Nummer 4, 2015 - Svenska Transportarbetareförbundet

i Stockholm
•
Nummer 4/2015
Gilla oss på
facebook!
Fair transport
avtalskonferens
rädda sveriges åkerinäring sidan 6
upptakt inför avtalsrörelsen sidan 4
Uppsökerigruppen
transport 100 år
Bra start inom olja och bensin sidan 7
det var annorlunda förr sidan 11
FEMMAN
Transport
Ordföranden har ordet
Hej alla härliga Transportare!
Transport på direkten
 010–480 30 00
vardagar kl 08.00–18.00
T
ransportare har under ett par
­dagar i oktober samlats i Runö för
att börja med avtalsuppladdningen
och för att få information och byta
­erfarenheter med kamrater riket runt.
Vi ska nu ut och inventera vad vi vill
få förändrat till det bättre till kom­
mande avtalsförhandlingar i april.
Stämningen är hög och vi är laddade
och taggade för bättre kollektivavtal!
Kampviljan blev inte sämre då vi i
dagarna kunde läsa i pressen att två
förbund inom LO har fört egna
­samtal med ­arbetsgivarorganisationer
om vad vi uppfattar som stora för­
sämringar inom Lagen om anställ­
ningsskydd (LAS). Transports ledning
gav dock klara b­ esked om vårt för­
bunds inställning i frågan: ”Det är
trams”, menar förbundets ordförande,
Lars Lindgren. Inom Transport är det
inte aktuellt att luckra upp LAS, vi vill
stärka anställningsskyddet inte tvärt­
om!
Jag vill trycka på att det är viktigt
att vi är förberedda med uppdaterade
kontaktuppgifter, följ information
från avdelningens hemsida och Face­
booksida om vad vi har på gång.
Som medlem i Transport är du alltid
välkommen att kontakta oss.
Transport På Direkten (TPD) är en
samlad växel som förbundet startat
upp där du som medlem kan få svar
på alla typer av frågor, allt från av­
giftsklasser till arbetsmiljöfrågor och
avtal/arbetsrätt. Du kommer att
kopplas till någon av de handläggare
som finns ute i landet (Kontorister,
Ombudsmän och Regionala Skydds­
ombud (RSO).
TRANSPORtFEMMAN
i Stockholm
ges ut av Stockholms Transportarbetare­
fackförening
Ansvarig utgivare:
Mikael Rolf, 010-480 31 59
[email protected]
Tidningsgrupp:
Torkel Blom, Carolina Nolasco,
Roland Andersson och Simon Bartosz
Grafisk form och layout: Happy Book
Tryck: Print One
Omslagsbild: Charn Ispa
stockholms Transportarbetare­fackförening avdelning 5
Besök sker vardagar efter
överenskommelse
Telefontider
Måndag-fredag 08.00–16.30
Lunchstängt kl 11.30–12.30
Det är nu upp till oss alla att tillsam­
mans ta ansvar och Organisera oss till
fackligt medlemskap och få fler Trans­
portare att gå fackliga kurser för få fler
att bli medvetna om sina rättigheter.
Då blir vi fler som ställer upp vid en
eventuell avtalskonflikt om löner och
bättre avtalsvillkor. För en sak är klar:
då det handlar om fördelning av
­kapital mellan arbetare kontra vinster
till arbetsgivare/aktieägare, där går
åsikterna vitt isär, om vem som ska få
ta del av kapitalet.
Om vi på arbetsplatserna är enade,
och väl organiserade så visar vi styrka
mot arbetsgivarna. Det finns inget
som är gratis när det det gäller kapita­
lets fördelning i arbetslivet. Enda
­anledningen till att vi får något över­
huvudtaget är att vi har visat vår styr­
ka och motivation att organisera oss
för våra rättigheter! Att slippa otrygga
korttidsanställningar via sms. Att vi
vill få kollektivavtal där vi kan arbeta
fram tills pension, utan att behöva
jobba tills vi stupar med pressade
körscheman i trafiken med orimliga
vilotider.
Så till något positivt. Arbetsmiljö­
verket kommit ut med en ny före­
skrift, Organisatorisk och social
­arbetsmiljö (AFS 2015:4). Den
­reglerar arbetsgivarens ansvar kring
kunskapskrav, mål, arbetsbelastning,
arbetstid och kränkande särbehand­
ling. Läs mer på www.av.se.
Vi på avdelningen ser fram emot en
vinter fylld med nya idéer från er, så
glöm inte kontakta oss med era tips
och idéer för att vi alla ska få den bästa
verksamheten. Alla ska känna sig
­delaktiga inom Transport!
Besöksadress
Transport Avdelning 5
Skytteholmsvägen 2, 4 tr.
171 44 Solna
Telefon 010-480 30 05
Fax 08-29 27 49
Varma hälsningar
E-post [email protected]
www.transport.se
facebook.com/TransportFacketAvd5
Mikael Rolf
Ordförande avd 5
Svenska Transportarbetareförbundet
Telefon 010-480 35 00
Måndag – Fredag kl 09.00 – 11.00
samt Måndag – Torsdag 13.00 – 15.00
2Läs mer på www.transportsakassa.se
Foto Daniel Myr
A-KASSAN
TRANSPORtfemman 4/2015
aktuellt
Avdelningens Facebooksida
ökar lavinartat sedan årskiftet!
Vi finns på Facebook! Följ
­Avdelning 5 Stockholm för de
senaste artiklarna, kommen­
tarerna och analyserna!
Hjälp oss bli största sidan av samt­
liga LO-förbund på Facebook.
­Gilla sidan och bjud in andra att
följa oss!
Vår Facebooksida är ett av
­avdelningens viktigaste kommuni­
kationsverktyg. Inte minst i tider
av kommande avtalsförhandlingar.
Vi är alltid först ute med den senas­
te informationen och eventuell
kommande konfliktinfo till våra
medlemmar!
Du hittar oss enkelt genom att
knappa in facebook.com/TransportFacket Avd5
PS. Under hösten kommer vi ha
spännande tävlingar för våra följare
på Facebooksidan, missa inte dessa!
Nyhet! Vi startar en FAQ-sida
”Ofta ställda frågor”
Avdelningen kommer från och
med detta nummer skapa ett
utrymme för alla medlemmar
att skicka in frågor de undrar
över. Det kan vara frågor
­gällande arbetsmiljön på din
arbetsplats eller en fråga om
just ditt avtal. Du kan börja
skicka in redan nu!
Dina frågor skickar du till:
­[email protected] Var noga
och märk ditt email med rubriken:
Medlemsfråga TransportFemman
Vi har redan nu fått in ett antal
mejl och vi mjukstartar detta num­
mer med några av frågorna vi fått
till redaktionen.
TRANSPORtfemman 4/2015
Vad är skillnaden mellan rast och
måltidsuppehåll?
Linda, Miljöarbetare
Svar Rast är ett obetalt uppehåll i
arbetet, som bör framgå av
­schemat och där du inte behöver
­finnas tillgänglig.
Måltidsuppehåll är betald
­arbetstid och du ska finnas till­
gänglig i anslutning till arbets­
platsen.
Vad finns det för regler för termiskt
klimat på jobbet?
Erik, Terminalarbetare
Svar Kravet på lämpligt termiskt
klimat är ett allmänt formulerat
funktionskrav och man måste
därför bedöma lämplig tempera­
tur från fall till fall. Tillämpning av
reglerna kräver bedömning av hela
situationen.
Normalt behöver man räkna
med att hålla minst +20 °C i luft­
temperatur för att klimatet sam­
mantaget ska kunna bli godtagbart
vid stillasittande arbete i vanlig
klädsel. Vid rörligt eller fysiskt mera
ansträngande arbete bör temperaturen vara lägre.
Vintertid bör lufttemperaturen,
vid lätt och stillasittande arbete,
normalt ligga inom området 20–
24 °C. Sommartid bör den ligga
inom 20–26 °C. Om lufttempera­
turen under längre tid ligger utan­
för dessa områden bör det termiska
klimatet undersökas närmare.
■ Simon Bartosz text
3
Avtalskonferens
Avtalskonferens
oktober 2015
I en stor upptakt inför avtalsrörelsen våren 2016 samlades
Transportare på Runö kursgård 12 –15 oktober.
På plats fanns 123 yrkes­verksamma från alla avtals­
områden, 56 ombudsmän från alla avdelningar och 10 från
förbunds­kontoret.
Det blev långa innehållsrika ­dagar,
­seminarier om svensk lönebildning,
tal av LOs ord­förande Karl-Petter
Thorwaldsson … men fokus låg
förstås på diskussioner om kollek­
tivavtalen.
Yrkesverksamma förtroendeval­
da från hela Sverige diskuterade
med ombudsmän och förbunds­
anställda kring schemaläggning,
ansvars­tillägg, arbetsredskap, över­
tid, lön med mera.
Här följer några intryck från
del­tagare på konferensen:
Emma Lundberg
Taxi – förare och telefonister
Emma – ännu en avtalskonferens,
går det på rutin?
– Nej, inte alls, det känns inspi­
rerande och nödvändigt att få de
här tillfällena att diskutera avtalen.
Den här gången gick det särskilt
bra eftersom vi hade gjort ett
­ordentligt förarbete. Branschen har
ju stora problem men det gick ändå
bra att hitta en samsyn kring vad
som är viktigast. Vi har en uppförs­
backe men vi vet vad vi kräver.
Glad stockholmsgrupp inför avfärd torsdag förmiddag. Foto Jan Lindqvist, Transportarbetaren
4
TRANSPORtfemman 4/2015
avtalskonferens
Roger Ringius
Transportavtalet – åkeri
Vad är dina intryck?
– Jättebra med många spännande
diskussioner. Olika infallsvinklar
på liknande problem gav heta de­
batter, men inga bråk, och till sist
mejslade vi ned bra prioriteringar.
Jag skulle säga att vi är en bra bit på
väg till en bra avtalsrörelse. Jag vill
också säga att aspiranterna Daniel
Myr, Martin Rohde och Joakim
Borg skötte presidiet utmärkt.
Mats Björnberg
Miljö –sopgubbeavtalet
Vad tyckte du om ännu en konferens?
– Den var bra, men med många
nya ansikten hade vi behövt mer
tid att bara prata igenom proble­
men så att alla kände sig hemma
med att diskutera detaljer. Semina­
rierna, om än bra kunde kanske
lämnats till ett annat tillfälle. Det
var svårt att prioritera vad som är
viktigast men vi hade en bra dialog.
Tommi Nilsson
Tidningsbud
Din första avtalskonferens – hade du
premiärnerver?
– Nej, inte alls. Jag har varit på
utbildningar i kollektivavtalet
med deltagare från andra delar av
landet så jag var rätt klar på vad
som väntade. Vi har ett antal stora
distributionsföretag i olika delar
av Sverige med skiftande förutsätt­
ningar, ändå kom vi bra överens
och kunde prioritera våra avtals­
krav. Jag ser fram emot att följa
avtalsförhandlingarna.
Johan Linde
Olja/bensin/gummi
Johan du är ombudsman, vad är dina
intryck?
– Det var bra och konstruktiva dis­
kussioner. Det är kanske lättare på
de här avtalsområdena då villkoren
inte skiljer sig så mycket runt om i
landet. Det var lätt att prioritera
kraven och det känns som att vi är
redo för 2016 även om det kan bli
svårt.
TRANSPORtfemman 4/2015
Svenska sopgubbar ger tyngd åt sina argument
Foto Lars Jonasson avdelning 3
Tidningsbud i diskus­
sioner om avtalsfrågor
Foto Lars Jonasson
avdelning 3
Marcus Tibbelin
Transportavtalet – terminal
Din första avtalskonferens – bra?
– Jättebra – den motsvarade mina
förväntningar. Det är intressant
med skiljande problembilder i stor­
stad och resten av landet. Vi disku­
terade olika vägar att nå samma
mål, men hittade samma linje när
det gällde prioriteringar. Det var
också intressant att prata med om­
bud från andra avtalsområden vid
samkväm kvällstid.
Ronny Lind
Bevakning
Med erfarenhet av tre avtalskonfe­
renser vad säger du om denna?
– Den var bra, vi hade så pass bra
diskussioner att de gärna kunde ha
förlängts även om vi då inte fått
plats med seminarierna. Det är väl­
digt nyttigt att få liknande problem
vinklade på olika sätt av andra om­
bud. Det var svårt att prioritera de
viktigaste kraven då det fanns så
många önskemål. Till slut fick vi
ändå en samsyn om vad som är all­
ra viktigast att trycka på.
»
Vi har en
uppförsbacke,
men vi vet
vad vi
­kräver.
Avtalskonferensen – några allmänna intryck
Alla jag pratat med är överens om
värdet av att diskutera avtal och
andra fackliga frågor med kollegor
men också med folk från andra
branscher. På en sådan här konfe­
rens ligger en stor del av värdet i
samtalen vid frukost, lunch, middag
och kvällar. Att det blir så intensivt
och konstant innebär också att vi ef­
teråt är rätt mosiga i huvudet. Sam­
tidigt är det mycket inspirerande så
man återhämtar sig snabbt.
Vi kan här inte avslöja vilka krav
vi kommer att driva men är ni in­
tresserade att höra hur diskussio­
nerna gick så är ni välkomna till
sektionernas möten – se mittupp­
slaget.
■ Torkel Blom text
5
diverse
Rädda Sveriges
åkerinäring
på 3 minuter
Medborgarinitiativet som vi
skrev om i förra numret har nu
kommit igång. ”Fair Transport
Europe” som det heter på
­engelska. Schyssta villkor
inom transportbranschen.
Visst, rubriken är kanske något av
en överdrift, men det handlar till
stor del om att rädda en viktig
svensk näringsverksamhet med
många anställda och det går fort att
skriva på. För under­tecknad tog det
3 minuter via transport.se – rätt så
enkelt var det också.
De vill att vi skriver vårt person­
nummer med 12 siffror – födelseåret
med 4 siffror och sedan längre ned
det kontinentala sättet att skriva fö­
delseår DD/MM/YYYY – dag må­
nad år så den som är född 3 juni
1978 skriver 03/06/1978.
Sedan får man får ett signature
ID och kan anmäla e-postadress för
att kunna följa utvecklingen
Blir vi tillräckligt många så tving­
as EU-kommissionen agera. Texten i
rutan nedan är saxad från Transports
hemsida.
■ Torkel Blom text
Skriv under för
schysta transporter!
JA!
Rättvisa transporter i
­Europa – likabehandling
av alla transport­
arbetare
Målet med det europeiska med­
borgarinitiativet ”Rättvisa trans­
porter i Europa” är att sätta
Var med och kämpa för rättvis konkurrens
och likabehandling av arbetstagarna inom
transportnäringen. Skriv på namninsamlingen!
stopp för oacceptabla affärs­
metoder som leder till social
dumpning och lönedumpning.
Vi uppmanar Europeiska kom­
missionen att säkerställa rättvis
konkurrens inom de olika trans­
portsätten och att garantera
­likabehandling av arbetstagare
(med respekt för principen om
lika lön och lika arbetsförhållan­
den), oberoende av ursprungs­
land
6
TRANSPORtfemman 4/2015
info avdelning 5
Bra start för Uppsökerigruppen
Avdelningen har som bekant
gjort en unik satsning baserat
på goda erfarenheter från den
tidigare Uppsökerigruppen
inom Bevakning. Den nya
gruppen består av medlem­
mar som ska representera
samtliga yrkessektioner.
Uppsökerigruppen arbetsleds av
avdelningens Förtroendemanna­
stöd, Simon Bartosz. Gruppen
­startade sitt arbete under septem­
ber och resultatet från september
månad är bra! Arbetet består i att
genomföra ett strategiskt, mål­
inriktat och kontinuerligt upp­
sökeri ute på arbetsplatserna.
Först på tur är avtalsområde
Olja och Bensin, med de stora ben­
sinkedjorna i spetsen. Arbetet har
under de inledande veckorna gene­
rerat att Uppsökerigruppen träffat
ca 70 st anställda och fått ett 20-tal
intresseanmälningar för vår fackliga
introduktionskurs Startpunkten.
Under det som återstår av året
kommer Uppsökerigruppen att
fortsätta sitt arbete mot tidigare
nämnda sektion, men gruppen job­
bar även parallellt med kartlägg­
ning av övriga yrkessektioner. Här
har även sektionerna en bidragande
del i kartläggningen av arbetsplat­
serna. Planeringen för Uppsökeri­
gruppen sträcker sig in över års­
skiftet in på 2016 och det nya året
kommer bjuda på riktat uppsökeri
för bland annat taxi och återvin­
ningscentralerna. Reaktionerna
från de arbetstagare som gruppen
träffar på ute på fältet är mycket
positiva. Många har sett fram emot
att träffa representanter för Trans­
port under en lång tid och upp­
skattar verkligen chansen att få
träffa medlemsrepresentanter för
Avdelning 5. Utsikterna för näst­
kommande år är ljusa!
■ Simon Bartosz text
Foto: Flickr.com
Förtroendemannastödet på Avdelning 5
Satsningen påbörjades den 1 septem­
ber i år. Avdelning 5 är tillsammans
med Avdelning 28 först ut i landet
med en organiseringsmetod som
fokuserar på att aktivera befintliga
fackliga strukturer ute på arbets­
platserna. Strategin bakom Förtro­
endemannastödet består i att till­
sammans med den förtroendevalda
mejsla ut en plan och strategi för
att hjälpa och stötta på den lokala
arbetsplatsen. Strategierna ser na­
TRANSPORtfemman 4/2015
turligtvis olika ut beroende på vil­
ken arbetsplats det handlar om,
den förtroendevaldes förutsättning­
ar och hur trycket från arbetsgiva­
ren ser ut.
Många Förtroendevalda har självklart
lyckats bra i sina uppdrag och då
gör jag helt enkelt så att jag tar med
mig de goda erfarenheterna och
strategierna från en Förtroendevald
till en annan. Kort och gott en så
kallad kunskapsöverföring. Under
hösten har jag kontinuerliga träffar
inbokade. Det är ett mycket roligt
och spännande uppdrag och re­
sponsen från de förtroendevalda jag
träffat är odelat positiv!
■ Simon Bartosz text
Foto: Flickr.com
7
SEKTIONSMÖTEN – Öppna för alla medlemmar
Tidningsbudssektionen
Terminalsektionen
Kallelse till medlemsmöte i Tidningsbudssektionen
Kallelse till medlemsmöte i Terminalsektionen
Måndag 23 november kl 17:30
Tisdag 17 november kl. 18.30
Plats: ABF Sveavägen 41, Stockholm, Hedénsalen 4 tr
Plats: Transport avd. 5, Skytteholmsvägen 2, Solna
Ur dagordningen:
• Nomineringar inför årsmötet, ordförande, ledamöter
och ersättare i styrelsen, ledamöter och ersättare i re­
presentantskapet, fanbärare och ersättare
• Medlemmarna har ordet
• Rapporter
• Arbetsmiljö
• Studier
Ur dagordningen
• Nomineringar inför årsmötet, ordförande, ledamöter
och ersättare i styrelsen, ledamöter och ersättare i re­
presentantskapet
• Fyllnadsval ersättare representantskapet
• Rapporter
• Arbetsmiljö
• Studier
Kaffe och mackor serveras
Kaffe och mackor serveras från 18.00
Varmt välkomna!
Sektionsstyrelsen
Taxi/bussektionen
Oljesektionen
Kallelse till medlemsmöte i Taxi/busssektionen
Kallelse till medlemsmöte i Oljesektionen
Måndag 23 november kl. 18.00
Onsdag 18 november kl. 18.00
Plats: Transport avd. 5, Skytteholmsvägen 2, Solna
Plats: Vimpeln, Skytteholmsvägen 2 nb, Solna
Ur dagordningen
• Fyllnadsval till sektionsstyrelsen och representantskapet
• Nomineringar inför årsmötet, sektionsstyrelse,
­representantskap, fanbärare
• Rapporter
• Avtalskonferensen oktoberMöt de som är ansvariga
från Transport för ditt avtal
Ur dagordningen
• Nomineringar inför årsmötet, ledamöter och ersättare
i styrelsen, ledamöter och ersättare i representant­
skapet
• Rapporter
• Arbetsmiljö
• Studier
Kaffe och mackor serveras från 17.30
Kaffe och mackor serveras från 17.30
Varmt välkomna!
Sektionsstyrelsen
Varmt välkomna!
Sektionsstyrelsen
Veteransektionen
”Transportsossen”
Kallelse till medlemsmöte i Veteransektionen
Kallelse till medlemsmöte iTransportarbetarnas
­socialdemokratiska Fackklubb
Onsdag 25 november kl. 18.00
Plats: Transport avd. 5, Skytteholmsvägen 2, Solna
Ur dagordningen:
• Nomineringar inför årsmötet, ordförande, styrelse och
representantskap
• Rapporter
Kaffe och mackor serveras från 12.00
8
Varmt välkomna!
Sektionsstyrelsen
Onsdag 25 november kl. 18.00
Plats: Transport avd. 5, Skytteholmsvägen 2, Solna
Ur dagordningen:
• Nomineringar till val och utnämningar i Stockholms
arbetarekommun
Varmt välkomna!
Sektionsstyrelsen
Alla nyfikna Transportare är välkomna
Styrelsen
TRANSPORtfemman 4/2015
SEKTIONSMÖTEN – Öppna för alla medlemmar
Bevakningssektionen
Miljösektionen
Kallelse till medlemsmöte i Bevakningssektionen
Kallelse till medlemsmöte i Miljö/renhållningssektionen
Onsdag 18 november kl. 18.30
onsdag 18 november kl. 18.00
Plats: Vimpeln, Skytteholmsvägen 2 nb, Solna
Plats: Årsta Folkets Hus
Ur dagordningen
• Nomineringar inför årsmötet ordförande, ledamöter
och ersättare i styrelsen, ledamöter och ersättare i re­
presentantskapet
• Rapporter
• Arbetsmiljö
• Studierter
• Arbetsmiljö
• Studier
Vad händer när löner och villkor omför­handlas i vår gen­
temot arbetsgivarna/Svenskt Näringsliv?
Vad händer när Stockholms stads gigantiska upphand­
ling av återvinning och avfall också drar igång i vår?
Annat ur dagordningen
• Rapporter
• Arbetsmiljö
• Studier
Kaffe och mackor serveras
Kaffe och mackor serveras från 17.30
Varmt välkomna!
Sektionsstyrelsen
Varmt välkomna!
Sektionsstyrelsen
Representantskapet
­Stockholms Transport­
arbetarefackförening
Åkerisektionen
Kallelse till sammanträde i Representantskapet
Ur dagordningen
• Rapporter – bland annat från avtalskonferensen
• Fyllnadsval sektionsordförande
• Nomineringar inför årsmötet ordförande, ledamöter
och ersättare i styrelsen, ledamöter och ersättare
i representantskapet
• Arbetsmiljö
• Studier
Måndag14 december kl. 18.30
Plats: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41, 1 tr
Lars Lindgren, förbundets ordförande, är kvällens gäst
och håller ett anförande
Ur dagordningen:
• Avdelningens medlemsavgifter för 2016
• Avdelningens löne- och arvodestat för 2016
• Avdelningens budget för 2016
Ledamöter och ersättare kommer att få en skriftlig
­kallelse med preliminär dagordning och besluts­
underlag.
Kallelse till medlemsmöte i Åkerisektionen
Torsdag 19 november kl. 18.30
Plats: Transport avd. 5, Skytteholmsvägen 2, Solna
Kaffe och mackor serveras från 18.00
Varmt välkomna!
Sektionsstyrelsen
Alla medlemmar är välkomna i mån av plats till
­sammanträdet 18.30.
Julbord serveras från 17.00
för representantskapets
­ledamöter och ersättare i
restaurang Två Grabbar.
Socialistiskt Forum 2015
lördag 28 november från kl. 10.00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41
Transport har bokbord med mycket intressant att titta
på. Dessutom delar vi ut säkra kondomer.
Välkomna till bords!
TRANSPORtfemman 4/2015
9
organisering
FAKTA:
Namn: Sari Martikainen
Ålder: 35
Yrke: Värdetransportör
Bor: Enköping
Ville bli förr: Polis
Vill bli nu: Polis
Fackligt engagemang: Aktiv och
organiserar på sin lokala arbets­
plats, aktiv i Uppsökerigruppen
Gör på fritiden: Bakar och lagar
mat samt tillbringar tid med min
familj och vänner
Sari drivs av kampen
för en bättre arbetsmiljö
När blev du fackligt aktiv?
Det fackliga har legat lite latent hos
mig hela tiden. Ända sedan jag
­började jobba som 16-åring har jag
tyckt att rättvisa på arbetsplats­en är
viktigt. Jag blev fackligt aktiv inom
Transport så sent som i maj i år,
men har tidigare varit aktiv inom
andra förbund.
med varandra vilket underlättar och
är en mycket viktig faktor. Engage­
manget är klart på väg uppåt om
man jämför med förr.
Du är med och skriver Transporthistoria i Uppsökerigruppen. Hur
kommer det sig att du är engagerad
i den?
En bättre arbetsmiljö. Vi ska ha en
tämligen god tillvaro på arbetet. Vi
spenderar mycket vaken tid på
­jobbet och det ska helt enkelt vara
drägligt att vistas där. Man mår
bättre och det ger i sin tur ­också
plats för att kunna ha kul när man
jobbar.
Jag blev tillfrågad och tyckte det lät
mycket intressant och spännande.
Det var för mig outforskad mark
och utmaningen i sig som jag blev
intresserad av. Jag är av naturen en
nyfiken människa och det är ett ro­
ligt arbete där jag träffar på mycket
nya människor, lär mig nya saker,
får till mig kunskap samt utökar
mitt nätverk.
Hur ser det fackliga engagemanget ut
på din arbetsplats?
Vilka reaktioner får ni ute på arbets­
platserna ni besöker?
Det är på väg uppåt! Kollegorna har
organiserat sig mer och mer och är
intresserade av sin dagliga tillvaro.
De är bättre på att kommunicera
Första reaktionen är ofta att de blir
lite förvånade men efter några mi­
nuter är de glada att representanter
för Transport kommer ut till dem.
Vad är det som driver dig?
10
En del är mer nyfikna än andra.
En chef på en bensinstation vi be­
sökte utbrast att det är bra att
”Transport kommer ut och röjer” då
hans arbetsplats hade en del bris­
ter. Han hade förhoppningar om
att Transport skulle komma på
­besök och titta till hans arbets­
plats. Det besöket blev väldigt
lyckat eftersom både arbetstagarna
och chefen var positiva.
Avslutningsvis … Kan du dela med
dig något till de medlemmar som
vill bli/är fackligt aktiva där ute?
Ja faktiskt! Det finns ett talesätt på
finska som jag lärt mig från min
mormor. Översatt till svenska så
lyder det ungefär såhär: ”Sluta glo,
det är inte precis som att jag har
ätit upp din macka”. Det är ett
bra ordspråk att komma ihåg om
arbetsgivaren är motsträvig när du
börjar bli/är fackligt aktiv. På tal
om rättvisa på arbetsplatsen.
■ Simon Bartosz text & foto
TRANSPORtfemman 4/2015
arbetsmiljö
medlemsMöte
i ­renhållningssektionen
Styrelsen för miljöarbetare i
Renhållningssektionen hade
kallat sina medlemmar till
möte i Årsta Folkets hus för att
informera om den förestående
avtalsrörelsen samt den kan­
ske största offentliga upp­
handlingen i Stockholms stad
avseende sopor och åter­
vinning – någonsin.
Sektionsordförande Mats ”Choppis”
Björnberg från Liselotte Löf Miljö
AB tillsammans Jan Spanedal från
RenoNorden AB började med att
informera om den avtalsrörelse som
är i sin linda och den stora upp­
handlingen som skulle kunna inne­
bära stora förändringar av hämt­
ningar av sopor och restprodukter i
Stockholms stad.
Mats Björnberg ställde frågor
om vad medlemmarna hade för
prioriterade avtalsfrågor som skulle
tas med som krav till Transports in­
terna avtalskonferens senare i höst.
Vad vill medlemmarna i Stock­
holm? Vad vill medlemmarna som
går på månadslön och premiekom­
pensation? Vad vill medlemmarna
TRANSPORtfemman 4/2015
som går på poängtabellen?
Efter diskussioner så enades
medlemmarna om de prioriterade
frågorna som de anser att de utsed­
da delegaterna skulle driva i vårens
avtalsrörelse.
Det kändes redan nu som att
miljöarbetarna i Stockholm är på
tårna och är beredda utifall deras
tjänster efterfrågas i händelse av en
lagligt utlyst stridsåtgärd under
­våren 2016.
När frågan om den nya upp­
handlingen i Stockholm stad kom
på tal så informerades medlemmar­
na om att representanter från Ren­
hållningssektionen kommer att
bjuda in sig till Stockholm Vatten,
huvudmannen för sophämtning
och återvinning, för att diskutera
de krav och önskemål som med­
lemmarna har oavsett vem som blir
utförare av det praktiska arbetet
­efter nästa upphandling. Frågorna
och svaren växlade mellan antagan­
den och fakta men den viktigaste
punkten, den om sammanhållning
mellan medlemmarna i de olika
bolagen var den fråga som upptog
mest tid.
Den information som kommit
styrelsen till kännedom är att vår arbets­
givare redan har haft möte med Stock­
holm Vatten och att fastighetsägarna
står på tur innan vi träffar dem.
Förbundet centralt informerade ge­
nom ombudsman Jerker Nilsson att ef­
ter en större omorganisation nere på
Olof Palmes gata så kommer ombuds­
man Joakim Guttman att ta över hu­
vudansvaret för miljöarbetare i Sverige
och han kommer under överskådlig tid
att kunna ta hjälp av Jerker som sitter i
rummet bredvid på förbundskontoret.
Övergången antas gå smidigt och utan
att organisationen tappar kompentens
eller erfarenhet.
SÅ en sista slutuppmaning från Mats
Björnberg; glöm inte stormötet den 18
november för den senaste informatio­
nen om avtalsrörelsen och upphand­
lingen i Stockholm där varje miljöarbe­
tare förväntas bidra med tankar, idéer
och lojalitet mot kollektivet, ni kanske
förstår vad han menar…
■ Christer Norfall text & foto
Knut Otter visar
­Håkan Bolk hur man
får grepp
på problemen.
11
studier
Studier & kurser
Grundutbildningar för alla medlemmar
Grundkurserna är öppna för alla medlemmar. För att gå dem
­behöver du alltså inte vara förtroendevald. Avdelningen står för
frukost, lunch och fika. Alla anställda inom Transports yrkesom­
råden är välkomna till dessa kurser.
Startpunkten –
facklig introduktion 2015
Startpunkten är en stimulerande
endagskurs som ger dig en grund­
läggande förståelse för vad med­
lemskapet i Transport ger och ­
medlemskapets värde.
Kursdatum och tider:
14 november 14:30–21:00 Lör. Kväll
29 november 09:30–16:00 Sön
8 december
09:30–16:00 Tis
17 december 14:30–21:00 Tors
Samtliga kurser hålls hos ABF i Sundbyberg,
adress Esplanaden 3 C. En halvtimme innan
kursstart samlas vi för kaffe och macka eller
vad som kan vara lämpligt för tidpunkten.
Någon gång under kursen har vi ett uppe­
håll då vi bjuder på en bit mat.
OBS: Nästa år blir det en ny plats för våra
lokala kurser. ABF-Sundbyberg flyttar i
­december 2015. Var vi hamnar är ännu inte
fastställt.
Vi i Transport (VIT)
Kursen ger dig grundläggande kun­
skaper om fackföreningens och för­
bundets mål, funktion och roll på
arbetsmarknaden och i samhället.
Kursdeltagare erhåller ett skattefritt
stipendium för fem kursdagar
4 .240 kr. Om man har fackligt för­
Utbildningsarvode och stipendier
för transport- och LO-kurser
Din kursbekräftelse anger om du har rätt till ersättning
via s­ tipendium eller utbildningsarvode (skattepliktigt),
eller om din arbetsgivare ska svara för bibehållen lön
­under ­kurstiden.
Utbildningsarvode utgår
från den 1 januari 2015
med:
6.240 kr per vecka
1.248 kr per dag
156 kr per timme
12
Skattefritt stipendium
utgår med:
4.240 kr per vecka
848 kr per dag
106 kr per timme
Carolina Nolasco
Studieorganisatör Avd 5
Kontakta mig vid frågor gällande studier.
Telefontid mån–tis 13:00–17:00
Tel-nr 010-480 31 53
E-post [email protected]
troendeuppdrag utbetalas lön av
arbetsgivare enligt förtroendeman­
nalagen § 7 under två dagar samt
skattepliktigt utbildningsarvode av
avdelningen resterande tre (3)
­dagar. Det är viktigt att kursdelta­
garen tar kontakt med lokal fack­
klubb eller ombudsman vid anmä­
lan till kurs så att de förhandlar
med företaget som ska stå för lön
under kurstiden innan kursstart.
Vid internatkurs står avdelningen
för kostnader gällande resa, mat
och logi. Vid externatkurser ingår
frukost, lunch och eftermiddags­
fika.
2016 kommer vi att genomföra
utbildningen med ett uppdaterat
material. Vi är i full fart med att
planera vårens och höstens Vi i
Transport, Utbildningstillfällen
kommer med Transportfemmans
nästkommande nummer där exakta
veckor/datum framgår.
avtalspunkten
Här får du kunskaper om det egna
kollektivavtalet. Detta för att du
ska kunna bevaka dina grundläg­
gande rättigheter i anställningen
beträffande lön, arbetstider, anställ­
ningsformer och ledighet.
Kursdatum och tider:
Bevakningsavtalet: 17 februari 2016
(Övriga avtal kommer att presenteras med
datum/tid i nästa nummer av vår tidning.)
Gör en intresseanmälan
redan nu!
Du vill väl ta del av medlemskapets
värde och få mer kunskap och verk­
tyg? Du kommer att bli kontaktad
av avdelningens studieorganisatör
där vi gör en individuell studieplan
om du vill bli en aktiv medlem och
en kunskapskälla på din arbets­
plats.
TRANSPORtfemman 4/2015
info avdelning 5
Femmans regionala
skyddsombud
Från och med i höst har vi lagt
upp en ny strategi och ett nytt
­arbetssätt för RSO-gruppen.
Målsättningen är att bli mer
tillgängliga och även mer
­aktiva ute på fältet.
Vi har tidigare haft våra ”egna”
­sektioner, men det är vår uppfatt­
ning att man som ensamt RSO
med ansvar för 2–3 sektioner haft
ett stort ansvar, där nackdelarna
bland annat blivit att det varit svårt
att få tag på ansvarigt regionalt
skyddsombud, inte minst vid sjuk­
skrivningar eller annan frånvaro,
men också på grund av hög arbets­
belastning på enskilt RSO.
Vi började alltså fundera på att
arbeta mer ihop. Skulle vi verkligen
låsa in oss i våra sektioner som vi
gjort eller kunde vi hjälpas åt med
de 7 sektionerna istället?
vårt nya arbetssätt
En gång i veckan har vi arbetsmö­
ten där vi sätter oss tillsammans
och arbetar med ärenden som
kommit in den senaste veckan, och
delar upp det så att det blir jämnare
fördelat. Tre kloka huvuden är
bättre än ett.
Under hösten och framöver är
två RSO:er ute på arbetsplatsbesök
på i första hand onsdagar och tors­
dagar. Målet är att träffa skyddsom­
buden och vara till hjälp på arbets­
platsen och se arbetsmiljön. Vi gör
både planerade och spontana
­besök, i den utsträckning det går.
När två av oss är ute är den tred­
je på kontoret och svarar i telefon,
tar hand om rehabmöten och mö­
ten med medlemmar eller deltar i
andra påkallade möten.
introduktion för blivande
­skyddsombud
En annan nyhet i fråga om arbets­
metoder är vår introduktion för
blivande skyddsombud. Det inne­
TRANSPORtfemman 4/2015
bär att vi ser till att få träffa alla bli­
vande skyddsombud på avdelning­
en. Just nu sker det löpande. Vi vill
genom mötet ge en bild av oss själ­
va och av avdelningen, och därmed
öka möjligheterna för nya skydds­
ombud att våga ta kontakt med oss;
och även prata om arbetsmiljö och
uppdraget och vad det innebär.
­Efter mötet fylls papper i för
­registrering av uppdrag och brev
går ut till arbetsgivaren.
Handläggningstider
Beroende på våra bedömningar och
hur veckomötena faller kan det ta
upp till två veckor innan vi handläg­
ger ett ärende av icke akut karaktär.
För de korta frågorna svarar vi
­givetvis så snart vi kan och har möj­
Vill du komma i kontakt med oss?
Ring växeln 010- 480 30 05 och
­begär tillgängligt RSO
Från vänster Nina
Pada, Kim Råneby
och Björn Breivik
Foto: Jan Lindqvist
eller mejla:
[email protected]
lighet, både på mejl och telefon.
Genom vårt nya arbetssätt är det
vår förhoppning att det blir lättare
att få kontakt med en av oss
RSO:er, alla dagar i veckan. Det är
också vårt mål att komma ifrån
brandsläckningsmönstret som
­skapat så mycket stress, och i stället
på allvar börja arbeta systematiskt
och förebyggande precis som vår
lagstiftning säger.
■ Nina Prada, Kim Råneby
& Björn Breivik text
13
info avdelning 5
Transport avdelning 5 ­firar
Stockholm stads arbetsförmedling
på Regeringsgatan 107 vid förra
sekelskiftet.
Det var annorlunda förr 1
Det var annorlunda förr 2
För dryga 50 år sedan fanns det
inget representantskap i Stockholms
Transportarbetarefackförening. I
stället hade man kvartalsmöten
öppna för alla medlemmar som fat­
tade de beslut som vårt rep gör i dag.
Det låter mycket sympatiskt
med direktdemokrati där varje
medlem kan komma och säga sin
mening och vara delaktig i olika
beslut. En del problem fanns dock.
Trots att antalet deltagare på möte­
na sjönk stadigt (en del saker känns
igen), så var det behäftat med sti­
gande kostnader vad gäller porto
och trycksaker. 1954 kunde ett
möte med nittio deltagare i Folkets
Hus A-sal kosta 1.500 kr. Till 1958
hade kostnaden stigit till 4.500 kr.
I dag kostar ett sammanträde
med representantskapet för avdel­
ningen i genomsnitt 40.000 kr (be­
roende på hur många som kommer).
Den som till äventyrs skulle vilja
gå tillbaka till den gamla direkt­
demokratin får lov att skriva en
motion om förändring av förbun­
dets stadgar till kongressen 2017.
En verksamhet som föreningen be­
drev under lång tid var en egen ar­
betsförmedling. Syftet var förstås
att förmedla arbeten till medlem­
mar och inte till oorganiserade.
Förmedlingen hade kritiserats ”det
visade sig nämligen att pokulerande
och kortspel förekom på förmed­
lingens expedition”.
Efter andra världskriget upphör­
de förmedlingen. En förutsättning
för kvartalsmötets beslut var dock
att förmedlingsföreståndaren an­
togs i Stockholms stads tjänst.
Motståndarna fick i viss mån rätt –
oorganiserad personal förmedlades
till transportföretagen och löften
om förtursrätt för föreningens ar­
betslösa medlemmar infriades inte
fullt ut sedan Stockholms stad tagit
hand om arbetsförmedlingen.
En annan verksamhet i fören­
ingens egen regi som upphörde var
en sjuk- och begravningskassa.
Kvar fanns ett visst försäkrings­
skydd för dödsfall, olycksfallsersätt­
ning och invaliditetsskydd via sam­
arbete med försäkringsanstalten
Folket-Samarbete.
14
Som synes tog föreningen till en
del det ansvar vi nu ser som sam­
hällets. Föreningen beslöt också att
till nödställda medlemmar ge tidvis
kontantstöd ur föreningskassan.
Det var annorlunda förr 3
Ett förhållande värt att notera är att
tidigare tillsattes nya ombudsmän
genom val på kvartalsmöten. Detta
kun­de vara mycket känsligt efter­
som motsättningarna mellan soci­
aldemokrater och kommunister var
heta.
År 1936 fanns det tre kandidater
till en plats som ombudsman. Oscar
Nilsson fick flest röster ”mycket be­
roende på den radikala falangens
energiska agitation”. En konsekvens
var att förbundsledningen förbjöd
Oscar Nilsson att representera
Transportarbetareförbundet.
Även om det i dag kanske inte
skulle ske någon energisk agitation
av politisk natur om ombudsmännen
utsågs på repet tycker jag att det
känns bra att för­bundsstyrelsen nu
först utser de som erbjuds att gå
aspirantut­bild­ningen och sedan
utser ombudsmän.
TRANSPORtfemman 4/2015
info avdelning 5
100 år 2015
Höjt
dagpenningtak
Taket i a-kassan höjs till 910 kronor den
7 september och du som har rätt till högre
ersättning kommer att få det automatiskt.
Den högsta dagpenningen för dig som har inkomstbaserad
ersättning höjs från 680 kronor till 910 kronor per dag.
Höjningen innebär att den maximala ersättningen blir
högre, men det betyder inte att alla får högre ersättning.
Den inkomstbaserade ersättningen gäller för dig som hade
varit medlem i en a-kassa minst 12 månader och hade
arbetat tillräckligt många timmar för att uppfylla ett arbets­
villkor när du blev arbetslös. Taket på 760 kronor per dag
gäller för dig som har en ersättningsnivå på 65 procent.
Taket för grundersättning höjs till
365 kronor per dag
Grundersättningen höjs från 320 kronor till 365 kronor per
dag. Grundersättningen gäller för dig som hade arbetat till­
räckligt många timmar under det senaste året för att upp­
fylla ett arbetsvillkor, men som inte hade varit medlem i en
a-kassa under 12 månader när du blev arbetslös.
Synen på den facklige förtroendemannen
Hur ser vi på oss själva i dag? En jämförelse med Gun­
nar Nilssons text från 1965 (citatet nedan) väcker frå­
gor. Skulle vi kunna beskriva den fackliga förtroende­
mannen så heroiskt och poetiskt i dag? Ja, vad tror ni?
”För att verka framgångsrikt i det fackliga arbetet
fordrades på den tiden utomordentliga personliga egen­
skaper. Den brist på bildning i bokligt hänseende, som
kännetecknade många av de mest aktiva fackliga arbe­
tarna, måste dessa ensamma undanröja och flitens lam­
por lyste säkert under vinterkvällarna i den tidens
trånga lägenheter. Den facklige förtroendemannen på
en arbetsplats fick inte vara någon eldfängd himlastor­
mare, ty hans bröder granskade i detalj hans ord och
gärningar. Han fick inte heller vara alltför ömskinnad,
men skulle äga den intelligens som säges vara hjärtats.
Knappast något ämbete i världen ställer så stora krav på
personlig helgjutenhet som den tidens facklige förtro­
endeman måste äga. Att så många visade sig äga dessa
egenskaper, ja, däri ligger kanske en förklaring till arbe­
tarrörelsens framgångar i vårt land…”
Hur skulle Gunnar Nilsson ha uttryckt sig i dag om
dagens fackliga förtroendemän? Finns det skäl att vara
självkritiska och hos oss själva se en förklaring till arbe­
tarrörelsens motgångar de senaste decennierna. Kanske,
men nu vänder det ta mig fan!
■ Torkel Blom text
Foto: Axel Malmström, Stockholms stadsmuseum
TRANSPORtfemman 4/2015
Kommer du att få högre ersättning?
De nya reglerna innebär att den maximala ersättningen
från a-kassan blir högre, men det betyder inte att alla får
högre ersättning. Eftersom det är taket i försäkringen som
höjs är det bara du som tidigare inte fått 80 % av din in­
komst från a-kassan som kan få höjt. Du som exempelvis
har en dagpenning på 610 kronor har redan fått 80 % av din
dagsförtjänst och kommer inte få någon höjning.
Du som har rätt till högre ersättning efter höjningen den
7 september 2015 kommer att få det automatiskt.
Vill du veta mer om vad som gäller för just dig? Kontakta
Transports A-kassa så hjälper vi dig.
Telefontider 010-480 35 00:
Måndag–Torsdag: 09.00–11.00 samt 13.00–14.00
Fredag: 09.00–11.00
www.transportsakassa.se
Inkomstbaserad ersättning
Dag 1–100
80 % av dagsförtjänsten*
Högst 910 kr per dag
Dag 101–200
80 % av dagsförtjänsten
Högst 760 kr per dag
Dag 201–300
70 % av dagsförtjänsten
Högst 760 kr per dag
Dag 301–450**
70 % av dagsförtjänsten
Högst 760 kr per dag
*D
agsförtjänsten som vi räknar fram grundar sig på hur mycket du arbetat
och vad du tjänat innan du blev arbetslös.
** Ersättning efter dag 300 betalas ut till dig som har barn under 18 år.
15
Adressändring skickas till
Sthlm:s Transportarbetarefackförening
Skytteholmsvägen 2, 171 44 Solna
eller anmäl per telefon tel 010-480 30 05
Lisa sporras av sitt arbete
i Uppsökerigruppen
FAKTA:
Namn: Lisa Holm Ljusberg
Ålder: 52
Yrke: Parkeringsvakt
Bor: Solna
Ville bli förr: Yrkesfiskare
Vill bli nu: Funderar fortfarande
på vad jag ska bli när jag blir
stor
Fackligt engagemang: Skydds­
ombud, sekreterare i lokala
klubben, aktiv i Uppsökeri­
gruppen, Representantskaps­
ledamot
Gör på fritiden: Umgås med
­familjen och vänner, segla, åka
­skidor, laga mat
Hur startade ditt fackliga
­engagemang?
Jag växte upp i en miljö där det var
självklart att vara med i facket. Jag
har tidigare varit medlem i andra
förbund där jag varit yrkesverksam.
Att vara medlem i ett fackförbund
är ett av sätten vi har att påverka
och förändra vår arbetsplats till det
bättre.
Vad vill du påverka genom att vara
aktiv medlem i Transport?
Det händer alltid saker som man
kan vara med och påverka till det
bättre på jobbet. Att få vara en del i
det hela, är att göra en insats både
för mig själv och mina arbetskam­
rater. Det är viktigt att vara en aktiv
och tydlig motpart till arbetsgiva­
ren. När viktiga frågor på arbets­
platsen kommer upp måste kollek­
tivet vara aktivt och finnas där.
Du är med och skriver Transporthistoria i Uppsökerigruppen, men vad
är syftet med er insats?
Det är bland annat att åka ut och
besöka olika arbetsplatser och se
hur de har det på jobbet. Vi behö­
ver fånga upp de som vill gå fackli­
ga utbildningar, så som introduk­
tionskursen Startpunkten.
Att gå Startpunkten är första
steget till att bli en aktiv medlem.
Dessutom är Startpunkten bra för
att informera om att vi som arbetar
inte bara har skyldigheter utan
även rättigheter. Vi är också ute för
att representera Transport för de
medlemmar som vi tidigare inte
fått kontakt med. Vi pratar med
alla när vi är ute!
Berätta mer, hur är reaktionerna ute
på arbetsplatserna?
Vi får ett bra bemötande. De allra
flesta är väldigt positiva till att vi
kommer ut! Det gäller oftast även
de chefer vi stött på. Givetvis varie­
rar intresset beroende på arbetsplat­
sen. På vissa ställen kan det vara
svårt att få möjlighet att prata med
den anställde i mer än några minu­
ter. Många har en hel del funde­
ringar och frågor. För vissa är det
som att vrida på en kran, det bara
forsar ut och andra är försiktigare
med vad de säger.
Vad tar du med dig från Uppsökeri­
gruppsarbetet tillbaka till din lokala
arbetsplats?
Jag lär mig saker, träffar människor,
får insikt i andra människors ar­
betsmiljö. Framför allt är mitt del­
tagande i gruppen ett sätt för mig
att bli mer motiverad och få en ny­
tändning som sporrar mig. En an­
nan aspekt är att jag nu kan jämfö­
ra olika arbetsmiljöer och ta med
mig erfarenheter till mitt eget jobb.
Hur lyckades de driva igenom en
fråga och så vidare. Man får helt
enkelt upp ögonen, för det är lätt
att blir hemmablind.
Avslutningsvis… var inom det ”fack­
liga” befinner du dig om ett år?
Olika skeden i livet bjuder på olika
utmaningar. Vem vet vad jag ställs
inför nästa år? Just nu är jag alldeles
tillfreds med tillvaron och mixen
på mitt arbete och min insats som
aktiv medlem.
■ Simon Bartosz text
Daniel Lundblad foto
TRANSPORtfemman 4/2015