Sollentuna kommuns miljöpåverkan i yta och pengar 2015

Sollentuna kommuns miljöpåverkan i yta och pengar
Sollentuna kommun har tagit fram ett ekologiskt fotavtryck för att på ett lätt sätt kunna åskådliggöra
påverkan som kommunen har på miljön. För att även väva in det ekonomiska perspektivet har
miljöbelastning omvandlats till ekonomiska termer i en så kallad miljöresultaträkning.
Ekologiskt fotavtryck
Vad innebär Sollentunas ekologiska fotavtryck?
Sollentuna kommuns ekologiska fotavtryck visar vilken yta, det vill säga hur många planeter, som
skulle behövas om alla människor i världen konsumerade på samma sätt som kommunen. Det
handlar om hur mycket mark och vatten som krävs för att jorden ska kunna
- producera alla resurser som befolkningen använder
- ta hand om avfall från till exempel kärnkraft
- ta upp koldioxid och minska mängden i luften
Värt att notera är att det endast är kommunens fotavtryck som har beräknats. Ett ännu större
avtryck på jorden hade det förmodligen blivit om även invånarna levnadsvanor hade ingått i
analysen.
Människans påverkan på miljön
Mänskligheten kräver enligt WWF:s Living Planet Report 2014 50 procent mer resurser än vad
naturen kan producera. Idag lever jordens befolkning som om vi hade 1,5 jordklot istället för ett.
Diagrammet visar hur många jordklot som behövs om alla levde som genomsnittet i världen, Sverige, USA och Qatar.
Antal jordklot som behövs för en viss levnadsstandard
4,8
5
3,7
3,9
4
3
2
1,5
1
0
Världen
Sverige
USA
Qatar
1
2015-04-13
Kommunens fotavtryck i kommunytor
Enligt den analys som Miljögiraff har gjort på Sollentuna kommun är det ekologiska fotavtrycket 354
km2. Kommunens totala areal är 59 km2 vilket innebär att fotavtrycket motsvarar en yta lika stor som
sex stycken Sollentuna kommun.
Fotavtrycket i kommunytor
59
59
354 km2
59
59
59
59
Tillsammans kan vi göra skillnad
Jordens produktiva yta är alla tillgängliga åkermarker, skogar och fiskevatten, som under ett år bland
annat förser oss med livsmedel, byggmaterial och annat vi konsumerar. Om ytan slås ut på jordens
befolkning får varje individ produktivt land och vatten motsvarande cirka 1,7 fotbollsplaner1. Men för
att leva som en genomsnittlig världsmedborgare eller svensk krävs mer än så. Snittet för hur mycket
åkermark, skog och fiskevatten som behövs per person är i världen 2,6 fotbollsplaner och i Sverige
6,4 fotbollsplaner.
Om Sollentuna kommuns fotavtryck, 354 km2, fördelas på kommunens invånare motsvarar det
ungefär 0,5 fotbollsplaner per person. Lever kommunens invånare dessutom som övriga Sverige, det
vill säga kräver 6,4 fotbollsplaner per person, utgör kommunens del av individens totala fotavtryck
cirka åtta procent.
Diagrammet illustrerar jordens produktiva yta per person jämfört med fotavtrycket per invånarna i Sollentuna och
kommunens uppskattade del av det fotavtrycket.
Avtryck och produktiv yta i fotbollsplaner per person
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Sollentuna kommun
Sollentunas invånare*
Produktiv yta jorden (åkermarker, skogar och
fiskevatten)
* Kommuninvånaren antas konsumera som en genomsnittssvensk.
1
WWF:s Living Planet Report 2014
2
2015-04-13
För att jordens tillgångar ska räcka, krävs att såväl kommunen som dess medborgare konsumerar
medvetet och tar hänsyn till miljön dagligen. Genom att alla gör en insats kan den totala
miljöpåverkan i Sollentuna kommun minska.
Hur ser Sollentuna kommuns fotavtryck ut?
Användning av odlad mark och skogsmark utgör tillsammans drygt hälften av Sollentuna kommuns
ekologiska fotavtyck. En tredjedel av fotavtrycket står fossila utsläpp av koldioxid för. De totala
koldioxidutsläppen, odefinierade utsläpp och fossila, utgör nästan 40 procent. Enligt WWF står
koldioxidutsläppen för halva fotavtrycket för en fjärdedel av jordens länder.
Fördelning av påverkan
Uran
Koldioxid 7%
8%
Fossil
koldioxid
31%
354 km2
Odlad
mark
26%
Skogsmark
28%
Hur stort fotavtrycket är för kommunens olika nämnder påverkas bland annat av storleken på
respektive nämnd och vilken typ av verksamhets som bedrivs. Stora nämnder får ett större fotavtryck
och verksamheter kopplat till mat eller byggande av vägar och fastigheter ger stor påverkan på
miljön, vilket har betydelse för fotavtryckets storlek.
120
100
106
94
km2
80
60
40
20
56
40
33
23
18
6
1
0
3
2015-04-13
Miljöresultaträkning
I en miljöresultaträkning sätts ett ekonomiskt värde på en verksamhets miljöpåverkan. Ett viktigt
syfte med en miljöresultaträkning är kunna visa miljökonsekvensernas omfattning och var i
organisationen de uppstår. ”Vinst" är alla aktiviteter som gynnar miljön och "förlust" avser det som
påverkar miljön negativt.
Sollentuna kommuns miljöresultaträkning
Sollentuna kommuns miljöpåverkan kostade år 2012 102 miljoner kronor. Det kan jämföras med
kommunens verksamhetskostnader som samma år var cirka 3600 miljoner kronor. Alltså motsvarar
miljökostnaderna cirka tre procent av verksamhetskostnaderna.
Miljökostnader
Verksamhetens kostnader
3%
97%
Fördelning av miljökostnader på de olika verksamheterna
Fördeldningen av miljökostnaderna speglar hur kommunens ekologiska fotavtryck ser ut. Storleken
på respektive nämnd och vilken typ av verksamhets som bedrivs påverkar hur stor kostnaden blir.
Stora nämnder och verksamheter kopplat till mat eller byggande av vägar och fastigheter, som ger
stor påverkan på miljön, ger ökade miljökostnader.
35
30
Procent
25
20
15
10
5
0
4
2015-04-13