Beslut Region Skåne stängd akutmottagning i Lund

/,'\
Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning syd
Kajus Pajaujis
[email protected]
BESLUT
2015-11-12 Dm 8.5-18827/2015-16
1(4)
Region Skåne
291 89 KRISTIANSTAD
Vårdgivare
Region Skåne
Ärendet
Tillsyn med anledning av förändrat arbetssätt vid akutmottagningarna
vid Skånes universitetssjukhus, SUS, och ambulanssjukvården i Region
Skåne under sommaren 2015.
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avslutar ärendet.
Skälen för beslutet
IVO konstaterar att det tillfälligt förändrade arbetssättet, där man delvis
stängt en av akutmottagningarna vid SUS nattetid för ambulans­
sjukvården, inte medfört några hittills kända vårdskador. Vaije
landsting, i detta fall Region Skåne, ska enligt 3 och 4 §§ i hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763), HSL, erbjuda en god hälso- och sjukvård åt
dem som bor och vistas där och är i behov av omedelbar hälso- och
sjukvård. IVO bedömer att detta har uppnåtts under den aktuella tiden
även med det förändrade arbetssättet.
Enligt 2a och 2e §§ i HSL, har vårdgivaren ansvaret för att vården ska
uppfylla kraven på god vård och att där det bedrivs hälso- och sjukvård
ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs.
Sjukhusledningen vid SUS bedömde inför sommaren 2015 att det inte
skulle finnas tillräckligt antal sjuksköterskor som hade larmkompetens
vid akutmottagningen i Lund. Man bedömde att en förstärkning av
personalstyrkan på akutmottagningen i Malmö, med bland annat
larmkompetenta sjuksköterskor och läkare, samt omdirigering av
ambulanser från Lund till Malmö nattetid, skulle kunna vara tillräcklig
för att möta behoven av akutsjukvård i området. Akutmottagningen i
Lund skulle hålla öppet som vanligt för patienter som kom dit på annat
sätt än med ambulans.
Enligt 3 kap. 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, ska vård­
givaren vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter
drabbas av vårdskador. För att uppfylla haven i HSL och PSL tog den
politiska ledningen i Region Skåne beslut om att stänga akutmot­
""~
l{)
~ <'i
(3 >
Inspektionen för vård och omsorg
Box 4106
203 12 MALMÖ
Telefon 010-788 50 00
[email protected]
www.ivo.se
Fax +46 10 788 56 44
Org nr 202 100-6537
Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.5-18827/2015-16
tagningen vid SUS i Lund nattetid för ambulanssjukvården (med
särskilda undantag). Efter genomförd riskanalys fattade sjukhus­
ledningen vid SUS och ambulanssjukvården i Region Skåne beslut om
att genomföra förändringarna under perioden 22juni- 16 augusti 2015.
Underlag
• Inspektion
• Riskanalys avseende förvaltningen SUS och ambulansresurser för
sommarperioden 2015
• Sammanställning av planerad bemanning akutmottagningarna
Skånes universitetssjukhus sommarperioden 2015
• Sammanställning av avvikelser Skånes universitetssjukhus och
ambulanssjukvården Region Skåne sommarperioden 2015.
Redovisning av tillsyn
Inspektion
Vid inspektion genomförd den 29 september 2015 redovisade
vårdgivaren hur sommarens ändrade arbetssätt förflutit.
Akutmottagningarna
Sammanfattningsvis hade inga avvikelser som direkt rörde det
förändrade arbetssättet kommit in på SUS. De avvikelser som kommit
in rörde vårdplatsbrist på SUS i Malmö och gällde dagtid. En
kontinuerlig återkoppling hade skett och signaler om nöjda medarbetare
framkom. Vårdgivaren menade att en ökad uppsägningsfrekvens inte
var ovanlig under augusti och september, men detta hade inte skett i år.
Malmö
Antalet besök var på samma nivå som föregående år, men flödet med
ambulanser var lägre än man beräknat. Periodvis var det ont om
vårdplatser i Malmö men det var inte aktuellt med överflyttningar till
Lund, istället hade man vid två tillfällen öppnat upp övervaknings­
platser på akutmottagningen i samarbete med akutvårdsavdelningen
AVA. Bemanningen av sjuksköterskor är framöver tillräcklig för det
verksamheten laäver.
Lund
Jämfö1i med föregående år var det minskat antal besök nattetid. Man
har sett en förkortad medelvistelsetid både vid hemgång och vid
inläggning på sjukhuset. Kl. 21.00 varje dag har personalen haft ett
avstämningsmöte för placering av de patienter som behöver läggas in.
Överbeläggningar på vårdavdelningar har skett istället för att behålla
patienterna på akutmottagningen. Ungefär hälften av patienterna har
färdigbehandlats av primärvården som delvis bemarmat akut­
2(4)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.5-18827/2015-16
mottagningen. Vid årsskiftet återkommer fem sjuksköterskor från
vidareutbildning men man saknar ytterligare fem för att uppnå full
bemanning. Problemet med den höga personalomsättningen bedöms
bero på ett flertal orsaker, bland annat svårigheter med arbetstiderna,
brist på karriärutveckling och att man efter vidareutbildning söker sig
till andra verksamhetsområden. Den tuffa arbetssituationen med
anledning av vårdplatsbrister nämndes också under inspektionen.
RSPE (Region Skånes Prehospitala Enhet)
Omdirigeringen av ambulanser har medfört att regionala vårdkedjor har
skärpts upp och arbetet med dessa kommer att fortsätta. Ett utveck­
lingsarbete mellan ambulanssjukvården och SUS har påbörjats för att
mäta avlämningstider på likatiat sätt. Samarbetet under sommaren har
fungerat mycket bra. Inkomna avvikelser har handlat om för långa
avlämningstider på akuten i Malmö. Dessa avvikelser har främst
lämnats in av ambulanspersonal som vanligtvis länmar av patienter i
Lund.
Regionalt perspektiv
Inför planeringen av akutsjukvården vid SUS tillsattes en regional
arbetsgrupp med deltagare från övriga akutmottagningar i Region
Skåne. Under sommaren har främst läkare bytt arbetsplats men även
enstaka sjuksköterskor från akutmottagningen i Helsingborg har
tjänstgjort i Lund. Det egna resursteamet har hjälpt till att bemanna
akutmottagningen i Malmö. Inga avvikelser från övriga verksamhets­
områden har inkommit som varit kopplade till neddragningen i Lund.
Fortsatt arbete
Inför framtida arbete med riskanalys har man identifierat att det är
viktigt att det finns tillräckligt med tid avsatt och att medarbetare ges
möjlighet att delta. Beslut är fattat av regionstyrelsen i Region Skåne
om en utredning angående akutsjukvården i Skåne med fokus på
bemanning, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Prioriteringen av
ambulanser kommer att omorganiseras inför nästa sommar när Region
Skåne tar över ansvaret från SOS Alarm och bemannar med egna
sjuksköterskor. En digital ambulansjournal är under införande.
Strategin inför nästa sommar är inte klar men arbetet med jul/nyår
pågår.
Tillämpade bestämmelser
• 2a, 2e, 3 och 4 §§ HSL.
• 3 kap. 2 § PSL.
3(4)
Inspektionen för vård och omsorg
Dnr 8.5-18827/2015-16
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Eva Hansson. I den
slutliga handläggningen har inspektörerna Adam Holmström, Malin
Peterson och Niklas Johanson deltagit. Inspektören Kajus Pajaujis har
varit föredragande.
För Inspektionen för vård och omsorg
N~kEva Hansson
4(4)