Till blankett

2015-11-09
1 av 4
Utbildningsförvaltningen
Samtycke till publicering av personuppgifter
Vaxholms stad använder Internet och trycksaker för att informera om sina verksamheter. Informationen
kan exempelvis handla om aktiviteter som barn/elever har deltagit i, eller beskriva hur en verksamhet
bedrivs. Barnet/eleven kan då förekomma på bild. Ibland kan också barnet/eleven namnges. Vidare kan
barn/elever förekomma på bild och i vissa fall namnges på anslagstavlor eller på andra
informationstavlor i kommunens lokaler.
Videoupptagningar kan också förekomma för att informera om aktiviteter som barnet/eleverna deltagit
i och/eller användas i pedagogiskt syfte inom ramen för kommunens skolverksamheter.
Blankett för samtycke
Vaxholms stads policy är att vårdnadshavares samtycke ska finnas om ett barn/en elev kan identifieras
på en bild, i en text eller i en videoupptagning. Du som vårdnadshavare avgör om du tycker att bild
och/eller namn på ditt barn och/eller videoupptagningar av ditt barn får används av kommunen.
Samtycke kan lämnas genom att du fyller i denna blankett för ditt barn. Blanketten skickas/lämnas till
ditt barns skola eller till kommunen centralt. Blanketten om samtycke förvaras hos kommunen så länge
barnet/eleven är i inskriven där. Samtycket kan när som helst återkallas.
Adress och kontaktuppgifter till varje skola finns på kommunens hemsida www.vaxholm.se.
En närmare beskrivning av behandlingen av personuppgifter i Vaxholms stad finns i bilaga till denna
blankett. Läs igenom bilagan innan du fyller i och undertecknar samtycksblanketten.
Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27
Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 331 74
E-post: [email protected]
Webb: www.vaxholm.se
Org nr: 212000-2908
Plusgiro: 165411-0
Blankett för samtycke till publicering av personuppgifter
2015-11-09
2 av 4
Samtycke till publicering av personuppgifter
Tryckt media
JA, jag ger tillstånd till att mitt barn får förekomma med bild i tryckt media som publiceras av Vaxholms stad.
JA, jag ger tillstånd till att mitt barn får förekomma med namn i tryckt media som publiceras av Vaxholms stad.
Digital media
JA, jag ger tillstånd till att mitt barn får förekomma med bild i digital media som publiceras av Vaxholms stad.
JA, jag ger tillstånd till att mitt barn får förekomma med namn i digital media som publiceras av Vaxholms stad.
JA, jag ger tillstånd till att mitt barn får förekomma i videoupptagningar i digital media som publiceras av Vaxholms stad.
Informationstavlor på skolan
JA, jag ger tillstånd till att mitt barn får förekomma med bild på anslagstavlor/informationstavlor på skolan.
JA, jag ger tillstånd till att mitt barn får förekomma med namn på anslagstavlor/informationstavlor på skolan.
NEJ, jag ger inte tillstånd att mitt barn får förekomma i tryckt media som publiceras av Vaxholms stad.
NEJ, jag ger inte tillstånd att mitt barn får förekomma i digital media som publiceras av Vaxholms stad.
NEJ, jag ger inte tillstånd att mitt barn får förekomma på anslagstavlor/informationstavlor i Vaxholms stads lokaler.
Barnets namn
Förskola/skola
Avdelning/klass
Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under samtycket
Ort
Datum
Vårdnadshavare underskrift
Namnförtydligande
Ort
Datum
Vårdnadshavare underskrift
Namnförtydligande
Blankett för samtycke till publicering av personuppgifter
2015-11-09
3 av 4
Bilaga
Behandling av personuppgifter i Vaxholms stad
Uppgiftslämnandet genom denna blankett betraktas som ett samtycke till personuppgiftsbehandling
enligt personuppgiftslagen (1998:204, PuL).
Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden (BUN) i Vaxholms stad:
Barn- och utbildningsnämnden
Eriksövägen 27
185 83 Vaxholm
Telefon 08-541 708 00
utbi[email protected]
Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen
Du som registrerad har enligt 26 § personuppgiftslagen rätt att gratis, en gång per kalenderår, få besked
om vilka personuppgifter om dig som nämnden behandlar och hur nämnden behandlar dessa.
Information om registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till
Personuppgiftsansvarig, Vaxholms stad, Utbildningsförvaltningen, 185 83 Vaxholm.
Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som
nämnden behandlar om dig.
Webbplatser som används av Vaxholms stads förskolor och skolor
-
Vaxholms stad webbplats, www.vaxholm.se
Extern hemsida med information om barn- och utbildningsverksamheten samt respektive
skola och förskola.
-
Unikum
Pedagogiskt webbverktyg för samarbete mellan barn, pedagoger och föräldrar kring mål,
planer, dokumentation och kvalitet. Kräver inloggning.
-
-
-
Office 365
Innehåller e-post, kalender, fillagring, ord och kalkylprogram som molntjänster. Dessutom
återfinns Vaxholms stads Skolportal i verktyget. Skolportalen fungerar som samarbetsyta
mellan lärare och elever i grundskolan samt lärare emellan. Kräver inloggning.
Skola 24
Både vårdnadshavare och lärare använder verktyget för att registrera närvaro och frånvaro i
grundskolan. Systemet kräver inloggning.
Pedagogisk programvara
Exempelvis Softogram där elever och barn kan färdighetsträna vissa kunskaper.
Blankett för samtycke till publicering av personuppgifter
2015-11-09
4 av 4
Information angående bild- och videoupptagningar som sker internt på
skolor/förskolor i Vaxholms stad
Inom skolans och förskolornas verksamhet förekommer det att den pedagogiska verksamheten, då
personalen i samråd med chef (rektor) bedömer det motiverat, dokumenteras med hjälp av bilder
och/eller videoupptagning.
I det fall det förekommer personal/barn med till exempel skyddad identitet måste en avvägning göras
mellan skyddsbehovet och arrangemanget ifråga. Avvägningen kan vara svår att göra, men säkerheten
för det enskilda barnet måste väga tyngst.
Följande beaktas vid intern dokumentation:
 Finns personal och/eller elever/barn med skyddad identitet ska kommunen inte medverka till
att deras identitet röjs.
 Tillika har man att beakta personuppgiftslagen som har till syfte att skydda individers integritet
vid behandling av personuppgifter.
Om användande av bilder på sociala medier i Vaxholms stad
Bilder på barn i verksamheten få aldrig förekomma i sociala medier, oavsett detta samtycke, innan
staden har en gemensam policy och upprättade riktlinjer för vad som får förekomma.
Gällande privat användning av bilder på barn som finns i verksamheten, har barn- och
utbildningsnämnden inget personuppgiftsansvar. Förvaltningen rekommenderar dock vårdnadshavare
och elever att alltid ta kontakt med den person man ämnar publicera bilder på för att säkerställa att ett
samtycke finns.
Om användande av ljud- och filmklipp på YouTube i Vaxholms stad
Publicering av ljud- och filmklipp via YouTube förekommer ibland inom förskolans och skolans
verksamhet. Vid dessa tillfällen läggs filmerna upp som olistade. Det innebär att de inte är sökbara via
sökmotorer eller via YouTubes söktjänst. Det är inte möjligt att kommentera eller betygsätta filmklippen
på YouTube eftersom denna funktion är blockerad. Publicering av namn på barn/elever sker inte utan
särskilt samtycke.