Ordningsregler 15/16

Tegnérskolans ordningsregler läsåret 2015/16
På Tegnérskolan arbetar vi för att verksamheten skall genomsyras av respekt, hänsyn, tolerans och
ansvar. Skolan är vår gemensamma arbetsmiljö vilket ställer krav både på elever och personal.
Det innebär att:




Alla respekterar och är artiga mot varandra.
Alla uppträder på ett sådant sätt att ingen far illa eller mår dåligt.
Alla hjälper och stöttar varandra.
Alla är försiktiga om varandras egendom, skolans material och den gemensamma miljön
både på skolan och i närområdet.
För att nå detta mål gäller följande regler:










Alla kommer i tid och har med sig det material som behövs till lektion.
Ingen stör arbetsmiljön i klassrummet.
Ingen medför mat eller dryck till lektioner.
Godis och läsk är inte tillåtet på skolan.
Ytterkläder och ytterskor tas av under skoltid och förvaras i avsett skåp.
Mobiltelefoner skall vara avstängda och undanstoppade under lektionstid. De kan få
användas med tillåtelse av undervisande lärare.
Keps och mössa tas av om det stör undervisningen eller utgör säkerhetsrisk.
Det är inte tillåtet för elever att röka eller snusa.
Snöbollskastning är endast tillåten vid fotbollsplanen.
Mat som serveras i matsalen äts i matsalen.
Vad händer om reglerna inte följs?





Störande mobiltelefoner kommer att beslagtas för resten av skoldagen.
Rökande och snusande elever kommer att rapporteras till hemmen. Snusdosor och
cigarettpaket kan beslagtas och återlämnas till vårdnadshavare vid skoldagens slut.
Vid skadegörelse är elev/vårdnadshavare ersättningsskyldig. Elev kan få hjälpa till att laga det
som förstörts.
Vid upprepad sen ankomst, glömska eller skolk kan man efter dagens slut få ta igen förlorad
undervisning. Detta sker i samråd med vårdnadshavare.
Vårdnadshavare kan kallas till skolan.
Dessa regler gäller under hela skoldagen även då skolan anordnar verksamhet på annan plats.