Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling)
MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 90
Offentligt
Miljø- og Fødevareministeriet
Uddrag af svenske, østrigske og tyske regler for hold af marsvin
Sverige
U d d r a g af s v e n s k e f o r s k r i f t e r og g e n e r e l l e r e t n i n g s l i n i e r v e d r ø r e n d e b e t i n g e l s e r for h o l d ,
o p d r æ t og salg m . v . a f f a m i l i e - og h o b b y d y r :
1
8 K A P . SÅRSKILDA BESTÅMMELSER F O R HÅLLANDE AV K A N I N E R O C H G N A G A R E
Allmånt om hallande av kaniner och gnagare
1 § G n a g a r e , u t o m g u l d h a m s t r a r , ska hållas i par, av s a m m a eller m o t s a t t k o n , eller i g r u p p .
D e t t a g a l l e r inte o m det f i n n s sårskilda s k å l .
T i d p u n k t e n for, och t i l l v å g a g å n g s s å t t e t v i d , s a m m a n f o r a n d e t av d j u r till par eller g r u p p ska
v å l j a s m e d h å n s y n till d j u r e n s a r t , a l d e r och k o n s a m t a n d r a o m s t å n d i g h e t e r , så a t t risken f o r
osåmja minimeras.
Al I manna
råd till 8 kap.
1 §
Kaniner bor hållas i par eller grupp, når så år mojligt. Par och grupper av kaniner
eller gnagare bor såttas samman av unga djur och hållas stabila. Om vuxna djur
ska sammanforas bor buren eller inredningen åndras så att den upplevs som en
okånd plats for alia. Vuxna honor med diande ungar bor inte sammanforas i nya
grupper. En grupp bor inte bestå av fler ån tio vuxna djur. Djur som hålls i par
eller grupp bor ha tillgång till gomstållen eller foremål som ger dem mojlighet att
komma utom synhåll for varandra. Konsmogna okastrerade hanar bor inte hållas
tilisammans. En hona bor inte kontinuerligt hållas tilisammans med en
konsmogen okastrerad hane om det riskerar innebåra att honan utsåtts for
hålsostbrningar på grund av upprepade betåckningar och fodslar.
Unga kaniner bor kbnsorteras senast vid 12 veckors ålder.
3 § Kaniner och g n a g a r e ska ha t i l l g å n g till g n a g m a t e r i a l .
Allmånna
råd till 8 kap.
3 §
Gnagmaterial bor utgdras av hårda fodermedel
fårska grenar med bark eller dylikt.
såsom knåckebrod,
råa
rotfrukter,
4 § K a n i n e r och g n a g a r e , s o m har en sådan lang eller ullig påls a t t de i n t e s j å l v a k a n hålla sig
r e n a , ska ges p å l s v å r d .
Allmånna
råd till 8 kap.
Angorakaniner
4 §
bor klippas minst en gång var tredje
månad.
5 § K a n i n e r n a s och m a r s v i n e n s k l o r ska i n s p e k t e r a s r e g e l b u n d e t och klippas v i d b e h o v .
6 § U n g a r av k a n i n och g n a g a r e ska hållas t i l i s a m m a n s m e d m o d e r n , eller en l i k v å r d i g
e r s å t t a r e for h e n n e , så långe d e b e h o v e r h e n n e s m j o l k och o m v å r d n a d .
Allmånna
råd till 8 kap.
6 §
Ungar av kaniner och gnagare bor efter fodseln hållas tilisammans
eller hennes ersåttare, enligt foljande:
marsvin minst 4 veckor
Link til den fulde retsforskrift:
hUp://www.iordbruksverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cdl6327/1401795414737/2014-017.pdf
med
modern,
Konstruktion av fdrvaringsutrymmen
7 § Golv av halt m a t e r i a l ska vara f o r s e t t m e d h a l k s k y d d .
8 § K a n i n e r och g n a g a r e får inte hållas på n å t g o l v . Detta galler dock inte då d j u r e n hålls i
b e t e s b u r a r eller a n d r a u t r y m m e n m e d d i r e k t k o n t a k t m e d m a r k e n .
9 § V i n t e r t i d ska u t o m h u s b u r a r v a r a u p p h o j d a f r å n m a r k e n .
Utrymmen
1 0 § K a n i n e r och g n a g a r e ska m i n s t ha de u t r y m m e n s o m f r a m g å r av b i l a g o r n a 1:3 r e s p e k t i v e
1:4.
Bottenmaterial
11 § B u r b o t t n e n i a n d r a b u r a r ån b e t e s b u r a r ska v a r a t å c k t m e d e t t f o r d j u r e n a n p a s s a t
stromedel.
Allmånna
Stromedel
råd till 8 kap. 11 §
till angorakaniner
bor utgoras
av
halm.
Inredning
1 2 § K a n i n e r och g n a g a r e ska hållas i en for s y s s e l s å t t n i n g b e r i k a d m i l j o .
Allmånna
råd till 8 kap. 12 §
En for sysselsåttning
berikad miljo bor innehålla material och anordningar
att
klåttra på, hoppa upp på eller krypa under eller foderanordningar
som
stimulerar
fbdosoksbeteende.
Gråvande djur bor ha gråvmojligheter
och hamstrande
djur
mojligheter
att samla
foderforråd.
1 3 § Marsvin ska ha sådan i n r e d n i n g a t t d e k a n soka s k y d d .
Klimat
2 1 § G n a g a r e får i n t e hållas v i d t e m p e r a t u r e r s o m u n d e r s t i g e r 0 ° C . De ska a l i t i d ha t i l l g å n g till
en plats dår d e kan u p p n å t e r m i s k k o m f o r t .
Foder
2 2 § G u l d h a m s t r a r , d v å r g h a m s t r a r , g e r b i l e r , b r u n r å t t o r och m o s s ska ha fri t i l l g å n g till f o d e r .
K a n i n e r , m a r s v i n , c h i n c h i l l o r och d e g u s r å t t o r ska ha fri t i l l g å n g till g r o v f o d e r s å s o m ho eller
g r å s . F o r å n d r i n g a r av f o d e r s t a t e n till k a n i n e r , m a r s v i n , chinchillor och d e g u s r å t t o r ska ske
successivt. D e t t a g a l l e r s å r s k i l t v i d o v e r g a n g f r å n ho till f å r s k t g r å s . M a r s v i n ska ges d a g l i g
tillforsel av v i t a m i n C.
Allmånna
råd till 8 kap.
22 §
Marsvin bor ges daglig tillforsel av vitamin C i form av tillskott i foder eller
vatten,
eller i form av C-vitaminrika
grbnsaker
eller frukter. Om vitamin C ges i
dricksvattnet
bor detta bytas dagligen.
Ett våxande marsvin bor inta 1 mg
vitamin
C per kg kroppsvikt
och dag. Ett vuxet marsvin bor inta 10 mg per kg
kroppsvikt
och dag, och en dråktig hona bor inta 30 mg per kg kroppsvikt
och dag.
2
Bilaga
1:4
GNAGARE
1 Utrymme
Djurart/djur
-arter
Minsta
tillåtna
yta ( m )
2
Minsta yta
per djur
vid
grupphållning ( m )
2
Marsvin
0,3
0,15
Minsta yta per
avelshona
m e d kuli vid
grupphållning
(m )
0,25
Minsta
m å t t på
kortaste
sidan (m)
Minsta
hojd ( m )
0,4
0,25
2
Østrig
Uddrag af d e n ø s t r i g s k e d y r e h o l d s f o r o r d n i n q (2. T i e r h a l t u n g s v e r o r d n u n g ) :
2
B e s o n d e r e A n f o r d e r u n g e n a n die Haltung v o n S å u g e t i e r e n
§ 3 . ( 1 ) Fur die H a l t u n g v o n S å u g e t i e r e n g e l t e n die in d e r A n l a g e 1 e n t h a l t e n e n
Mindestanforderungen.
( 2 ) P f l a n z e n f r e s s e r n sind F u t t e r u n d Wasser d a u e r n d und frei z u g å n g l i c h a n z u b i e t e n .
( 3 ) Tiere m u s s e n , s o f e r n es i h r e n a r t s p e z i f i s c h e n B e d u r f n i s s e n e n t s p r i c h t , j e d e r z e i t die
M o g l i c h k e i t h a b e n , Bereiche a u f z u s u c h e n , die u n t e r s c h i e d l i c h e K l i m a p a r a m e t e r a u f w e i s e n .
( 4 ) E n t s p r e c h e n d der H e r k u n f t der spezifischen T i e r a r t e n u n d b e z o g e n auf ihre n a t u r l i c h e n
L e b e n s r å u m e ist a u f eine K l i m a t i s i e r u n g m i t b e s o n d e r e r B e r u c k s i c h t i g u n g der t a g e s z e i t l i c h e n
u n d j a h r e s z e i t l i c h e n R h y t h m e n zu a c h t e n .
( 5 ) Sind g e h a l t e n e Tiere E i n z e l g å n g e r o d e r b e s t e h e n i n d i v i d u e l l e U n v e r t r å g l i c h k e i t e n
z w i s c h e n e i n z e l n e n g e h a l t e n e n T i e r e n , sind e n t s p r e c h e n d e T r e n n u n g e n e r f o r d e r l i c h .
( 6 ) Bei der H a l t u n g v o n P r i m a t e n , die f r e i e n Z u g a n g zu I n n e n - u n d A u G e n a n l a g e n h a b e n , sind
m i n d e s t e n s zwei o f f e n e D u r c h g å n g e e r f o r d e r l i c h , w o b e i die E n t s t e h u n g v o n Z u g l u f t v e r h i n d e r t
werden muss.
( 7 ) Bei b e s o n d e r s k å l t e e m p f i n d l i c h e n o d e r w å r m e l i e b e n d e n T i e r a r t e n ist n e b e n e i n e r
R a u m h e i z u n g bei Bedarf S t r a h l u n g s w å r m e a n z u b i e t e n .
Anlage 1
3. M i n d e s t a n f o r d e r u n g e n fiir d i e H a l t u n g v o n K l e i n n a g e r n
3.1. Allgemeine Haltungsbedingungen:
( 1 ) Den T i e r e n ist a u s r e i c h e n d B e s c h å f t i g u n g s m a t e r i a l zur V e r f i i g u n g zu s t e l l e n . N a g e t i e r e n
m u s s N a g e m a t e r i a l in Form v o n g e s u n d h e i t l i c h u n b e d e n k l i c h e m Holz, Å s t e n u n d d e r g l e i c h e n
ståndig zur Verfiigung stehen.
( 2 ) Die Kåfige m u s s e n r e c h t e c k i g s e i n . Und j e nach T i e r a r t h i n s i c h t l i c h ihrere Gro&e
m i n d e s t e n s die in 3 . 2 . bis 3 . 9 . f e s t g e l e g t e n A b m e s s u n g e n a u f w e i s e n .
2
Link til den fulde retsforskrift:
https://wwwTis.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003860
3
( 3 ) G i t t e r k å f i g e m u s s e n q u e r v e r d r a h t e t sein u n d a u s k o r r o s i o n s b e s t å n d i g e m u n d nicht
r e f l e k t i e r e n d e m Material b e s t e h e n . Die G i t t e r w e i t e m u s s so g e w å h l t w e r d e n , dass ein
H å n g e n b l e i b e n der d a r i n l e b e n d e n T i e r e a u s g e s c h l o s s e n ist.
( 4 ) Glasbecken d u r f e n n u r d a n n V e r w e n d u n g f i n d e n , w e n n sie u b e r a u s r e i c h e n d
d i m e n s i o n i e r t e , seitlich a n g e b r a c h t e B e l u f t u n g s o f f n u n g e n v e r f u g e n u n d oben nicht d i c h t
geschlossen s i n d .
( 5 ) Die H a l t u n g s e i n r i c h t u n g m u s s d r e i d i m e n s i o n a l s t r u k t u r i e r t s e i n . K l e i n n a g e r n sind
R u c k z u g s m o g l i c h k e i t e n in F o r m v o n H å u s c h e n , P a p p r o l l e n , R o h r e n , W u r z e l n o d e r z u v o r
h e i B g e b r u h t e r K o r k e i c h e a n z u b i e t e n . N a g e r n m u s s N a g e m a t e r i a l in F o r m v o n Holz, Å s t e n u n d
d e r g l e i c h e n i m m e r zur V e r f u g u n g s t e h e n .
( 6 ) Boden u n d Einstreu m u s s e n s t å n d i g in s a u b e r e m u n d t r o c k e n e m Z u s t a n d g e h a l t e n w e r d e n .
Die Einstreu m u s s so b e s c h a f f e n s e i n , dass der g e s a m t e Boden g l e i c h m å B i g r u t s c h s i c h e r
b e d e c k t ist. Das v e r w e n d e t e Material m u s s s a u g f å h i g u n d g e s u n d h e i t l i c h u n b e d e n k l i c h s e i n .
( 7 ) K a t z e n s t r e u d a r f n i c h t als Einstreu v e r w e n d e t w e r d e n .
( 8 ) Wasser m u s s in T r i n k w a s s e r q u a l i t å t in H å n g e f l a s c h e n o d e r s t a n d f e s t e n , o f f e n e n GefåBen
stets v e r f u g b a r s e i n . Wasser- u n d F u t t e r g e f å B e sind so a n z u o r d n e n , dass sie n i c h t v e r s c h m u t z t
w e r d e n k o n n e n . F u t t e r u n d Wasser sind t å g l i c h frisch zu v e r a b r e i c h e n .
( 9 ) F u t t e r h e u ist in H e u r a u f e n a n z u b i e t e n .
( 1 0 ) Fur alle H e i m t i e r e ist ein n a t u r l i c h e r T a g - / N a c h t r h y t h m u s e i n z u h a l t e n .
( 1 1 ) W e r d e n Tiere in Kåfigen g e h a l t e n , ist ihnen j e d e n f a l l s m e h r m a l s w o c h e n t l i c h ein A u s l a u f
a u B e r h a l b des Kåfigs zu e r m o g l i c h e n .
( 1 2 ) Die Kåfige sind in einer M i n d e s t h o h e v o n 6 0 c m a u f z u s t e l l e n .
3.6. M i n d e s t a n f o r d e r u n g e n fur die Haltung v o n M e e r s c h w e i n c h e n ( C a v i i n a e ) :
( 1 ) Die Tiere sind p a a r w e i s e o d e r in G r u p p e n , j e d o c h n i c h t z u s a m m e n m i t K a n i n c h e n , zu
halten.
( 2 ) Die KåfiggroBe f u r 1 bis 2 Tiere m u s s m i n d e s t e n s 100 x 6 0 x 50 c m ( L a n g e x Breite x
H o h e ) , die G r u n d f l å c h e f u r j e d e s w e i t e r e e r w a c h s e n e T i e r m i n d e s t e n s 2 0 0 0 cm2 b e t r a g e n .
( 3 ) Den T i e r e n sind eine S c h l a f h o h l e u n d e r h o h t e Liegeflåchen a n z u b i e t e n .
Tyskland
Uddrag af den tyske dyreværnslov (Tierschutzqesetz) :
3
Tierhaltung
§2
W e r ein Tier h a l t , b e t r e u t o d e r zu b e t r e u e n h a t ,
1 . m u s s das Tier seiner A r t u n d seinen B e d u r f n i s s e n e n t s p r e c h e n d a n g e m e s s e n e r n å h r e n ,
pflegen u n d v e r h a l t e n s g e r e c h t u n t e r b r i n g e n ,
2 . d a r f d i e M o g l i c h k e i t des T i e r e s zu a r t g e m å B e r B e w e g u n g nicht so e i n s c h r å n k e n , dass i h m
S c h m e r z e n o d e r v e r m e i d b a r e Leiden o d e r S c h å d e n z u g e f u g t w e r d e n ,
3. m u s s u b e r die f u r eine a n g e m e s s e n e E r n å h r u n g , Pflege u n d v e r h a l t e n s g e r e c h t e
U n t e r b r i n g u n g des Tieres e r f o r d e r l i c h e n K e n n t n i s s e u n d F å h i g k e i t e n v e r f u g e n .
3
Link til den fulde retsforskrift: http://www.gesetze-im-internet.de/tierschR/BJNR012770972.html
4