På Alla Plan - SEKO Posten Produktion GPT

S
a
t
is
På Alla Plan
Nyhetsblad för medlemmar i Seko Väst Klubb 630
M-Rock porträtteras
sidan 27
or rg!
d
si fä
2
3 lt i
He
Kryssa med Seko
sidan 7
Johan Lindholm
presenteras
sidan 8
Terminalområdeschefen
intervjuas
sidan 5
NUMMER 2/2015
Innehåll:
.................
.................
3 Ledare
.................
.................
4 Redaktören har ordet
.................
.................
5 Thomas Malmqvist intervjuas
.................
.................
.................
.................
6 Lena tackar för sig
.................
.................
.................
.................
7 Hisingen runt med Seko
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................
.................
.................
.................
................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................
................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................
................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................
.................
8 Intervju Johan Lindholm mm
.................
.................
9
Medlemsintervju: Maria Dos Reis
10-11 Arbetsmiljöenkät - Nidia ryter till
12 Den stora frustrationen
13 Gemensam kamp underifrån!
14-15
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
Intervju Daniel Hansen
Insändare/kombinätter
På alla plan
Ansvarig utgivare: Hans Skog
Chefredaktör: Mats Hallberg
Layout, foto, redigering:
Jan-Anders Lindqvist
På www.sekopt-gbg.se kan du ladda ner denna tidning
i färg. Där finns även alla tidigare nummer från 1993
Seko Tel: 010-436 41 28
Postadress:
Seko Klubb 630
Kruthusgatan 17
405 10 Göteborg
Framsida:
Mats, Jan-Anders ochj Kalle. tillsammans
över 50 år med På Alla Plan!
Foto: Hans Skog
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
16-17
Röster om På Alla Plan
18
Intervju Irene Wennemo
19
ODR välkomna - Tuffa tag på Årsta
20-22
Från överflöd till...
23
Tronskifte på Seko Posten
24
D. G. har ordet
25
Facklitteratur: Ordens makt i politiken
26
Gästkrönikör: Anna Chavell
27
Lokal nutidshistoria: Emrik Larsson
28
Arbetarlitteratur: Skymningslandet
29
Vart är du på väg älskade stad?
30
Adress och Telefonlista
Ledare
Ny organisation inom företaget! Tempot blir uppskruvat och kommer att skruvas upp ytterligare. För den fackliga organisationen Seko och för skyddsorganisationen, gäller det att vara
uppmärksam på det mesta; alltifrån vattenautomater till förslag på nya tjänstgöringar. Men det
finns ingen möjlighet att vara med överallt hela tiden. Och här har ni som medlemmar en viktig
funktion att informera, påpeka eller lämna synpunkter till närmaste förtroendevald. För även
om du ”enbart” är medlem är du viktig för helheten. Seko Posten skall vara en spegelbild av
Posten då vi är en förhandlingsorganisation. Under hösten kommer det att anordnas ett medlemsmöte om att gå in i Seko Post Väst.
Oroväckande på Brevterminalen är ålderstrukturen. Merparten av oss anställda är 45+. Detta
är nu inget nytt problem. Arbetsgivarna har varit medvetna om problematiken under ett flertal år. Vi märker av det, när det skall rekryteras till olika ungdomsaktiviteter. Det finns få att
rekrytera. Det märks på åldersstrukturen i klubbstyrelsen och gör det mycket svårare att hitta
intresserade medlemmar som vill arbeta inom styrelsen.
Avslutningsvis vill jag citera LO:s ordförande Karl-Petter Thorvaldsson:
”För 35 år sedan, 1980, var maktelitens genomsnittliga inkomst 4,9 arbetarlöner.
Idag är den 16,8 arbetarlöner. Sverige har de snabbast ökande klyftorna i hela OECD.
Någonting har hänt. Vårt land har börjat slitas isär.
Ur alla dessa möten och samtal med LOs medlemmar har vi försökt att formulera en färdriktning och
en rad tydliga krav som vi vill förverkliga. .
Vi vill att våra medlemmar ska få en rättmätig del av produktionsresultatet. Och vi vill uppvärdera
kvinnors arbete. Därför är den kommande avtalsrörelsen så viktig.
Vi vill att våra medlemmar ska ha rätt till en arbetsmiljö som berikar och bygger upp, inte skadar
och bryter ner.
Och vi vill att alla ska ha rätt till ett arbete. Ett tryggt arbete. Därför måste vi göra något åt det
ofrivilliga deltidsarbetet och missbruket av visstidsanställningar.
Men vi vet också att allt detta kan vi bara åstadkomma med facklig-politisk samverkan”.
Till slut vill jag önska er alla en skön sommar!
31 Uteätaren rekommenderar
32 Dikt: Upprop
Hans Skog
Klubbordförande
Rättelse:
I nr 1 2015 refererades verksamhetsberättelsen. Där stod att omorganisationen på ODR
innebar att de gick från två lagledare till en, faktiskt gick de från två produktionsledare
till en produktionsledare + en lagledare. Det stod också att det köpts en jobfeeder som
inte passade och fick byggas om. Tre köptes in och kompletterades med två plexiglasskivor för att dämpa ljudet.
Redaktören har ordet
På alla plan läggs ner. Redaktionen tar avsked med ett delvis tillbakablickande xl-nummer i färg.
Vill här och nu tacka läsare och medverkande, vars engagemang varit drivkraft för mig. Att vara
publicist är både ett ansvarsfullt och kreativt uppdrag. Åtskilliga idéer har fötts vid utförandet av
småtråkiga arbetsmoment. I de åttiosju utgivna numren syns en gradvis utveckling. Ledstjärnan har
varit det fria fackliga ordet, villkoret att god journalistisk sed följts. Sekreterare Lindqvist har varit
en ovärderlig tillgång under resans gång. Layout, redigering, redaktionell text, foto & illustration
har varit praktiska sysslorna för att göra medlemsbladet läsvänligt. Därtill har denne allt-i-allo varit
bollplank, bedömt vilka uppslag som platsat. Rädsla för repressalier har gjort att jag ibland lagt band
på mig, idkat självcensur. Har ändå fätt höra nyligen att min imaginära penna varit fruktad. Värt att
påminna att PAP sedan jag fick ta över, har bekostats av klubbkassan. Kanske kaxigt, men jag känner
stolthet och förundran över vad vi åstadkommit, fast vi har misslyckats med att få in insändare och
det var alltför länge sedan vi hade någon debatt. En ängslig arbetsgivare läser ivrigt och har under
åren kommit med synpunkter, vilket är naturligt eftersom vi företräder olika intressen. När jag i
vintras tipsade en av företagets nationella chefer om att inhämta kunskap via PAP, blev svaret att han
redan hade läst på nätet.
Trenden måste vändas. Vad anser Post Nord News om den motbild PAP tillhandahåller? 1993
intervjuades jag, men då var ämnet något så harmlöst som skönlitteratur. Frågan väcks för att propagandan, som alltid illustreras av hysteriskt glada miner, på sistone haft rejält verklighetsfrånvända
rubriker. ”Öppet för diskussion, På rätt väg – men vi måste hålla tempot uppe” samt cyniska ”Vi
levererar” (= en kampanj) är tre iögonfallande exempel. Har märkts att personalens välbefinnande inte
prioriterats hos nya ledningen. Vi parter talar tyvärr inte samma språk. Den larmsignal som uppropet
manifesterade verkar man ha skakat av sig, vill inte fästa sig vid. Eftersom pressen förstås rapporterar
om missförhållanden, har ledningen för PostNord ändå skadats av rekordstora kvalitetsstörningar.
För dessa förseningar på terminal och i utdelning har ursäkter framförts. Koncept utdelning med
sina många flöden sågades brutalt 31/5 i Gefle Dagblad. Artikeln om uppgivenhet var allt annat än
bra PR. I vår region har tidningen Proletären uppmärksammat att brevbärare har en orimligt tuff
situation. Seko fick en släng av sleven. Behöver sägas några ord om att vara förtroendevald. Vi från
brevterminaler har känt oss negligerade av såväl Seko Postens styrelse som repskap. När undertecknad
på regional konferens i maj berättade om tillståndet på GBT utifrån vår reservation, bekräftades ånyo
hur svårt det är att nå fram till våra företrädare. Till saken hör att statssekretaren, vars medverkan ersatte arbetsmarknadsministern, undvek att svara på de två mest akuta frågorna. Alla vi berörda måste
kämpa för att medlemmar ska få vettigare scheman, skift med rätt bemanning samt arbetsväxling.
Å ena sidan – å andra sidan. En av de mest omtalade händelserna på svensk arbetsmarknad var den vilda strejken vid LKAB 1969, en strejk som banade väg för LAS och MBL.
Året innan gav Sara Lidman med fotograf ut intervjuboken Gruva, vars berättelser jag
nyss läst. Arbetarna tjänade ganska hyggligt, fast priset de fick betala var skyhögt. Buller,
livfarlig rök, kyla, värk, olyckor, inget dagsljus och en ledning som misstänkliggjorde
och splittrade. Om man jämför har Posten varit en avsevärt mer omfamnande arbetsgivare. Idag blåser dock förändringens iskalla blå vindrar, finns inte längre något gul
inbjudande logga. Det blåser också kallt i omvärlden. Klassklyftorna börjar bli lika
stora som på 1800-talet, båtflyktingar drunknar i tusental på Medelhavet och i
Sverige utnyttjas rättslösa individer av profithungriga företagare. Ofantliga orättvisor det går att ändra på. Dödliga sjukdomar är vi däremot maktlösa inför. Så
fort jag tänker på arbetskompisen, född en dag före mig, blir jag gråtfärdig. I
våras frågade han mig hur jag hade det. Cancer tog hans liv! Mina tankar går
till hans familj och arbetskamrater. För oss som unnats livet och någorlunda
hälsa väntar sommaren med semester fylld av olika njutningar.
Glad sommar och tack för mig, den siste att sitta på redaktörsstolen.
MATS HALLBERG, chefredaktör
På Alla Plan | sid 4
Terminalområdeschef
Thomas Malmqvist intervjuas
Vi träffas samma dag som han ska
visa bildspel på Dilens APT. Thomas har hunnit vara chef på Posten
i sexton år och brinner rätt mycket
för jobbet, är samtidigt mån om sin
fritid. Ansvarsmannen för regionens
terminaler betonar att den snabba
utvecklingen i omvärlden styr oss,
inte minst ny teknik i mobiler. För
honom är dialog med anställda otroligt viktigt.
1. Hur vill du presentera dig för läsarna?
Jag bor i Torslanda där jag också är
uppväxt. Har familj bestående av fru från
Norge och två döttrar, varav den yngsta
har mig som fotbollstränare i IK Zenith.
Jag behöver vara uppkopplad dygnet runt,
men det är viktigt med rätt balans, att
kunna gå ifrån. Unnar mig därför fisketurer.
Mot bakgrund av din första kväll på
plan 2 där du fick se mycket kvarligg,
undras över hur vi ligger till i terminalligan?
På brevsidan klarar vi oss bra, efter april
ligger vi på tredje plats. Nationellt var
april en mörk månad, medan situationen
stabiliserades i maj. Paketterminalen ligger tyvärr i nedre skiktet. På sikt behövs
mer samarbete brev – paket – pall. Ska
noteras att vi chefer fått mycket kritik för
mängden kvarligg.
Vilka är dina uppgifter och vad gör
dig kvalificerad för din befattning?
Jag har huvudansvar för terminalområde Väst, det vill säga fyra arbetsplatser i
regionen. Därtill har jag en roll i terminalledningsgruppen i Sverige. Den har ett
ansvar mot hela nätet, tar beslut om att
stödja andra terminaler. Min chef borde
egentligen tala om vad som gör mig lämpad.
Hur betungande är Postens ansträngJag är en fokuserad chef som ogillar
da ekonomi när det gäller att planera
långbänkar, vill vara tillgänglig för medverksamheten?
arbetarna och vill motverka den risk för
Tycker inte att den är betungande. Vårt
anonymitet som finns på stora arbetsplatmål är att leverera det vi förväntas Vi har
ser. (När APT har för många deltagare
kommit överens om en budget och vår
brukar bara några få våga prata.) Jag har
uppgift att ta ansvar för den.
en lång och bred erfarenhet som ledare
i LOAB (terminal, trafik och produktion)
Finns det några positiva nyheter till
och MEAB.
våra medlemmar?
Min bana i Posten började på Göteborg
Är positivt att volymnedgången på brev
8 1988, kom sedan till GPT på plan 6 när
inte blivit så stor i år som befarat, även om
BSM var enda maskinen, därefter huvudjanuari var en usel månad. En annan viksakligen truckförare på ITG under några
tig sak är att vi ser slutet på T2016. Har
år (Thomas har jobbat ihop med D.G och
varit jobbigt för anställda när det rivits
”Cobra” för att nämna två kändisar.), nästa
och borrats.
anhalt blev åkeriet.
Vi vill inte behöva flytta mer, behöver
1999 var ett betydelsefullt år, eftersom
få lugn i verksamheten. Apropå folks oro
jag på Dippen i Partille fick mitt första
för att inte få behålla heltid, vill jag säga
chefsjobb. Från den tiden tills nu har jag
att min avsikt INTE är att minska anställhaft personalansvar. Nu basar jag över sjuningsprocenten.
hundra anställda, vilket helt klart är det
största antalet jag varit chef för.
På Alla Plan | sid 5
Vad görs för att komma till rätta med
den höga sjukfrånvaron jämte arbetsrelaterade besvär?
Helt ärligt, får höra uppifrån om detta
hela tiden. Västra Sverige är tyvärr outstanding! Vi ligger i en division för sig,
funderar mycket på detta problem. Måste
se frågan i ett större perspektiv och ta ett
samlat helhetsgrepp. Vi är inte framme än
vad beträffar åtgärder, är något som måste
diskuteras i samverkan.
Vilken är din syn på och erfarenhet av
samverkan med Seko?
Är jätteviktigt att ha samarbete med parterna, de fackliga organisationerna. Har
aldrig haft några problem med Seko. Vi
har olika roller, ska kunna komma fram
till olika lösningar som är bra för båda
parter.
Av vad som är på gång trycker Malmqvist
på att integreringen av ODR är jätteviktig,
att volymuppgången på paket/pall inneburit
att verksamheten på HPT ökat och säger på
samma tema att arbetstillfällen lättare kan
behållas om hela terminalområdet integreras.
Vilka forum som passar bäst för att träffa
personal har varit en knäckfråga för honom.
Han har tankar på att ställa sig i sorteringsfack för att på ett naturligt sätt bli kontaktad, är således ingen chef som vill glida in
och ut. Ha i minnet att cirka sextio procent
av tiden kommer han befinna sig på GBT.
Mats Hallberg
Bjuder på:
Lena tackar för sig efter nio ordförandeår
Hon fick en chans och tog den när
den hastigt infann sig. Sista tolv
åren i arbetslivet ska Lena Liifv göra
något helt annat, finns planer i bakhuvudet att verka inom alternativ
medicin. Vår avgående ordförande
vill passa på att tacka alla härliga arbetskamrater, medlemmar och förtroendevalda för ett gott samarbete.
Oss kommer hon att sakna, inte Posten.
Kan du erinra dig varför du ville bli
ordförande?
Ville vara med att påverka och förändra.
Har alltid velat vara ledare, fast inte en sådan som kör över andra utan istället någon
som får folk att växa. Ville pröva när jag
fick chansen. Går det inte så går det inte
var min tankegång då.
Brunchkryssning Hisingen runt 22 augusti
med Carl Mikael Bellman
hade inget val. Detta har förklarats i LillPAP. Jag måste ändå se till mig själv.
I intervju gjord 2006 beskrev du dig
som en envis lyssnande person med paHur kunde en vanlig arbetsvecka se
tos för rättvisa. Vad har format dig som
ut?
facklig ledare?
Jag svarade på mejl och telefon, förEnvisheten har jag fortfarande, vilsökte
lösa medlemmarnas problem. De
ket jag tycker är bra. Med tanke på att
ringde
ofta för att de hade frågor. Sedan
förtroendevalda kvinnor då som nu är i
var
jag
på ODR, hade samverkan och
minoritet, hade det varit lätt att ge upp.
reste
till
Stockholm. Mycket tid gick åt
Attityden är ganska tuff. Även om det är
till
att
skriva
på dator, liksom till att ha
mycket snack om att kvinnor ska fram
kontakter
med
chefer. Vidare sysslade jag
vill männen gärna sitta på sina poster. Semycket
med
rehab
och disciplinärenden.
dan tror jag det viktigaste varit att kunna
Brukade
kolla
telefonen
även när jag är
lyssna och tänka efter, viktigt inte minst
ledig.
I
morse
fick
jag
ett
samtal,
med stor
vid samverkan. I samverkan har jag haft
sannolikhet
det
sista
från
en
medlem.
nytta av min registrerande framtoning.
För mig har dessa kunskaper/förmågor vaVilka utmaningar har varit svårast i
rit avgörande att ha med sig. Jag har jobbat
din
utsatta position?
mycket med Louise (Sundgren, ordförande
Absolut
svåraste har varit att ta ställning
i den stora sektionen på GPT sista åren den
till
ändrade
arbetstider, gäller att göra så
fanns). Hon var tvärtom och därför kommånga
som
möjligt i kollektivet nöjda.
pletterade vi varandra bra. Kanske skulle
Man
är
tyvärr
baklåst av tandlösa lagar
jag ha varit mer pratig. Jag förstår att vissa
samt
arbetsgivarens
rätt att leda och fördemedlemmar vill ha en bufflig ordförande,
la
arbetet.
Man
har
för
lite makt, kan bara
har ändå klivit fram och inte varit rädd för
be
ansvariga
att
försöka
lyssna och förstå
att göra det. Från början låg det mig till
genom
att
tvingas
tjata.
Känner mest en
last att jag sällan varken höjde rösten eller
stor
maktlöshet!
var den som stod på barrikaderna. Jag är
helt enkelt inte den som slår mig fram för
Hur mycket psykologi krävs för att
att stå längst fram. Jag har kommit långt
styra
upp styrelsemöten?
beroende på andra egenskaper som väger
Ganska
mycket! Alla ska få prata, ingen
upp.
ska få tillåtas ta över, alla ska vara bekväma
Hur tror du medlemmarna reagerat i gruppen. Målet är en grupp som litar på
på att du kort efter omval lämnat an- varann och att ingen får känna sig utsatt.
Det handlar om en balansgång, vill heller
ställningen och därmed uppdraget?
En del har blivit sura, tyckt det varit inte strypa diskussioner.
orättvist att jag fått Futurum. Det gick
fort – så som det är i företaget – och jag
Hur vill du sammanfatta dina otaliga
På Alla Plan | sid 6
kontakter med motparten?
För det mesta har de varit bra, är ett fåtal
chefer som inte brytt sig om att lyssna. Vi
ska tänka på att cheferna har sina direktiv.
Koncernledningen skickar ut förändringar
i form av nya förutsättningar som i praktiken blir omöjliga att hantera på lokal
chefsnivå.
Vad gör klubben bra och vad behöver
förbättras?
Oförberedd svarar jag spontant att vi är
bra på att vara nära medlemmarna, många
i styrelsen är duktiga på att fånga upp
medlemmars synpunkter. Potential till
förbättring finns främst i hur vi jobbar enligt medinflytandeavtalet med frågor från
medlemmar. På våra två olika samverkan
jämte APT kan vi kommunicera mer med
golvet. Rent allmänt kan styrelsen vässa
sig angående att nå ut mer med vad vi gör.
Det är inte lätt att nå ut med information.
Vad kommer du sakna mest från din
arbetsplats?
De många arbetskamrater jag haft genom åren. Vi hade mycket roligt förr, inte
minst när vi var ett deltidsgäng.
Hur har det fungerat att pendla från
Munkedal?
Jättebra! Jag har tre senaste åren åkt buss
från Torp (Uddevalla), vilket är en timmes
resväg från Göteborg. Då har jag vilat eller
läst. Nackdelen var att det blivit mindre
tid att spendera hemma.
Mats Hallberg
•
Meny
Tre sorters
sill Sillpota
tis Två
sorters brö
d
• Ched
darost Bri
gjord marm eost Hemmaelad
• Dage
ns urval a
v charkute
t.ex skink
rier
a och sala
mi Inlagd
grönsaker
a
• Varm
rökt lax m
ed citro
HimlaGo
tts ombord nrabarber
gravade la
Pepparro
x
• Potati tskräm
ssallad me
d kapris, ä
och purjo
pple
lök Toma
• Him
tsallad
laGotts kå
lsa
• Hon
ungstekt k llad
y
ckling me
druvor
d
• Citro
n och basi
likasås Ost
grönsaks fr
– och
ittata Rev
bensspjäll
Köttbulla
r
• Veck
ans gröna
sall
• Ame
rikanska p ad
a
nnkako
hemmagjo
rd sylt Ch r med
okladklad
kaka me
d• Kaffe d vispad grädde
/Te
Denna klassiska kryssning är fyra timmar lång och går genom Göta Älvs
och Nordre Älvs slingrande vattenvägar, ut i Björköfjorden och avslutningsvis genom Göteborgs hamn. Kryssningen avgår kl 12 från Lilla Bommen och vi är tillbaka ca kl 16
Seko Klubb 630 står för 300 kr och du betalar en egenavgift på 150 kr. Kostnad
för dryck tillkommer. Vill du ta med någon respektive så går det bra. Denne ska då
själv boka hos Strömma.
Anmäl intresse genom att skicka in nedanstående talong till oss senast 12 juli. Antalet platser är begränsat till 50, vid fler anmälningar sker lottning. Efter 12 juli kommer
inbetalningskort att skickas ut.
Välkommna!
Skickas in till Seko Klubb 630, Göteborg Posterminal, 405 10 Göteborg. Eller läggs i
röda lådan på Plan 4. Senast 12 juli.
Anmäler mig till Brunchkryssning med Seko 22 augusti 2015.
Egenavgiften är 150 kr plus dryckeskostnad.
Namn: .........................................................................................................................
Adress: .........................................................................................................................
Postnr: ................................. Ort: ...............................................................................
Tel: ...........................................................
E-post: .........................................................................................................................
På Alla Plan | sid 7
Miniintervju med Johan Lindholm
Dansant polyglot* och expert på småbrev
Ny ordförande för Seko Posten
Styrelseeleven Maria Dos Reis intervjuas
1. Varför ville du ta på dig ansvaret hällsuppdrag och därigenom rimliga villatt efterträda Affe Mellström som Seko kor för de anställda. Som läget är idag så
Postens ordförande?
harmoniserar inte postlagstiftningen med
För det första så hade jag aldrig funderat de ekonomiska avkastningskraven och då
över att bli ordförande innan jag fick be- påverkar det i sin tur Seko Postens medskedet att Affe Mellström inte avsåg att bli lemmar negativt. Det är dock viktigt att
omvald som ordförande. Det visade sig att poängtera att företaget bär de största anmånga tyckte jag skulle vara lämplig för svaret som arbetsgivare. Minimera antal
uppdraget och det var givetvis helt avgö- skitanställningar, bedriva kärnverksamhet
rande för att jag skulle tacka ja. Jag är fullt i egen regi samt att ha heltidsanställda så
medveten om att tuffa tider väntar då di- långt det är möjligt är och förblir Seko
gitaliseringen någon gång förväntas kom- Postens viktigaste frågor.
ma även till Sverige, precis som den gjort
3. Hur borde informerade politiker
i Danmark, men samtidigt ser jag också
många möjligheter för PostNord och jag agera för att försöka lösa företagets och
kommer göra mitt yttersta för att dessa våra medlemmars problem?
Jag menar att man måste välja. Om
möjligheter tas om hand på bästa sätt.
PostNord ska kunna balansera lönsamhet
2. Vad är viktigast att förbättra beträf- med samhällsuppdraget så måste politiker
fande de orimliga villkor som tynger ge företaget rätt förutsättningar via lag- starta ganska snart och då ska Seko Posten
många medlemmar?
stiftningen. Om man inte gör det menar vara med och ta en aktiv roll och påverka.
Den pressade arbetssituationen var en jag att avkastningskraven måste sänkas. Vi Med 13558 namnunderskrifter bakom
av anledningarna till att Seko Posten orga- har, sedan överlämningen av namnunder- oss har vi goda förutsättningar för det.
niserade uppropet riktat till politiker och skrifter från uppropet till politiker och föMats Hallberg
företagsledning. Politiker måste agera för retagsledning, träffat många riksdagsledaatt ge PostNord rimliga förutsättningar möter för att ge vår syn på vad som måste
att kombinera lönsamhet med ett sam- göras. Arbetet med en ny postlag kommer
Kärleken tog Maria hit från Kap Ver- folk hela tiden.”
Angående
kodningen
de i slutet på 90-talet. Medan hon
själv som småbarnsmamma trivs i görs bedömningen att
sitt nya hemland, återfinns hennes dagtid normalt känns segt
splittrade släkt i länder som Holland, medan det på kvällen känns
Portugal och USA. På sistone har be- lagom, blir välkommen
hovet av att engagera sig fackligt variation. Maria anser att
Posten var bättre förr när
blivit akut.
man lyssnade mer på sina
I september 2001, när Maria läste tu- medarbetare. Hon säger att
rism och reseliv på Löftadalens FHS, frå- hon kan förstå att det inte
gade hon via en kompis om jobb på GBT. går bra för företaget, vars
Hon fick komma på intervju hos Ulla oförmåga att vara lyhörd
Andersson, vilket resulterade i provan- gör personalens situation
ställning en månad under kvällstid på 30 än värre. ”Känns som om
%. Den efterfrågade gymnasiekompeten- vi inte längre är så märksen hade Maria från Kap Verde. ”Var lite värdiga. Om de samarbetat
nervös, ville göra mitt bästa. Arbetsledarna med oss hade det inte varit
så stressigt, inte så många artyckte det gick bra.”
Tillfälliga anställningen förlängdes tre betsskador och sjukskrivningmånader, innan arbetsgivaren bestämde ar. Jag har fått ont i en axel.
sig för att permanenta den. Så länge hon Tyvärr är de bara inriktade
pluggade fungerade det hyfsat att jobba på att spara.”
i ett land vars snö hon lärt sig älska trots
samtidigt på nämnda procentsats. Under
sitt varma ursprung. ”Har klarat mig hyfsat
skollov höjdes tjänstgöringen till 75 %. Seko behövs
bra i det svenska samhället, även om mycket
Maria bestämde sig för ett tag sedan att varit konstigt”
Maria hade studieledigt 2007, vilket gjorsöka
mer kunskap om den fackliga världe att hon nappade på Postens erbjudande
Vår aktiva Sekomedlem åker tillbaka
den.
Syftet var dubbelt! Handlade dels till Kap Verde ganska ofta samt bokar reom tills vidare anställning på 75 %. Sedan
dess har småbrevsexperten jobbat på GBT om att få veta sina rättigheter, dels om att sor till USA för att hälsa på mamma. Får
kunna hjälpa arbetskamrater. För henne reda på att befolkningen på Kap Verde är
alla tider på dygnet.
Maria har provat att arbeta i turistnä- känns det intressant att kunna påverka äventyrligt sinnad, vågar därför emigrera.
ringen, både som reseledare i Estland och och bli delaktig. Hon beklagar att arbets- Är svårt att få jobb på ön även om man
Holland samt varit vid incheckningen på givaren nästan alltid genomdriver sin vilja är välutbildad. Landet utvecklas raskt, är
Landvetter. Praktiken tillbringades i Bos- oavsett Seko:s inställning.
inriktat på turism med tre stora hotell på
ton, vilket var praktiskt eftersom mamma Intressen och bakgrund
gång. Största affischnamnet barfotasångbodde där.
erskan
Cesária Évora är Marias idol. Hon
Fritiden spenderas helst med man och
var
en
en folkkär och vänlig diva älskad
två barn i förskoleåldern. Hon bor sedan
Slitsamt och stressigt
av
alla.
Tryggheten i den fasta anställningen på åtta år i Brunnsbo där hon trivs jättebra,
Posten gjorde emellertid att hon blev kvar, känner sig trygg på sin gata omgiven av
Mats Hallberg
inte minst med tanke på två små barn. Tid trevliga pensionärer. Maria älskar att gå
för barnen är främsta orsak till att hon inte på bio tillsammans med familjen. Slottsträvat efter att bli lagledare. Den mesta- skogen och Botaniska lockar med grönska,
dels maskinella hanteringen på småbrev är lugn och frisk luft. Den stora passionen är Tillägg från Maria:
Jag visste om Sverige innan jag kom hit
ganska tuff, kräver mycket enligt kvinnan dans, inte minst zumba vars kombination
av dans + träning är idealisk.
för att min pappa hade bott här på 60-tajag intervjuar efter avslutat skift.
Hon umgås också regelbundet med en let. Han var sjömän och jobbade på ett
Hon kör ofta BFM, ISM och IRM. Mamångkulturell
grupp på cirka elva kvinnor, svenskt fartyg som matros.
skinpassen varvas med videokodning. Mavars
verksamhet
kan bestå av allt möjligt:
Första gången jag kom till Sverige var
ria tror att andelen betungande maskinDanmarksresa,
spela
fotboll, Lisebergsbe- 1998. Då var jag här på semester och hälpass kommer öka än mer och jag får veta
att ibland fungerar inte rotationen. De sök och förstås mycket prat. ”Alla känner sade på min bästa kompis. Året efter flyttvingas utföra samma göromål hela tiden, varandra, fast vi är blandade nationaliteter.” tade jag hit för att bosätta mig.
Dos Reis tyckte inte det var lätt att komnågot som gör folk missnöjda.
ma
till Sverige, men att vara engagerad och *)en som talar många språk.
”Man är pressad, gäller att få iväg posten
begåvad
på språk underlättade: kan creole,
i tid. Personalstyrkan har minskat, fast de
portugisiska,
franska, engelska, lite spansäger att vi är för många. Jag är inte överens
ska
och
närmast
felfri svenska. Efter två
med ledningen om deras beräkningar, fattas
år fick hon permanent uppehållstillstånd
Oviss framtid
för klubben
Aktuellt från
Samverkan
”The future is uncertain and the end is always near” sjöng
Jim Morrison med emfas. Det definitiva beskedet i LillPAP i april om att klubb 630 omgående skulle ombildas,
är något vi i skrivande stund INTE vet när och hur det
kommer ske. Därför kör vi på tills berörda parter är redo
för beslut.
Tänk på att APT ska ha en fast punkt på dagordningen
där du dels kan lyfta frågor till samverkan, dels bli delgiven protokollen från dessa ”beslutsförhandlingar”.
Med parter avses förutom ni medlemmar, sektionen på HPT
och inte minst Seko Postens styrelse. Den megastora postklubben
som organiserar regionens allra flesta postisar, har länge uttryckt
önskemål om att vi blir sektion hos dem. Men så länge vi har
möjlighet att välja, måste vi värdera möjliga alternativ utifrån vad
som bäst gagnar er medlemmar.
En avgörande osäkerhetsfaktor som nyligen tillkommit, är att
Posten inte kunnat redogöra för på vilka nivåer samverkan ska
existera. Vidare har ordföranden i sektionen på HPT diskuterat
för- och nackdelar med en gemensam sektion med oss. Som sagt,
det aviserade mötet efter sommaren är uppskjutet tills vi har alla
kort på bordet.
Visst vore det skönt om vi slapp denna förvirringens tid med
alla spekulationer som följd. Som en viss PC brukar säga är inget
ristat i sten, fast PAP i dess nuvarande form härmed begravs.
I vår har mycket kraft gått åt till att protestera mot arbetsgivar.
beslut. Som bekant reserverade sig klubben mot att vissa skift
skulle få utökad veckoarbetstid, dessutom omfattade reservationen ogillande av indragning/inskränkning av pauser. Våra protester gjorde att försämringarna inte blev riktigt lika tuffa som
planerat, fast en av de drabbade framförde till mig att ledningens
beslut ändå var en skandal.
En annan försämring som Seko självklart klagat på, är beslutet
om att av kostnadsskäl ta bort alla vattenautomater som funnits
på plan 2, de som behövs för att lindra halsbrännan i den torra
luften.
Några av de andra frågor som Seko tagit upp är:
• Behovet av aktiv rotationsgrupp på små
• Mer maskinutbildning till personal från bemanningsföretag.
• Planering av kommande ODR-verksamhet på GBT.
• Efterlysning av bemanningsplan (s. k. organisationsmaster)
• Åtgärder för att minska sjukfrånvaron.
På Alla Plan | sid 8
På Alla Plan | sid 9
Utfall från årets arbetsmiljöenkät
Fortsatt ökning av belastningsproblemen
Förra året ställdes arbetsmiljöenkäten in av PostNord, Vet vem som kan ge Första hjälpen/ Hjärt/lungräddning på min
därför kommer jämförelserna att utgå från 2013 års ut- arbetsplats: 51,8 %
Vet var jag hittar Första förband/Plåster: 96,9 %
fall (siffror inom parantes)
Vet att det finns möjlighet att få krisstöd: 63,4 %
62,4 %
Varje process skall givetvis gå igenom sitt utfall på arbetsplat- Säkerheten är bra på min arbetsplats: Frågan om säkerheten på arbetsplatsen har gått ner 16,9 %
sträffarna och ta fram handlingsplaner på de områden som man
jämfört med 2013.
gemensamt bestämmer behöver åtgärdas.
Det kan vara allt från att man behöver bättre arbetsredskap
till att diskutera frågor om trivsel eller hur man agerar i hot och Arbetsbelastning (1 – 2= Mycket ofta, ofta)
Ökat:
våldssituationer.
Värk fotleder: 42 % (+ 4,5)
Värk handleder: 34,3 % (+ 4,1)
Svarsfrekvens
Terminalen hamnade på en svarsfrekvens på 87 procent, något Irritation: 37,8 % (+ 7,8)
sämre än 2013 då 93,8 procent svarade på enkäten. Så här förde- Oro: 31,4 % (+ 16.2)
Svårigheter att koncentrera sig: 24,2 % (+ 13,9)
lade sig utfallet på processerna:
Huvudvärk: 28,6 % (+ 13,5)
Trötthetskänslor: 50,8 % (+ 11,9)
ODR
92 % (34/37)
Stress (arbetsrelaterad): 47,9 % (+ 10,6)
Teknik och Underhåll
88 % (15/17)
Minskat:
Flöde Gemensamt
88 % (46/52)
Värk nacke/axlar 48,2 % (- 0,6), OBS ökat för kvinnor, minskat
In Gemensamt
91 % (87/96)
för män
Klump Gemensamt
93 % (54/58)
Ny fråga 2015:
Processchef
100 % (13/13)
Möjlighet att variera arbetet så jag inte belastas ensidigt:
Små Gemensamt
76 % (96/126)
51,3 % tycker det stämmer
Stora Gemensamt
87 % (41/47)
48,7 % tycker inte man har möjlighet
Inomhusmiljö
Ökning av de som inte är nöjda med inomhusmiljön jämfört Utfall fördelat på processenhet:
Om man läser utfallet ser man att småbrevsprocessen har ett flermed 2013
•
Inomhusklimat 57,8 % (54,7 %)
•
Luftkvalité 69,6 % (67 %)
•
Ljudförhållanden 74,5 % (72,1 %)
•
Ljusförhållanden 34,3 % (29,9 %)
Arbetsplatsens utformning
•
Nöjda med möbler och inventarier •
Tekniska utrustningen fungerar bra •
Tekniska utrustningen fungerar inte bra 56,7 %
45,6 %
47, 4 %
Nästan hälften av de svarande är missnöjda med den tekniska
utrustningen på terminalen
Arbetslokaler och pausutrymmen
•
Nöjd med arbetslokaler 57,3 % (57,5 %)
•
Nöjd med paus/lunchrum 77,3 % (75,1 %)
•
Nöjd med lokalvården 59 % (60,7 %)
Minst nöjda med arbetslokaler/pausutrymmen och lokalvård
är man i process små. Teknik är mycket nöjda med arbetslokaler
och pausutrymmen och ODR ger högt betyg till lokalvården.
Arbetsskador/Personsäkerhet/Tillbud
Ja-svar:
Vet var arbetsskador/tillbud ska anmälas: 95,1 %
På min arbetsplats arbetar vi aktivt med att förebygg fall/snubbel/ och halkolyckor (NY): 66,8 %
Vet vad jag skall göra i hot- våldssituation på min arbetsplats:
80,9 %
Vet vad jag skall göra om det börjar brinna på min arbetsplats:
99,5 %
tal av de högsta utfallen gällande besvärsvärden.
Arbetsklimat Ja- svar
Bra stämning på arbetsplatsen: 63,7 % (76,9 %)
Introduktion ges till nyanställda och ovana: 48,2 % (68,6 %)
Jag har möjlighet att ta de pauser jag behöver: 71,6 % (68,2 %)
Det förekommer mobbing på min arbetsplats: 11,9 %.
Det förekommer sexuella trakasserier: 1,8 %
Det förekommer hot och våld på arbetsplatsen: 9,5 %
Det förekommer diskriminering på arbetsplatsen: 8,5 %
Jag har varit utsatt för mobbing/sexuella trakasserier: 4,4 %
Jag har varit utsatt för hot och våld: 1,3 %
Jag har varit hemma på grund av otrivsel: 10,3 %
Jag känner oro för mina medarbetares alkohol- drogvanor: 11,6 %
Jag har varit påverkad av alkohol – droger på min arbetsplats: 0 %
På Alla Plan | sid 10
Tråkiga siffror att läsa. Att 4,4 procent svarar att de blivit utsatta för mobbing och eller sexuella trakasserier innebär att cirka 17
personer på vår arbetsplats drabbats. På frågan om hot våld svarar
1,3 procent att man drabbats – det innebär att cirka 5 personer
blivit utsatta. Om ni inte fått hjälp och stöd vill jag uppmana
er att så fort som möjligt ta kontakt med er chef eller någon i
skyddsorganisationen eller facklig som ni känner förtroende för
och berätta vad som hänt. Det är också tråkigt att se att 10,3
procent, cirka 38 stycken, stannar hemma på grund av otrivsel.
Om det visar sig att det förekommer kränkande särbehandling
och/eller sexuella trakasserier är det av särskild vikt att chefen tar
initiativ till att utredning snarast påbörjas och att åtgärder snabbt
sätts in. Nolltolerans råder inom detta område.
Produktion
Här redovisas en del av frågorna.
Maskiner, arbetsredskap m.m. är anpassade för personer med
olika fysiska förutsättningar (kvinnor, män, långa, korta etc.) :
50,5% (69,2%)
Arbetsplatsen har en fungerande arbetsvariation (NY): 60,1 %
På frågan om arbetsplatsen har en väl fungerande arbetsvariation har småbrevsprocessen det lägsta utfallet med 41 procent
som instämmer i påståendet till skillnad mot enheten Flöde där
71,7 procent anser att arbetsvariationen är fungerande.
Totalt sett nöjd med arbetsmiljön
•
2009: 54,8 %
•
2010: 43 %
•
2011: 49,2 %
•
2012: 53,6 %
•
2013: 58,4 % •
2015: 56,5 %
Uppdelat på process
•
Stora (41 st.): 53,7 % (54,4 %)
•
Små (96 st.): 40,7 % (48,6 %) •
Klump (54 st.): 57,4 % (68,9 %)
•
Flöde (46 st.): 67,4 % (50,9 %)
•
In (87 st.): 48,3 % (55,3 %)
•
ODR (34 st.): 76,5 % (78,1 %)
•
Teknik (15 st.) 93,4 % (100 %)
•
Processchef (13): 92,3 % (86,1 %)
Återigen kan man konstatera att man är minst nöjd med den
totala arbetsmiljön i Småbrevsprocessen. Det var liknande utfall
2013 då småbrev hade ett utfall på 48,6 procent och därmed låg
lägst. Nu har betyget sjunkit ytterligare och det är viktigt att sätta
in åtgärder för att förbättra arbetsmiljön i processen.
I process In har betyget på arbetsmiljön sjunkit, då man gått
från ett utfall på 55,3 procent till 48,3 procent. Positiv utveckling i Flödesprocessen där utfallet ökat från 50,9 procent till 67,4
procent.
Gertrud Ivarsson
Huvudskyddsombud
Göteborgs Brev/ODRterminal
Uppsagd mirakeltränare ryter till
Situationen är frustrerande för
hälsoinspiratörerna, inte minst
för mig personligen. Jag tycker
det är hemskt hur man fokuserar.
Produktionens siffror får styra på
bekostnad av den enskilda människan, hon som är en del i postsorteringen. Ingen i ledningen
tänker på detta!
Det saknas förutsättningar för fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande; trots att främjande av dessa friskfaktorer är en policy
i PostNord. Det hälso- och arbetsmiljöarbete som vi ska bedriva
sägs bygga på en helhetssyn. Den handlar om att främja – förebygga – rehabilitera. Man ska inom organisationen jobba på såväl
individ- som gruppnivå. Tyvärr finns det inte längre något stöd
från ledningen att genomdriva dessa riktlinjer. Detta synsätt håller på att raseras på vår terminal.
Möten med hälsoinspiratörer har ställts in två gånger. Jag som
varit personlig tränare får inte längre fortsätta. Jag var en länk i
den kedja jag beskrivit ovan. I motsats till vad jag fått höra, sysslade jag med friskvårdsarbete, inte sjukvård. Att jag inte får vara
kvar i den rollen är illa. Det är direkt fel av de som har beslutat,
att inte anse sig ha råd med en legitimerad PT med många års
utbildning och erfarenhet.
Oavsett hur det ser ut på andra terminaler, har denna möjlighet varit en stor resurs att ha tillgång till på GBT. Varför inte
fortsätta använda denna möjlighet, min erfarenhet och kunskap?
Min plikt, min roll och mitt ansvar är lika viktigt som en läkares.
Min uppgift är att se till att de jag tränar inte behöver hamna hos
läkare. Mitt jobb är att rädda liv genom att jobba förebyggande,
inte att bota med tabletter. Mediciner kan många gånger skada
andra organ. Ju tidigare vi upptäcker besvär, ju större kostnader
kan företaget slippa betala för sjukskrivningar och vård/rehab.
Vi är inte maskiner, utan människor som jobbar med och vid
maskiner. Vi har kompetensen för att vara operatör. Men har vi
den fysiska kompetensen för att klara av att göra samma ensidiga
rörelser dag efter dag? Risken för förslitning i leder och muskler är
överhängande. Sjukfrånvaro på grund av värk, inflammation och
stress blir ett ofrånkomligt resultat. Och terminalens kostnader
ökar.
Fram tills nu har medarbetare känt ledningens stöd för att på
lediga stunder ägna sig åt hälsoarbete. Det har handlat om träningstid med mig, konsultation, utformande av träningsprogram,
kostrådgivning för överviktiga med mera. Folk tog av sin egen tid
innan eller efter jobbet för att träna med mig i Krutet. Innan jag
ställde mina tjänster till förfogande var det knappt någon som
använde detta gym, trots att det är vårt eget som vi/Posten betalat
för. Många som tränar själva är ovana och gör fel, vilket kan göra
mer skada än nytta. De behöver en professionell handledare som
har studerat hur kroppen fungerar, någon som vet vad som krävs.
Alla processer har gett mig sitt stöd. Personal på Dilen har i
brev till terminalområdeschefen vittnat om vilken värdefull tillgång jag varit för dem. Andra företag höjer lönen för dem som tar
hand om sin hälsa. På GBT ersätts istället utslitna medlemmar
med unga krafter, medan begreppet hälsa i längden förblir en
dröm på GBT och i Postnord.
Nidia Bäckstrand
redigerad av Mats Hallberg
På Alla Plan | sid 11
Den stora frustrationen breder ut sig
Utmärkande för PostNord har på att vara pålitliga. Våren på brevterminasistone varit snabba ryck och ny lerna som fått sortera större postmängder
ideologisk inriktning. I ena ändan än beräknat, blev i längden ohållbart för
gasar man med förnyad maskinpark, HK att kringå. Deras krystade ursäkter
nya terminaler och chaufförsslingor och förklaringar är allt annat än verkligsom läggs ut på entreprenad. I an- hetsförankrade. I april var kvalitén faktiskt
dra ändan panikbroms med perso- all time low.
I princip på varje styrelse- och mednalminskningar, grovmaskigare terminalnät, brutala schemaändringar, lemsmöte blir jag översköljd av negativa
övertidsstopp och inskränkningar rapporter. Ibland nödgas jag själv lämna
bidrag till klagokören. Finns all anledning
av pauser.
att fokusera, ringa in tre punkter. Som läFöretagets affärsidé borde rimligen vara get är nu på GBT behöver dessa ständigt
att utföra sitt samhällsuppdrag så väl som dryftas på Samverkan.
möjligt, inte att leverera avkastning till
ägarna. Varför talar inte Posten om för 1. Utformningen av scheman avseende
fler
riksdagen hur mycket det kostar att hålla
igång en fungerande postservice i Sverige/
Danmark?
av att arbetsväxling uteblir och att
extremt högljudda maskiner inte tillräckligt har anpassats efter operatörerna. Om man inte åtgärdar hotas
personalens hälsa.
Visst, vi jobbar inte i någon framtidsbransch. Men ett statligt ägt bolag vars
livskraft är av yttersta vikt för landets infrastruktur, måste bete sig anständigt gentemot kunder och anställda. Tyvärr präglas
vår arbetsgivare på samma gång av besvärande tröghet och beslutsfattande i högt
tempo. Man agerar inte skyndsamt för att
flytta på olämpliga chefer, samtidigt som
man ivrigt förändrar i produktion ofta
utan att informera berörd personal.
• Det är INTE sunt med ytterligare
satsningar på indoktrinering som
Sämre efter uppropet
Interna dialogen.
Sorgligt nog har situationen
•
Det är INTE sunt att
på GPT förvärrats sedan Seko
vår arbetsplats toppar statisPosten överlämnade uppropet
tiken över sjukskrivningar
med den succéartade namneller att vi har en majoinsamlingen. Ända sedan
ritet kvinnliga svarande
tidigare
terminalchefen
vilka intygar att de lider
summariskt informerade
av värk, stress och tröttom radikalt nya scheman
het.
för nattisar, har det varit
• Det är INTE
svajigt på GPT. I praktisunt att ta bort/förkorken har servicenivån sänkts,
ta pauser i syfte att få
vilket TLG indirekt erkänt.
personalen att prestera
Att Rosersberg har haft
än mer.
det ännu mycket värre är
• Det är INTE sunt att
knappast någon tröst. Brevteri vår torra luft kraftigt förminalers rationella konstruktion
sämra möjligheten att nyttja
och maskinberoende störs och
vattenautomater och att påstå
fördyras av produkter som Kina-rek,
att folk okynnesdricker.
fladder samt varubrev där plasten måste
•Det är INTE sunt att läxa upp
vikas omsorgsfullt. Jag har fått höra flera
modiga visselblåsare.
berättelser i huset från bekymrade kolle•
Det är INTE sunt att lägga scheman
ingor. De har varit samstämmiga på temat
som förhindrar tillräcklig tid för återställelser, förlängning av arbetstid
”så här illa som nu har det aldrig varit tihämtning.
och tid för pauser. Ag-besluten om
digare”.
utökad veckoarbetstid, fler inställelNär läget var som mest desperat kring
Förundras samtidigt över hur lojal den
ser (inte sällan omotiverade) samt inpåsk, borde de som ger oss arbetsorder och
genomsnittlige postisen är. Produktivitedragning eller inskränkning av pauser;
vi som verkställer dessa, riktat en samlad
ten är förvänansvärt hög och stämningen
kommer tyvärr allt oftare. Ett förfaprotest till ansvariga. Driftledning med
på ytan skenbart skaplig. Under ytan växrande med flera konsekvenser. Olika
personal kunde ha sagt: Uppfyll våra rimer missnöjet. Vi på golvet umgås numera
starttid inom laget är förvirrande för
liga krav så att vi under drägliga villkor
med ledare som i flertalet fall agerar som
arbetsledningen. Och framför allt
kan göra vårt jobb!!!
goda psykologer. Vi befinner oss nära varkänner sig våra medlemmar svikna.
andra i våra processer, bryr oss om varanAll time low
dra och märker att skratt och samarbete
Idag är det bara undantagsvis bra kor- 2. Underbemanning förekommer ganunderlättar.
relation volymer – bemanning. Frekvent
ska regelbundet, vilket ofrånkomlistora kvarligg är inte bara dålig kvalitet,
gen orsakar stress och otillfredställelse.
Mats Hallberg
utan i längden en klar nackdel för Posten
som konkurrerar med prispressare genom 3. Brister i arbetsmiljön där vi upprörs
Gemensam kamp underifrån!
Slutsnackat (red. Frances Tuuloskorpi)
Tredje delen i antologiserien Folkrörelse på arbetsplatsen har samlad
legal aktion som tema. Det handlar
om mer eller mindre lyckade metoder – alltifrån övertidsblockader
till strid om shorts som del av sommaruniform. Målet är att få till stånd
nödvändiga förbättringar. Skrev om
tidigare delar i PAP 2/-13.
Lyckad brevbärarkamp
Antologin är extra hett stoff i och med
två bidrag från brevbärare som fått nog.
Första fallet är från 90-talet när betinget
togs bort och utspelas på ett kontor på Södermalm. Bakgrunden till en genomförd
övertidsblockad var omänskligt utökade
distrikt, vilket innebar att man måste stanna kvar efter ordinarie arbetstid. Facket var
tvungna att hänvisa till fredsplikt. Men
med hjälp av namnlistor, möten, skrivelser, rimligt arbetstempo och total enighet;
kunde personalen inkassera en seger eftersom fler brevbärare anställdes.
Mindre lyckad brevbärarkamp
Den andra berättelsen från Skärholmen
återges av trappsnigeln och aktivisten
Gunnar Westin. I ett skede för några år sedan var det nära att vanmakt tog överhand,
då man inte visste när man var klar för dagen. Man slutade stressa genom att återvända med i förekommande fall outdelad
post och initierade övertidsstopp. Motparten var tålmodig, I slutändan splittrades
de protesterande och fler anställdes inte
trots att det ofta var kaos.
Allt slutade ändå inte i moll. Med Seko:s
bistånd kunde den omhuldade fredagsfrukosten behållas och två omtalade demonstrationer genomfördes.
Utveckla strategi
Redaktören för Slutsnackat skriver att
det drabbade kollektivet måste agera utifrån en utvecklad strategi. Saxat ur ett tal
till sjuksköterskestudenter som drev kampanjen inte-under-24 000- i-lön:
”I arbetslivet får vi inte bättre villkor för
att det är synd om oss eller för att någon annan räddar oss. Vi kan inte få något annat
än det vi själva är beredda att slåss för./Man
kan kämpa för sina gemensamma intressen
även om man tycker olika om en massa annat.”
Ungefär samma yrkesgrupper är representerade som i tidigare delar. Här finns
förutom inifrånskildringar från nämnda
sjuksköterskor, SJ-anställda med utökad det är med sammanhållning. Märk väl
helgtjänstgöring, bagare med försämrade enstaka anstiftare ska inte bana väg utan
lönevillkor och personliga assistenter samfällt agerande är melodin. Sammanutan månadslönens fördelar. Det ges en fattningsvis en bok med engagerande erfabeskrivning av de turer som beskrivits i renheter från ett hårdnande arbetsklimat.
pressen om sjukskötare på barnintensiven ”Det är inte så att arbetsgivarna vill få bort
i Lund som mangrant lämnade in sina stress och press – de vill bara slippa betala för
uppsägningar.
det” (replik från sopgubbar som skulle bli
av med sitt ackord).
Avgörande med sammanhållning
Efter läsningen noterar jag hur sega och
vanskliga striderna är och hur avgörande
Lönerevision 2015 genomförd
lönerna utan hela vårt kollektivavtal förRevisionsdatum var 1/6 och alla får st, ligger i spannet 500-700 kr.
Vår
medellön
gick
faktiskt
över
25000
handlas då. I höst kör Seko Posten avtalssin nya lön med junilönen.
kr
och
hamnar
nu
på
25060
kr.
Tar
man
konferenser
där vi kan lämna yrkanden
Årets löneförhandlingar gick förhållanbort
de
10
högst
avlönade
som
huvudsakkring
vad
vi
vill förändra i avtalet. Hör
devis bra. Det blev som vanligt både giligen
består
av
lagledare
och
fd
chefer
blir
gärna
av
dig
med
vad du vill förändra. En
vande och tagande från båda parter. Potdock
medellönen
24900.
sak
som
jag
personligen
ser som angeläget
ten var 600 kr per person upp till en lön
är
reglerna
kring
när
man
är berättigad till
på 25000. Över det 2,4% av månadslön.
Ny
avtalsrörelse
2016
36
respektive
38
timmars
arbetsvecka.
Spannet på höjning blev 300-1250 kr.
Nuvarande treårsavtal går ut 1 augusti
Både de som fick mycket och de som fick
2016.
Då är det ny avtalsrörelse. Inte bara
Jan-Anders Lindqvist
lite var välmotiverat. De allra flesta, ca 260
Revisorn?
fritt efter Nikolaj Gogol
Roligt, orättvist, ryggradslöst!
Premiär 17 oktober
Lena Liifv "gör reklam" för Anna Palmérs röda rosor
På Alla Plan | sid 12
Mats Hallberg
På Alla Plan | sid 13
Slå pattarna i taket
Cabaret späckad av dans, musik
och explosiv feministisk humo
Premiär 17 september
Daniel Hansen
Terminalansvarig i Seko Posten - intervjuas
1. Kan du presentera dig för våra lä- är självfallet sunt att en styrelse består av
sare?
olika typer av folk med olika sorters bakAbsolut! Mitt namn är Daniel Hansen, grund, och min bakgrund tar jag ju naturjag är 34 år gammal, född, uppvuxen, och ligtvis med mig in i styrelsearbetet.
bosatt i Malmö.
Viktigt är dock att ha ett fågelperspektiv
Man kan väl säga att jag i grund och och lyfta blicken, då denna styrelse förebotten är en ”renodlad” terminalare. Jag träder terminalare från brev såväl som från
är rentav son till en f.d terminalare.
paket , och brevbärare såväl som chafförer.
Personligen började jag 1999 på brev- Tillsammans är vi det kollektiv som ihop
terminalen i Malmö och har sen dess job- ska jobba för en bättre gemensam framtid.
bat inom allehanda terminalprocesser. Jag
började på ODR, fast på den tiden hette
det GRMC, och därifrån vandrade jag sedan vidare till Klumpen. Därefter började
jag i brevsorteringen på nattskiftet, och
har även jobbat en del inom internlogistik.
Min grundplacering i dagsläget är fortfarande på nattskiftet i Malmö.
Vad gäller det fackliga så blev jag invald
som förhandlingsansvarig för nattskiftet
för drygt sju år sedan, vilket jag minns som
en väldigt inspirerande och spännande tid.
Jag kände direkt att jag ”hittat hem”. Min
personliga ideologiska värdegrund och de
fackliga frågorna gick liksom hand i hand.
Jag fick rätt så snabbt utökat ansvar och
blev förhandlingsansvarig för flera skift,
och därigenom även vice ordförande, vilket jag sedan varit fram tills i början av
detta år då jag valdes in som ordförande
för Malmö Brevterminal.
Det blev minst sagt en händelserik period, för strax därefter valdes jag även in i
Seko Postens styrelse som ledamot. Så nu
3. Hur är tillståndet för närvarande
har jag både uppdrag lokalt och centralt.
på
landets brevterminaler och hur påLokalt är jag förhandlingsansvarig för
verkar
det medlemmarna?
Terminalområde Syd och centralt så sitter
Tillståndet
på brevterminalerna är till
jag med i samverkan för hela terminalnämångt
och
mycket
detsamma som i restet.
ten av företaget, skulle jag säga. Det blå2. Hur tänker du kring att du är den ser starka förändringsvindar, vilket tydligt
förste i Seko Postens styrelse på lång tid, påverkar personalen. Ständiga omorgavars bakgrund är anställning på brevter- nisationer skapar oro för framtiden, och
våra medlemmar känner att de inte får
minal?
Personligen är det ju naturligtvis otro- tillräcklig information från sin arbetsgiligt roligt och enormt hedrande att få vare om hur läget egentligen är, vart vi är
förtroendet att ha detta uppdrag, jag vill påväg, och hur vi ska ta oss dit. Det råbörja med att tacka alla som hjälpt mig dit der en tystnad, som dessvärre bara spär på
oron. Framtidstron har sargats i kanterna,
jag är idag.
Vad gäller uppdraget i Seko Postens sty- helt enkelt. Man upplever även att man
relse, så är det ett uppdrag som bygger på måste slita mer, samtidigt som morötterna
att jobba för helheten. Men det är klart, försvunnit.
Visst, vi har vikande brev- och ODRvarje helhet är uppbyggd av sina delar,
och jag hoppas naturligtvis kunna bidra volymer, och därigenom även färre persotill helheten med den kunskap jag besit- nal, och det är ju såklart alltid en svårare
ter från min del, dvs terminalsidan. Det sits än om man är en bransch i tillväxt.
På Alla Plan | sid 14
Med det sagt så tror jag dock att sammanslagningen mellan brev och paket till Terminalområden var helt rätt.
Ur ett fackligt perspektiv kan detta drag
i längden vara gynnsamt. Paketsidan växer
ju så det knakar, och vi har i framtiden
utifrån den nya strukturen ett läge som
fackliga att nyttja denna struktur till att
trygga våra anställningar och se till att ha
bra anställningsomfattningar, med heltid
som utgångspunkt.
Utöver ovan nämnda ting, så har en del
av landets brevterminaler tampats med
stora kvalitetsproblem den senaste tiden,
och jag vet att det gör ont i många terminalares ”posthjärta” att de inte kunnat
utföra sitt jobb med högsta kvalité. Detta
samtidigt som man under perioder fått
höra från molnfri höjd att kvalitén varit för hög jämfört de krav vi har på oss.
Detta är naturligtvis inte ok. Alla postare,
terminalare såväl som brevbärare, bär på
en yrkesstolthet där ordet kvalité är ett signum. Det har varit, är, och kommer alltid
vara vår konkurrensfördel.
Nu vet ju jag som terminalare att så
snart man ändrar rutiner och installerar
nya maskiner, tar det sin tid att köra in
dem. Det är inte bara att trycka på startknappen och sen tro att allt fungerar exemplariskt och felfritt. Denna övertro verkar dock finnas hos arbetsgivaren, vilket
är anmärningsvärt och den leder bara till
orimliga förväntningar. Vad våra medlemmar behöver är arbetsro och rätt förutsättningar för att utföra sitt jobb på bästa
möjliga vis. En fråga vi i Seko på allehanda
olika vis försöker se till att driva.
4. Vad hoppas du kunna åstadkomma
i ditt nya hedrande uppdrag och vilka
frågor vill du driva?
Man vill ju inte verka gammalmodig
och tråkigt traditionell, men jag tror ändå
att våra största utmaningar framöver ligger i våra traditionella hjärtefrågor. Med
pressade tidsfönster och vikande volymer
så blir frågan om heltid en av de absolut
viktigaste frågorna på dagordningen, varje
dag.
Vi måste se till att hitta de där lösningarna, trots rådande och framtida tuffa förutsättningar, där vi ser till att våra medlemmar kan få jobba heltid och därigenom ha
den ekonomiska trygghet som ju påverkar
så många andra aspekter av en människas
tillvaro. Man måste kunna leva på det
man arbetar med, och man måste få känna
sig uppskattad och trygg i sin anställning.
Trygg blir man dessutom endast om
man har en regelrätt anställning i företaget,
inhyrd bemanning är ett ofog på svensk
arbetsmarknad som måste minimeras.
Nyckeln till framgång, för individen såväl
som för företaget, är egen personal i egen
regi, det är min bestämda uppfattning.
Utöver detta så har vi även de traditionella frågor där våra hjärtefrågor och
Skyddsombudverksamhetens frågor möts.
Mer stress, högre sjukskrivningar, minskad trivsel m.m. Här krävs krafttag från
alla parter som kan påverka situationen till
det bättre. Man ska må bra på sitt jobb,
och må ännu bättre när man går därifrån,
med vetskapen om att man kunnat utföra
ett bra jobb.
Rätt grundbemanning, rätt förutsättningar, god arbetsmiljö, psykosocialt såväl
som fysiskt. Det här är jätteviktiga frågor
som vi aldrig får släppa taget om.
Dessa frågor vill jag driva, men för att
kunna konkretisera dem mer så hoppas
jag efter sommaren kunna djupdyka ner i
dem och ”mäta temperaturen” ute i landets terminalområden, då jag ämnar åka
runt och besöka de olika arbetsplatserna.
Det ser jag väldigt mycket fram emot, så…
Vi ses där och då!
Insä
Nu börjar helvetesschemat
nda
re
Ingen mer långledighet, en tid man jobbat
in!
Borta är det sociala livet med man, barn
och barnbarn, träning och andra engagemang. Fyra, fem nätter på rad?! Ingen återhämtning!
Välkomna ni som sett till att skapa detta
kaos att arbeta med oss. Kanske blir det en
tankeställare.
För mig är det en mardröm!
En som tappat gnistan
Påfrestande med kombinätter
och andra åtstramningar
Utan att överdriva påstår redaktionen att insändaren talar för en majoritet berörda medlemmar.
Det är slitsamt att inte längre ha sammanhängande ledighet. Vi behöver tid för
återhämtning! Att somliga föredrar det
nya systemet med många kvällar lediga,
ska förvisso noteras för att ge en mer rättvis samlad bild. Posten borde dock inse att
teoretiska beräkningar är vanskliga, stämmer sällan med verkligheten. Är bekymmersamt att man vill få ut än mer av sina
medarbetare. Strategin från arbetsgivaren
känns som att backa in i framtiden.
Sociologen Roland Poulsen har påpekat att arbetare i och med införandet av
maskiner/robotar producerar avsevärt mer
per person. Hans rekommendation är
därför att slopa 8-timmars arbetsdag som
norm.
Argumentet är i grunden logiskt, eller
hur? Vi har definitivt blivit mer effektiva
i våra processer. Fler pålagor i form av
förlängd veckoarbetstid och inskränkning
av pauser, kan inte vara rätt väg när GBT
toppar sjukfrånvarostatistiken. Nu har vi
kommit farligt nära smärtgränsen.
Lägg därtill de besvär som ett chockerande stort antal medlemmar (särskilt
kvinnor) redovisat i enkäten om arbetsmiljö. Tre adekvata frågeställningar: Varför
På Alla Plan | sid 15
skrotades Den goda arbetsplatsen – ett 14
punkts program kopplat till medinflytandeavtalet? Vad hände med begreppet personal som trivs? Varför inte beakta långsiktiga konsekvenser – innan man minskar
kostnader för vattenautomater, friskvård
och teamdagar? Framsynta företag investerar i sin viktigaste resurs, det vill säga
medarbetarna. Att säga upp ”kontraktet”
med en expert som uträttat underverk i
Krutet är idiotiskt.
Posten borde uppskatta mer att vi är
igång alla tider på dygnet. Flertalet inställelser kräver förberedelser och näring för
att genomföras. På natten blir kroppen
trött, vill egentligen inta viloläge mellan
03:00 – 05:00, för att sedan vanligtvis
piggna till på ett onaturligt sätt.
För egen del har jag valt obekväm arbetstid för att slippa kravla mig upp ur
sängen tidigt på morgonen. Det energiska
gäng som går på sitt pass 04:15 känner sig
sviken av att nya förutsättningar råder.
Det har inte hjälpt att de varit en fungerande enhet med frejdigt humör.
Liten tröst i bedrövelsen är att efter reservationen från Seko, lindrades vissa åtstramningar en aning; vilket också gäller
de som har långa dagskiftet.
Mats Hallberg
Varje gång "På alla
plan" dykt upp i brevlådan, har
jag blivit glad. Den har påmint mig om
hur arbete och kultur hör samman och den
har gjort det i en tid då det sannerligen inte är
självklart. Jag är uppväxt i ett hem där bokhyllan var fylld av författare som bland annat Moa
Martinson och Jan Fridegård i utgåvor från Folket i
Bilds billiga kvalitetsböcker. Böcker sålda av arbetsplatsombud och i upplagor som kunde gå över 100 000 exemplar.
Jojo det skulle man önska sig idag.
All den sprängkraften ska finnas tillgänglig för alla. Kultur
kan förändra individ och samhälle, skapa hopp i det som
just då syns hopplöst och föra oss till världar vi aldrig besökt och kanske inte heller någonsin kan besöka. Det har
"På alla plan" påmint om. En kulturgärning i sig. Tack
Kultur-Mats!
Röster om På Alla Plan
Vi bad några trogna läsare om synpunket på På Alla Plan nu när den läggs ner efter 22 år. Här är några av dessa.
Sorgligt att den
förnämliga tidningen nu
slukas av systemet.
Torgny Karnsted
Författare och ordförande i föreningen Arbetarskrivare
"Jag har sett fram emot varje nummer av
På Alla Plan för den unika kulturbevakningens skull. Det intresserade och nyfikna tilltalet var ett föredöme för mig på den
tiden jag var kulturredaktör. Sen har det
varit en extra bonus att få inblick i en stor
fackklubbs villkor och strider inom den
bransch som kanske är allra mest typisk
för samhällets nedmontering och företagsekonomisering. Och dom två dimensionerna hänger ihop. Kampen mot utarmning, kampen mot allas utbytbarhet."
John Swedenmark
Översättare och kritiker. Före detta
kulturredaktör på Arbetet/LOtidningen
Varma hälsningar från
Doris Dahlin
Författare
Jag har alltid varit mån om att få ett
eget exemplar att läsa när en ny PAP har
kommit ut. För min del har det varit intressant
av två anledningar. 1. Den har oftast
varit mycket läsvärd med bra fakta och
detaljer om terminal-verksamheten,
som jag inte hade fått till mig annars. 2.
Jag har jobbat på GPT tidigare (19831989) och det är alltid intressant att
följa det som händer.
Claes Söderling
Huvudskyddsombud på Göteborgs distributionsregion.
Det var ett sorgligt besked. PÅ ALLA PLAN
har nämligen varit något så sällsynt (åtminstone i dessa dagar!) som en facklig medlemstidning som har ägnat stort utrymme åt kulturfrågor.
Kulturspalter, kultursidor, porträtt av arbetarförfattare som
Harry Martinson, Ove
Allansson och Elsie
Johansson i en lång
rad, artikelserier om
Göteborgsproggen, med
mycket mera har fyllt
sidorna sedan ”KulturMats” engagerades några
år efter starten 1993. Tidningen har med detta utfört en kulturgärning som
heter duga.
Det fordras eldsjälar som
Mats för att åstadkomma
detta, och jag vet erfarenhetsmässigt att det tidvis
inte är alldeles lätt att prata
för kultur i fackliga sammanhang. Det tillhör inte
kärnverksamheten sägs det,
och det må så vara, men
jag tror att kulturens roll i
det fackliga arbetet på senare år kommit att underskattas.
Kultur har också makt, makt att väcka hopp, makt att väcka tankar,
makt att få människor att gå samman och arbeta för en bättre framtid. Där möts den fackliga rörelsen och kulturen.
Tomas Abrahamsson
Seko Förbundssekreterare
Det är med sorg
i hjärtat som jag tar del av
nyheten att På alla plan ska läggas ner.
Våra sorteringsterminaler är stora arbetsplatser i ett hårt pressat företag. Det krävs en hög
facklig aktivitet för att slå vakt om våra rättigheter
och en egen tidning är ett bra vapen i den kampen.
På alla plan har gjort en stark insats och när den
nu läggs ner hoppas jag att ni
finner andra vägar att fortsätta det
uppdraget!
Jan Åhman
Numera pensionär, tidigare
bland annat redaktör för
Stockholmsterminalernas
tidning Facktuellt.
En kulturtidskrift går i graven. Jag känner inte till
orsaken men beklagar detta djupt. På alla plan, Seko Väst
klubb 630:s medlemstidning har hållit en sällsynt hög kvalité för att
vara ett lokalt fackorgan. Sekotidningen finns förvisso kvar, speglande det
fackliga arbetet. Men ett stort hål kommer att finnas efter På alla plan som inte bara speglade det lokala fackliga
arbetet utan även visade att människan inte lever av bröd
allena. Kulturmaterialet var alltid intressant och höll genomgående hög kvalité. Man får hoppas att Sekotidningen nu lyfter upp den tappade manteln och plussar på med
kulturmaterial av den klass som På alla plan hade! Dessa
texter om böcker, artister, teaterföreställningar och konserter var i sanning fackliga angelägenheter. Inte bröd allena. Rosor! Själen sträcker
sig efter mer. I Sveriges långa fackföreningshistoria prioriterades kulturen och bildningen högt. Reminiscenser ser vi idag i LO:s kampanj Läs för mig. Känslan finns
kvar att fackligt arbete börjar med att man reser sig, inser sitt eget värde,
förmår formulera sig för att gå på mål.
Jag har följt tidningen
På alla plan i många år. Främst
under Mats Hallbergs tid som redaktör,
har jag slagits av att det är en av de bästa facktidningar jag läst. Den är lättläst och innehållsrik
och alltid med rättviseperspektivet för ögonen. Intervjuerna tycker jag särskilt bra om. Både med kulturpersonligheter, medarbetare på posten och chefer.
Mats Hallberg är den storögde utfrågaren som alltid låter
den intervjuade ta plats men ändå styr in samtalet på de relevanta frågorna.
”Kultur - Mats” är personen som verkar kommit exakt rätt
som redaktör, och skapat en väl sammanhållen tidning som
kan konkurrera med vilken press som helst. Hoppas nu bara
att tidningens själ kan leva vidare, med Mats i en ny konstellation som bör uppstå efter omstruktureringen av arbetsplatsen och klubben.
David Ericsson
Författare och lastbilschaufför
Fackföreningspressen har en stolt tradition på kulturens, och särskilt litteraturens, område.
Under de senaste decennierna har det dock rått
kulturskymning. På alla plan har varit ett undantag,
ett klart skinande ljus. Jag hoppas att dess kulturella och kulturpolitiska låga får brinna vidare i nya
publicistiska sammanhang inom fackföreningsrörelsen. Magnus Nilsson
Profressor i litteraturvetenskap
Makt och att
vara en maktfaktor kan
åskådliggöras på olika sätt. I sitt vanliga fackliga
grundarbete,
samverkan med
arbetsgivaren
mm.
En tidning och
speciellt en fackförbundstidning tycker jag
är defentivt en maktfaktor. Precis som i Malmö är det nog också för
er. Arbetsgivaren läser
våra tidningar noggrant.
Jag har under många
års tid fått ta del av er
eminenta tidning ”På
Alla Plan”. Er tidning
har alltid rymt allt från aktuella fackliga frågor som rört er arbetsplats
men också fackliga frågor utanför er arbetsplats. Ni har också haft
en hel del läsning angående fackligt politiska frågor, nog så viktigt.
Sen har också er tidning, till skillnad från vår, haft en kulturell
prägel som jag alltid har uppskattat.
Det är med sorg jag konstaterar att er tidning skall upphöra. Men
jag utgår ifrån att det kommer att fortsätta i en annan form och att
ni också framöver kommer att ha möjlighet att sätta er prägel och ni
också får möjlighet få träffa och intervjuva personer som har betydelse för våra viktiga fackliga frågor.
Hälsningar
Mats Sjölin
Ledamot i Seko Terminalsektionen i Malmö
Aino Trosell
/författare/
På Alla Plan | sid 16
På Alla Plan | sid 17
Irene Wennemo intervjuas –
statssekretare med ansvar för arbetsmarknadsfrågor
i kombination med en
yrkesutbildning på 50
procent. Det handlar om
att rusta våra ungdomar
så att vi löser ungdomsarbetslösheten på riktigt.
Regeringen vill inte sätta
arbetslösa
ungdomar
i låtsasåtgärder eller i
osäkra och tillfälliga anställningar. Istället ska de
få möjlighet att hitta en
varaktig plats på arbetsmarknaden så de får en
ärlig chans att försörja
sig själva och starta sina
vuxenliv. Detta gör vi
bäst genom utbildning
och inte genom att sänka
Hur allvarligt problem för Sverige är ungdomslönerna
eller
rådande arbetslöshet på cirka 8 %?
försämra arbetsvillkoren
Det är givetvis mycket allvarligt att ar- som Alliansen menar när
betslösheten idag ligger på så pass höga de pratar om att ”sänka
nivåer, det är förödande för samhället och trösklarna” in på arbetsmarkaden.
för de individer som tvingas att gå hemma
i sysslolöshet. Den förra regeringen missJOBB och utbildning var viktigaste
lyckades med att matcha människor till de frågorna för (S) i valrörelsen. Borde
jobb som finns, vilket innebär att vi idag den inte ha handlat lika mycket om
har både många lediga jobb och samtidigt Working poor, belastningsskador och
hög arbetslöshet. Regeringens övergri- olämpliga arbetsmiljöer?
pande politiska prioritering är full sysselMed den nya regeringen får arbetsmilsättning. Det är viktigt att de människor jön äntligen den prioritering som saknades
som idag står längst från arbetsmarknaden när den gamla regeringen satt vid makten.
ges reella möjligheter att komma tillbaka Alla arbetstagare ska ha tillgång till en god
till arbetslivet. Regeringen har höga am- arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Brister
bitioner och ett stort förtroende för det i arbetsmiljön kan göra att människor slits
förändringsarbete som nu pågår hos Ar- ut både fysiskt och psykiskt, vilket kan
betsförmedlingen.
innebära att man inte klarar av att jobba
när man blir äldre.
Varför ligger ungdomsarbetslösheten
Inom kvinnodominerade yrken finns
långt över snittet i OECD-länder och det ofta brister i arbetsmiljön som gör att
vad gör regeringen för att dels förbättra arbetet ibland är för påfrestande för att arstatistiken, dels bidra till tryggare an- betstagaren ska klara av ett helt arbetsliv.
ställningar ?
Det ser vi som ett allvarligt problem, och
Ett utbrett problem är att trots hög ar- att förbättra kvinnors arbetsmiljö är därför
betslöshet så får företag och andra arbets- en högt prioriterad fråga för regeringen.
givare inte tag i personal med rätt kompeI samråd med arbetsmarknaden parter
tens. Vi ser att de ungdomar som inte har kommer regeringen att ta fram en ny straen fullständig gymnasieutbildning har det tegi för arbetsmiljöpolitiken. Ambitionen
svårare att komma in på arbetsmarknaden. är att strategin ska utgå från det moderna
Med hänsyn till detta har regeringen tagit arbetslivets utmaningar och möjligheter.
fram ett förslag om utbildningskontrakt Under våren så anordnar regeringen även
för unga mellan 20-24 år, vilket syftar till kunskapsseminarier som berör olika delar
att ge fler ungdomar möjlighet att full- av arbetsmiljöproblem. Dessa seminarier
följa sin gymnasieutbildning. Vi satsar är ett tillfälle för oss att fånga upp olika
även på traineejobb för unga arbetslösa utmaningar och möjligheter i arbetsmiljösom erbjuds en anställning på 50 procent arbetet.
Hur är det möjligt att förena idén om
tillväxt/ ökad konsumtion med tanken
på ett hållbart samhälle? (finns det inte
ett behov av en ny ekonomisk världsordning?)
Om vi ska skapa en hållbar framtid
i Sverige och världen så kommer det att
krävas en rejäl omställning. Dagens tillväxt får inte ske på bekostnad av framtida
generationers möjligheter att leva ett gott
liv. Regeringens ambition är att bygga ett
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Ett samhälle där människor
har en god livskvalitet utan att det skadar
vår gemensamma miljö. Det är inte omöjligt att uppnå detta, men det kommer att
kräva solidaritet mellan människor, länder
och generationer.
På Alla Plan | sid 18
ODR – varmt välkomna till ny arbetsplats
Från välunderrättad källa har det kommit till min
kännedom att somliga tagit illa upp av en skrivning
i föregående nummer. I samband med att befogad
oro uttrycktes kring bullret vid era maskiner, borde
jag naturligtvis talat om att vi tar emot er med öppna armar.
Har bara varit trevligt att få avlägga några besök i Gamlestaden. Kommer ni ihåg att jag medverkade för ett antal
år sedan på de då tre existerande skiftens APT? Resulterade
i en utvärdering av denna del i medinflytandeavtalet. Fick
vidare vara med då ni guidade ordföranden i LO som i sin
tur ställde nyfikna frågor till er. Blev ett arbetsplatsbesök
min vän från Stockholm uppskattade mycket. Lägg därtill
att jag cyklade till er en solig majdag när Seko anordnade
bullfest och info om EU-valet.
Det kommer helt enkelt bli trevligt med nytillskott av
pigg personal på GBT. Ni är många som redan gjort er
hemmastadda på brevterminalen genom att ha förstärkt
olika skift. Utgår från att den efterlängtade arbetsvariationen blir verklighet för er del i höst. Tanken är ju att ni ska
få göra många av våra arbetsuppgifter, förutom att på ett
proffsigt sätt producera reklambuntar.
När jag tillträdde som redaktör ville vi bli bättre på att
ha med ODR-medlemmar i PAP, något jag måste erkänna
att jag misslyckats med. Ni tillhör postens hjältar och bör
därför bli omskrivna i många fler positiva artiklar.
Mats Hallberg
Inga silkesvantar vid flytt av personal
Nu stärker vi även Arbetsmiljöverkets
anslag och gör speciella satsningar på att
förbättra kvinnors arbetsmiljö. Totalt
uppgår satsningarna på en förbättrad arbetsmiljö till 100 miljoner kronor per år
under kommande mandatperiod. Därmed har regeringen, på relativt kort tid,
tagit mycket viktiga steg mot en modern
och hållbar arbetsmarknad.
Posten I Västsverige har konstant i
flera år missbrukat användningen av bemanningsföretag. Vad anser regeringen
om detta faktum?
Regeringens uppfattning är att bemanningsföretagen fyller en viktig funktion
på svensk arbetsmarknad. Men det är naturligtvis mycket bekymmersamt om bemanningsföretag används på ett sätt som
inskränker lagen om anställningsskydd.
Flera av parterna har reglerat användningen av bemanningsföretag via kollektivavtal. Det ser jag positivt på och visar
också på den svenska modellens förmåga
att att snabbt hitta nya lösningar på en
förändrad arbetsmarknad. Visar det sig att
parterna inte vill eller förmår reglera detta
i kollektivavtal eller om vi ser ett generellt
missbruk är vi beredda att se över lagstifningen gällande bemanningsföretag.
Redan i höstas fick undertecknad
veta att det fattades folk på Rosersberg. Man hade gjort för snåla beräkningar. För få sökande från brevterminalen i Uppsala var ytterligare
en orsak till uppkomna bristen.
En resterande överflyttning av anställda
från Årsta tidigare i år, har rapporterats
gått bryskt till väga. Hade antagligen varit
smartare att nyanställa till den nybyggda
terminalen, eftersom Seko lokalt förnekar
att övertalighet råder i Årsta.
Efter visst strul följdes turordningsreglerna för de med efterfrågad anställningsprocent. Precis två veckor innan flytten
fick berörd personal reda på, att de får två
dagars betänketid. Om de inte antog erbjudandet om tvåskift på Rosersberg väntade uppsägning.
Somliga av de som ställdes inför ultima- räknar händer/timmar istället för hela
tum, hade i många år inrättat sina liv ef- människor. Devisen från bolagets VD om
att få med alla på resan beter tjänstgöring nätter eller
”Det spelar ingen
tecknas därför som cynisk.
förmiddagar. Några av dem
”Att behandla människor
hade halv sjukersättning el- roll hur länge och
som
oftast lojalt har tjänat
ler deltidspension. I
samvetsgrant du
posten
i många år, på det sätt
stället för att i god tid få
arbetat för Posten.
som här har skett vid en förkännedom om denna stora
När det kommer till flyttning, tror jag lämnar ett
omställning, blev de på sin
arbetsplats inkallade till fle- kritan är detta inte besked till samtliga medarbevärt någonting.”
tare på Årsta terminalen, om
ra chefer, precis så sent som
det var möjligt rent arbetsen attityd hos ledningen/”
Förfarandet vid denna flytt har följaktlirättsligt. Då presenterades det nya schema
som skulle gälla på Rosersberg. I ett skede gen liknats vid ett haveri.
då stämningen på Årsta inte precis var opMats Hallberg
timal, vittnade nu en av de överflyttade
om ett chocktillstånd hos berörda.
Fakta, citat och foto från artikel av Günter
Skribenten jag refererar till, indikerar
Thiele i FACKTUELLT 1/2015.
att detta inhumana tillvägagångssätt underlättas av en tankemodell där ledningen
Mats Hallberg
På Alla Plan | sid 19
Från överskott till underskott –
En resa med På Alla Plan, Seko och Postens utarmning
Dags att sammanfatta 22 år med På
Alla Plan. Jag var med på uppstarten
1993 och har varit inblandad i den i
olika grad nästan hela tiden. Parallellt har det också skett en otrolig utveckling med vårt företag från Kungliga Postverket till dagens PostNord.
1993 var vi ett företag
som precis blivit bolag
efter att varit affärsdrivande verk. Vi fyllde hela
Postterminalen med egen
verksamhet: brev, paket,
utrikes, tullpost, PAR,
bilverkstad mm. Vi hade några småbrevsmaskiner och banor som flyttade lådor
och säckar. På plan 2 härskade truckar och
lastbilar. Resterande var mer eller mindre
manuell hantering.
Vi hade beting och personalbehovet
beräknades på att alla tjänster skulle var
tillsatta inklusive vikariat + 10% för att
täcka sjukdom och kortare ledigheter. Att
det delar av arbetspass och vissa dagar/
kvällar/nätter var för mycket folk var det
ingen som upplevde som ett problem. I
stort sett samma bemanning varje pass
oavsett eventuella volymprognoser. Brevverksamheten gick dessutom nästan varje
år med rejäl vinst och volymerna ökade år
för år.
plan på Göteborg Postterminal! Ett namn
som allt eftersom blev mer och mer missvisande, men vi har envist hållit kvar det
som ett inarbetat varumärke.
för att klara topparna blev vi nu tillräckligt många för att klara oss bra när allt
var normalt. Bemanningsföretag fanns
knappt, topparna klarades med timanställda. Vid bolagiseringen ersattes också
det detaljerade statliga regelverket av ett
kollektivavtal.
PAP nr 1
Så här lyder, något förkortat, de första
raderna i På Alla Plan nr 1 som gavs ut 17
Avbrott i PAP
maj 1993:,
Under knappt ett år kom det inte ut
"Vill vi ha det så här?
Enligt Ulf Nilsson (dåvarande terminalchef ) någon PAP. Våren 1995 drog dock KarlGunnar Augustsson igång som outtalad
är Brevnät -94:
chefredaktör, en roll som han behöll till
-Dubbelt så många brev
-En minskning med 332 personer färre än 2011. Övriga i redaktionen var då Roger
Bratt, Lisa Carlgren och Ronny Widerförut
Om vi idag känner oss styrda av produk- berg. Den proffsiga tryckningen övergavs
tionsystemen, hur blir det då inte framöver? för "Klippa och klistra" sida för sida i
Posten vill investera 130.000.000:- på GPT Word, för nu hade klubben fått sina första
i nya brevsorteringsmaskiner och annan tek- persondatorer. Trycket var gratis på Posnisk utrustning. En bild från Årstatermina- tens tryckeri.
len ger en föraning:
- ensamarbete
- helt maskinstyrt
- enformigt
- betydligt högre tempo"
Detta förutsåg vi då! Och nu är vi där!
Det känns otäckt...
Redaktion med stora planer
Ett av offren i Nya Brevnätet var postkupéerna.
Första redaktionen bestod av Tom El- Notera dödsrune-ramarna! PAP nr 1 1996
lisson, Mariette Berm, Karl-Gunnar Augustsson, Ronny Widerberg och under- I-lön
I samma veva avtalades det om ett nytt
tecknad. Planerna var storvulna och mest
fantasifull var Tom som menade på att vi lönesystem med individanpassad lön och
skulle tjäna mycket pengar på att sälja an- den skulle förhandlas lokalt.
Därmed fick klubben en helt ny och
nonser. Riktigt så blev det inte.
Under ett år tryckte vi en "riktig tid- främmande uppgift, som dessutom motning" producerad på dator. Mariette och togs med milt sagt mycket stor skepsis. Vid
jag kämpade med detta hemma hos mig. den tidpunkten hade klubben ca 600-700
För varken Posten eller Seko hade den ut- medlemmar av kanske 800-900 anställda.
Jag blev tillfrågad om att återkomma i
rustning som krävdes.
klubben för att i egenskap av "siffersnubNya brevnätet
be" och excelkunnig biträda i detta nya
Inom Posten genomfördes Nya Brevnä- okända, dvs i-löner. Egentligen hade jag
Redan 1993 började outsoucingen
tet och själva brevproduktionen flyttade väl ingen större vana eller kunskap, men
Seko hette Statsanställdas förbund
1996 ner till plan 2 där vi fick SSM, KSM, det var bara att dyka in. Efter detta blev
Inom den klubb jag tillhörde, Termi- BSM, FSM, ALA , ALO osv. Postverket
jag vald till sekreterare i Terminalklubben,
nalklubben, förhandlade vi om scheman blev Posten AB. Inför detta genomfördes
en roll som jag haft sedan dess.
och hur arbetet skulle läggas upp enligt ett en första rationaliseringsvåg med övertaPAP rullade på i sitt nya enkla format
mycket detaljerat regelsystem. Löner höj- lighet 1995. Från att varit bemannade
under några år, se även D.G. har ordet på
des enligt tariff i ett komplicerat och inte
sidan 24.
särskilt rättvist system.
Någonstans i detta beslutade vi, att likLokala avtal
som många andra postklubbar, ge ut ett
Klubben förhandlade fram egentidseget klubblad. Vi utsåg en redaktion. En
avtal och lokalt medinflytandeavtal med
namntävling utlystes där vinnande förslag
arbetsplatsträffar och samverkansgrupper.
lämnades in av Björn Gillefalk. Namnet
Betänk att fram till ca 1997 genomfördes
var suveränt, för vi verkade ju på alla åtta Rubriker från PAP nr 2 1995
alla APT, affärsdagar och liknade helt på
På Alla Plan | sid 20
övertid eller mertid. Det ändrades successivt till att alltmer schemalagt. Årliga
nedskärningar i personalvolym gjordes
men oftast utan övertalighet här på GPT.
Fortfarande hade vi beting där vi kunde
Kommer ni ihåg hyrdatorerna? Oerhört popugå hem när dagens volymer var klara.
Terminalnätets var under ständig över- lära till ny skattellagsstiftning tog död på dem.
syn. Antalet terminaler minskade mer eller Fokus på kvalité
minde kontinuerligt.
Riksnätschefen Bertil Nilsson 1999:
Embryot till dagens ODR-centraler "Har man bra kvalitet så ökar även lönföddes redan då.
samheten"
Fokus skulle vända från ekonomi till
Trivselpengar blev datastudio
kvalité och tidhållning "Man ska kunna
Då hade personalen trivselpengar, en
sätta klockan efter riksnätet". Samtidigt
del av dessa användes då till att bygga upp
hade man planer på att reducera antalet
den första datastudion. Det var i praktiterminaler till fem. Vi väntar fortfarande...
ken vi i Seko som gjorde detta. Vi började
genomföra datakurser på löpande band, Nya begrepp
alla skulle ju ta IT-körkort, och klara kodDet nya årtusendets första år dök nya
ningsprovet.
begrepp upp:
Outsourcing fortsatte också. Egen lokalBästa Metod. Brevbärararna skulle få
vård togs över av ISS med ca fyra personer kamfack och få B-posten tidigare, vilket
mot de tio vi hade innan.
då kunde innebära ändrade arbetstider
Citat från tillförordnad terminalchef Bo på GPT. Här är början till var vi är idag:
Norén:
finställning och blockning av posten till
"Inga kvarligg kommer att accepteras". brevbärarna.
”Nisse på ManPower” kom också in,
Minskningar utan övertalighet
här började det verkligen gå utför med
1998
skulle
bemanningen som inom några år skulle
personalstyrkan
bli helt beroende av "Nisse". Den fackminskas genom diliga frustrationen var stor. Varför kunde vi
verse lösningar. Då
inte stoppa detta elände? Nej det var helt
kunde det kosta
lagligt och vi hade inget avtal som begränför att bli av med
sade förfarandet.
personal.
PAP nr 4 1997
Vår förmodligen
mest populäre terminalchef någonsin, Troels Nielsen, lovade
1999 att det inte blir några uppsägningar
de närmaste tre åren. Personalstyrkan
skulle dock minskas med ett 100-tal årsar2001 kunde vi välkomna två nya sekbetskrafter. Ett avtal om flexibel arbetstid
ville han också ha. Kanske vi någonstans tioner under klubbens vingar: Sektion
här började närma oss en organisation GRM-C, vi tog över medlemmarna och
där man faktiskt började bemanna efter den fackliga verksamheten där. Nästan
samtidigt tog vi över medlemmarna på
förväntade volymer.
Kodning utomlands? Ja redan då rykta- GCF (Göteborg Centraliserad Försortedes det om att det skulle bli så. Vi väntar ring), något som förmodligen kommit ur
Bästa Metod. Där fanns brevbärare som
fortfarande...
En GRM-central hade nu blivit verklig- jobbade med blockning på Plan 6. Samtidigt ändrades organisationen på GPT. Vi
het i Gamlestaden.
fick en sektion Dag/kväll och en sektion
Proffsigare PAP
Natt.
Dessa sista år av det andra årtusendet
LO besök
bestod PAP-redaktionen av Kalle, AngSamma år fick
elica Alfaro och Jeanette Manninger. PAP
vi för första gångbörjade få en lite mer proffsig form, redaken besök av en LO
tionen blev duktigare.
ordförande, WanInnehållsmässigt var det som Kalle själv
ja Lundby-Wedin.
påpekat mycket vänsterinriktat, fasta sidor
Vi fick även en
från varje sektion inom klubben, Många
chefs- och medlemsintervjuer, mycket stu- kvinnlig terminalchef: Eva Lind.
2002 svällde vår klubb igen. Vi tog
dier, arbetsmiljö och lite kultur.
fackligt över Paketterminalen i Mölndal
På Alla Plan | sid 21
och fick därmed en sektion Logistik. På
grund av denna tillströmning av medlemmar hade vi då som mest över 800 medlemmar i klubben. Sedan har det bara gått
utför med medlemsantalet.
Minns ni ROS?
Resultatorienterad styrning. En metod
introducerad av Riksnätschef Bertil Nilsson. Massor av möten med många personer som fyllde massor av stora anslag som
tapetserades på väggarna i sammanträdesrummen.
Själv har jag ett traumatisk minne av ett
centralt ROS-möte i Stockholm. Tillsammans med Troels Nielsen (detta bör då inträffat ca 2001) åkte vi upp till Stockholm
och hade möte i stora fina Centralposthuset. Mötet drog ut på tiden och sista tåget
till Göteborg hade gått. Hotell eller flyg?
Troels ville bestämt hem så det blev flyg.
Vi tog Arlandapendeln, flyg till Landvetter och taxi hem. Allt på Troels plastkort.
Som så många andra tokerier så rann ROS
ut i sanden efter några år.
I PAP dök 2002 en viss Mats Hallberg
upp för första gången med ett par kultursidor.
Flytt till Fläskebo
Samma år ville postens VD Lennart
Grabe reducera antalet terminaler till fyra
och det utreddes om GPT skulle kunna
flytta till Fläskebo i Härryda eller Importgatan på Hisingen. Resulterade i att Paketen som bekant några år senare hamnade
i Fläskebo. Grabes ideér var tydligen för
vilda, Seko protesterade kraftigt. Hösten
2002 avgick han och Börge Österholm
tog över. Vi har fortfarande något fler än
fyra terminaler.
PAP i förändring
2003 blev det en grafisk revolution av PAP då
Emma och Sofia kom in
i redaktionen och nu
kan man säga att den
blev riktigt tidningslik
igen. Mats Hallberg
fick snabbt ett ultimatum:
- Från och med nu lämnar du in
det du skriver på en diskett annars tar vi
inte in det.
Mats fick vackert börja skiva sina artiklar på dator. Idag är han tacksam över att
de fick in honom på "rätt bana".
Emma och Sofia tog också raskt över datastudion som då i princip inte användes.
Alla hade ju tagit sitt IT-körkort och gått
kurserna i datorhantering. Under några år
blev den i praktiken redaktionsrum.
”Tronskifte” och nyval på Seko
Postens årsmöte i Arken
mycket.
Paketterminal byggs
2004 började paketterminalen byggas
och Posten fattade, under stora protester från oss beslut om att inte bara flytta
pakethanteringen från Mölndal dit, utan
även all klump från GPT. Den ålderstigna
KSM:en skulle då kunna skrotas. En del
av personalen på GPT skulle tvingas flytta
med klumpen till Fläskebo. Seko förhandlade till sig personalutflykter till bygget på
betald arbetstid.
Rekord!
Turerna kring Fläskebo, oro för övertalighet, omorganisation och de nya effektivare Toshibamaskinerna som skulle
komma; ledde till att vi hade ett rekordstort antal deltagare på sektion Brevs medlemsmöte hösten 2004. Rekordet slogs
med råge på hotell Opalen i mars nästkommande år med över 200 deltagare på
klubbmöte.
Lockbete: heltid
Hösten 2005 blev det inflyttning på
Fläskebo. Som lockbete fick de deltidare
som valde Fläskebo möjlighet att gå upp
till heltid. Först flyttades pakethanteringen, sedan B-klumpen och sist A-klumpen.
Nästan omedelbart besannades våra
invändningar och några dagar senare var
A-klumpen tillbaks på GPT. "Vad var det
vi sa". Dock höll Posten envist fast vid att
sortera B-klump i Fläskebo ett antal år
trots höga transportkostnader.
Till sist var det någon som stoppade
vansinnet- Vi fick tillbaks B-klumpen
inklusive något tiotal av de som en gång
tvingats till Fläskebo. "Vad var det vi sa".
KSM renoverades och uppdaterades och
rullar på än idag.
Bemanningsmässigt fortsatte kräftgången. Inga nyanställningar i kombination av pensioneringar och de som slutar
av annat skäl. Andelen personer från bemanningsföretag ökar också successivt.
Lite då och lite då utan att det märktes för
Redaktionsbyte igen
Hösten 2004 blev
det byte i redaktionen.
Emma och Sofia slutade.
Vi fick in Susanne och
Kicki som jobbade på
i samma anda med att
göra PAP allt proffsigare.
Under Susanne och Kickis ledning
(chefredaktör Kalle bara skrev, utseendet la han sig inte i) får PAP ännu ett lyft
med glansigt tjockare papper på omslagssidorna.
I Klubben tog Lena Liifv över ordförandeskapet efter Hans Skog. Dock lämnar
både Susanne och Kicki både redaktion
och Posten under sommaren 2006 och vi
kan finna undertecknads namn som ansvarig för layouten i PAP nummer 3 2006.
Därmed var jag med på riktigt igen.
och
b e m a n ningsföretagen kan leverera.
Minns ni citatet ovan ”inga kvarligg
kommer att accepteras”? Idag bryr sig ingen
i nya ledningen om kvarligg om de inte är
gigantiska som nu i april.
Fortsätter denna bemanningsutveckling så kommer vi om ett par år ha en
Successiv ombildning
2007 är en arbetsmiljömässig
milstolpe då legendariske
huvudskyddsombudet Lars ”Henån”
Svensson går i pen- 2013c var det dags för LO-ordförande besök
sion och Gertrud igen. Karl Petteer Torwaldsson kramar Lena
Ivarsson tar över. på framssidan av PAP nr 1 2013.
Samma år väljer
HPT att bilda egen skelettbemanning som enbart räcker till
klubb. Vi ombildar klubben successivt ge- när det är lågvolymdagar och det är väl
nom att avskaffa representantskapet och ditt PostNords ledning ivrigt strävar.
lägga ner alla sektioner. ODR var kvar
Ett stort nöje
längst. PAP förlorade Susanne MagnusFör egen del har det varit ett stort nöje
son. Eva Gramnes tillkom och jobbade
att under dessa år jobba ihop med chefremed layouten och skrev artiklar under ett
daktörerna Kalle och Mats i skapande av
par år.
På Alla Plan. Mats tog över manteln med
den äran. Visst, det vi ”befarade” inträfRiktig Övertalighet
2010 var det dags för Riktig Övertalig- fade dvs mer kultur. Men PAP utvecklades
het. Hela 60 årsarbetskrafter skulle bort. också innehållsmässigt både fackligt och
Resultatet blev att ca 80 personer fick politiskt.
Normalt sett är jag inte är så road av att
Futurum eller pension, varav de flesta var
skriva,
har varit mest nöjd då jag jobbat
yngre. Därmed förlorade vi en stor del av
med
layout
och det praktiska. Kvalitetsframtiden.
mässigt
har
vi
gjort en produkt som vida
Efter detta kan man säga att vi var nere
överträffar,
vad
man kan begära av en facki en bemanning där vi klarar produktioklubb
med
några
hundra medlemmar.
nen, om inget oförutsett inträffar, och
om bemanningsföretagen kan leverera.
Vi kan vara stolta!
Pensioneringarna fortsätter och vi förlorar
20-30 medarbetare per år. Ingen ersätts,
men deltidare har fått högre procent.
Jan-Anders Lindqvist
De som är kvar får det tyngre och tyngre,
PAP-veteran
arbetsledarna tvingas ”piska på” hårdare
och hårdare. Idag har vi en anorektisk bemanning där vi klarar oss utan större kvarligg om prognoserna håller, ingen blir sjuk
På Alla Plan | sid 22
I början av mars var undertecknad
och Lena Liifv delaktiga på vårt högsta beslutande organ, eftersom vi då
var ledamöter i repskapet. I år fanns
flera platser att kandidera till för nya
förtroendevalda.
Det stora som hände var dels att Affe
Mellström på egen begäran gjorde sitt
sista officiella framträdande i Seko, jämte
att Daniel Hansen (ordinarie) och Patrick
Theodorsson (ersättare) röstades in i styrelsen. Nye ordförande Johan Lindholm sa
flera kloka saker i sitt installationstal, även
om de positiva nyheterna lyste med sin
frånvaro.
”Är medveten om att vi går emot tuffa tider,
blir allt svårare att kombinera nuvarande
postlagstiftning med lönsamhet, vilket medlemmarna fått känna av. Kortsiktig jakt på
vinster drabbar både personal och kunder.
Om inte rimlig ekonomisk balans skapas blir
situationen ohållbar. Nye VD:n är väldigt
handlingskraftig, men senaste omorganisation har inte inneburit vad vi hoppades.”
Affe beskrev sin arvtagare genom att betona, att skåningen som varit brevbärare,
gillar att ta fajten och att vara oenig med
sin motpart. Avgående ordföranden höll
ett utförligt anförande där han med breda
penseldrag skildrade sin fackliga vardag
inifrån.
Tidigare på dagen hade han introduce- Sandra Svensk, i Seko Posatens styrelse, bläddrar i en purfäsk På Alla Plan.
rat ett nytt fokusområde vars innehåll var
jobb i egen regi, eftersom outsourcing/ För mer läsning om testverksamheten, vad i skrivande stund för att kunna praktisera
entreprenad aldrig kommer accepteras av som planeras i vårt spridningsområde och avtalet. Arbetsgivaren famlar efter utforSeko.
befarade konsekvenser hänvisas till post- mandet av fungerande organisationsmasklubben Västs tidning: Postfacket.
ter.
Rapporter och info
Johan Lindholm berättade ingående till
Citatvänlige Affe får avrunda: ”Är vikSåväl verksamhets- som ekonomiska
vilka uppropet överlämnats och utvärde- tigt för Posten att veta att konfrontation med
berättelsen godkändes utan kommentarer.
rade samtidigt dessa möten hos företags- Seko aldrig kommer sluta lyckligt. MedlemKassören förtydligade siffrorna, sa att förledning, trafikutskottet och näringsdepar- mar måste få känna framtidstro, att det är
lusten blev mindre än budgeterat tack vare
tementet. Vi fick veta att någorlunda kul att gå till jobbet.”
bidrag från Posten plus ett
träff med näringsminister
Ӏr
viktigt
för
Posten
att
skadestånd. Det puffades
Mats Hallberg
Damberg var inplanerad
för papperstidningen som veta att konfrontation
(starkt signalvärde i ett
styrelsen tagit initiativ med Seko aldrig komsådant möte) och att kontill, för den lyckade medmer sluta lyckligt"
Ordförande Johan Lindholm och
takt tagits med flera rikslemsvärvningen och för en
dagsledamöter.
ledamot Daniel Hansen intrevjus på
framgångsrik kamp mot otrygga anställJohan Lundh som har ansvaret för klubannan plats i detta sista nummer av PAP
ningar (även om mycket sades återstå).
bildning redovisade aktuella strukturen
Vi fick en noggrann redovisning av
medan Sune Blomqvist var föredragande
alla turer beträffande beslutet att lägga ut
beträffande kollektivavtalet om bemanchaufförsslingor på entreprenad. PostNord
ning, som typiskt nog varit en ytterst långhar tyvärr bestämt sig för att anamma kondragen process. Avgörande detaljer återstår
ceptet som gäller för andra logistikföretag.
På Alla Plan | sid 23
D. G. har ordet
Tiden går fort, i skrivande stund är
det fem veckor kvar till midsommar
och sedan vänder det och blir mörkare igen. Den svenska sommaren
är kort och det gäller att ta tillvara
de vackra dagar som vi har. Att då
tillbringa någon av dessa dagar på
en arbetsplats är absolut inget jag
skulle vilja uppleva igen.
siffrorna vikande. Det faktum att det inte Hon var en glädjespridare och idéspruta. Vi
anställts folk på heltid sedan långt före mil- blev med åren väldigt goda vänner.
Sofia Larsson var den som tillsammans
lenniumsskiftet och att många av de gamla
medlemmarna har gått i pension under de med sin kompis, Emma Wollter, ändrade
senaste åren; har gjort att underlaget för att tidningens utseende. PAP fick ett ansiktsha en klubb på GPT inte längre finns. Det lyft och blev proffsigare. Tyvärr blev det en
kort bekantskap. Sofia kom ganska snart
är bara att beklaga att så har blivit fallet.
Det vore naivt att tro att tidningen skulle underfund med att postarbetet inte var
få vara kvar efter detta och det är bara att hennes grej. hon drog därför vidare.
Efterträdare blev så småningom Susanne
gratulera Mats och Linkan till att de har
Det har nu snart gått fyra och ett halvt lyckats hålla igång tidningen så länge som Magnusson. Hon fortsatte det arbete som
Sofia hade påbörjat. Var kanske mer pedant,
år sedan jag skrev ”Redaktören har ordet” de har gjort.
samtidigt en väldigt bra skribent. Även hon
för sista gången. Sedan dess har jag ändå
tröttnade på postarbetet och drog vidare.
medverkat i de flesta av tidningarna som Glada amatörer
Det var 1993 som klubbstyrelsen beslöt
Linkan är den som hela tiden har funnits
kommit ut. Nu är det dock slut för gott.
att
det skulle startas en klubbtidning. Vi var i bakgrunden och varit ett slags allt i allo.
För ett par månader sedan fick jag veta att
Seko Klubb 630 skulle upphöra som klubb fem stycken som kände oss manade att ar- Har datorerna eller nån skrivare krånglat
och istället bli en sektion i brevbärarklub- beta med detta. En av dessa personer hade har han grejat det, ibland genom att ta med
ben och därmed är tidningen På Alla Plan:s journalistutbildning och en hade ganska dem på en promenad runt huset. Han har
stora datorkunskaper, resten var mest glada gjort layouten under de senaste åren, varit
tid över.
amatörer.
Under de år som jag arbetat med den som ordnat mycket av det praktiska
Naturligtvis så känns det tråkigt att detta
PAP
så
har
det varit stor omsättning bland såsom tryckning, hämtning, distribution
händer, men det kommer ändå inte som
redaktionens
medarbetare. Redan efter nåt m.m.
någon överraskning. Flera år innan jag
år
så
hade
alla
utom jag i redaktionsgrupSedan några ord om min efterträdare,
slutade så pratade företrädare för brevbäpen
försvunnit.
Mats Hallberg. Enligt min åsikt har han
rarklubben om hur onödigt det var med
När jag blev tillfrågad av klubbstyrelsen fortsatt det arbete jag hade påbörjat. Han
två klubbar och framförallt ondgjorde sig
om
jag ville vara huvudansvarig för tid- har inte avvikit från linjen att PAP skall
dessa personer över vår klubbtidning. Det
ningen
så tvekade jag aldrig utan tackade vara en tidning som inte enbart handlar om
var inte så svårt att förstå att företrädare för
glatt
ja.
Det var inte så hade jag hade nå- GPT eller Posten. All heder åt Mats för att
arbetsköparen ondgjorde sig över vår tidgon
journalistutbildning,
jag visste inget han har fortsatt denna linje.
ning, men att den skulle förarga även våra
om
layout
och
mina
datorkunskaper
var
Vill avsluta med att tala om att när jag
fackliga kamrater var lite svårare att förstå.
ganska
begränsade.
Ändå
tvekade
jag
aldrig
tänker tillbaka, är jag naturligtvis glad åt att
Kanske var det bara så att de var avundsjuka för att vi hade en facklig tidning som till detta erbjudande. Jag hade gått någon under en längre period kunnat sitta på beinte handlade enbart om vad som händer facklig kurs i just det här med att skriva i tald arbetstid och skriva vad som för många
facket och kommit underfund med att det är ren vänsterpropaganda. Det var ett privii Posten.
var
verkligen något som jag tyckte var in- legium jag hade och det är jag väldigt glad
I vår tidning har det funnits intervjuer
tressant
och givande.
för.
med intressanta människor utanför Posten
När
jag
fick möjlighet att skriva artiklar
Nu ber jag att få önska alla läsare en rikoch bokrecensioner. Det har skrivits om
musik och teater. När tsunamin drabbade och skriva facklig information på betald tigt god sommar och en trevlig semester.
Thailand hade vi reportage från en person arbetstid istället för att syssla med tråkigt
Till er som har följt mina skriverier unsom då befann sig där. Och framförallt har postarbete var det absolut inte något svårt
val. Så småningom började jag kalla mig der ord vill jag med små småord av kärlek
det varit mycket politik i PAP.
chefredaktör.
rikta ett varmt tack.
Ingen föryngring
Detta faktum att de politiska skriverier- Trevliga medarbetare
Under de år jag hade nöjet att få vara
na inte alltid gick hand i hand med de åsikredaktör
passerade många revy i de fackter som sossepartiet har, kan också ha varit
liga
leden.
Jag hade också möjlighet att ha
en orsaka till att vissa fackliga företrädare
D.G = Den Gamle
många
olika
medarbetare i redaktionen.
inte uppskattade vår tidning. Nu har de
fått som de ville, kanske är det så att de nu Det finns de som gått ganska obemärkt förkänner tillfredsställe för detta. Orsaken till bi och det finns de som har gjort stort inatt klubb 630 nu läggs ned är dock inte att tryck på mig och förhoppningsvis också på
de fackligt förtroendevalda har vikit sig för läsarna. Bland de jag minns bäst och som
önskemålen från brevbärarklubben. Den har gjort störst intryck på mig är Angelica
verkliga orsaken är att klubben ändå höll Alfaro, Sofia Larsson, Susanne Magnusson
och naturligtvis Linkan.
på att dö sotdöden.
Angelicas stora förtjänst var inte som
De flesta i klubbstyrelsen har varit med
skribent.
Hon var inte speciellt duktig på
i många år och någon föryngring har inte
datorer
och
hennes kunskaper om layout
skett. De flesta i styrelsen är folk som varit
var
inte
större
än mina. Det var hennes sätt
med i många år och samtidigt är medlemsatt vara som gjorde så stort intryck på mig.
På Alla Plan | sid 24
Ordens makt i
politiken– Sara Gunnerud
Träffade författaren efter föreläs- - borgerlig versus progressiv
ning på Runö i mars. Lovade då arbe- – som i mina ögon blir för
tarrörelsens ende språkkonsult att onyanserad och dränkt i
göra reklam för hennes aktuella bok. för mycket schabloner.
Annars hade jag stor
Yrkesrollen kombineras med engage- behållning av författamang i Socialdemokraterna, vilket gör rens forskningsredoatt ett inifrånperspektiv finns. Blev ota- visning, inte minst
från
liga markeringar i marginalen! Texten är forskning
medvetet befriad från akademisk prosa. USA.
Utgångspunkten är att komma med argument, analyser och rekommendationer; Råd från konför att utgöra motvikt till den massiva sulten
Med sin
opinionsbildning som länge spridits från
missionerannyliberala krafter.
Formuleringar och uttryck påverkar de hållning
väljare minst lika mycket känslomässigt kommer
som intellektuellt. Och vår föreställning hon naav verkligheten, hur våra sinnen uppfattar turligt
den, är avgörande för politisk uppfattning. nog
Vi blir upplysta om att avsändare lyckas med
med sina manipulativa manövrar.genom en
drös
allehanda knep.
Gunnerud går grundligt igenom språk- tips: Rensa
ut formuleringar av
liga undanglidningar och olika laddning
typen vi socialdemokrater
av värderingar, bruket av metaforer och
anser, väck engagemang genom att
underförstådda samband. Finns dock ett
ange moralisk grund, försvara rimlig
längre
fördelning
av företagens värde genom att
avsnitt
betona
fackets
nödvändiga motstånd mot
vars
marknadskrafterna,
fokusera på förtroupplägg
ende
och
rättfärdighet
när samförståndsejag känran
försvunnit.
”Det
är
moraliskt rätt att
ner mig
alla
kan
leva
ett
värdigt
liv,
ha hälsa och
ganska
utbildning,
enbart
i
egenskap
i egenskap av
obekväm
att
vara
människa.”
med.
Retoriken som framgångrecept hos
Det
Palme,
Thatcher, Reeagan och John F Keär en
nedy
dissekeras.
Hon skriver att språket är
genomett
flexibelt
verktyg
för kommunikation,
gång
något
som
branschfolk
använder till sin
av två
fördel.
tankeAtt betona summan resurser i välfärden
modeller
”
och antalet
sysselsatta visar sig
vara ohederlig
retorik från högern
när befolkningen växt och vinster brandskattat välfärden.
Gunnerud blir en god pedagogog när
hon förklarar begrepp som ordlådor,
språkliga samarbetsregler och ramverk
samt när hon argumenterar för att vi slutar
säga Alliansen och skattetryck. Detsamma
gäller för språkvetarens genomgång av
nyord myntade av (m). Värdera arbete är
som framgår, något helt annat än att värna
arbetare.
Citatet
"Svensken sätter pris på allt som är osvenskt, internationellt,
progressivt och fräscht - samtidigt som hon i sitt innersta
trår till den röda stugan i det orörda landskapet,
med utedass, vedeldad bastu och nakenbad i sjön."
(Jens Liljestrand, avhandlingen Mobergland 2009)
På Alla Plan | sid 25
”
Mats Hallberg
Gästkrönikör:
Anna Chavell Hälsa - att ta hand om sig själv och må bra
Förra året i slutet på juni höll jag på
att dö. Jag skadade ett kärl och nerver i nacken. Fick en sådan enorm
smärta i huvud och ansikte på höger
sida, att jag helt enkel ville dö då
värktabletter av olika modeller inte
hjälpte. En molande smärta i halva
huvudet och halva ansiktet som om
svärd med full kraft stack in i nacken,
huvudet, tinningen, örat och ögat.
Jag kunde inte ligga annat än på min
vänstra sida och så fort jag råkade vrida
huvudet och fick minsta beröring på högersidan blev smärtan helt outhärdlig. Jag
satt upp om nätterna och visste inte vad
jag skulle ta mig till…
På dagarna fick jag ha mössa på mig då
det gjorde ont i håret när vinden blåste i
det.
Man kan ju undra varför något sådant
händer en frisk kvinna i 45 års åldern?
Nu i efterhand, när jag väl kunde börja
tänka klart, vilket jag inte kunde under en
period på över två månader, insåg jag att
min kropp faktiskt under många år gett
mig signaler på att jag inte var världsbäst
på att ta hand om mig själv. Fast jag tyckte
det själv.
Jag var ju starka Anna, Friskvårds- och
HälsoAnna, jag arbetade med och pratade
om hälsa och om friskvård till alla runt
omkring mig dagligen. Jag klarade allt,
kände ingen stress, kunde hantera allt själv
runt omkring mig utan hjälp från omgivningen. "Kan själv" var mitt ledord...
Men när jag väl började fundera på hur
länge min kropp på olika vis sagt ifrån sedan många år tillbaka, så kände jag mig
väldigt sorgsen. Varför ställde jag sådana
oerhörda krav på mig själv?
När jag under en period reste land och
rike runt mellan 2004 och 2007 för att
prata om hur vi skulle arbeta med hälsa på
Posten åkte jag på inflammation från höften och upp i nacken. Det förklarade jag
med att jag satt obekvämt på tåget. Värken
släppte aldrig helt utan höll ett stadigt tag
om mig.
En dag när jag var på stan och skulle
handla var det som att någon hällde mjölk
för ögonen och allt blev helt plötsligt suddigt och vitt. Jag ringde hem och sa att det
tar nog en stund innan jag kommer för jag
ser inget.
Fortsatt fick jag flimmer för ögonen,
kom inte ihåg vad jag ställde bilen mm.
Kunde få sådan värk i kroppen att jag
knappt kunde gå, ja listan kan bli lång,
tror att ni förstår vart jag vill komma.
Hur som helst var jag aldrig hemma och
var sjuk, körde på, tog tabletter och gick
till jobbet. För trots allt detta har jag alltid
tyckt att jag mår bra och allt var kul.
Men eftersom jag inte lyssnade på kroppens signaler, är jag övertygad om att min
kropp till slut sa ifrån på riktigt. Jag behövde ta det lugnt och vila. Om jag inte
gjorde det själv så fick kroppen ta till med
hårdhandskarna. En vacker sommardag
när jag faktiskt äntligen tog mig en veckas
egentid för återhämtning, small det till ordentligt.
Jag vet vad jag låg och tänkte i min säng
på kursgården, dit jag åkt för att ta hand
om mig själv, när jag inte kunde röra mig
pga smärtan i nacken, huvudet och ansiktet; ´dom kommer hitta mig död här i
sängen imorgon´.
Det kan vara ett dyrt pris man får betala om man inte tar hand om sig själv. Jag
överlevde men resan tillbaka har varit tuff.
Varje dag måste jag tänka mig för på hur
jag tar hand om mig, hur jag sätter gränser,
att jag äter bra, att jag tränar, att jag vilar
eller mediterar och att jag får tillräckligt
med sömn.
Jag har arbetat med hälsofrågor i 20 år
nu och för mig är Hälsa ett val som man
själv gör. Nu kan jag tänka mig att flera
av er sätter kaffet i halsen och några av er
kanske till och med blir förbannande. Men det är okej! Hur du
väljer att tolka det du läser är helt
upp till dig.
För mig handlar nämligen
hälsa om inställning. Jag är varken arg eller bitter över det som
hände, har tagit det hela som en
viktig lärdom, därigenom fått
en ny chans att leva och må bra.
(Hälsa är för mig i alla fall inte
samma sak som att vara antingen
frisk eller sjuk).
Ingen annan människa kan ge
dig hälsa. Du kan ta hjälp och
stöd men du måste göra jobbet
själv.
Fundera på vad det innebär att
ha hälsa för dig. Vad är det som
På Alla Plan | sid 26
gör att just du mår bra? Vilka är dina resurser? Finns det personer i din närhet som
kan vara till stöd för dig? Be om hjälp, ensam är inte alltid stark. Hur tar du hand
om dig? Äter du hälsosamt? Tränar du? Får
du ordentlig vila och återhämtning?
Gör det inte så komplicerat! Vi kan alla
må bra om vi ger oss själva rätt grundförutsättningar.
Ät mat regelbundet, ät grönsaker och
frukt, drick vatten, kroppen behöver energi för att fungera.
Träna, om du är ovan att träna så är
promenader helt tillräckligt, använd din
kropp som motstånd och vikt vid enkel
hemmaträning, fysisk aktivitet är den
största friskfaktorn i livet.
Vila, återhämtning är livsviktigt, prova
att meditera eller använd dig av mindfulness, det finns mycket hjälp att få genom
böcker, appar eller internet
Sov, sömnen är oerhört viktigt, det är då
din kropp reparerar sig.
Fundera på om du ofta ser hinder eller
lösningar och möjligheter. Jobba på att
vända tankarna till något positivt så att du
själv mår bra.
LEV VÄL och VAR RÄDD OM DIG!
Anna Chavell
Hr-affärsstöd
Lokal nutidshistoria
Emrik Larsson - Funkmästare, kulturproducent och familjefar
I 90-talets början rankades Stonefunkers av Jan Gradvall som Sveriges bästa liveakt. Frontmannen är
idag en boksamlande mångsysslare
som sjungit både på Hultsfred och
äldreboenden. 50-års festen i maj
var magisk, inte minst när han gifte
sig. Numera uppvisar funkambassadören – på gång med uppföljare till
succén Phunk Observatory – likheter
med en frisksportare.
Emrik är uppväxt i Mölndal, föräldrarna
i den stora familjen var läkare. Han hade
lätt för sig i skolan, särskilt humanistiska
ämnen. Redan som liten stod han på scen,
sjöng och agerade. Föräldrarna placerade
honom i Rudolf Steiner skolan och i tonåren ett år i USA. Emrik, som alltid gillat rytmisk musik, upptäckte utbrottet av
hip hop och skatekulturen.”Var en grabbig
värld, vilket håller på att förändras.”
Hemkommen till Göteborg började
han rappa på Avenyn. Med sin bror Torsten och ett gäng skejtare bildade han
Stonefunkers. ”Vi träffade rätt människor
med samma smak, Sverige var ett U-land
gällande den svarta musik vi gillade.”
Min vän tycker det är viktigt att leva
fullt ut, förverkliga projekt. ”Man har
ingen aning om när det tar slut.”
Livekänsla/funkattityd
Vad nog många inte känner till är att
Emrik lovordats som skådis i GP och pryat
på Scenskolan. Var en uttalad tanke i familjen att detta skulle bli hans yrke. Som
barn älskade han musikaler där Fred Astaire steppade.
Jag frågar om flow på scen. Detta tillstånd liknas vid att vara ett med musiken,
ha bandet med sig, inte bli nervös för publiken, att allt bara rullar på. ”Man kan
själv få gåshud, inträffade när jag sjöng My
Way på begravning.” Emrik är förtjust i
framträdanden på större scener där han
kan röra sig fritt.
Genom olika utvecklingsfaser hittade
de outbildade musikerna i Stonefunkers, till ett eget uttryck när de vågade
vara sig själva, även om de snodde hejvilt.
50-åringen berättar att han och en kompis
var de enda vita på flera konserter de såg
i USA, medan det skönt röjiga band han
frontade alltid var inkluderande.
Referenser och inspiratörer
Emrik är flitigt anlitad som DJ! Främsta
källan var i ungdomen Soul Corner i P3.
Vägen till Stonefunkers sound gick via go
go-musik och disco, rap och George Clinton.
För egen del nämner han exempelvis,
Elvis, jazz, Sinatra, Nina, Aretha, Bill
Withers, gitarribrodern och producenten
Torsten (”han får saker gjorda”), the Band,
medan den mer bredbenta rocken går bort.
Rent allmänt har kulturpersonligheten tagit intryck av sådana som varit kreativa
livet ut, något som stämmer in på Ingmar
Bergman, George Clinton och många
bluesartister.
I nästa andetag omtalas Ulf Lundells
böcker. ”Kul att han fortfarande är en jobbig typ, fast jag har inte kunnat med hans
musik.” Emrik säger om sin sångteknik att
den är ett hopkok av influenser. Cornelis
med sin tajming är största svenska favoriten, Titiyo uppskattas mycket. Som crooner längtar Emrik efter samarbete med
svulstigt storband.
Halland, där han samtidigt använt och utvidgat sitt kontaktnät.”Vet vad det innebär
att vara artist, vad som behövs för att de ska
känna sig välkomna, var häftigt att kunna
rädda en visfestival i Falkenberg.”
Det var mamma som fick honom att
hamna i slukaråldern, vilket gjorde att att
han idag samlar på allt ifrån Klas Östergren till Maigret-deckare. Hemingways
sparsmakade stil fascinerar, även om den
biografi/fotobok han påbörjat kanske blir
yvigare.
Andra drömprojekt är att digitalisera
och dokumentera Stonefunkers karriär
samt att komma ut med sitt nuvarande
högklassiga funkband i Europa.
Nära och kära
Familjen i form av syskon och makan
Nadine som han varit ihop med i drygt
tjugo år har betytt mycket, inte minst för
att kunna styra om till hälsosam hållning,
en förutsättning för att komma ur drogmissbruk för 14 år sedan. Den forne sportfanatikern spelar tennis och har tagit sig
runt fyra Gbg-varv.
Matlagning är en annan passion. Mest
stolt är han över sin fantastiska dotter, en
person som för något av honom vidare.
”Är självklart också stort när folk tackar för
musik jag gjort, säger att den hjälpt dem genom svåra stunder.”
Producent och konsument
50-åringen har alltid odlat ett stort intresse för film (skrivit uppsatser) och litteratur. ”Har alltid läst och skrivit, i yngre
år blev det dikter, texter kommer lätt till mig,
har alltid haft mycket kontakt i skrift med
släkt och vänner, nu använder jag nätet”. Av
egna låttexter är Lögnhalsen personliga
favoriten.
Den vältalige mannen upprörs av orättvisor och integrationens misslyckande.
Mats Hallberg
Han tycker samhället utvecklas åt helt fel
håll. ”Vill inte vara bitter, men blir förbannad när jag tänker på SD, solidariteten har Kolla gärna in hans hemsida:
fått ge vika för egot.” För närvarande är han www.m-rockfromsweden.se
tjänstledig som producent för Musik i
På Alla Plan | sid 27
rbetarlitteratur presenteras:
ASkymningslandet
– Marie Hermansson
Oväntat val av författare, även för
mig fast denna färska roman recenserades i Arbetet. Jag har hört henne
på Författardag och tidigare läst två
titlar. Den 58-årige göteborgaren
som har en dragning till övernaturliga händelser, har tagit sig an tröstlösa situationen för många unga på
arbetsmarknaden.
Är efter att ha rusat igenom Skymningslandet tveksam till om jag egentligen blev
berörd av helheten. Totalt sett inte riktigt
min bag. Här blandas hejvilt fantasy, realism och skräck. Ytterligare komplikation:
viss brist på trovärdighet med paralleller
till Santa Psycho av Johan Theorin.
Berättelsens jag är 22-årig hotellstäderska i Göteborg. När hon råkar träffa Tessan,
hennes utåtriktade bästis från gymnasiet
som en gång svek, återberättas en gruvlig
och sällsam historia från en herrgård utanför Uppsala. Läsaren får antydningar om
den i etapper fasansfulla upplösningen.
Snacka om skitanställning
Seko brukar hävda att man proriterar
kampen mot skitanställningar, en sådan
har sannerligen Martina. Hermansson ker, så som
måste ha gjort grundlig research för att att deltaga
kunna delge oss kapitlet om en mardröms- i lajvande
lik tillvaro. Miserabel arbetsmiljö som av- (görs åthjälps med värktabletter, tjänstgöring via s k i l l i g a
sms utan framförhållning, fler rum att refrenser
rengöra än vad reglementet anger, i prak- till dentiken tvång att jobba över utan ob och na akfelaktiga namnbrickor. Listan kan göras tivitet)
ännu längre.
och det
Att hon i sällskap med sin väninna mis�- växande intresset för
skötte skolan sista åren sägs vara orsak till bdsm. Däremot har kvinnan som
att ha hamnat på botten. Å andra sidan för ordet stora problem med att acceptera
lär hon känna en biolog, tillika dator- föräldrarnas nya lyxiga vanor och brist på
snubbe, som misslyckas med att få ett uppbackning.
ordentligt jobb på grund av överkvalifikation. Huvudpersonen räddar sig ur sitt Sken och verklighet
Fjättrade av att befinna sig i det så kallainferno genom att knipa chansen att ta in
de
prekariat, blir de nya gästerna på Glimpå nämnda herrgård, där hon i en låtsasmenäs
besatta av ägarinnans arv, särsilt
värld blir sekreterare åt egendomens minst
efter
att
Florence drabbats av stroke. Den
sagt förvirrade ägarinna. Martina besöker
unga
”staben”
roas mycket av att träda in
några gånger arbetsförmedlingen i jakten
i
excentriska
gamla
damens 40-tals värld
på större trygghet.
och
hennes
imaginära
bjudningar likt
”Det förutsattes alltid att man hade en anklassiska
Grevinnan
och
betjänten. Men
nan sysselsättning och bara behövde arbeta
när
karaktärerna
planerar
hur de ska kunlite extra. Det var naturligtvis bemanningsna
berika
sig,
påbörjas
färden
mot avgrunföretag alltihop. Ofta fick man inte ens veta
den.
vilken arbetsplats det gällde./ Det jag ville
Novell av Astrid Lindgren (en slags förha – en fast heltidsanställning hos en riktig
laga
till Karlsson på taket) om ett tillstånd
arbetsgivare – verkade inte existera. Jag sökte
där
allt
är möjligt, har passande nog fått ge
några av jobben fastän jag visste att de inte
namn
åt
berättelsen. Hermansson kryddar
gick att försörja sig på.”
också som brukligt sina anrättningar, med
Överordnad – underordnad
en dos oförklarlig frodig natur jämte gåtHerrgårdens ägarinna Florence, är dot- fulla djur. Bokens slutskede skulle kunna
ter till en försupen diplomat vars förmö- ha kallats råbarkad deckare, om det inte
genhet han gifte sig till. Framkommer vore för att förövarna omgående identifielångt fram i romanen att hennes mentala ras (bortsett från i ett raffinerat fall).
rubbning beror på att hon i ungdomen
Författaren vars debut hade den träfblivit våldtagen. Hon är beroende av hem- fande titeln Det finns ett hål i verkligheten,
tjänst i form av Tessan, efterhand utökas har fått blandade omdömen. Ångrar inte
personalstyrkan på herrgården. De blir alls läsningen, håller dock med recensentill ett slags kollektiv som mot fritt vivre ten som ansåg att texten utgiven på Bonoch fickpengar blir antagna till olika yr- niers har likheter med ett tevemanus. En
ken. Somliga ska ta hand om grovgörat i mellanbok i författarens gängse stil vars
sina roller som husa och gårdskarl, medan stundtals predikande ton gör den till både
andra får uppdrag av mer diffus exklusiv klagoskrift och debattinlägg.
natur.
De skiftande villkoren synes mest vara
Kultur-Mats
ett spel, till och med något de inblandade
kan njuta av fram till en viss gräns. ”Fördelningen av våra sysslor på Glimmenäs var
häpnadsväckande könskonservativ. Jag tror
inte att killarna tvättade en enda gång. Vi
diskuterade det aldrig ens, vilket förvånar
mig mycket efteråt.”
Jämförelser kan göras med vissa männisbokladan org
kors njutning av att befinna sig i hierar-
.
På Alla Plan | sid 28
Vart är du på väg,
älskade stad?
14 profiler om Göteborgs framtid
På väg ut från Mediedagarna på
Svenska Mässan ser jag ett bekant
ansikte. Det är nationalekonomen
och forne riksdagsledamoten Johan
Lönnroth. Vi börjar samtala tillsammans med hans vän från universitetsvärlden Åke Magnusson. Det är
av honom jag får den späckade boken, vars innehåll gör djupa nedslag
i en stad med bekymmer. Åke har
ihop med Anders Nilsson varit projektets redaktörer.
5. Färre events – fler events!
6. Bygg fler hyresrätter som ett medel för att moverka segregation.
7. Se till att skaffa större inflytande på nationell politisk nivå.
8. Satsa mer på grön tillväxt
och handel.
9. Arbeta mer med stadens
självbild, tvätta bort förlorarstämpeln.
10. Investera i mjuka värden såsom vänligt bemötande.
11. Öka tryggheten och jobba för mindre nedskräpning.
12. Verka för att fastighetsägare återinvesterar mer av sina vinster.
13. Bryt snedrekryteringen till högre utbildning.
14. Se till att kommunala skolor inte
missgynnas och ge rektorer tillräckliga resurser för att hindra snabba
omsättningen av dem.
15. Mer av arbetskraftsinvandring och
skapa effektivare integration.
16. Bejaka mångfalden!
17. Betona samhällsnytta på bekostnad
av egennytta/plånboksfrågor.
Antologin som passerade mig och media ganska obemärkt kom ut i höstas med
stöd av bland andra LO-distriktet, ABFGöteborg och Köpmannaförbundet. En
ytterst angelägen och debatterande skrift
med vältaliga bidrag från bland andra
forskare, journalister och representanter
för näringslivet. Boken ska betraktas som
oumbärlig bredvidläsning för politiker.
Vissa essäer är av mer generell natur. Andra borrar specifikt i problem genom att
granska miljöarbete, segregation och högre utbildning.
Avsnittet om handelns betydelse är en
partsinlaga, lovsången om fred och jobb
till ungdomar klingar lite falskt. Den säger i förordet att det kivas för mycket i Inventering av problem
Rent, snyggt och tryggt påstår en av förGöteborg, påpekar att skribenternas oro
fattarna
vara idealet för att kunna etablera
balanseras av kärlek och att fler framtida
städer
i
världsklass. Till detta fjärran mål
satsningar än västsvenskt paket och 400verkar
det
vara rejäl uppförsbacke. En hisårs firande är helt nödvändiga.
torisk
översikt
görs av konfliktforskaren
I redaktörernas efterskrift hävdas att
Hans
Abrahamsson
vars text kan rekomSveriges andra stad, på grund av socioekomenderas.
Sug
bara
på denna mellanrubnomisk polarisering på sikt hotas att slitas
rik:
”Städer
som
ekonomiska
motorer eller
isär. Men vi får också veta att allmänhet
slagfält
för
sociala
konflikter”.
och invånare rankar kommunen som en
Dick Henriksson, publicist mest känd
av landets populäraste. Framgår att Posten
från
GP, diskuterar Göteborgsandan förr
är en av regionens tio största arbetsgivare.
och nu; delvis med utgångspunkt från
framgångsrika protesterna 1976 mot ett
Åtgärdslista till styrande.
1. Angrip de ökande klyftorna, inte planerat garage under Kungstorget.
Journalisten och numera presschefen
minst på hälsoområdet och vad gäller
Kenny Genborg tar upp mycket som är ilskolresultaten.
2. Målen om social- och ekologisk håll- lavarslande. Larmen om dödligt våld, skolornas kris, arbetsmarknaden som ropar
barhet måste uppvärderas.
3. Makthavare måste kommunicera di- efter kvalificerad personal samtidigt som
andelen icke anställningsbara skenar. Dessrekt med unga.
4. Vidta åtgärder mot den förtroende- utom dokumenterar han intrycket av en
brist och ojämlikhet som råder i ut- sluten stad. Hans slutsats blir att det är tjall
på mentaliteten, man vill inte stå för sitt
satta förorter.
På Alla Plan | sid 29
r ykt e
som
industristad.
Skiktningen bland
skoleveler
har enligt honom fått
förödande
konsekvenser. ” ...göra kriminell karriär.
Då blir man någon, samtidigt som man dessvärre står helt utanför samhället. Man måste
få vara efterfrågad. Inget barn vill misslyckas
i skolan. Det är där, i tidiga år insatserna
måste ske.”
Gabriella Sandstig resonerar kring myter om förorter, redovisar att Högsbo/
Tynnered överraskande är det område där
boende upplever störst otrygghet.
Johan Lönnroth koncentrerar sig på
vad som rimligen borde ge ansvariga kalla
kårar, nämligen det finansieringsgap han
identifierar genom att fråga sig om Göteborg kan gå runt.
Ulf Källström skriver att bland landets
kommuner hamnar Göteborg nära bottenplacering beträffande andelen bidragstagare i arbetsför ålder. Få kommuner har
således lyckats sämre.
Boken uppmanar till medvetenhet och
handling och varnar för övertro på marknaden. ” Göteborgare i gemen lider ingen
nöd./ Men omvärlden…rusar vidare med
en styrka som lämnar oss lite efter.” (Ulf
Källström)
Mats Hallberg
Utgiven på Tre Böckers Förlag
Uteätaren rekommenderar
Adress o telefonlista
Seko Väst, regionexpedition:
Må-To 9.00-16.00 Fre 9.00-15.00
Lunchstängt 11.30-12.30
Försäkringar, pensioner, schema och arbetsti-
Fjärde Långgatan 48
der, vice sekreterare.
A-kassa och medlemsavgift tel 0770-457 900
Anette Gunnarsson
Seko Väst: 031-42 94 90
tel 0739-87 80 22
fax 031-24 77 95
e-post [email protected]
Er redaktör spenderar en oproprotionerligt stor andel av sina tillgångar på att äta och dricka gott på krogen. På några ställen har
jag i perioder varit stammis. Förändringstakten bland näringsidkare i branschen är osannolikt hög. Finns självklart en majoritet
krögare jag inte besökt. Ändå finns rikhaltigt underlag till denna
lista.
www.seko.se/Avdelningar/Vast
Redaktör På Alla Plan, kultur, samverkan ProSeko Väst Klubb 630:
duktion
Göteborg Postterminal plan 4
Mats Hallberg
405 10 Göteborg
tel 0734-40 13 39
klubbexp. tel 010-436 41 28
e-post [email protected]
www.sekopt-gbg.se
Ordförande, avtal, fackligt/politiskt, samverkan terminal
Hans Skog
tel 010-436 10 88
SMS: 072-588 86 20
e-post [email protected]
Samverkan Produkton
Susanne Mossberg
Tel: 0702-912703
e-post: [email protected]
Försäkringar, pensioner, samverkan produktion
Sekreterare
Enver Cakir
information, schema, arbetstider
mobil 0704-94 13 91
Jan-Anders Lindqvist
tel 0708-73 52 02
Seko-ombud ODR
e-post [email protected]
Meliha Harbas
Kassör
GPT Huvudskyddsombud
Schema, arbetstider
Gertrud Ivarsson
Solweig Kalén
tel 010-4361668
mobil 0768-772228
SMS: 0768-15 04 83
e-post [email protected]
e-post [email protected]
Studieorganisatör, Allas lika värde. Ungdom
Èlodié Aragón-Kristoffersson
Vill Du ha
Sekokalendern för 2016?
I år beställer vi
kalendrar enbart till
de som vill ha.
Vill du ha den skicka i så fall in talongen nedan före den
25 augusti.
mobil 0706-91 79 24
e-post [email protected],
Skickas till Seko Posten, Kruthusgatan 17, 405 24 Göteborg, eller maila till [email protected]
Centrum
Tvåkanten gör mig aldrig besviken, har öppet även eftermiddagar
och deras fiskrätter (röding/ torsk…) är utsökta. Kometen har som bekant vällagad mäktig svensk husmanskost på menyn. Behagligt är det
på Avalon, vars a´la carte smakar mycket bra till ett rimligt pris. Scandic Rubinen har god mat som på helgerna är rabatterade för alla med
Scandic-kort. Fine dining i fantastisk otidsenlig miljö med charmig personal är vad som gäller på Dorsia. Berzelius ska särskilt framhållas för
sina svenska varianter av tapas. På Brasserie Lipp har jag stillat hungern
med läckerheter som ankbröst och gödkalv. I den före detta rymliga kassaavdelningen på Göteborg 1 bjuder restaurang Norda på en mix av
Gbg och N.Y.C, vilket jag upptäckt som nöjd matgäst några sena kvällar.
Linné
I många år har Hos Pelle specialiserat sig på lyxig husmanskost. Smaklökarna aktiveras också på Linnéterrassen vars mat är osedvanligt prisvärd. La
Sombrita är på söndagar ett förtklassigt budgetalternativ vare sig man äter
fiskbetonad helgmeny eller tapas. På köpet serveras högst njutbar livemusik.
I och alldeles utanför spridningsområdet
Mitt Mölndal kommer med tack vare de kulinariska ekologiska luncher
som Gunnebo Krog tillhandahåller. Restaurant Hovås Kallbadhus til�lagar också fina luncher, framför allt när det ligger fisk på tallriken. Havsutsikten ingår i priset! Akvarellmuséet i Skärhamn ståtar med en gormétkrog
vid namn Vatten. Självklart ska du äta omsorgsfullt komponerade fiskrätter,
något annat passar sig inte. Tråkig utsikt är det enda som drar ner betyget för
Laxbutiken strax söder om Falkenberg i närheten av E6. Att lagom frossa
genom att hugga in på deras söndagsbuffé är en högtidsstund att se fram
emot.
Stockholm
Väljer att lyfta fram tre klassiker. Riche som har öppet hela dagen tills
långt in på kvällen hade i våras en otroligt god laxrätt på menyn. Har allmänt utmärkt standard. Blå Porten är med rätta ett populärt matställe på
Djurgården trots glupska måsar på innergården. Fine dining på Gondolen
omges av en extra lyster i form av betagande utsikt från Katarinahissen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gourmet-Mats
Ja, jag vill ha Sekokalendern för 2016.
Namn:...............................................................
Adress:..............................................................
Postnr:................. Ort:......................................
Arbetsplats:........................................................
På Alla Plan | sid 30
På Alla Plan | sid 31
Avs: SEKO Väst Klubb 630
405 10 Göteborg
tel: 010-436 41 28
Upprop
Avgift
betald
Taxe perque
Sverige
Upprop i morgonväkten
ljusets branta stigning
över stock och sten
Långt inne i inlandet
där marken tillhör träden
där skogen står stark
glänser barren, sluter sig
grenarna samman, böjer sig
inåt mot grönskan
Se och hör mig för
samlar in ljus, utomhus
inga närgångna väggar, låga tak
Lutar mig mot vinden
funderar på måfå
luft i tankarna
otippade, från ingenstans
I vinden virvlar frön
grundvattnet sorlar, jorden reder sig
att växa är ett stort arbete
Vi önskar alla trogna
läsare en skön sommar!
Öppen väg, fötterna bottnar
Når jag ända fram
har jag gått långt
Tack för den tid du spenderat med På Alla Plan.
Tyst kunskap sprider sig
får fatt i kroppens alla delar
Det påtagliga tar livtag
ligger i handflatan
stöter mot knogarna
Nu går ridån ner och
redaktionen får se sig
om efter nya utmaningar.
De är nära marken
tätt intill och vid min sida
de mänskliga måtten
siktdjup, gångavstånd, tumregler
räckvidd, ögonmått
Världen är verklig och drömmen
hela sanningen.
Erik Pousette
Ur antologin Skarpt läge utgiven av
Föreningen Arbetarskrivare 2010.
Utgivning med stöd av bl a Seko.