HBTQ-kunskap för dig som chef i Stockholms stad

1
INNEHÅLL
Vad är det där HBT?
3
Öppenhet på jobbet
4
- Tänkvärt inför intervjuer
- Hur vi kommunicerar
Om det uppstår diskriminering
6
- Vad säger lagen?
- Hur tolkar vi det som står i?
Vikten av arbetsmiljöarbete
9
Jaha. Hur gör man då? ______________10
- Tips och råd
- Hur ska man hinna med det här också?!
- Snabbfakta
Q eller inte Q?
14
Arbetsgivarens utredningsansvar
15
Ordlista
16
HBTQ-certifiering av din verksamhet
19
2
Vad är det
därjobbet
HBT?
på
Vi vet att det inte alltid är lätt att
stå ensam som chef när man ställs
inför vissa utmaningar.
Vi har försökt samla den information du som chef behöver
när du ska ta upp frågan på din
arbetsplats, inför en intervju och
om det faktiskt uppstår diskriminering.
Därför har vi valt att ta fram
denna guide för att hjälpa dig
på vägen i ditt arbete med HBTfrågor. Det kan ofta vara svårt
att veta var man ska börja för
att kunna hantera frågan på ett
bra sätt.
Vi ger även lite tips på hur du
kan ta dig vidare för att få mer
information och även för att HBTcertifiera din verksamhet.
Vi tror att du genom ett aktivt
arbete kan se till att din arbetsplats blir både mer attraktiv och
har gladare personal om du tar
tag i denna frågan på riktigt.
Du är självklart välkommen att
höra av dig till din arbetsplats
Visionombud om du har frågor
om innehållet eller vill veta mer
om Vision och vad vi kan göra
för dig som chef.
Vad är då HBT?
HBT är en förkortning som står
för Homo, Bi & Trans. Längst bak
i denna skrift finns en ordbok
där du kan läsa vad
de många förkortningar som används
betyder och också
vilka ord du kanske
bör tänka dig för en
extra gång innan du
använder.
Vision Stockholms
stad
3
Öppenhet
på jobbet
Hur uppfattar omgivningen din kommunikation? Det är viktigt att ta
reda på för att kunna kommunicera med medarbetarna, göra en
rättvis rekrytering, annonsera eller vara öppen som chef.
Oavsett om ditt mål är att skapa
en öppen arbetsplats, säkerställa
att inga medborgare diskrimineras eller att aktivt vända dig till
HBT som målgrupp, så förutsätter
det ett aktivt arbete. Du har hela
makten att själv påverka din
miljö, hur dina medarbetare trivs
och hur bra du är på att locka till
dig precis de anställda som du vill
ha.
Ett annat exempel är Robert
som jobbat inom staden i 20 år.
Han berättar att ibland när han
går ut så är han Sofia istället.
Han vill berätta så att du inte
ska behöva få reda på det bakvägen.
Hur skulle du reagera?
Hur skulle Robert/Sofia vilja att
du reagerade?
Det är viktigt att du som chef
inom Stockholms stad reflekterar
över dina egna värderingar innan du sätter igång med detta
arbete.
Du håller en intervju där kandidaten berättar att han är sambo
med en annan man. Du vet att
branschen han är på väg in i har
en tuff jargong och att han
kanske kommer få det svårt. Men
du vet samtidigt att det är diskriminering att låta det påverka
dig.
Ett exempel är om en medarbetare kommer till dig och berättar
att en kollega är lesbisk - och att
hon egentligen inte är speciellt
hemlig med det. Samtidigt så är
hon inte öppen på jobbet eftersom hon inte tror att du kan
hantera det på ett bra sätt.
Hur påverkar informationen du
fått av kandidaten dig?
Vad gör du?
4
Öppenhet
på jobbet
bästa PR- och marknadsföringstillgången för din arbetsplats som
finns. Om viljan finns är det
ganska enkelt att öppna upp,
synliggöra (men inte utpeka!) och
avdramatisera inom personalgruppen.
Att vara social är en viktig del i
arbetslivet. På jobbet delar vi
med oss av våra erfarenheter
exempelvis semesterresor,
helgaktiviteter och familjeliv. Det
är genom dessa vardagliga samtal som information om vilka vi är
eller hur vi lever våra liv kommer
fram. Hur vi tilltalar varandra,
vad vi skämtar om och hur vi pratar om andra människor visar
vilka attityder och värderingar
som råder på arbetsplatsen. Det
som utmärker en god arbetsmiljö
utifrån ett HBT-perspektiv, är att
Tanken är att alla ska känna
trygghet i sig själva och tala om
sitt eget liv i de sociala situationer som är så grundläggande i
samspelet på en arbetsplats.
Öppenheten på jobbet är något
som ständigt måste diskuteras och
reflekteras över på en arbetsplats.
En enkel genväg till att börja bli
mer inkluderande är att tänka på
hur du kommunicerar med dina
anställda samt potentiella medarbetare.
Är du medveten om att genom att vid
en intervju fråga efter vad den sökandes fru/man gör så har du tilldelat den
sökande en sexuell läggning?
Tänk på att spegla det som
andra säger. Använd gärna uttryck som de gör. Om någon brukar använda sig av uttryck som
Sambo, partner eller livskamrat använd gärna samma uttryck du
också. Då pressar du inte personen att berätta mer, samtidigt
som du visar att du inte applicerar några värderingar på hur
den andre lever.
alla känner sig inkluderade, respekterade och får likvärdiga
förutsättningar oavsett identitet.
Det är chefen som har ansvaret
- och möjligheten att driva igenom förändringar och visa stadens grundläggande värderingar. Personalen är den absolut
5
Om det uppstår
diskriminering
Det är dubbelt så vanligt att homo- och bisexuella upplever
diskriminering på arbetsplatsen.
Heterosexuella har ofta svårt att
se de problem som icke heterosexuella upplever på arbetsplatser. Det bekräftas i Arbetslivsinstitutets enkätstudie från 2003.
Nästan hälften av de homo- och
bisexuella som besvarat enkäten
upplever att det på arbetsplatsen finns fördomar mot homooch bisexuella.
på framtida karriär. Om man
överhuvudtaget nämner sin partner är det i könsneutrala uttryck
som ”min sambo och jag...” eller
genom omskrivningar som ”jag
och en god vän...”. I Arbetslivsinstitutets enkätstudie angav hälften av de homo- och bisexuella
svarande att de är öppna med
sin sexuella läggning på jobbet.
I ALIs rapport svarade många
att de ser ett bristande socialt
stöd från chefer generellt i större
omfattning än bristande socialt
stöd från kollegor och andra
personer de möter i arbetet
Det finns olika uppfattningar om
vad som är diskriminering. Upplevelsen av att vara förfördelad,
orättvist behandlad eller sämre
bemött är en erfarenhet de
flesta människor delar. Diskriminering i lagens mening innebär
att någon blir sämre behandlad
än någon annan och att den
behandlingen har ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna.
Många homo- och bisexuella upplever att de inte kan eller vill vara
öppna med sin sexuella läggning,
på grund av befarade effekter
på relationen till kollegor, chefer, kunder/klienter och effekter
6
Om det uppstår
diskriminering
band med könsöverskridande
identitet eller uttryck är förbjuden. Med det menas personer
med en könsidentitet eller ett
könsuttryck som hela tiden eller
periodvis skiljer sig från normen,
exempelvis transvestiter eller
transsexuella. Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck.
Diskrimineringslagen
SFS 2008:56
Lagen täcker diskriminering som
har samband med:
• etnisk tillhörighet
• funktionsnedsättning
• kön
• könsidentitet och uttryck
• religion eller trosuppfattning
• sexuell läggning
• ålder
Alla människor har könsidentitet
och könsuttryck, inte bara transpersoner.
Vad innefattas i sexuell
läggning?
Direkt diskriminering Inträffar
när någon missgynnas genom att
behandlas sämre än någon annan har behandlats eller skulle
ha behandlats och missgynnandet
har ett samband med någon av
diskrimineringsgrunderna.
Sexuell läggning beskriver om en
person blir förälskad i och/eller
attraherad av personer av
samma kön (homosexuell), av ett
annat kön (heterosexuell) eller
oavsett kön (bisexuell). Samtliga
sexuella läggningar får skydd i
diskrimineringslagstiftningen.
Indirekt diskriminering innebär
att någon missgynnas genom tilllämpning av en bestämmelse eller en regel som framstår som
neutral men som kan missgynna
personer som omfattas av diskri-
Vad innefattas i könsidentitet
och uttryck?
I diskrimineringslagen står det
att diskriminering som har sam7
Om det uppstår
diskriminering
Trakasserier
mineringsgrunderna. Arbetsgivaren måste bevisa att tillämpningen av reglerna är nödvändig ur
verksamhetssynpunkt för att det
inte ska vara indirekt diskriminering.
Ett uppträdande som kränker
någons värdighet och som har
samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Det kan vara
fysiska, psykiska eller verbala
kränkningar. Trakasserier är ett
uppträdande som kränker en
person.
Instruktioner om att diskriminera
Du som chef får inte ge order till
en medarbetare, underlydande
eller person i beroendeställning
att diskriminera någon.
8
Vikten av
arbetsmiljöarbete
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete lägger grunden för att ett
gott bemötande mot HBT-personer ska fungera i praktiken
En bra arbetsmiljö lägger grunden för goda relationer på arbetsplatsen, den underlättar planeringen, konstruktiva diskussioner, eventuella förändringar av
verksamheten och utvecklingen
av organisationen och dess medarbetare.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
är en självklar och naturlig del
av verksamheten. Det är också
angeläget att alla anställda är
engagerade i processen.
Behöver du mer information,
råd eller tips?
Som chefsmedlem i Vision har
du tillgång till en egen ombudsman.
Den svenska arbetsmiljölagstiftningen är omfattande och
sträcker sig över ett mycket brett
område. Mest relevant utifrån
hbt-perspektivet är den psykosociala arbetsmiljön. Det kan
handla om språkbruk, bemötande eller attityder som måste
uppmärksammas.
Ring 0771 360 600 eller
mejla [email protected]
Du kan också kontakta
RFSL
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter
www.rfsl.se
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att
arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Ansvaret gäller också för
inhyrd personal.
9
Jaha.
Hur gör man då?
2
Det svåraste i ett arbete kring
HBTQ-frågor är att faktiskt
komma igång. Trots att man vill
jobba med frågan saknar man ofta
verktygen.
Anonyma enkäter är ett
perfekt verktyg för att stämma
av vilka värderingar och kunskaper som dina medarbetare
har.
Det viktigaste i arbetet är däremot att påbörja resan. Bara genom att du har den här skriften i
din hand medför att du kommit
en bra bit på rätt väg.
1
Kartlägg

Vad säger den jämlikhetsplan som arbetsplatsen
har? Inkluderas HBT? Vad
finns det för åtaganden?

Vad möter brukare/
kunder/medborgare av
för språkbruk från anställa
på din arbetsplats?

Hur bemöts HBT-personer i
beslutstexter och utredningar? Förutsätts det att
man har en maka om man
är man?

Hur bemöts regnbågsfamiljer?
Skaffa kompetens.
Kompetens kring frågor du
vill jobba med är nyckeln till allt.
Se till att dina övriga chefer i
ledningsgruppen och dina medarbetare får HBTQ-kunskap. Ta
gärna hjälp av externa föreläsare eller hör med facket om du
behöver hjälp.
10
JAHA
Hur gör man då?
3
Gör en handlingsplan
nonser. Förstår man att
alla är välkomna på arbetsplatsen?
Vad kom ni fram till när ni
kartlade er arbetsplats? Behöver
ni jobba med till exempel bemötande och etiska riktlinjer?

Sätt tydliga mål

Sätt in insatser som en del
av vardagsarbetet
4

Kolla igenom intervjufrågor som ställs till sökanden.
Hur är de formulerade?
Förutsätts det att om man
är kvinna så ska man ha
man och barn?

Ta gärna upp hur ni jobbar med jämlikhet på arbetsplatsen och att det är
en viktig del i det dagliga
arbetet.
Bryt tystnaden
Uppmärksamma hur ni
pratar på arbetsplatsen. Vad
skämtas det om i fikarummet? På
vilket sätt skämtas det?
6
Var går gränsen för hur man får
skämta?
Allt arbete bör ske systematiskt. För att det ska gå
att se resultat, behöver du också
göra en uppföljning.
Utgå inte själv från att alla på
arbetsplatsen är heterosexuella,
för att ingen sagt något annat.
5
Följ upp

Har språkbruket ändrats
på arbetsplatsen?

Känner medarbetarna till
jämlikhetsplanen?
Se över rekryteringen
Kolla igenom hur din
arbetsplats skriver platsan
11
JAHA
Hur gör man då?

Snabbfakta
Kan samkönade par fylla i
blanketter som ska skickas till 
Riksdagen uttalar först 1973 att
er utan att det känns obehomosexuell samlevnad ”är en
ur samhällets synpunkt fullt
kvämt?

Vet alla anställda hur man
hittar de etiska riktlinjerna
och jämlikhetsplanen?

acceptabel samlevnadsform.

När jobbade ni med innehål
let i jämlikhetsplanen sist?
Arbetar ni aktivt med
materialet?



Hur introduceras nyanställda? Vad sägs om de här
frågorna och hur det jobbas
med dem?

Skapa ett tidsutrymme på
arbetsplatsen för kontinuerligt etikarbete.

Socialstyrelsen tar 1979 bort
homosexualitet som psykisk
diagnos.
Lagen mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell
läggning införs 1999.
HBT innefattas i lagen om hets
mot folkgrupp 2003, då även
adoption för samkönade personer i partnerskap införs.
Elever skyddas från diskriminering på grund av sexuell läggning 2006.
2009 läggs könsöverskridande
identitet eller uttryck till som
diskrimineringsgrund.
Arbetet får inte stå och falla
med enskilda eldsjälar utan
måste in i hela organisationen
12
JAHA
Hur gör man då?
Ibland vill man så väl, men sen blir
det så fel. Är du osäker på hur du
ska bedriva det här arbetet. Ta hjälp
utifrån.
Vissa aktiviteter som genomförs
kan lätt tas emot på fel sätt om
inte anledningen är väldigt tydlig.
Är du osäker på om aktiviteten är
Gör inga jippon eller kampanjer passande kan du alltid fråga det
som inte är väl genomtänkta alter- lokala fackombudet på arbetsnativt förankrade med personalen. platsen.
Hur ska man hinna med det
här också?!
”Det är så många frågor som kräver tid. Jämställdhet, miljöpolicy,
fysiska arbetsmiljöfrågor, avtalsfrågor, integration, sysselsättning
och rekrytering, mångfaldsfrågor
och diskrimineringsgrunder – det
är omöjligt att klämma in tid för
ett sånt här smalt område”.
Frågan som egentligen ställs är om
vi har råd att avvara tid för att
arbeta med att göra arbetsplatsen till en öppen och inkluderande
miljö? Svaret är att vi inte har råd
att låta bli.
Varje individ som kommer till sin
rätt på sin arbetsplats mår inte
En god arbetsmiljö är ingen priori- bara bättre själv, utan bidrar
teringsfråga – något som får
också effektivare till sitt företags
komma om tid finns. Det är en
eller sin organisations utveckling.
grund, en förutsättning för ett ar- Det här handlar inte bara om allas
betsliv i utveckling och tillväxt. ar- rätt till en schysst och bra arbetsbetsplatser med en god arbetsmiljö. Det är också en fråga om
miljö, där människor trivs och
effektivitet, att få ut det mesta och
växer som individer, blomstrar
bästa av sin personal.
också.
13
Ta upp frågan i din ledningsgrupp
samt på din arbetsplats APT-möte
och diskutera hur ni jobbar / ska
jobba med HBTQ på din arbetsplats.
Q eller inte Q?
Många väljer idag att definiera
sig som Queer av många olika
anledningar. Ett av dem är att
man inte vill definiera sig och
därmed placeras in i ett fack av
de normer som finns i samhället.
Många gånger skrivs förkortningen HBT, men det blir allt
vanligare att man skriver förkortningen HBTQ.
Förklaring av orden hittar du
längst bak i detta kompendium.
RFSL definierar Queer så här:
Grupperna H, B samt T är de
enda som omfattas av Svensk
lag. De innefattas av hetslagstiftning, samt diskrimineringslagar.
”Ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i
grunden är ett ifrågasättande
av heteronormen. Många ser sin
könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer. Queer kan innebära en önskan att inkludera
alla kön och sexualiteter eller att
inte behöva identifiera/definiera
sig.”
Queer är ett verktyg för att ifrågasätta heteronormativiteten
som finns i vårt samhälle.
14
Arbetsgivarens
utredningsansvar
Om du som chef får reda på att någon anser sig utsatt för
trakasserier är det din skyldighet att utreda de påstådda
trakasserierna och vid behov sätta stopp för dem.
Så fort någon i chefsposition på
arbetsplatsen får reda på att någon känner sig trakasserad startar utredningsskyldigheten. Arbetsgivarens* utredningsskyldighet täcker arbetstagare, arbetssökande, praktikanter, praoelever eller inhyrd och inlånad
arbetskraft.
egen bild av vad som har inträffat. Om arbetsgivaren kommer
fram till att trakasserier har förekommit finns en skyldighet att
vidta åtgärder för att sätta
stopp för trakasserierna.
Till att börja med kan arbetsgivaren samtala med den som har
trakasserat och ge personen en
tillsägelse. Fortsätter trakasserierna kan arbetsgivaren vidta
kraftigare åtgärder, såsom varning, omplacering eller vid allvarliga fall uppsägning.
Hur utredningen ska gå till
Arbetsgivaren ska så snabbt och
diskret som möjligt ta reda på
vad som har hänt, till exempel
genom att tala med de inblandade och eventuella vittnen. Arbetsgivaren ska informera de
inblandade om pågående utredning och vilka åtgärder som ska
vidtas.
Vid omplacering är det i första
hand den som har trakasserat
som bör flyttas. Arbetsgivaren
kan också anordna utbildningar
och seminarier på arbetsplatsen
eller utbildningen om det visar
sig att trakasserierna är ett genomgående arbetsmiljöproblem.
Arbetsgivaren ska genom utredningen försöka skapa sig en
*Med arbetsgivare menar vi chef
med personal- och budgetansvar
15
HBTQ
och andra ord
Ibland förväntas man bara förstå vad vissa ord betyder. Det
ser vi inte som en självklarhet och har därför valt att sätta
samman några nyttiga ord du bör känna till.
Tänk efter – vad menar vi till exempel med ordet homosex? Är
homosexuella i huvudsak män?
Är en kvinna som lever med en
annan kvinna omedelbart lesbisk? Vad ryms i begreppet
transperson? Kan man använda
ord som bög och flata? Hur verkar fördomar i det fördolda?
personer och queers. I många
sammanhang talar man om HBTpersoner, men det blir allt vanligare att man inkluderar queers i
paraplygreppet.
Vissa ord är kränkande för en
grupp och för en annan inte alls.
Det är viktigt att välja sina ord
med omsorg. Ord har en oerhörd sprängkraft.
Heterosexuell En person som har
förmågan att bli kär i, attraherad av eller kåt på någon av
motsatt kön, men inte någon av
samma kön.
Hen könsneutralt personligt pronomen för att benämna en person vars kön är obekant eller
irrelevant i sammanhanget.
Vi tvekar, och traskar ofta på i
gamla fotspår. Tänk efter före.
Homosexuell En person som har
förmågan att bli kär i, attraherad av eller kåt på någon av
samma kön.
Bisexuell En person som har förmågan att bli kär i, kåt på eller
attraherad av människor oavsett
kön.
Intergender En person som inte
vill inordna sig i den traditionella
uppdelningen i enbart »kvinnor«
och »män«. Någon som identifierar sig som mellan eller bortom
könen. Har inte att göra med hur
ens kropp ser ut, utan vilket kön
Bög Homosexuell man.
Flata Homosexuell kvinna.
HBTQ Ett paraplybegrepp för
homosexuella, bisexuella, trans16
HBTQ
och andra ord
man känner sig som
(könsidentitet).
avgöra vilken könsidentitet
man har.
Kön Begreppet kön är en socialt
konstruerad kategori som används för att dela in människor i
grupperna »kvinnor« och »män«.
Kön kan med fördel brytas ned i
fyra olika delar:
– Könsuttryck Hur en person
uttrycker sitt kön. Det gör du
till exempel genom kläder,
kroppsspråk, frisyr, socialt
beteende, röst samt om och
hur du sminkar dig.
– Biologiskt kön Definieras
utifrån inre och yttre könsorgan, könskromosomer och
hormonnivåer. Biologiskt kön
avgörs av hur den fysiska
kroppen ser ut.
Könskorrigering Detta är den riktiga termen för det som ibland
kallas könsbyte. För att få rätt
till könskorrigerande vård i Sverige idag krävs diagnosen transsexualism som ställs av psykiater
vid någon av landets mottagningar för transsexuella.
– Juridiskt kön Det kön som
står registrerat i folkbokföringen, i pass eller legitimation. Juridiskt kön framgår
också av en siffra i personnumret. I Sverige finns två
bara juridiska kön: »man«
eller »kvinna«. Alla barn som
föds tilldelas ett juridiskt kön,
baserat på ens biologiska
kön.
Outa Att ”outa någon” är ett
begrepp som används för att
beskriva när någon får sin sexualitet ”avslöjad” av en annan
person till en tredje part. Detta
kan ske både medvetet och/
eller omedvetet och sker ofta
när den det gäller inte är närvarande.
– Könsidentitet En persons
självupplevda kön, det vill
säga det kön du känner dig
som. Ingen kan bestämma
detta åt någon annan, och
var och en har rätt att själv
Queer Se sidan 14.
Regnbågsfamilj Familjekonstellation som inte följer normen av
”Mamma pappa barn”
17
HBTQ
och andra ord
Transperson En person vars könsidentitet och eller könsuttryck
inte stämmer överens med det
biologiska och/eller juridiska
kön den blev tilldelad vid födseln. En transperson kan till exempel vara en person som biologiskt och juridiskt är »man«
men som definierar sig som
någonting annat än det. Transpersoner är ett paraplybegrepp med många undergrupper och det går att vara
transperson på många olika
sätt. Begreppet rör könsidentitet
och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att
göra. »Trans« är latin för att
överskrida.
detta transsexuella även efter
korrigeringen.
Transvestit En person som ibland
eller alltid – helt eller delvis –
iklär sig eller använder sig av
ett annat köns kläder och/eller
andra attribut.
Ord och uttryck att se upp för!
De homosexuella Användningen
av ordet ”de”, som tydliggör
utifrånperspektivet. Oftast fungerar det precis lika bra om
man helt enkelt tar bort ”de”.
Tjejsex Populär benämning på
sex mellan kvinnor. Kan också
användas för att förminska.
Lebba Förkortning av lesbisk
kvinna. Låter det trevligt? Nej,
det tycker inte de flesta
Transsexuell En person som upplever sig vara av ett annat kön
än det juridiska kön man tilldelades vid födseln och som har
en vilja att förändra kroppen
helt eller delvis med exempelvis kirurgi eller hormonbehandling. Transsexualism är en medicinsk diagnos som för vissa innebär ett övergångsstadium tills
man har korrigerat sin kropp.
Andra fortsätter att definiera
sig som transsexuella eller före
lesbiska heller.
Manhaftig Används om kvinnor
som har ett mer maskulint könsuttryck än normen
Avvikande sexuell läggning Avvikande är ett värdeladdat ord.
De flesta av oss, oberoende av
sexuell läggning, vill inte bli kallade avvikande.
18
Källor
Information har inhämtats från

RFSL

RFSL Ungdom

Diskrimineringsombudsman- 
nen

Vision
HomO (Nuvarande DO)
RFSU



Företagarnas HBThandledning
EU-projektet Fritt fram
Du kan även HBT-certifiera din verksamhet, dig själv och din personal
via RFSL. Detta ser vi som en viktig del av ett Stockholm i världsklass.
Certifieringen ger arbetsplatsen en god start i sitt HBT-arbete, både
hur vi bemöter varandra och framförallt våra medborgare.
RFSL erbjuder den verksamheten. Läs mer på www.rfsl.se eller kontakta
[email protected]
Några inom staden som redan certifierat sig är: Stockholms skolors ungdomsmottagning, förskolan Egalia, resursteamen barn och ungdom
(Socialförvaltningen) samt flera av stadens fritidsgårdar.
19
Chef Direkt – även ledare kan
behöva ledning ibland
I ledande position hamnar man ofta i situationer där man kan
behöva snabb rådgivning. Som chef och medlem i Vision har
du tillgång till Chef Direkt: en exklusiv och professionell rådgivning som finns tillgänglig precis när du behöver den.
Klockan 9–17 samtliga vardagar kan du få tips och råd kring
exempelvis anställningsvillkor, löner och förhandlingar. Samtliga Visions rådgivare har gedigen erfarenhet av förhandlingar för chefer.
Du ringer oss och får svar direkt. Eller så mejlar
du och får svar inom 12 arbetstimmar.
20
En skrift från Vision Stockholms stad