Gummi 1 - Rubber Company

GUMMI
En kundtidning från Rubber Company. Nummer 1 2003.
1
Ledaren
Tillsammans är vi
starkare
Välkommen till en ny tidning och till en ny informationskälla om
industrigummi. Du kommer att ha ett nytt nummer av den här
tidningen i din hand ett antal gånger per år. Vi vill nå dig genom
en kanal som passar in i din arbetsdag. Tidningen läser du på
kafferasten, vid skrivbordet eller på någon ledig stund. Läs det
som berör dig, det som hjälper dig i ditt arbete. Oavsett om du
redan är en av våra kunder, eller kommer i kontakt med tidningen på något annat sätt, vill jag hälsa dig välkommen.
I nummer 2/2003 av Nordisk Papper & Massa kan vi läsa att
priset på pappersmassa stiger sedan en längre tid. Det kan låta
som ljuv musik för ett företag som Stora Enso, men stiger priserna för mycket ökar riskerna för häftig konkurrens från öst. Sättet
att möta den konkurrensen är med kvalitet- och miljöaspekter,
som vid Stora Ensos bruk i Skutskär, där ständig utveckling och
modernisering är en del av kärnverksamheten.
Det känns därför extra kul att puffa för just Stora Enso, som är
en av våra kunder i den här sektorn, i tidningens första nummer.
I tider med tuff konkurrens är det stabila relationer som ger
de rätta förutsättningarna för att ligga före och för att vända
trender. Att det gäller relationer till både leverantörer och kunder
är något som vi alla kan skriva under på. Ett skolexempel på en
kvalitetsrelaterad investering är pålitliga och effektiva transportband, något som Rubber Company nyligen har levererat. Du
kan läsa mer om detta på sidorna 3–6. Det känns kul för mig och
mina medarbetare att veta att Stora Enso är nöjda med sin investering. Vi hoppas att det kan bidra ytterligare till den positiva
känslan som redan finns i företaget.
Vår egen drivkraft hittar vi i bra relationer. Det handlar om bra
relationer till våra kunder, som i Stora Ensos fall, och till våra underleverantörer, som gör det möjligt för våra fyra regionskontor
att ge snabba och säkra leveranser. Och så handlar det förstås
om att vi har en bra stämning internt, så att varje kontor får det
stöd de behöver för att göra sitt yttersta för sina kunder.
På sidan 7 kan du läsa om vårt gäng i Sundsvall. Många av er i
regionen har förstås haft chans att träffa Carina & co personligen, men för er andra vill vi koppla ansikten till namnet Rubber
Company Mitt. Det stämmer bra som sundsvallsteamet säger:
”Vi har det ni behöver inom industrigummi, ofta lagerfört, och
annars bara ett telefonsamtal bort”. Men även om det är kul att
överraska kunden med att ha en produkt, som i Sundsvalls fall,
vill vi att ni ska veta vad vi kan. Det kan spara tid och huvudvärk
för er, så en lite bättre presentation av vad som finns bakom
lagerdörrarna, det får bli vårt löfte till er.
Tidningen som du har i handen är ett första steg.
Fredrik Holmquist
Rubber Company
2
GUMMI
www.rubberco.se
Rubber Company AB Huvudkontor
Box 17, 186 21 Vallentuna
Besök: Olsborgsvägen 3
Tel: 08-514 305 70
Fax: 08-514 305 99
[email protected]
Rubber Company AB Avdelningskontor Nord
Mätarvägen 15, 901 33 Umeå
Tel: 090-71 55 80
Fax: 090-71 55 90
[email protected]
Rubber Company AB Avdelningskontor Mitt
Lagergatan 4 N, 856 33 Sundsvall
Tel: 060-64 63 90
Fax: 060-61 84 40
[email protected]
Rubber Company AB Avdelningskontor Syd
Blockvägen 7, 352 45 Växjö
Tel: 0470-70 72 50
Fax: 0470-70 72 60
[email protected]
GUMMI är en kundtidning utgiven
av Rubber Company.
Redaktör: Fredrik Holmquist
[email protected]
Tel: 08-514 305 70
Fax:08-514 305 99
Omslagsbild: Paul Gilligan
Produktion: Odelius New Media #2165
3 000 meter trygghet
Transportbanden är av verksamhetskritisk betydelse
på Stora Ensos ultramoderna pappersbruk i Skutskär.
Dånet i bruket är öronbedövande. Stockar på hundratals kilo kastas runt som stickor
Gummit förenar styrka med smidighet
i de stora avbarkningstrummorna innan de tippas över på ett brett transportband av
och har en yta, som gör att ved och flis
gummi. Stockarnas resa genom Skutskärs bruks olika processer har just tagit sin bör-
ligger kvar på plats under transporterna.
jan. En två dygn lång resa som kommer att förvandla de en gång så ståtliga träden till
Banden måste klara olika förhållanden
vitglänsande pappersråvara, färdig för vidare transport till respektive köpare. En resa
som varit omöjlig utan Rubber Companys produkter.
och hänsyn måste tas till bandens längd,
bredd, stigning, vilket material som ska
transporteras, inomhus eller utomhus, i
Den gråvita röken från produktionen
verkningsprocesserna sköts i huvudsak
stiger i väldiga moln mot himlen, men
från olika kontrollrum, där operatörer
den förväntade stanken uteblir. Da-
och monitorer övervakar produktionen
gens pappersbruk är något helt annat
dygnet runt. Stillestånd är pappersbru-
Transportbanden är av
verksamhetskritisk betydelse
än gårdagens, och ett pappersbruk av
kets värsta fiende, och lönsamheten i
Med en hastighet av 2 meter per sekund
Skutskärs bruks storlek är minst sagt
verksamheten avtar snabbt om någon
rusar transportbanden runt, runt i sina
imponerande.
av länkarna brister.
egna produktiva ekorrhjul. Ett brott
Kvalitetstänkande, långtgående mil-
kyla eller värme.
eller en skada på ett transportband får
jöinsatser och stränga krav på säkerhet i
Tre kilometer band …
arbetsmiljön har gjort processindustrin
En högst central roll spelar de över
bruket. Utan vedråvara till kokar-na blir
till en attraktiv arbetsplats.
tre kilometer långa transportband av
det heller inget papper.
gummi som binder ihop de olika pro-
—Vi måste alltid se till att transportban-
duktionsenheterna.
den är igång, berättar Thomas Wikholm
På Skutskärs bruk, som hör till
StoraEnso, arbetar 540 personer och till-
ögonblickliga konsekvenser för hela
GUMMI
3
som är avdelningschef och ansvarig för
kundservice till oss med goda råd om
Band beställs i förskott
vedförsörjningen. Ett transportbands-
underhåll och skötsel och rekommenda-
brott måste åtgärdas direkt, oavsett om
tioner och tips. Och det handlar inte bara
Vi går också igenom vilka band vi ska
det sker mitt i natten eller på julafton.
om att ställa upp och reparera banden,
Vid sådana tillfällen fattar Thomas
telefonen och ringer till Rubber.
Vi måste alltid se till att transportbanden
är igång. Ett transportbandsbrott måste
åtgärdas direkt, oavsett om det sker mitt
i natten eller på julafton.
”
Thomas Wikholm,
avdelningschef Skutskärs Bruk
— Det har hittills aldrig hänt att
någon av Rubbers grabbar inte dykt
upp här på bruket inom några timmar,
berättar han.
Bästa tänkbara service
Det märks att Thomas är mycket nöjd
med sakernas ordning, trygg i förvissningen om att hans bruk har en backup
som heter duga.
— Det fungerar djävligt bra och de är
värda sin vikt i guld, säger han utan att
be om ursäkt för den positivt menade
svordomen.
— Rubber ger helt enkelt 100 procents
4
GUMMI
utan även om kvartalsvisa besiktningar
och det årliga arbetet när banden måste
bytas ut.
— Då kommer de hit och jobbar
i 12–14 timmar tills det är klart, utan
stillestånd eller avbrott, säger Thomas.
Efter alla arbeten får jag ett utförligt
besiktningsprotokoll så att jag vet exakt
vad som gjorts.
beställa i ”förskott” och lagra här på
bruket, för att ha dem beredda när det är
dags att byta band eller om det inträffar
något bandhaveri.
Varje verksamhet har sina krav på
expertkunskaper och Thomas är expert
inom sitt område. Flera decenniers hängivet arbete på bruket har givit honom en
kompetens som genererar stor respekt.
Mycket vedlogistik, ledningssystem,
inköp, frakter, budgetansvar, besökare
från hela världen liksom besök på andra
ALLTID REDO. Rubbers servicebilar och manskap står alltid redo för allt från rutinuppdrag till akuta insatser. Genom de olika kontorens geografiska spridning når man
enkelt hela landet.
SKUTSKÄRS BRUK. 1,2 miljoner kubikmeter barrved och
600 000 kubikmeter björkved transporteras årligen på
banden som Rubber Company levererar.
bruk kring Östersjön ingår i hans jobb.
Det här är ett jobb som Thomas gillar
högt och rent och som han utför snabbt,
effektivt och säkert.
Rubber fungerar som rådgivare
Vid sidan av reparationer och underhåll
använder sig Thomas av Rubber som
”
rådgivare i olika frågor.
Rubber kommer inte hit och försöker
sälja på mig dyraste kvaliteten utan de lyssnar i stället mycket noga på vad jag
har att säga. Ibland vill jag ha något som
kanske inte ens finns på marknaden, men
Rubber har hjälpt till med det också.”
— Rubber kommer inte hit och
försöker sälja på mig dyraste kvaliteten
utan de lyssnar i stället mycket noga
på vad jag har att säga. Ibland vill jag
ha något som kanske inte ens finns på
marknaden, men Rubber har hjälpt till
med det också, säger Thomas.
Så berättar Thomas om de problem
bruket fick när transportbandet till kokaren började slira. Matningen till kokaren
blev bristfällig när drivenheten på grund
av fukt och kyla inte lyckades driva runt
transportbandet tillräckligt snabbt.
— Lutånga och gaser från kokaren
steg upp i bandgången och gjorde
VEDCHEF. Thomas Wikholm är avdelningschef och ansvarig för vedförsörjning
vid Skutskärs bruk. Mycket viktigare ansvarsområde än så kan man inte ha på
ett pappersbruk; utan ved, inget papper …
arbetsförhållandena där direkt miljö-
land som arbetade med någon slags
farliga, berättar han. En god arbetsmiljö
keramikbeläggning, som skulle göra
— Vi kör med öppna kort och har
är A och O i en processindustri, men
att drivenheten inte kunde slira mot
ett ömsesidigt förtroende för varandra,
här stod vi inför en verklighet som låg
transportbandet.
säger Thomas.
utanför gällande säkerhetsregler.
Efter några veckor fick Thomas ett
ler måste de beställa en ny drivenhet?
Så småningom lyckades man få igång
glädjande besked från Rubber, och en ny,
En dygnet-runt-process
bandet igen, men Thomas var fast be-
keramikbelagd drivenhet började tillver-
Små och stora frågor fyller dagar och
sluten att något liknande aldrig skulle
kas för att så småningom installeras på
nätter och pockar på lösningar. I en
få hända igen.
bruket. Sedan dess har drivenheten inte
process som pågår dygnet runt ställs helt
slirat en enda gång, berättar han.
andra krav än på 9-5-jobb. Just nu har
— Jag kontaktade Rubber och förklarade problemet för dem. Drivenheten
Drivenheten har dock fått en skada,
var inte deras ansvar, men jag behövde
som slitit bort ett handflatestort stycke av
problem med vedförsörjningen.
råd från någon branschkunnig. Janne
beläggningen. Nu ligger det på Thomas
— Det är hur logiskt som helst, säger
Andersson berättade då att han hade
bord och väntar på Rubbers utlåtande:
han.Vi behöver ungefär 160 kubikmeter
hört talas om ett företag från Tysk-
vågar bruket köra vidare med skadan, el-
ved i timmen vid full produktion, alltså
Thomas och hans kollegor i Sverige stora
GUMMI
5
fyra långtradare, och så mycket massaved kan vi inte få tag på i Sverige. Bruken
här i Sverige måste importera merparten
av massaveden.
Under kalla vintrar med mycket is
i Östersjön blir det snabbt vedbrist på
Sveriges pappersbruk. En större del av
massaveden kommer från Ryssland och
TUNGA LYFT. De största lastarna tar 10 ton ved i ett enda svep, så massavedsbilarna
på kajen blir snabbt avlastade. Massaveden tippas på ett transportband i vedintaget
och förs sedan med hjälp av Rubbers transportband in i avbarkningstrummorna.
Baltikum via lastfartyg. När isen blockerar fraktrutterna blir det förseningar i
vedleveranserna.
— Ett annat problem är att ved blir
kvar i skogarna, på avverkningsplatser-
lig för blotta ögat. Med hjälp av motorsågar
na, berättar Thomas vidare. För mycket
avskiljs misstänkta delar av stockarna tills
snö och is gör att transporterna av ved till
metallen hittats och banden kan starta
utskeppningsplatserna kollapsar.
igen.
En enda kapsyl ödesdiger
spränggranaten inte detonerade (spräng-
På Thomas rum finns en samling udda
radie på 500 meter!) när den följde med i
föremål, som vid första ögonkastet inte
massaveden in i produktionen, men utrust-
verkar ha något direkt med vedför-
ningen fick synliga skador berättar Thomas.
sörjningen att göra. En gisten gammal
Jag läste om ett liknande fall på ett annat
spade, en ventilkolv till en fartygsmotor,
bruk och tog hit en sprängämnesexpert
tomma, ryska ölflaskor av plast, metall-
för säkerhets skull. Men han sa att det var
patroner och en ännu inte detonerad
lugnt. Hade den inte exploderat hittills
spränggranat samsas på en hylla.
skulle den inte göra det framöver heller!
— Egentligen är det obegripligt att
Varje föremål har sin egen histo-
En bekymmersam rynka djupnar i
ria och både metall och plast är rena
Thomas panna när han tittar ut över lagret
katastrofen för pappersproduktionen.
av massaved. Han summerar för sig själv
Plasten bildar små knottror i det fär-
hur länge produktionen kommer att kunna
diga papperet, knottror som inte går att
hållas igång med nuvarande lager.
limbestryka och som orsakar ett under-
— Fyra, fem dagar högst, muttrar han
måligt papper. Det räcker med en enda
och kastar en blick mot den nybyggda
kapsyl för att sabotera slutprodukten!
kajen, och snart den tomma vedgården.
Metall kan orsaka svåra skador
Här ska egentligen ligga ett eller flera
på maskinerna och måste avlägsnas.
fartyg varenda dag och lasta av massaved,
Metallen upptäcks när massaveden
säger han.
lämnat avbarkningstrummorna och
Plötsligt ringer mobilen.
passerar den gigantiska metalldetektor
— Bra, sex i morgon bitti alltså!
som omsluter transportbandet.
Ett försenat fartyg från Lettland är på
väg in mot Gävlebukten och har precis
Banden startas och stoppas och
startas och stoppas …
beställt lots.
— Det var skönt, säger Thomas.
Minsta metallföremål gör att bandet
Han blickar upp mot skorstenarnas
stängs av och att ett larm utlöses i kon-
rök, trygg i förvissningen om att transport-
trollrummet.
banden rullar på …
Då rycker operatörerna ut. Kontrollrummets tysta värld byts mot produktionshallens handfasta verklighet när
de klättrar upp på transportbandet och
påbörjar sökandet.
Oftast finns metallen inuti timret, osyn6
GUMMI
Vill du veta mer? Kontakta då:
Fredrik Holmquist, tel 08-514 305 70
B A N D F A K T A SKUTSKÄR
Rubber Company har levererat 1 400 meter av en ny typ
av band till Skutskärs Bruk. Typen benämns BVMK och
kännetecknas bland annat av oljebeständighet och att
det är självslocknande – krav som normalt ligger utanför
standardkraven för den aktuella typen av transportband.
En annan unik egenskap för den aktuella kvaliteten är att
ytan ”släpper” materialet oöverträffat bra. Det betyder
minimerat spill och smuts runt bandbanorna.
Band av typen BVMK är:
Motståndskraftigt mot syntetiska, vegetabiliska och
animaliska oljor och fetter
Självslocknande egenskaper enligt ISO 340/EN 20340
Antistatiska egenskaper enligt ISO 284/EN 20284
Laboratorietestade mekaniska egenskaper:
Draghållfasthet (MPa): m 15
Maximal förlängning vid brott (%): m 40,0
Rivstyrka (N/mm2): m 4,0
Hårdhet (°Shore A): 62 ± 5
Avnötning (mm3): 176 genomsnitt
Densitet (kg/l): 1,29
Värdena ovan bestäms enligt följande standarder:
Draghållfasthet: ISO 37/DIN 53.504
Maximal förlängning vid brott: ISO 37/DIN 53.504
Rivstyrka: ISO 816
Avnötning: ISO 46.49/DIN 53.516 mgp0009
Bra drag i Sundsvall
Rubber Companys Sundsvallskontor finns nästan bokstavligen på farstubron till traktens
stora industrier och har en nära kontakt med bland annat SCA- och CASCO-koncernen.
De är ett samspelt team, som ser till att dessa jättar får det de behöver …
— Det som händer när man befinner sig
serva regionen inom transportband.
mitt i en industriregion är att man får en
Den kompetens som jag tillför öppnar
väldigt stor förståelse för kundens pro-
nya möjligheter för Sundsvall, och alla
duktion, konstaterar Carina Svedlund.
är laddade och redo att satsa på det
Att veta vad de går igenom gör att vi
här. Från och med i höst kommer våra
alltid kan hitta bra lösningar, som till
kunder att märka skillnad, de kommer
exempel att lagerhålla varor speciellt för
att ha service både här på kontoret och
en kund, eller ordna fram produkter som
genom servicebil, säger Hans.
är mycket besvärliga att få tag på.
— Att få bygga upp transportbands-
Både Carina Svedlund och hennes
service när man har resurser, kompetens
make Magnus Svedlund arbetade tidi-
och bra kundrelationer är en drömupp-
gare på Trelleborgs Sundsvallsavdelning,
gift! konstaterar han.
som köptes upp av Rubber Company för
två år sedan.
En framgångsrik region
Med sin stora erfarenhet inom
En viktig händelse är den planerade
industrigummi är de viktiga kännare
utbyggnaden av SCA Timber Tunadals
av sin regions behov. Tack vare det kan
Sågverk, en satsning i hundramiljoner-
verksamheten formas ytterligare efter
kronorsklassen som kommer att bidra
kunderna i regionen.
var omöjlig att få tag på. Det var en ren
ytterligare till att placera Sundsvallsre-
slump att han besökte oss innan han
gionen på industrikartan.
gav upp, och han blev ganska paff när
— Vi kan måna speciellt om våra
kunder, sätta dem i fokus. Relationen är
— Många av våra kunder går väldigt
det viktigaste, och att vi ger den service
bra just nu, och SCA är en av dem.Vi ser
de behöver inom alla områden, säger
också en ombyggnad av Eka Chemicals
Carina Svedlund.
— Jag minns en annan kund som
och flera andra fina knoppar här uppe.
frågade efter ”en bit slang”. Han fick
Svenska fönster i Edsbyn och Vitech i
precisera sig lite, eftersom vi har slang
Nyland är några andra kunder som vi
för ånga, vatten, kemikalier, bensin,
gläds med, säger Magnus.
tryckluft, ventilation, livsmedel, pulver-
Satsning på transportband
Ett viktigt nytillskott till Sundsvallskontoret heter Hans Lundström. Om
”
Vi kan måna speciellt om våra kunder,
sätta dem i fokus, säger Carina Svedlund.
Till vänster Magnus Svedlund och till
höger Hans Lundström.
vi hade kardankopplingar som lagerförd
vara, säger Carina Svedlund.
transport, materialtransport och avgaser
Carina och Magnus Svedlund kan Trel-
Kunskap och service ett signum
leborgssortimentet på sina fem fingrar,
Även om den tunga industrin står för
På det stora högstaplade lagret finns
så är Hans Lundströms specialitet
den stora volymen är dagarna varierade
ett brett sortiment. Eventuella villfarelser
transportband. Han har 15 års erfaren-
med småkunder också. Det är inte alla
att Rubber Company bara är transport-
het av transportband, som nu kommer
som kommer in i butiken som vet vilka
band, som i och för sig är en stor produkt,
Rubberkunderna till godo.
Rubber Company är – att de har flera av
ställs på kant när kunderna väl frågar
— Det är oerhört värdefullt att kunna
världens största tillverkare och traders
efter något annat …
på lager.
Eventuella villfarelser att Rubber Company
inom industrigummi bakom sig.
bara är transportband, som i och för sig är en
— I måndags kom det in en kund
dustrigummiprodukter, och vi har det
och frågade efter en kardankoppling.
våra kunder behöver. Dessutom får de
stor produkt, ställs på kant när kunderna väl
Han hade pratat med ett antal leve-
kanonservice av stans gladaste team,
frågar efter något annat.
rantörer, och fått veta att produkten
skrattar Carina Svedlund.
var en beställningsvara som i princip
— Vi är en totalleverantör av in-
GUMMI
7
Rundbalsplast från Dunlop
Rubber Company säljer Fenner Dunlops fullsortiment av utrustning för det
moderna jordbruket. För rundbalshantering finns ett speciellt transportband
som möter högt ställda krav på driftsäkerhet och totalekonomi. Remmarna
kan beställas i valfri dimension och passar alla typer av rund-balsmaskiner.
Fenner Dunlop tillhandahåller också en mycket seg och tålig rundbalsplast,
som effektivt garanterar produktens slutkvalitet.
Självhäftande durkplåt
Vad sägs om ett självhäftande Gör-det-själv industrigolv? Trelleborgs Checker
med så kallat durkplåtsmönster finns nu med en självhäftande vävbaksida.
Mattan med durkplåtsmönster har närmast kommit att bilda en informell
standard när det gäller industrigolv.
Exempel på användningsområden är inne i truckar, lastbilar och andra
fordon, framför maskiner, i lådor, på hyllplan och på gångytor. Andra kvaliteter har egenskaper som gör att de lämpar sig i miljöer där elisolerande
egenskaper krävs, som runt elektriska maskiner och elskåp.
Beställ nu!
Beställ vår produkthandbok så deltar du i utlottningen av
fem dussin Strata Professional Distance golfbollar.
FORE! Skicka ett mail till [email protected] med namn och adress, så skickar vi en katalog. Då deltar du också i utlottningen av golfbollar!
Du kan givetvis också skicka namn och adress per post till något av våra kontor. Adresserna hittar du på sid 2. Märk din beställning ”Logobollar”.
Vad vill du läsa om i GUMMI? Hör av dig till Fredrik: [email protected]