Byggvarubedömningen – manual för SISAB

OBS! Byggvarubedömningen har ändrat utseende sedan 27 april 2015. Denna
manual visar det gamla systemet. Till stora delar stämmer ändå beskrivningarna av
funktioner. Frågor kan ställas till [email protected], [email protected] eller
[email protected] Uppdatering av manualen pågår.
Manual för SISAB
Miljödatabas för Byggvaror
www.byggvarubedomningen.se
Manualen är framtagen för SISAB i samarbete med ebab.
Manual för SISAB, rev 20140710
1
OBS! Byggvarubedömningen har ändrat utseende sedan 27 april 2015. Denna
manual visar det gamla systemet. Till stora delar stämmer ändå beskrivningarna av
funktioner. Frågor kan ställas till [email protected], [email protected] eller
[email protected] Uppdatering av manualen pågår.
Databasen utvecklas kontinuerligt. Förändringar kan ha skett sedan manualen senast uppdaterades.
Synpunkter? Mejla till [email protected]
Innehåll
1. ALLMÄNT OM BYGGVARUBEDÖMNINGEN - BVB ......................................................................................... 3
2. LOGGA IN & LICENSER .................................................................................................................................. 4
2.1 SISAB:S PERSONAL ............................................................................................................................................ 4
2.2 KONSULTER, ENTREPRENÖRER .............................................................................................................................. 5
3. ATT SÖKA OCH MILJÖBEDÖMA BYGGVAROR ............................................................................................... 6
3.1 SÖKA BYGGVAROR .............................................................................................................................................. 6
3.2 TOLKA SÖKRESULTATET – FÄRGER OCH PILAR ........................................................................................................... 8
3.3 SORTERA OCH SKRIVA UT SÖKRESULTAT .................................................................................................................. 8
3.4 LÄSA MER OM EN VARAS MILJÖBEDÖMNING ............................................................................................................ 9
3.5 HITTAR DU INTE BYGGVARAN? ANSÖK OM BEDÖMNING .......................................................................................... 10
4. REDOVISA VAROR I PROJEKTDATABASEN .................................................................................................. 12
4.1 ALLA PROJEKT PÅ SISAB - ÖVERSIKT .................................................................................................................... 12
4.2 MINA PROJEKT ................................................................................................................................................ 13
4.3 VISA OCH LÄGG TILL VAROR I ETT PROJEKT ............................................................................................................. 14
4.4 SKRIVA UT LISTAN/VARUINFORMATIONEN OCH KOMPLETTERA MED EGEN INFORMATION ................................................ 15
4.5 EXPORTERA PROJEKT......................................................................................................................................... 17
4.6 SÖKA VAROR I PROJEKT ..................................................................................................................................... 17
5. SISAB:S KRAV ............................................................................................................................................. 18
5.1 MILJÖGODKÄNDA BYGGVAROR PÅ SISAB............................................................................................................. 18
5.2 AVVIKELSER .................................................................................................................................................... 18
5.3 VILKA VAROR SKALL MILJÖPRÖVAS? ..................................................................................................................... 18
5.4 EJ BEDÖMDA BYGGVAROR.................................................................................................................................. 19
5.5 LICENS ........................................................................................................................................................... 19
5.6 DOKUMENTATION ............................................................................................................................................ 19
Manual för SISAB, rev 20140710
2
OBS! Byggvarubedömningen har ändrat utseende sedan 27 april 2015. Denna
manual visar det gamla systemet. Till stora delar stämmer ändå beskrivningarna av
funktioner. Frågor kan ställas till [email protected], [email protected] eller
[email protected] Uppdatering av manualen pågår.
1. Allmänt om Byggvarubedömningen - BVB
Byggvarubedömningen ägs och utvecklas av ett stort antal stora fastighetsägare och byggherrar i
Sverige, däribland SISAB.
Det webbaserade verktyget innehåller miljöbedömningar av både kemiska varor och andra bygg- och
förvaltningsvaror. Bedömningarna görs av miljöspecialister. Databasen byggs ständigt på med nya
varor genom att användarna skickar in underlag för bedömningar av nya varor.
Under fliken Nedladdning på Byggvarubedömningens hemsida finns bland annat en broschyr om
Byggvarubedömningen och information om de olika kriterierna för bedömningen. Under Tjänster
beskrivs hur bedömningarna utförs, d v s hur kriterierna viktas.
Manual för SISAB, rev 20140710
3
OBS! Byggvarubedömningen har ändrat utseende sedan 27 april 2015. Denna
manual visar det gamla systemet. Till stora delar stämmer ändå beskrivningarna av
funktioner. Frågor kan ställas till [email protected], [email protected] eller
[email protected] Uppdatering av manualen pågår.
2. Logga in & Licenser
2.1 SISAB:s personal
Logga in via Insidan
Alla som arbetar på SISAB hittar en länk till BVB på Insidan. Du behöver inget lösenord för att kunna
jobba vidare eftersom detta är en kollektiv inloggning för hela SISAB.
I nya BVB (från 27 april 2015) måste du skaffa en personlig inloggning första gången du går in i
systemet. Gå in på hemsidan www.byggvarubedomningen.se, klicka på ”Skapa konto”, ”Medlem”.
Skriv in dina uppgifter. Du behöver inte fylla i rutan ”Fakturareferens” när du har en sisab-mailadress.,
eftersom SISAB är medlem i BVB.
Länken finns bl a som en ikon i den orangea balken på första sidan samt under Verktyg & Stöd,
Applikationer.
Personlig licens
Vill du som är anställd på SISAB arbeta med dokumentationen av varor i BVB:s projektdatabas måste
du bli inbjuden till en projektplats och ha en personlig licens. Mejla till [email protected] och tala om vilket
projekt det gäller så får du både ett personligt lösenord och projektinbjudan utan kostnad.
När du fått din personliga licens via e-post går du in på www.byggvarubedomningen.se och skriver in
dina inloggningsuppgifter under ”Logga in”.
Vill du ändra lösenord? Gå in under sökvägen Mina Uppgifter när du är inloggad.
Här skriver du dina inloggningsuppgifter om du har personlig licens. OBS! Om du redan gått in i BVB
via SISAB:s kollektiva inloggning måste du först logga ut.
Manual för SISAB, rev 20140710
4
OBS! Byggvarubedömningen har ändrat utseende sedan 27 april 2015. Denna
manual visar det gamla systemet. Till stora delar stämmer ändå beskrivningarna av
funktioner. Frågor kan ställas till [email protected], [email protected] eller
[email protected] Uppdatering av manualen pågår.
2.2 Konsulter, entreprenörer
Licenskrav
För att kunna använda BVB måste SISAB:s konsulter och entreprenörer ha licens. Man ansöker om
licens genom att gå in på www.byggvarubedomningen.se, klicka på den rosa rutan ”Bli kund..” samt
fylla i företagets uppgifter. SISAB ersätter ofta sina avtalspartners för en licenskostnad per projekt,
detta regleras i avtalets AF-del. (Se även avsnitt 5.5.)
De företag som är anslutna till BF9K har rätt till fri licens i Byggvarubedömningen, enl avtal mellan
BF9K och BVB. När de klickat på den rosa rutan ”Bli kund…” ska de skriva BF9K i stället för
faktureringsadress. Därmed skickas ingen faktura ut.
När entreprenören/konsulten fått sin personliga licens går denne in på www.byggvarubedomningen.se
och skriver in inloggningsuppgifterna.
Man kan ändra lösenordet via sökvägen Mina Uppgifter.
Inbjudan till projektplats
Entreprenörer och konsulter kan enkelt dokumentera de varor som valts genom att använda en
projektplats i BVBs projektdatabas. Hur den fungerar beskrivs i kapitel 4.
SISAB lägger upp projektplatsen. Entreprenören/konsulten ska mejla en begäran om att bli inbjuden
till sin projektplats till [email protected] Enklast är att exv. miljökonsulten samordnar alla projektdeltagare
och skickar ett mejl med följande uppgifter:
 projektnamn
 projektnummer
 mejladress till alla berörda projektdeltagare.
Samtidigt anges om någon projektdeltagare saknar personlig licens.
Alla projektdeltagare får sedan ett svarsmejl och hittar sin inbjudan under fliken Projekt, om de klickar
sig vidare till Mina projekt.
Den som arbetar som miljökonsult i ett projekt kan även ges befogenhet att själv bjuda in
projektdeltagare till ”sin” projektplats om så önskas.
Ramavtal
Projektplatser läggs även upp för ramavtalade entreprenörer. Projektet namnges då efter ramavtalets
namn. Här kan lämpligen företagets övergripande miljö- eller inköpsansvarige lägga upp en generell
lista över de varor som man vanligen använder. Undermappar kan sedan skapas för varje specifikt
uppdrag/projekt. Mejla till [email protected] för att få en inbjudan till projektplatsen.
Manual för SISAB, rev 20140710
5
OBS! Byggvarubedömningen har ändrat utseende sedan 27 april 2015. Denna
manual visar det gamla systemet. Till stora delar stämmer ändå beskrivningarna av
funktioner. Frågor kan ställas till [email protected], [email protected] eller
[email protected] Uppdatering av manualen pågår.
3. Att söka och miljöbedöma byggvaror
3.1 Söka byggvaror
Sök varor via Enkel sökning eller Avancerad sökning. Vilka varugrupper som ska miljökontrolleras kan
du läsa i kapitel 5.
Denna sida kommer upp när du loggat in via länk på SISAB:s intranät, Insidan. Du kan direkt börja
söka byggvaror genom enkel sökning
Enkel sökning
Fyll i varans namn, namnet på producenten eller en viss varugrupp, t ex golv. Du behöver bara fylla i
en del av namnet. En fritextssökning görs och olika alternativ visas i en rullista.
Manual för SISAB, rev 20140710
6
OBS! Byggvarubedömningen har ändrat utseende sedan 27 april 2015. Denna
manual visar det gamla systemet. Till stora delar stämmer ändå beskrivningarna av
funktioner. Frågor kan ställas till [email protected], [email protected] eller
[email protected] Uppdatering av manualen pågår.
Avancerad sökning
Du kan förfina och begränsa sökandet med hjälp av bl a följande parametrar i olika kombinationer:


Vara
Producent

Varugrupper:
- BK04
- BSAB

Bedömning;
- Rekommenderas
- Accepteras
- Undviks
Varugrupperna är indelade efter dels BSAB-koder som används vid byggnadsbeskrivningar inom
bygg- och fastighetsbranschen, dels BK04 som är bygghandelns varugrupper.
BSAB (del av koderna)
BK04 (alla koderna)
Tänk på att:
 Ju fler sökkriterier du anger samtidigt, desto viktigare är det att alla benämningar är helt
korrekta.
 Rensa alla fälten innan du gör en ny sökning. Använd knappen Rensa.
Manual för SISAB, rev 20140710
7
OBS! Byggvarubedömningen har ändrat utseende sedan 27 april 2015. Denna
manual visar det gamla systemet. Till stora delar stämmer ändå beskrivningarna av
funktioner. Frågor kan ställas till [email protected], [email protected] eller
[email protected] Uppdatering av manualen pågår.
3.2 Tolka sökresultatet – färger och pilar
Varorna bedöms på två sätt:
 Stor pil = totalbedömning av 9 olika livscykelkriterier
 Liten pil = enbart bedömning av innehåll; egenskapskriterier avseende kemiska ämnen
På SISAB är det totalbedömningen, den stora pilen, som gäller. (Se kap 5 om SISAB:s krav.)
Bedömningarna kan ha tre olika resultat:
 Grön pil som pekar uppåt = rekommenderas
 Gul pil som pekar åt sidan = accepteras
 Röd pil som pekar neråt = undviks
Ex: Lista över varor från producenten Tremco Illbruck. Bland de varor vi ser här är endast två
godkända på SISAB.
3.3 Sortera och skriva ut sökresultat
Sökresultatet (se bild ovan) sorteras efter bokstavsordning eller färg genom att du klickar på
rubrikerna. Klicka sedan på Skriv ut sökresultatet.
Manual för SISAB, rev 20140710
8
OBS! Byggvarubedömningen har ändrat utseende sedan 27 april 2015. Denna
manual visar det gamla systemet. Till stora delar stämmer ändå beskrivningarna av
funktioner. Frågor kan ställas till [email protected], [email protected] eller
[email protected] Uppdatering av manualen pågår.
3.4 Läsa mer om en varas miljöbedömning
Klicka på Varans namn för att visa ett s k produktkort som redovisar:

Bedömningsunderlagen (byggvarudeklarationer, säkerhetsdatablad, miljödeklarationer mm)

Hela bedömningen av byggvaran - alla livscykelkriterierna, nr 0-8:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Kemiskt innehåll (Innehållsdeklaration)
Ingående material (råvaror)
Produktion
Distribution
Byggskede
Bruksskede
Rivning
Rest- och avfallsprodukter
Inomhusmiljö
Fakta för dig som vill veta mer:




Om producenten inte lämnar uppgifter om varans kemiska innehåll så blir bedömningen alltid ”Undviks”.
För att en vara ska uppnå bedömningen ”Rekommenderas” krävs att producenten intygar att varan är fri
från ett antal utpekade s.k. oönskade ämnen. I ovanstående exempel saknas ett sådant intyg om
ämnesinnehåll och halter.
Kriterierna Produktion och Distribution medtas inte i den sammanvägda totala bedömningen vilket
hänger samman med restriktioner i LOU, Lagen om Offentlig Upphandling.
När det gäller utpräglade förvaltnings-/driftprodukter (BSAB-kod A, t ex låsolja) bedöms enbart kemiskt
innehåll och inga övriga livscykelkriterier.
Manual för SISAB, rev 20140710
9
OBS! Byggvarubedömningen har ändrat utseende sedan 27 april 2015. Denna
manual visar det gamla systemet. Till stora delar stämmer ändå beskrivningarna av
funktioner. Frågor kan ställas till [email protected], daniel[email protected] eller
[email protected] Uppdatering av manualen pågår.
3.5 Hittar du inte byggvaran? Ansök om bedömning
För att ansöka om bedömning av en byggvara, klicka i den rosa rutan till höger; Hittar du inte
byggvaran? Ansök om bedömning
Bedömningsunderlag i form av digitala filer ska bifogas. Dessa kan du begära att få från
producenterna eller hitta på deras hemsidor. I första hand används Byggvarudeklaration (BVD)
upprättad enligt Kretsloppsrådets mall (mallen finns att ladda ner under fliken Nedladdning). För
kemiska produkter används även Säkerhetsdatablad (SDB), detta ska vara skrivet på svenska.
Bedömningstider
Varan ska kontrolleras i så god tid att den kan bytas ut innan inköp.
Bedömningsresultatet från BVB skickas till den i ansökan angivna mejladressen inom angiven tid. Det
tar sedan ytterligare en tid innan varan läggs in i databasen.
Manual för SISAB, rev 20140710
10
OBS! Byggvarubedömningen har ändrat utseende sedan 27 april 2015. Denna
manual visar det gamla systemet. Till stora delar stämmer ändå beskrivningarna av
funktioner. Frågor kan ställas till [email protected], [email protected] eller
[email protected] Uppdatering av manualen pågår.
Faktureringsuppgifter
Du som är anställd på SISAB anger följande faktureringsuppgifter:
 Företag: SISAB.
 Kontaktperson: ditt eget namn
 Projektnr och –namn alt. skolans/förskolans namn (där varan ska användas)
 Adress: Box 47311
 10074 Stockholm
 Ditt telefonnr
 Din mejladress
Fakturan går sedan automatiskt till Hållbarhets-, utvecklings- och kommunikationsavdelningen på
SISAB.
Du som är entreprenör eller konsult och har egen licens anger ditt eget namn och dina egna
företagsuppgifter. SISAB ersätter i efterhand de verifierade bedömningsavgifterna. SISAB:s
kontosträng för BVB-avgifter (och även licenser) är: 6554-000073-0000-000084004-50-73.
Manual för SISAB, rev 20140710
11
OBS! Byggvarubedömningen har ändrat utseende sedan 27 april 2015. Denna
manual visar det gamla systemet. Till stora delar stämmer ändå beskrivningarna av
funktioner. Frågor kan ställas till [email protected], [email protected] eller
[email protected] Uppdatering av manualen pågår.
4. Redovisa varor i projektdatabasen
Du hittar BVB:s projektdatabas under fliken Projekt. Alla funktioner som beskrivits i föregående kapitel
3 finns även under fliken Projekt.
SISAB:s Hållbarhets-, utvecklings- och kommunikationsavdelning ansvarar för att starta/avsluta
projektplatserna samt bjuder in entreprenörer och konsulter (se kapitel 2, Logga in & Licenser).
SISAB:s entreprenörer/konsulter betalar därmed ingen avgift för att använda projektplatsen.
4.1 Alla projekt på SISAB - översikt
Om du arbetar på SISAB kan du under sökvägen Alla projekt i företaget Skolfastigheter i Stockholm
AB hitta information om:
 Vilka projekt SISAB har registrerat i Byggvarubedömningen.
 Vem som har registrerat projektet, ”Projektledaren” (i detta fall Hållbarhets-, utvecklings- och
kommunikationsavdelningen på SISAB)
 Din behörighet i projekten, ”Min Behörighet”.
Om du inte är personligt inloggad eller inte är inbjuden till något projekt så har du bara läsbehörighet.
Om vill ha behörighet ”Skriv” till ett projekt som du avser arbeta med: ta kontakt med SISAB:s
Hållbarhets-, utvecklings- och kommunikationsavdelning via e-postadressen [email protected]
Manual för SISAB, rev 20140710
12
OBS! Byggvarubedömningen har ändrat utseende sedan 27 april 2015. Denna
manual visar det gamla systemet. Till stora delar stämmer ändå beskrivningarna av
funktioner. Frågor kan ställas till [email protected], [email protected] eller
[email protected] Uppdatering av manualen pågår.
4.2 Mina projekt
När du klickat på Mina Projekt hittar du de projekt som du själv är inbjuden till under rubriken Mottagna
inbjudningar. När du tackat ja till en inbjudan hamnar projektet under rubriken Pågående projekt.
För att kunna börja arbeta i ett projekt klickar du på projektets namn.
När du klickat på ett projektnamn får du upp allmän projektinformation samt tillgång till projektets
varulista via ”Varor” i menyn till vänster.
Struktur varor (se bilden ovan) är en funktion som gör det möjligt för BVB-administratören (dvs
SISAB:s Hållbarhets-, utvecklings- och kommunikationsavdelningen, mejladress [email protected]) att,
om så önskas, dela upp varulistan i undermappar. T ex kanske man i ett projekt vill ha olika mappar
för projekterings- och produktionsskedet. BVB-administratören kan vid förfrågan även delegera
möjligheten att skapa undermappar till någon av projektdeltagarna, t ex miljökonsulten.
Manual för SISAB, rev 20140710
13
OBS! Byggvarubedömningen har ändrat utseende sedan 27 april 2015. Denna
manual visar det gamla systemet. Till stora delar stämmer ändå beskrivningarna av
funktioner. Frågor kan ställas till [email protected], [email protected] eller
[email protected] Uppdatering av manualen pågår.
4.3 Visa och lägg till varor i ett projekt
Visa varor
Exempel: Du har tidigare klickat på Johan Skyttes skola. Projektets varulista kommer fram då du
klickar på Varor i vänstra menyn.
Lägg till varor
Längst ner i Varulistan (se bild ovan) finns en ruta där det står Lägg till varor. Om du klickar här kan du
söka och välja varor på samma sätt som beskrevs i kapitel 3.
Exempel: Du vill lägga till isoleringen Paroc Stenull i projektets varulista. Finns varan bedömd i
databasen erhålls ovanstående sökresultat. Du kan nu bocka för och lägga till varan i listan.
Om du inte hittar varan klickar du på Ansök om bedömning av vara här.
Manual för SISAB, rev 20140710
14
OBS! Byggvarubedömningen har ändrat utseende sedan 27 april 2015. Denna
manual visar det gamla systemet. Till stora delar stämmer ändå beskrivningarna av
funktioner. Frågor kan ställas till [email protected], [email protected] eller
[email protected] Uppdatering av manualen pågår.
En vara som inte är bedömd i BVB kan noteras under Lägg till ej bedömda varor här. Den läggs då in i
projektets varulista. Du får också en länk som gör det enkelt att senare ansöka om bedömning.
Observera att du måste lägga in den på nytt när varan blivit bedömd.
4.4 Skriva ut listan/varuinformationen och komplettera med egen
information
För att skriva ut alla byggvaror som finns i ett projekt: klicka på Visa lista ovanför Varulistan.
Om du i stället klickar på en varas namn visas ett produktkort med information om varan i högerfältet.
Du hittar även bedömningsunderlagen här.
Under produktkortet kan du även lägga till extra information som kommer att synas i utskriftslistan.
Manual för SISAB, rev 20140710
15
OBS! Byggvarubedömningen har ändrat utseende sedan 27 april 2015. Denna
manual visar det gamla systemet. Till stora delar stämmer ändå beskrivningarna av
funktioner. Frågor kan ställas till [email protected], [email protected] eller
[email protected] Uppdatering av manualen pågår.
I utskriftslistan ser man bl a vem som registrerat varje vara och datum för registreringen. Listan kan
redigeras genom att man klickar på rubrikerna.
Manual för SISAB, rev 20140710
16
OBS! Byggvarubedömningen har ändrat utseende sedan 27 april 2015. Denna
manual visar det gamla systemet. Till stora delar stämmer ändå beskrivningarna av
funktioner. Frågor kan ställas till [email protected], [email protected] eller
[email protected] Uppdatering av manualen pågår.
4.5 Exportera projekt
Denna funktion finns under Mina Projekt. Funktionen kan t ex användas när man vill flytta information
till en annan databas.
Vid exportering av ett projekt erhålls en zip-fil med:
 Excel-blad med alla bedömda varor som lagts till i projektet
 Produktkort
 Bedömningsunderlag.
4.6 Söka varor i projekt
Funktionen Projektsök är främst användbar för miljökoordinatorer, inventerare etc. Här kan man söka
information om både avslutade och pågående projekt.
Exempel: Har vi använt Ardex i något projekt? Ja! Vi har använts Ardex i Klensmedsvägen.
Manual för SISAB, rev 20140710
17
OBS! Byggvarubedömningen har ändrat utseende sedan 27 april 2015. Denna
manual visar det gamla systemet. Till stora delar stämmer ändå beskrivningarna av
funktioner. Frågor kan ställas till [email protected], [email protected] eller
[email protected] Uppdatering av manualen pågår.
5. SISAB:s krav
Blå texter i detta kapitel är utdrag ur avsnitt AFC.2231 i SISAB:s mall för Administrativa föreskrifter,
Utförandeentreprenad, daterad 2014-06-17. Ramavtal med entreprenörer och konsulter har i princip
samma texter i AF-delen, i tillämpliga delar.
Kontrollera alltid vad det står i AF-delen för just ditt projekt/avtal!
5.1 Miljögodkända Byggvaror på SISAB
Byggvaror som fått totalbedömningen ”rekommenderad” eller ”accepterad” är
godkända för användning.
”Rekommenderad” byggvara ska prioriteras före ”accepterad” om möjligheten
finns.
Den stora pilen ska alltså vara grön eller gul.
5.2 Avvikelser
Byggvaror med totalbedömningen ”undviks” får endast användas efter
Beställarens godkännande samt upprättande av avvikelserapport.
Vid ”Undviks” ska man söka efter alternativa produkter eller alternativa metoder, t.ex. mekanisk
montering istället för kemankare. I annat fall skall man kontakta den på SISAB som är projektansvarig
och/eller har beställt arbetet, som i sin tur kontaktar SISAB:s Hållbarhets-, utvecklings- och
kommunikationsavdelning för ett utlåtande.
Använd blanketten ”Fråga om avsteg/synpunkter rörande SISAB:s projekteringsanvisningar eller
Byggvarubedömningen”. Det slutliga avgörandet fälls av SISAB:s projekt-/beställningsansvarige.
Eventuella varor som anges med produktnamn i SISAB´s projekteringsanvisningar behöver inte
avvikelserapporteras.
5.3 Vilka varor skall miljöprövas?
Varor som används i entreprenaden inom följande produktgrupper skall
vara miljöprövade enligt kriterierna i Byggvarubedömningen, se
www.byggvarubedomningen.se (bokstäver inom parentes nedan syftar
på koder enligt BSAB-systemet):
• Förvaltningsprodukter för drift (rengöringsprod. saneringsmedel,
smörjmedel, mm) (A)
• Kemiska produkter (färg, fog, lim, fogmassa, fogskum mm) (L, Z, mm)
• Cementbaserade produkter (puts, avjämningsmassa, spackel) ( E, L, M)
• Invändiga ytskikt (M)
• Golvbeläggningar (M)
• Byggskivor (K)
• Termisk isolering (I)
• Snickerier (exkl. beslag) (N, X)
• Takbeläggningar (J)
• Plan plåt (hängskivor, ståndskivor mm) (J)
• Fasadmaterial (puts (L), skivor (K), tegel (F), element (G), panel (H)
• Drev, tätning, nät mm (Z)
• Elinstallationer (kablar, kanaler,vp rör, el-schakt) (S)
• VS-installationer (va-rör, radiatorer, ventiler, armaturer) (P)
• Vent-installationer (kanaler, spjäll, ventilationsdon) (Q)
Manual för SISAB, rev 20140710
18
OBS! Byggvarubedömningen har ändrat utseende sedan 27 april 2015. Denna
manual visar det gamla systemet. Till stora delar stämmer ändå beskrivningarna av
funktioner. Frågor kan ställas till [email protected], [email protected] eller
[email protected] Uppdatering av manualen pågår.
5.4 Ej bedömda byggvaror
Varor som inte är miljöprövade i de angivna produktgrupperna skall prövas av
Entreprenören före användning genom Byggvarubedömningen eller på likvärdigt
sätt. Beställaren ersätter Entreprenören för verifierade bedömningavgifter från
byggvarubedömningen.
För att erhålla ersättning skall entreprenören/konsulten redovisa erhållen faktura för
bedömningsavgiften. För ytterligare information se avsnitt 3.5.
Ett alternativt sätt för entreprenören/konsulten att få varan bedömd är att vända sig till varans
leverantör och låta denne beställa bedömningen.
5.5 Licens
Entreprenören skall teckna licens i Byggvarubedömningen. Beställaren ersätter
för en verifierad användarlicenskostnad för produktionstiden.
Faktura för licensen skickas alltså till SISAB, bestyrkt med erhållen faktura från
Byggvarubedömningen. Kontosträng är: 6554-000073-0000-000084004-50-73.
5.6 Dokumentation
Entreprenören skall dokumentera samtliga byggvaror i de angivna
produktgrupperna i Byggvarubedömningens projektplats för entreprenaden.
Vid erhållen licens skall Entreprenören, för att bli inbjuden till
Byggvarubedömningens projektplats för entreprenaden – meddela den
mailadress som angetts vid tecknande av licens till [email protected]
Mejladressen [email protected] går till Hållbarhets-, utvecklings- och kommunikationsavdelningen på
SISAB, som ansvarar för att starta/avsluta projekt samt bjuda in entreprenörer och konsulter.
Entreprenören rekommenderas (ej krav) att:
 ange varornas placering och mängd.
Som beskrivits i kapitel 4 finns det möjlighet att lägga till sådan information.
Entreprenören skall upprätta en pärm med följande miljödokumentation:
 Förteckning över miljöprövade byggvaror eller information över var sådan
information finns digitalt i Byggvarubedömningens projektplats
 Avvikelser
 Säkerhetsdatablad och/eller byggvarudeklarationer för varor som ej blivit
godkända enligt Byggvarubedömningens kriterier (avvikelsen ska ha
godkänts av B)
Förteckningen kan skrivas ut från Byggvarubedömningen i webb-formatet alternativt exporteras till en
tabell i excel, via funktionen Export (se kap 4).
Fler frågor? Skicka e-post till [email protected] eller prata med oss!
Manual för SISAB, rev 20140710
19
OBS! Byggvarubedömningen har ändrat utseende sedan 27 april 2015. Denna
manual visar det gamla systemet. Till stora delar stämmer ändå beskrivningarna av
funktioner. Frågor kan ställas till [email protected], [email protected] eller
[email protected] Uppdatering av manualen pågår.
Hållbarhets-, utvecklings- och kommunikationsavdelningen på SISAB
Manual för SISAB, rev 20140710
20