SEKTIONSMÖTE | A

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN | CHALMERS STUDENTKÅR 6 MAJ 2015 SEKTIONSMÖTE | A-­‐‑SEKTIONEN KALLANDE: A-­‐‑ & AT-­‐‑STYRET PLATS: VA-­‐‑SALEN TID: 12.15-­‐‑17.00 NÄRVARANDE (45)
A1(9) Emma Wahlfridsson
Adrian Pihl Spahiu
Albin Andersson
Linnea Leijon
Lovisa Stadig Roswall
Elsa Dorrian
Linnea Wahlgren
Annika Lindberg
Lina Kratz
A2(10) Joel Ekelöf
Lovisa Christofferson
Freja Elmsjö
Fabian Reppen
Anton Arnberg
Johanna Boëthius
Karin Axelsson
Kerstin Olsson
Amanda Olsson
Moa Hannerz Simå
AT1(10) Daniel Granath
Karin Gester
Victor Olsson
Maja Lindborg
Selma Björklund
Elin Eriksson
Emily England
Daniel Jonsson
David Larsson
Tove Sjöborg
AT2(12) Hans Carlsson
Emma Nordhamn
Linda Wäppling
Erica Samuelsson
Toivo Säwén
Rakel Norberg
Marcus Gustafsson
Sara Olsson
Catrin Frick
Karin Dandanelle
Sandra Andersson
Liv Andersson
A3(0) AT3(2) Emma Asplund
Gabriella Grönlund
MPARC(0) MPDSD(1) Hamlet Mirjamsdotter
ADJUNGERADER GÄSTER(1) Anna Jansson, KL
A-­‐‑SEKTIONEN A-­‐‑AT-­‐‑[email protected] CHALMERS STUDENTKÅR HTTP://WWW.A-­‐‑SEKTIONEN.SE/ SVEN HULTINS GATA 6 412 58 GÖTEBORG ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN | CHALMERS STUDENTKÅR 6 MAJ 2015 1. PRELIMINÄRER 1.1. MÖTETS ÖPPNANDE Mötet förklarades öppnat kl. 12.22 av sektionsordförande Hamlet Mirjamsdotter.
1.2. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE Till mötesordförande valdes enhälligt Hamlet Mirjamsdotter.
1.3. VAL AV MÖTESSEKRETERARE Till mötessekreterare valdes enhälligt Gabriella Grönlund.
1.4. VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE Till justerare valdes Fabian Reppen och Linda Wäppling.
1.5. NÄRVAROLISTA Närvarolista skickades ut för påskrift.
1.6. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Mötet befanns vara behörigt utlyst.
1.7. GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Dagordningen fastställdes.
1.8. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL Föregående mötesprotokoll godkändes enhälligt och lades till handlingarna.
2. INFORMATION FRÅN KÅRLEDNINGEN Anna informerar:
Val till fullmäktige har varit, det gick bra för samhällsbyggnadspartiet.
Ny kårledning invald, en post vakant än så länge.
Det har börjat byggas utanför byssjan för ny affär, öppnas innan hösten.
Ny arrangemangslokal där Cremona är, där kommer expressen serveras dagtid.
Man har fått bygglov för bastun i Härryda.
3. INVAL AUU Endast kassör nominerad, Nathalie Kullberg.
Natahlie enhälligt invald i sin frånvaro.
4. INVAL GENUSGRUPPEN Nominerade: ordförande, Lydia Winninge, vice ordf, Kerstin Olsson, kassör, Frida Svensson.
Alla nominerade enhälligt invalda, Lydia och Frida i sin frånvaro.
5. INVAL ATU Nomninerade: ordförande, Daniel Granath, kassör, Jonathan Svensson.
Båda enhälligt invalda, Jonathan i sin frånvaro.
A-­‐‑SEKTIONEN A-­‐‑AT-­‐‑[email protected] CHALMERS STUDENTKÅR HTTP://WWW.A-­‐‑SEKTIONEN.SE/ SVEN HULTINS GATA 6 412 58 GÖTEBORG ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN | CHALMERS STUDENTKÅR 6 MAJ 2015 6. INVAL ARKIPELAGO Nominerade: ordförande, Sandra Andersson, vice ordförande, Karin Dandanelle.
Båda enhälligt invalda.
7. INVAL STYRET Nominderade: ordförande, Toivo Säwén, vice ordförande, David Larsson. David kan tänka sig att ta
kassörsposten tills vidare.
Båda enhälligt invalda.
8. A0K DANSAR A0K utförde en underhållande dans. Dansen röstades enhälligt igenom.
9. INVAL LEKMANNAREVISOR Tove Sjöborg enhälligt invald till lekmannarevisor.
10. INVAL FANBÄRARE Emma Nordhamn nominerar sig själv, Adrian Pihl Spahiu nominerar sig själv.
Båda enhälligt invalda. De får slåss om vice och ordinarie post utanför.
11. ÄSKNINGSPOLICY Styret har tagit fram en äskningspolicy att använda som vägledning då man fyller i sitt äskningsformulär.
Denna är till för att förtydliga hur man äskar och vad som krävs för att den ska kunna godkännas och för att
enklare att bedöma äskningar.
11. ÖVRIGA FRÅGOR Toivo undrar hur många pengar det finns kvar i äskningsbudgeten. Emma svarar ca 1800 kr. Om dessa
pengar ej används innan verksamhetsårets slut går de över till nästa års budget.
Karin Gester nominerar sig själv som kassör i A- & AT-styret. David avgår som kassör. Maja nominerar sig
själv till kommunikatör. Hans berättar om vad man gör som SAMO. Johanna Boëthius blir nominerad till
SAMO och godkänner nomineringen.
Alla enhälligt invalda.
Sista festen har undrat om Arkipelago kan sponsra dom med pengar, vilket Arkipelago frågar oss om. Vi
bedömer att nej, de kan de ej.
11. MÖTET AVSLUTAS Mötet förklaras avslutat kl. 13.03
A-­‐‑SEKTIONEN A-­‐‑AT-­‐‑[email protected] CHALMERS STUDENTKÅR HTTP://WWW.A-­‐‑SEKTIONEN.SE/ SVEN HULTINS GATA 6 412 58 GÖTEBORG ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN | CHALMERS STUDENTKÅR 6 MAJ 2015 MÖTESSEKRETERARE Namn
Gabriella Grönlund
Underskrift
_______________________________________
Göteborg den _ _____2015
JUSTERING AV PROTOKOLL Jag har läst igenom ovanstående mötesprotokoll noga och godkänner härmed att vad som står skrivet
överensstämmer med vad som sades och beslutades på mötet.
Namn
Fabian Reppen, A2
Underskrift
_______________________________________
Göteborg den __ _____2015
Namn
Underskrift
Linda Wäppling, AT2
_______________________________________
Göteborg den __ _____ 2015
A-­‐‑SEKTIONEN A-­‐‑AT-­‐‑[email protected] CHALMERS STUDENTKÅR HTTP://WWW.A-­‐‑SEKTIONEN.SE/ SVEN HULTINS GATA 6 412 58 GÖTEBORG