Kloning av djur för animalieproduktion”,

Offentligutfrågningom
”Kloningavdjurföranimalieproduktion”,
anordnadgemensamtav
utskottetför
miljö,folkhälsaoch
livsmedelssäkerhet(ENVI)
&
utskottetför
jordbrukochlandsbygdens
utveckling(AGRI)
Måndagenden23februari2015kl.15.00–18.30
Europaparlamentet,JózsefAntall-byggnaden,sal 4Q2,Bryssel
FÖRSLAGTILLPROGRAM
Företrädareförinstitutionerna
kl.15.00-15.15 Välkomnande och öppningsanföranden av AGRI-utskottets ordförande
CzeslawSiekierski,ENVI-utskottets ordförandeGiovanniLaVia,AGRIutskottets föredragande Giulia Moi och ENVI-utskottets föredragande
RenateSommer.
kl.15.15-15.25 JurisŠtālmeistars,ställföreträdandeständigrepresentantförLettland
kl.15.25-15.40 Presentation av kommissionens förslag – Vytenis
Andriukaitis,
kommissionsledamotmedansvarförhälsaochlivsmedelssäkerhet
PaneldebattI
Konsekvenserförjordbruks- ochlivsmedelsföretagenochför
djurskyddet
kl.15.40-15.45 Inledningsanförande för paneldebatten (G. Moi, AGRI-utskottets
föredragande)
kl.15.45-15.55 Jan Venneman, ordförande för European Forum of Farm Animal Breeders,
EFFAB
DV\1049705SV.doc
SV
SV
kl.15.55-16.05 Xavier David, COPA-COGECA, vice ordförande för Copa-Cogecaarbetsgruppen om avelsdjur
kl.16.05-16.15 Donald Broom, Professor emeritus i djurskydd vid Cambridgeuniversitetet
kl.16.15-17.00 Frågor&svarsamtöppendiskussion
PaneldebattII
Vetenskapligaochetiskaaspekterochkonsumentperspektiv
kl.17.00-17.05 Inledningsanförande för paneldebatten (R. Sommer, ENVI-utskottets
föredragande)
kl.17.05-17.15 TobinRobinson,chefföravdelningenförvetenskapsstrategioch
samordning(SCISTRAT)vidEuropeiskamyndighetenför
livsmedelssäkerhet
kl.17.15-17.25 Pere Puigdoménech Rosell, Europeiska gruppen för etik inom
vetenskapochnyteknik
kl.17.25-17.35 Camille Perrin, Senior Food Policy Officer vid BEUC (The European
ConsumerOrganisation)
kl.17.35-18.20 Frågor&svarsamtöppendiskussion
kl.18.20-18.30 Avslutandeanföranden(R.SommerochG.Moi)
2/2
SV
DV\1049705SV.doc