hemtjänsten.
Valfrihetsystemet innebär att du som är beviljad hemtjänst kan välja den utförare som ska hjälpa
dig i hemmet. Syftet med Eget val i hemtjänsten är att öka inflytandet och valfriheten för dig i
Karlskrona kommun.
Du har för närvarande möjlighet att välja följande utförare: HS Service & Support,
Attendo, Gertrud Care, Karlskrona kommuns hemtjänst i egen regi, 3 glada hjärtan samt Prima
Hemtjänst.
Mellan klockan 22.00 - 07.00 är det Karlskrona kommuns nattpatrull som utför hemtjänstinsatserna.
Hemtjänst kan vara omvårdnadsinsatser som t ex hjälp med personlig hygien, hjälp vid måltider.
Hemtjänst kan även vara serviceinsatser som t ex ärenden eller städning och tvätt.
Du kan välja olika utförare för omvårdnad, service och städ och tvätt.
Hur ansöker jag?
Om du vill ansöka om hemtjänst kontaktar du kommunens växel, 0455-30 30 00, telefontid
klockan 09.00 -10.00 måndag-fredag, då blir du kopplad till en biståndshandläggare. När du
lämnat din ansökan gör biståndshandläggaren en utredning om ditt hjälpbehov och fattar sedan
beslut. Om du inte är nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga.
Sid 3 (13)
Hur går det till att välja?
För att underlätta ditt val finns i denna folder en presentation av de godkända utförarna.
Om du har frågor inför valet kan biståndshandläggaren hjälpa dig med information. När
du har valt utförare meddelar du din biståndshandläggare vilken utförare du valt. Biståndshandläggaren skickar då en beställning till utföraren. Utföraren tar sedan kontakt med dig
och tillsammans gör ni en plan som anger hur och när hjälpen ska utföras.
Kan jag byta utförare?
Du kan när som helst byta utförare, du har 30 dagars uppsägningstid från din gamla
utförare. Du meddelar önskan om byte av utförare skriftligt eller per telefon till din
biståndshandläggare.
Vilken avgift betalar jag?
Du betalar avgift enligt den taxa som fastställts av kommunen. Avgiften är densamma
oavsett vilken utförare du väljer. Mer information om avgifter finns i broschyren ”Avgifter för
äldreomsorg och funktionsstöd”. Informationen finns även på kommunens hemsida
www.karlskrona.se
Alla utförare är godkända av kommunen
De utförare som erbjuder tjänster har godkänts av kommunen. Det innebär bland annat att
utförarens verksamhet uppfyller de kvalitetskrav för omvårdnad och service som
kommunen fastställt.
Sid 4 (13)
Kommunen följer upp och utvärderar
Kommunen följer regelbundet upp och utvärderar utförarnas verksamhet.
Synpunkter
Om du har synpunkter, klagomål eller förslag vänder du dig i första hand till utföraren. Du
kan även vända dig till din biståndshandläggare. De nås genom kommunens växel, telefonnummer 0455-30 30 00, telefontid klockan 09.00 -10.00 måndag-fredag. Du kan
även lämna synpunkter, klagomål och förslag skriftligen till äldreförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen.
Karlskrona kommun har en särskild blankett som du kan använda.
Tilläggstjänster
Privat utförare kan erbjuda tilläggstjänster. Tilläggstjänster är tjänster som inte ingår i
biståndsbeslutet och som du själv betalar för direkt till den privata utföraren. Kommunen har
inget ansvar för tilläggstjänster.
Vart vänder jag mig med frågor?
Kontakta din biståndshandläggare genom kommunens växel, telefonnummer
0455-30 30 00, telefontid klockan 09.00 -10.00 måndag-fredag.
Sid 5 (13)
Vad ingår
i de olika alternativen?
Omvårdnad
Service
Avlösning i hemmet
Personlig hygien
Toalettbesök
Uppstigning/Läggning
På- och avklädning
Bäddning
Tillredning av måltid
Hjälp vid måltid
Tillsyn
Diskning
Social aktivering
Tidningsläsning
Telefonkontakt
Ledsagning
Trygghetslarm
Matdistribution till brukare med omvårdnadsinsatser vid huvudmåltid
• Egenvård
• Vård i livets slut
• Hälso- och sjukvård per delegation
• Ledsagning
• Ärenden
- post, bank, apotek
• Planering samt beställning
av dagligvaror
• Ved och vatten
• Källsortering
• Matdistribution till brukare
utan omvårdnadsinsatser
vid huvudmåltid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sid 6 (13)
Städ och Tvätt
• Städ
• Tvätt
VALBARA
Utförare
Attendo
Gertrud Care
HS Service & Support
Karlskrona kommuns hemtjänst i egen regi
Prima Hemtjänst
3 glada hjärtan
Sid 7 (13)
Attendo
ADRESS: Valhallavägen 14 B, 371 38 Karlskrona
TELEFON: 020-44 55 60
MOBIL: 0768-33 55 60
E-POST: [email protected]
HEMSIDA: www.attendo.se
KUNDKONTAKT: Carina Haraldsson
HUVUDKONTOR: Kattsundsgatan 15, 211 26 Malmö
GEOGRAFISKA OMRÅDEN
Centrala Karlskrona, inklusive Lyckebyområdet
TJÄNSTER
Omvårdnad, service samt städ och tvätt.
PERSONAL OCH KOMPETENS
Vår personal består av erfarna och välutbildade chefer och undersköterskor.
VERKSAMHETENS MÅL OCH INRIKTNINGAR
För oss är det viktigt att du känner dig trygg med vår personal. Du ska alltid kunna förvänta dig hög servicekänsla av de tjänster som vi utför samt ett professionellt bemötande. Vi prioriterar kontinuitet, vilket gör att du skall
möta samma personal genomgående. Du kommer att få tillgång till en kontaktperson som har ett särskilt ansvar
för dig. Våra medarbetare ska kunna uttrycka sig väl i svenska språket, både i tal och skrift. Vi ser gärna att våra
medarbetare är flerspråkiga och vi anlitar alltid tolk när behov uppstår.
SÅ ARBETAR VI FÖR ATT NÅ VÅRA UPPSATTA MÅL
Vi har ett väl genomarbetat kvalitetssytem, som bygger på SIQ:s kvalitetskriterier. På så sätt blir vårt kvalitetsarbete ett ständigt kretslopp. Utifrån slutsatserna planerar vi förbättringar och föreslår lösningar. Av dessa väljer vi
och genomför åtgärder och analyserar resultaten. Vi följer upp varje tjänst (kundnöjdhet) internt med regelbundna
telefonsamtal och besök samt en årlig brukarundersökning utförd av extern part. Händelserapporter rapporteras
till verksamhetschefen samt till medicinskt ansvarig sjuksköterska inom Attendo och kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska. Vi följer upp kvalitén på tjänsten genom kundenkäter var tredje månad.
HUR UPPNÅR VI KOMMUNENS MÅL?
För att uppnå Karlskrona kommuns mål följer vi äldrenämndens inriktningsmål.
TILLÄGGSTJÄNSTER
Om du har behov av tilläggstjänster så hjälper vi gärna till med det. Exempel är, snöskottning, gräsklippning,
fönsterputsning, storstädning, promenader.
Sid 8 (13)
Gertrud Care
ADRESS: Ekorrvägen 2, 371 42 Karlskrona
TELEFON: 0455-60 61 00
MOBIL: 0731-80 50 18
E-POST: [email protected]
HEMSIDA: www.gertrudcare.se
KUNDKONTAKT: Gertrud Weiselblad
GEOGRAFISKA OMRÅDEN
Hela kommunen.
TJÄNSTER
Vi erbjuder omvårdnad, service och tvätt och städ.
PERSONAL OCH KOMPETENS
Vid urval av personal lägger vi stor vikt vid engagemang, intresse, etik och förhållningssätt. Vårt mål är att personalen skall vara undersköterskeutbildade och ha erfarenhet från äldreomsorgen. Vidare lägger vi stor vikt vid
engagemang och personlig lämplighet. Fortlöpande kompetensutveckling inom verksamhetsområdet prioriteras
för vår personal.
VERKSAMHETENS MÅL OCH INRIKTNINGAR
Vårt mål är att genomföra önskad hemtjänst på ett professionellt och tryggt sätt. Tjänsten tvätt, kan du själv välja
om du vill göra det hemma eller skicka med till vår tvättstuga. Du som kund ska alltid vara i centrum. Vi eftersträvar en god planering så att du genomgående träffar samma personal vid insatserna. Vår personal behärskar det
svenska språket både i tal och skrift. Har du behov av tolk, så anlitar Gertrud Care detta. Vi har även personal
som kan serbokroatiska, bosniska, arabiska, spanska, engelska, albanska, ryska, armeniska, kurdiska, franska
och tyska.
SÅ ARBETAR VI FÖR ATT NÅ VÅRA UPPSATTA MÅL
Genom att både i ord och handling visa respekt för kundens behov, förutsättningar och önskemål. Rutiner för
intern kvalitetsuppföljning finns. Du som kund ska alltid vara garanterad den höga kvalitet och service som vi utlovat och som du har rätt att kräva. Gertrud Care AB har ett kvalitetsledningsystem som är granskat och godkänt av
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Detta ger dig som kund ytterligare trygghet och säkerhet vid nyttjande av
våra tjänster.
HUR UPPNÅR VI KOMMUNENS MÅL?
Vi följer äldrenämndens inriktningsmål och måldokument för att verka för den gemensamma värdegrunden inom
äldreomsorgen. Kontinuerliga möten och god kontakt med Karlskrona kommuns handläggare prioriteras.
TILLÄGGSTJÄNSTER
Vi har ett stort utbud av tilläggstjänster. Exempelvis hantverksarbete såsom snickeri, rörarbete, el, tapetsering,
målning m m. Vi utför även snöskottning, flyttstädning, gräsklippning, hundrastning, fönsterputsning m.m. Vi kan
lösa det mesta.
Sid 9 (13)
HS Service & Support
ADRESS: Rosenholmsvägen 1, 371 46 Karlskrona
TELEFON: 0200-72 72 73
MOBIL: 0708-80 12 07
JOURTELEFON: 0708-14 01 01
HEMSIDA: www.hs-sos.se
KUNDKONTAKT:
Maria Assarsson, Hemtjänst avd. omvårdnad, telefon 0200-72 72 73, [email protected]
Jessica Munoz, Hemtjänst avd. städ & tvätt, telefon 0200-72 72 73. [email protected]
GEOGRAFISKA OMRÅDEN
Hela kommunen
TJÄNSTER
Omvårdnad, service, städ och tvätt.
PERSONAL OCH KOMPETENS
Vår personal är erfaren, engagerad och kompetent utifrån de områden de arbetar med. Vi har valt att dela upp
vår hemtjänst i tre olika avdelningar: omvårdnad, städ och tvätt. Detta för att ta tillvara varje personals kompetens. Vad avser insatsen städ har personalen alltid egen utrustning med sig, allt från dammsugare till medel. Vi
tvättar i vårt eget tvätteri i Backabo, Karlskrona.
VERKSAMHETENS MÅL OCH INRIKTNINGAR
Verksamhetens mål är att uppnå bästa tänkbara resultat avseende våra åtaganden enligt ovanstående. Vår
personal ska kunna uttrycka sig väl i svenska språket både i tal och skrift. Tolk kommer att erbjudas då behov
finns.
SÅ ARBETAR VI FÖR ATT NÅ VÅRA UPPSATTA MÅL
Vi kommer att ge vår personal fortlöpande kompetenshöjning inom olika områden. Vi arbetar utifrån en väl
förankrad värdegrund.
HUR UPPNÅR VI KOMMUNENS MÅL?
Genom att både i ord och handling visa respekt för brukarens behov, förutsättningar och önskemål. Rutiner för
intern kvalitetsuppföljning finns. Du som brukare ska alltid vara garanterad den höga kvalitet och service som vi
utlovat och som du har rätt att kräva.
TILLÄGGSTJÄNSTER
Trädgårdsskötsel och dylikt, flyttning, transporter, målning, sanering, snöröjning, storstädning och möbeltvätt.
Sid 10 (13)
Karlskrona kommuns hemtjänst i egen regi
ADRESS: Äldreförvaltningen, 371 83 Karlskrona
TELEFON: 0455-30 30 00 vx
E-POST: [email protected]
HEMSIDA: www.karlskrona.se
KUNDKONTAKT: Verksamhetschef Carina Thörnquist
GEOGRAFISKA OMRÅDEN
Hela kommunen
TJÄNSTER
Omvårdnad, service, städ och tvätt.
PERSONAL OCH KOMPETENS
Majoriteten av oss som arbetar i hemtjänsten är utbildade undersköterskor. Vi är engagerade, flexibla och
kompetenta, vi har valt det här yrket just för att vi tycker om att arbeta med människor.
VERKSAMHETENS MÅL OCH INRIKTNINGAR
Vårt mål är att alla äldre i Karlskrona kommun så långt som möjligt ska kunna leva ett självständigt liv i den egna
bostaden. Vårt arbete ska utgå från den enskildes behov. Våra medarbetare ska kunna förstå och uttrycka sig
väl i svenska språket i både tal och skrift. Flera av våra medarbetare är flerspråkliga och vid behov nyttjas deras
kompetens genom den särskilda språkbank som finns. Inom språkbanken finns drygt 20 språk och bl a teckenspråk.
SÅ ARBETAR VI FÖR ATT NÅ VÅRA UPPSATTA MÅL
En bra kompetens för att kunna ge en god omvårdnad och service med en bra kvalitet utifrån varje enskild
brukares behov. Vi arbetar utifrån en värdegrund där varje människa och varje möte är unikt.
HUR UPPNÅR VI KOMMUNENS MÅL?
Vår uppgift är att ge omvårdnad och service till brukarna efter var och ens förutsättningar. Omvårdnaden ska
vara individuellt anpassad och utföras med respekt för var och ens personlighet och integritet.
Sid 11 (13)
Prima Hemtjänst
ADRESS: Box 30, Tennvägen 10, 371 21 Karlskrona
TELEFON: 0455- 384 384
E-POST: [email protected]
HEMSIDA: www.primahemtjanst.se
KUNDKONTAKT: Jennie Wallman & Madelein Prahl
GEOGRAFISKA OMRÅDEN
Centrala kommunen inklusive Rödeby, Jämjö och Nättraby.
TJÄNSTER
Omvårdnad, service och städ och tvätt.
PERSONAL OCH KOMPETENS
Vi på Prima Hemtjänst har kärleksfulla, engagerade och erfarna undersköterskor och vårdbiträden. Vi lägger stor
vikt vid att vår personal har rätt kompetens och verkligen brinner för, och engagerar sig i, sitt yrke.
VERKSAMHETENS MÅL OCH INRIKTNINGAR
Vårt mål är att på bästa sätt tillgodose alla våra brukares enskilda behov.
Vi lägger stor vikt vid integritet och personlig kontakt, och att du ska känna dig bekväm med den hemtjänstpersonal som hjälper dig. Vi eftersträvar en hög kontinuitet för att du ska få ha kontakt med samma personal så ofta
som möjligt. Du har alltid en kontaktperson som finns där extra just för dig.
Vi talar alla svenska och engelska och tolk kommer användas vid behov.
SÅ ARBETAR VI FÖR ATT NÅ VÅRA UPPSATTA MÅL
Vi arbetar utifrån en värdegrund där du som brukare alltid står i fokus. Med kontinuerliga kvalitetsuppföljningar,
egna enkäter och god kommunikation följer vi upp och försäkrar oss om en god omvårdnadskvalité.
Vår personal har alltid tillgång till kompetenshöjning genom utbildningar och seminarier.
HUR UPPNÅR VI KOMMUNENS MÅL?
Prima Hemtjänst följer äldrenämndens inriktningsmål och vi strävar ständigt efter att hålla hög kvalitet i den omvårdnad och service som vi erbjuder. Vi lägger stor vikt vid att vår omvårdnad är anpassad till varje individ och
vi kommer alltid respektfullt sträva efter att tillgodose varje persons unika önskemål.
Prima Hemtjänst har en egen kvalitetsuppföljning efter egna rutiner och ska alltid upprätthålla en god kommunikation med kommunen och dess olika handläggare, larmteam mm.
TILLÄGGSTJÄNSTER
Vi erbjuder ett stort utbud av tjänster, allt för att underlätta för dig att bo kvar i din bostad.
Exempel på tjänster: Snickeri och reparationer, el och installation, rörmokeri, snöröjning, trädgårdsskötsel, tapetsering, renovering och måleri, fönsterputs, flytt och mycket mer!
Sid 12 (13)
3 glada hjärtan
ADRESS: Gullbernavägen 31, 371 47 Karlskrona
TELEFON: 0455-38 47 70
E-POST: [email protected]
HEMSIDA: www.3gladahjartan.se
KUNDKONTAKT: Lena Sträng
GEOGRAFISKA OMRÅDEN
Karlskrona och Lyckeby med omnejd, Nättraby församling, Fridlevstad, Rödeby, Ramdala och Jämjö med omnejd.
TJÄNSTER
Omvårdnad, service, städ och tvätt.
PERSONAL OCH KOMPETENS
Vi värnar om vår personal och uppmuntrar dem att arbeta med värme, omtanke och glädje. Med dessa egenskaper
hoppas vi på ”3 glada hjärtan” att Du som kund ska känna trygghet i mötet med oss.
Vårt mål är att all personal som kommer hem till dig är utbildade undersköterskor.
Vår personal behärskar väl det svenska språket i tal och skrift. Vid behov kommer vi att kostnadsfritt erbjuda tolk.
VERKSAMHETENS MÅL OCH INRIKTNINGAR
Ett av våra mål med verksamheten är att kunna hålla en hög standard när det gäller kontinuitet och livskvalitet.
För oss är det även viktigt att Du som kund känner dig unik hos oss, att vi ser och sätter värde på Dig och Dina
enskilda behov och att Du känner trygghet och tillit tillsammans med oss.
Ett annat av våra mål är att ständigt arbeta med kvalitet, miljö och arbetsmiljö inom verksamheten.
Vårt viktigaste mål är nöjda kunder och att vår personal trivs att arbeta hos oss.
SÅ ARBETAR VI FÖR ATT NÅ VÅRA UPPSATTA MÅL
Du som kund ska kunna vara delaktig i och ha inflytande över den tid vi är hos Dig.
Genom stort engagemang och bra planering skapar vi god kontinuitet. Kontinuitet är att möta samma personer och
detta prioriterar vi. Med känsla och engagemang arbetar vi dagligen med miljö, kvalitet, arbetsmiljö. (Vänligen se
våra olika mål och policys på vår hemsida www.3gladahjartan.se).
Genom att värna om vår personal skapar vi sammanhållning och gemenskap. Vår filosofi är att vi på detta sätt kan
få både personal som trivs och nöjda kunder.
HUR UPPNÅR VI KOMMUNENS MÅL?
Vi följer Karlskrona kommuns inriktningsmål, utformade av äldrenämnden och arbetar aktivt tillsammans med dem för
att verka för den gemensamma värdegrunden inom äldreomsorgen.
TILLÄGGSTJÄNSTER
Fönsterputsning, storstädning, flyttstädning, snöskottning och gräsklippning.
Sid 13 (13)
Äldreförvaltningen, Funktionsstödsförvaltningen, 371 83 Karlskrona
Telefon vx 0455-30 30 00
Besöksadress: Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
www.karlskrona.se