Prövningsdelar

Prövning i Historia 1b (100p)
lärare: Maria Nylén
Bedömningsansvarig
Kontakt: m[email protected]
Prövningsdelar
Prövningen består av tre skriftliga delar: två prov och en inlämningsuppgift.
Prov 1
Det första provet prövar dina kunskaper gällande de västerländska historiska
epokerna. Provet kommer att behandla följande kring epoker, aktörer/personer och
förändringsprocesser/händelser:

Vad är en epok? Varför delas historian in i epoker? Varför börjar/slutar en epok
just där den börjar/slutar? Vem har bestämt det? Vad betyder det att
epokindelningar är ”efterkonstruktioner”, och vad kan vara problematiskt
med det? Finns det andra epokindelningar/andra sätt att dela in den
västerländska historien på? Vad är exempelvis skillnaden mellan att kalla samma
epok för: ”Tidig modern tid”, ”Upptäckternas tid”, ”Europa tar ledningen” och
”Enväldets tid”? Vad tar man fasta på i respektive epoknamn? Vad tror du vår
samtid kommer att få för ”epoknamn” i framtiden, och varför?

När infaller respektive epok: förhistorian/forntiden, antiken, medeltiden, tidig
modern tid och den moderna tiden, dvs. en ny tid tar sin början, ett turbulent
århundrade, krig och fred, samt öst-väst och nord och syd, och vilka
*förändringsprocesser/händelser/revolutioner (fördjupa dig i en större för
respektive epok) är signifikanta för respektive epok? Finns det olika tolkningar
av förändringsprocesserna/händelserna/revolutionerna, dvs. kan de tolkas som
både positiva och negativa i ett kort- och långsiktigt perspektiv? Är någon av
dessa tolkningar: positiv respektive negativ mer rimlig och i så fall varför?

Vilka aktörer/personer (fördjupa dig i en aktör för respektive epok)anses ha
haft betydelse i det förflutna, i det att de varit avgörande för
utvecklingen/skeendet under sin tid, efter sin tid och kanske även för vår
framtid? Hade vår samtid sett annorlunda ut om dessa aktörer inte hade
existerat?
*Exempel på förändringsprocesser/händelser: jordbruksrevolutionen, den första
kommersiella revolutionen, den andra kommersiella revolutionen, den första
globaliseringen, amerikanska revolutionen, franska revolutionen, industriella
revolutionen, jordbrukets förändring i Sverige under 1800-t, imperialismen, första
världskriget, demokratiseringen under 1800- och 1900-t.
Förberedelse:
Läs i läroboken: Samband Historia Plus (Fjärde tryckningen), komplettera med annat
valfritt material, förslagsvis andra läroböcker.
Kunskapskrav för Prov 1
Du redogör för
förändringsprocesser/händelser, och
för olika tolkningar av dem, samt för
deras orsaker och konsekvenser .
Du drar slutsatser om
förändringsprocessernas/händelsernas
betydelse för sin tid, nutiden och
framtiden.
Du redogör för aktörer/personer, och
för olika tolkningar av dem, samt för
deras betydelse för sin tid, nutiden och
framtiden.
E
Översiktligt
C
Utförligt
A
Utförligt och
nyanserat
översiktligt
utförligt
utförligt och
nyanserat…
översiktligt
utförligt
utförligt och
nyanserat
Prov 2:
Det andra provet prövar dina kunskaper gällande källkritik: kritisk granskning,
tolkning och användning av olika slags källmaterial utifrån källkritiska kriterier
och metoder.
Förberedelse:
Läs om källkritik i läroboken: Samband Historia Plus (Fjärde tryckningen)
 Titta på föreläsningen: Hur kan vi veta vad som har hänt i det förflutna av
Joakim Wendell: http://www.youtube.com/watch?v=1fhVPfUiYAA
 Läs om industriella revolutionen i läroboken
 Läs källorna (texter) du får av mig: ”Hur ska man förstå industrialiseringen i
Sverige”?
Kunskapskrav för
Prov 2
Söka, granska och
tolka
källmaterial för
att besvara frågor
om historiska
skeenden
Reflektion över
materialets
relevans
Utgår från
källkritiska
kriterium
E
C
A
med viss säkerhet
med viss säkerhet
med säkerhet
enkla
välgrundade
välgrundade och
nyanserade
I värderingen utgår
du från något
källkritiskt
kriterium
om källans
användbarhet och
dess betydelse för
tolkningen.
I värderingen utgår
du från källkritiska
metoder och
värderar
med enkla omdömen
olika
tolkningsmöjligheter
av
källmaterialet.
I värderingen utgår du
från källkritiska
metoder
och värderar med
nyanserade
omdömen olika
tolkningsmöjligheter
av.
källmaterialet.
Inlämningsuppgift
Denna uppgift prövar dina kunskaper gällande historiebruk.
Förberedelse:
1. Se Föreläsning om historiebruk:
https://www.youtube.com/watch?v=7MCM7g2e1SM
2. Se Föreläsning om historiebruk:
https://www.youtube.com/watch?v=LKELqofC5Kw
3. Titta på Klas-Göran Karlssons ”Historiebruksmodell”:
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC
AQFjAA&url=http%3A%2F%2Fjonasekervarn.weebly.com%2Fuploads%2F2%2
F3%2F3%2F2%2F23328208%2Fhistoriebruksmodell.docx&ei=GfNQVPy4MKb5
ygPzo4H4DA&usg=AFQjCNGvp4k7KcFyu9HvKPQksYb5KMNEcg&sig2=BfUyY68s5gMxlfOrPD-5A
4. Läs i Samband Historia Plus (se Innehåll s. 8 för sidhänvisningar)
Uppgiften går ut på att fundera över historiebruk i musik. Här nedan finns ett antal
exempel på låtar med delvis historiskt innehåll. Din uppgift är att fundera över hur
låtskrivaren har använt historia i låten. Välj att lyssna på en låt och läs låttexten.
Besvara sedan följande frågor:








Vilken historisk händelse/person handlar låten om?
Vad sägs om den historiska händelsen/personen?
Hur stämmer det överens med andra källor om samma händelse/person
(Jämför med hur det beskrivs i någon annan text, t.ex. en lärobokstext eller
en uppslagsbok)?
Vilka värderingar och vilken syn på historien verkar textskribenten ha, att
döma av låttexten?
Hur och till vad används det historiska materialet?
Vilka olika historiebruk är studieobjektet exempel på?
Vad har låttextens bruk av historia haft för betydelse för tiden den skrevs
under, och för tiden efter?
Har musiken makt att påverka vårt sätt att tänka och handla, och därmed
påverka skeendet? Hur i så fall?
Välj en av följande låter (låt och låttext ”googlar” du fram):
1916 av Motörhead
Never Again av Disturbed
Sunday Bloody Sunday av U2
Waterloo av Abba
Die Mauer av Ebba Grön
Born in the USA av Bruce Springsteen
Holy Mountains av System of a Down
Hypnotize av System of a Down
Keops Pyramid av Hoola Bandoola Band
America We Stand as One av Dennis Madalone
Run to The Hills av Iron Maiden
Sympathy For The Devil av Rolling Stones
We Didn’t Start The Fire av Billy Joel
Revolution 1 av Beatles
Kalla kriget av Blå Tåget
1900 av Stefan Sundström
With God on Our Side av Bob Dylan
Jag har en spricka i läppen av Cornelis Vreeswijk
Spanish Bombs av The Clash
Wind of Change av Scorpions
Cap in hand av The Procalimers
Beds are burning av Midnight Oil
Look into my eyes av Outlandish
Aldrig mera krig av Nationalteatern
Kunskapskrav för
E
Inlämningsuppgiftens
Du kan redogöra för hur
översiktligt
historiska händelser/
historiska skeenden har
använts/brukats på olika
sätt
Du kan värdera
enkla omdömen
användandets/brukandets
betydelse för aktuell tid,
nutida händelser och
skeenden
C
A
utförligt
utförligt och
nyanserat
enkla omdömen
nyanserade
omdömen