SV SV UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

EUROPAPARLAMENTET
2014 - 2019
Plenarhandling
11.2.2015
B8-0000/2015
UTKAST TILL FÖRSLAG TILL
RESOLUTION
till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0000/2015
i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen
om Expo 2015 i Milano: Att föda jorden. Energi för livet
(2015/0000(RSP))
Paolo De Castro,
för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
RE\1049925SV.doc
SV
PE549.210v01-00
Förenade i mångfalden
SV
B8-0000/2015
Europaparlamentets resolution om Expo 2015 i Milano: Att föda jorden. Energi för livet
2015/0000 (RSP).
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
–
med beaktande av Internationella utställningsbyråns beslut att anordna en
världsutställning i Milano från den 1 maj till den 30 oktober 2015 med temat Att
föda jorden. Energi för livet,
–
med beaktande av kommissionens beslut av den 3 maj 2013 om kommissionens
deltagande i världsutställningen Expo 2015 i Milano (C(2013)2507),
–
med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet,
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén EU:s deltagande
i världsutställningen 2015 i Milano ”Feeding the Planet: Energy for Life" (COM(2013)
0255),
–
med beaktande av det arbete som gjorts av Europeiska unionens vetenskapliga
styrkommitté, med stöd av kommissionen och Europaparlamentet och igångsatt den
21 mars 2014, för att tillhandahålla expertrådgivning om vilka utmaningar tryggad
livsmedelsförsörjning och nutrition innebär och vägledning om programmet för
Expo 2015,
–
med beaktande av millennieutvecklingsmålen som antogs av Förenta nationerna i
september 2000 och av utkastet till mål för hållbar utveckling,
–
med beaktande av FAO:s rapport World agriculture towards 2030/2050: the 2012
Revision,
–
med beaktande av sin resolution av den 18 januari 2011 om erkännande av jordbruket
som en strategisk sektor inom ramen för livsmedelsförsörjning,
–
med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2012 om hur man ska undvika slöseri
med livsmedel: strategier för att förbättra livsmedelskedjans effektivitet inom EU,
–
med beaktande av frågan till kommissionen om Expo 2015 i Milano: Att föda jorden.
Energi för livet,
–
med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för jordbruk och landsbygdens
utveckling (O-xxx – B8-0000/2015),
–
med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:
A.
Temat för Expo 2015 i Milano är Att föda jorden. Energi för livet och utställningen kan
kraftigt sporra diskussionen om hur man ska förbättra produktionen och distributionen
av livsmedel, åtgärda frågan om matsvinn och sporra till nya sätt att bemöta den
utmaning som felnäringen innebär.
PE549.210v01-00
SV
2/5
RE\1049925SV.doc
B.
Expo 2015 i Milano sammanfaller med millennieutvecklingsmålens målår och passar
perfekt in i ramen för Europa 2020-strategin.
C.
Utställningens teman är i första hand riktade till jordbrukssektorn, som fortsättningsvis
är en hörnsten i EU:s ekonomi, trots att jordbruksexporten motsvarar två tredjedelar av
Europas sammanlagda utrikeshandel, att EU:s import av jordbruksvaror fortfarande är
störst i världen och att EU:s livsmedelsindustri har en årlig omsättning på nästan
1 000 miljarder euro och har över fyra miljoner anställda.
D.
EU:s vetenskapliga styrkommitté uppfattar det så, att Expo 2015 kommer att behöva
söka nya kunskaper inom vissa särskilda områden och, med hjälp av utbildning och
kommunikation, verka för bättre förståelse bland allmänheten, så att folk förstår vilken
global inverkan deras val av enskilda livsmedel har.
E.
Bidraget till det civila samhällets debatt om frågor i samband med Expo 2015 är oerhört
viktigt och sådana rörelser som Center for Food Law and Policy och Milan Protocol,
till vilket Barilla Centre for Food & Nutrition Foundation tagit initiativet, måste
uppmuntras att utveckla den internationella diskussionen och ta fram riktlinjer för att
lindra den globala krisen kring livsmedels- och näringsfrågor.
F.
Enligt FAO:s uppskattningar kommer den globala befolkningstillväxten från 7 till
9,1 miljarder människor att kräva att livsmedelsutbudet ökar med 70 procent fram till
2050.
G.
Tröskelländernas stigande per capita-inkomster driver på en omläggning av
kosthållningen i riktning mot proteinrikare produkter och förädlade produkter, vilket i
sin tur gynnar en fortlöpande likriktningsprocess av matvanorna över hela världen, efter
mönster från mera välbärgade befolkningar.
H.
Också inom EU finns det områden med osäker livsmedelsförsörjning och 79 miljoner av
EU:s invånare lever fortfarande under fattigdomsgränsen.
I.
Tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition innebär inte bara tillgång till mat, utan
omfattar även rätten till mat och tillgången till näringsriktig kost för alla.
J.
Svängiga livsmedelspriser gör livsmedelsförsörjningen ännu osäkrare och är till skada
både för rätten till livsmedel och för företagen längsmed livsmedelsförsörjningskedjan.
K.
Livsmedelssystemet både bidrar till och påverkas av klimatförändringarna, med
konsekvenser för både tillgången till naturresurser och för villkoren för jordbruks- och
industriproduktion.
L.
Enligt kommissionens uppskattningar går 30 procent av världens livsmedel förlorade
eller kastas bort och i Europeiska unionen uppgår det årliga livsmedelsslöseriet till
omkring 89 miljoner ton, alltså 179 kg per person. Fram till 2020 kommer denna siffra
att öka till omkring 126 miljoner ton, alltså med 40 procent, om det inte görs något för
att förhindra detta.
RE\1049925SV.doc
3/5
PE549.210v01-00
SV
M.
Ett minskat livsmedelsslöseri skulle innebära en mer ändamålsenlig markanvändning,
bättre förvaltning av vattentillgångar och positiva effekter för hela den globala
jordbrukssektorn, och det skulle även stärka kampen mot undernäring i
utvecklingsländerna.
N.
Hunger och undernäring förekommer sida vid sida med paradoxalt höga nivåer för
fetma och sjukdomar som kan tillskrivas en dåligt balanserad kost och som vållar
sociala och ekonomiska skador som ibland får dramatiska konsekvenser för människors
hälsa.
1.
Europaparlamentet betonar att en stark och hållbar jordbrukssektor i hela EU och
en blomstrande landsbygdsmiljö, som garanteras genom en kraftfull gemensam
jordbrukspolitik, är viktiga faktorer för att man ska kunna bemästra utmaningen med
en tryggad livsmedelsförsörjning.
2.
Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att ge
temat för Expo 2015 i Milano, nämligen Att föda jorden. Energi för livet ökad verkan
genom att uppställa åtaganden för att rätten till adekvat och näringsriktig föda ska
förverkligas.
3.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att EU:s paviljong på Expo 2015
skapar ökad medvetenhet om att akuta problem i samband med produktion, distribution
och konsumtion av livsmedel omedelbart måste åtgärdas, samt om att matsvinnet måste
åtgärdas och felnäringen bekämpas.
4.
Europaparlamentet anser att rätten till livsmedel är en grundläggande mänsklig rättighet
som uppnås när alla människor genomgående har fysisk, social och ekonomisk tillgång
till lämpliga, säkra och näringsriktiga livsmedel, som tillfredsställer deras kostbehov så
att de kan leva ett sunt och aktivt liv.
5.
Europaparlamentet anser att de överdrivet svängiga priserna på livsmedelsmarknaden
kräver både en tryggare livsmedelsförsörjning och en miljömässigt hållbarare
livsmedelsproduktion, genom att bristen på naturresurser åtgärdas och forskning och
hållbart jordbruk främjas.
6.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra till ett effektivare jordbruk
och en bättre resurshushållning inom det hållbara jordbruket, för att såväl kostnaderna
för insatsvaror inom jordbruksproduktionen som slöseriet med näringsämnen ska
minskas samt för att överföringarna av innovationer ska förbättras och
resurseffektiviteten och hållbarheten inom jordbrukssystemen förbättras.
7.
Europaparlamentet är bekymrat över uppkomsten av markrofferi och dess följder för
livsmedelsförsörjningen i utvecklingsländer och för jordbrukets och jordbrukarnas
framtid.
8.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra till genomförande av FN:s
och FAO:s frivilliga riktlinjer för ansvarsfull förvaltning av besittningsrätt till mark,
fiske och skogar över hela världen, både från investerarnas och från de mottagande
ländernas sida.
PE549.210v01-00
SV
4/5
RE\1049925SV.doc
9.
Europaparlamentet framhåller att det krävs ökad öppenhet och rättvisa i
livsmedelskedjan för att kunna garantera jordbrukare en skälig inkomst, skäliga vinster
och skälig prissättning i hela livsmedelskedjan och för att säkerställa en livskraftig
jordbrukssektor som tryggar livsmedelsförsörjningen.
10.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja forskning om skötseln av mark
och om hållbar intensifiering, rationellare användning av näringsämnen, vatten och
energi, ökad inriktning på hushållning med vatten- och markresurser och ökad insats av
biologiska resurser vid skadedjursbekämpning. Parlamentet anser det särskilt viktigt
med utveckling av den forskning som syftar till att öka avkastningen och samtidigt
minska miljöpåverkan.
11.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, inför de internationella diskussionerna
i Paris 2015 vid FN:s 21:a partskonferens för klimatförändringar, arbeta för ett
vittsyftande internationellt avtal om klimatförändring, där också livsmedel ingår.
12.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bekämpa matsvinnet med vittsyftande,
klart definierade och bindande mål, genom att uppmuntra medlemsstaterna att motverka
matsvinnet längsmed hela livsmedelsförsörjningskedjan, från jord till bord.
13.
Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bedriva folkupplysning, främja bästa
praxis och utföra analyser av och inleda samhällskampanjer mot matsvinn, så att 2016
utses till Europaåret mot matsvinn.
14.
Europaparlamentet anser det viktigt att det inleds en dialog med berörda parter, för att
osålda livsmedel, som ännu tryggt kan förtäras, systematiskt ska ställas till
välgörenhetsorganisationers förfogande.
15.
Europaparlamentet betonar att medlemsstaterna och kommissionen inom forskning och
utbildning ytterligare bör främja hälsosamma livsmedel och kvalitetsnormer i
nutritionsfrågor och att de för detta ändamål bör vidareutveckla politiken för att utrota
felnäring och förebygga fetma.
16.
Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till
kommissionen och rådet samt till kommissionsledamöterna hos de deltagande
medlemsstaterna med ansvar för Expo 2015 i Milano.
RE\1049925SV.doc
5/5
PE549.210v01-00
SV