Informationsbrev om samråd för Dammträsk

2015-11-25
Information och samråd om dagvattenåtgärder
Dammträsk, Haninge kommun
Inbjudan om samråd
Haninge kommun inbjuder till samråd inför tillståndsprövning av dagvattenåtgärder vid
Dammträsk i Haninge kommun. Innan ansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen ska föreskrivet samråd genomföras med närmast berörda och andra intresserade.
Haninge kommun avser att söka tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken hos mark- och
miljödomstolen för planerade dagvattenåtgärder vid Dammträsk i Haninge kommun.
I prövningen ingår en rad moment som syftar till att ge berörda parter möjlighet att
påverka kommande beslut. Denna information är en del i samrådsprocessen som ska
genomföras innan ansökan upprättas och ges in till mark- och miljödomstolen. Sökande
ska lämna upplysningar till berörda så att de ges möjlighet att fråga och lämna
synpunkter. Synpunkter och upplysningar som inkommer under samrådstiden kommer
att beaktas under upprättandet av tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning.
För dig som är berörd av verksamheten är det viktigt att känna till hur
tillståndsprövningen enligt miljöbalken går till i fortsättningen. Här ges en kortfattad
resumé.
•
•
•
•
•
•
•
Postadress
Det som framkommer under samrådet sammanfattas av sökanden i en
samrådsredogörelse och lämnas in till länsstyrelsen.
Efter att samråd genomförts upprättar sökanden en miljökonsekvensbeskrivning
som tillsammans med ansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen.
Vid behov åläggs sökanden att komplettera ansökan.
Ansökan kungörs i ortspressen och allmänheten ges tillfälle att yttra sig till markoch miljödomstolen. Om du har synpunkter är det viktigt att du skriftligen
lämnar in dina synpunkter i detta skede. Mark- och miljödomstolen begär också
in yttranden från kommunens miljönämnd m.fl.
Inkomna yttranden granskas och sökanden ges möjlighet att bemöta dem.
Mark- och miljödomstolen fattar beslut.
Beslutet kan överklagas av verksamhetsutövaren, grannar och andra berörda.
Överklagande avgörs av mark- och miljööverdomstolen.
Besöksadress
Telefon
Växel:
Direkt:
Fax/e-post
Postgiro
Bankgiro
2 (4)
Bakgrund
Haninge kommun växer. Nya områden för bostäder och verksamheter medför ökade
mängder dagvatten som kräver rening och fördröjning för att inte orsaka översvämning,
påverkan på sjöar och vattendrag och andra olägenheter. Den lilla sjön Dammträsk
ligger norr om Handen (Haninge centrum) i Haninge kommun mellan Rudansjöarna
och Drevviken. Se översiktskarta figur 1.
Figur 1 Översiktskarta
Planerade åtgärder
Området vid Dammträsk består idag av naturmark, en våtmark och en damm. I och
med exploatering av Kolartorp och stadsdelen Vega behövs åtgärder för att kunna ta
emot ökad mängd av dagvatten till Dammträsk från kringliggande områden.
Den huvudsakliga tanken är att behålla den öppna vattenspegel som är Dammträsk idag.
Se planskiss figur 2. Innan vattnet kommer till befintlig damm passerar det en renande
damm nära där Kolartorps allé går över pendeltågspåret. Här ska vattnet renas från olja
och större partiklar, såsom sand och grus. Från den renande dammen går vattnet sedan i
ett slingrande dike till den övre dammen. Dikets böjar gör att det tar längre tid för
vattnet att passera området. Den övre dammen skapas genom att en spont slåss ned i
marken. På så sätt blir det möjligt att magasinera en större volym vatten vid perioder av
mycket regn. I den övre dammen kommer det att finnas en brygga som man kan gå ut
på. Över sponten kommer det att anläggas en gångväg så att man kan gå över till andra
sidan av Dammträsk. Vid utloppet för befintlig damm kommer ett nytt utskov att
byggas för att minska risken för översvämning av fastigheterna närmast Dammträsk.
3 (4)
Just nu pågår arbetet med att ansöka om tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Det är
en lång process som beräknas ta ca 1,5 år. Efter att tillståndet vunnit laga kraft kan
utbyggnationen påbörjas. Den beräknas ta cirka 8 månader.
Figur 2 Planskiss berört område
4 (4)
Förutsedd miljöpåverkan
Genom de åtgärder som vidtas kommer dagvatten att fördröjas och renas vilket minskar
påverkan på Dammträsk, vattendraget nedströms och sjön Drevviken. Risken för
översvämningar minskar. Åtgärderna kommer att skapa ett område som gynnar
förutsättningarna för den biologiska mångfalden och för friluftsliv och rekreation i
området.
Synpunkter, upplysningar, frågor, information
Ett samrådsunderlag har upprättats som närmare beskriver de åtgärder som planeras.
Samrådsunderlaget finns tillgängligt på internet www.haninge.se/dammtrask samt i
foajén i Kommunhuset.
För ytterligare information och framförande av synpunkter eller upplysningar kan
Camilla Kostamo kontaktas, tel 08-606 82 86, epost [email protected]
Synpunkter kan också lämnas skriftligen till Haninge kommun, 136 81 Haninge eller via
mejl till [email protected] Synpunkter behöver vara oss tillhanda senast den 21
december 2015.
Camilla Kostamo
Projektledare
Haninge kommun