Anmälan om olägenhet eller störning

1 (3)
Skriv ut formulär
Återställ formulär
Blankett
om olägenhet eller störning
Miljöförvaltningen
Miljöförvaltningen handlägger ärenden med syfte att skydda människors hälsa och miljön. Enligt miljöbalken
innebär olägenhet för människors hälsa en störning som kan påverka hälsan, medicinskt eller hygieniskt.
För att miljöförvaltningen ska kunna bedöma störningen vill vi att du fyller i blanketten så tydligt och noga du kan, vilket
underlättar handläggningen. Läs gärna igenom hela blanketten innan du börjar fylla i. Obligatoriska avsnitt är
markerade med en asterisk (*).
Du får vara anonym, men det kan i vissa fall innebära att ditt ärende inte kan handläggas. Miljöförvaltningen kan
inte komma i kontakt med dig för kompletterande uppgifter eller för att höra om det blivit bättre efter att åtgärder
genomförts. Miljöförvaltningen kan heller inte underrätta dig om eventuella beslut i ärendet. Du får i dessa fall själv
ansvara för kontakten med miljöförvaltningen om du vill ha information om ärendet.
Mina uppgifter
Namn
Fastighetsbeteckning
Adress
Telefonnr
Postnr och ort
e-post
Jag vill vara anonym (OBS! Lämna då mina uppgifter blankt)
* Om ärendet rör hyres- eller bostadsrätter
Har störningen felanmälts till fastighetsägaren?
Ja, tidpunkt:
Nej
Fastighetsägaren ska informeras om störningen för att ges möjlighet att åtgärda problemet. Kvarstår olägenhet även efter att
fastighetsägaren informerats och det finns fog för anmälan kan miljöförvaltningen vidta åtgärder.
* Har kontakt tagits med den som orsakar störningen?
Ja, tidpunkt:
Nej
* Kontaktuppgifter till den som orsakar störningen
Namn
Fastighetsbeteckning
Adress
Telefonnr
Postnr och ort
e-post
Landskrona stad
Miljöförvaltningen
261 80 Landskrona
Besöksadress: Drottninggatan 7
Tel. 0418-47 06 00
Fax. 0418-47 06 03
[email protected]
www.landskrona.se
Bankgiro: 868-6123
Plusgiro: 1 23 45-5
Org nr: 212000-1140
2 (3)
Miljöförvaltningen
* Jag störs av följande: (flera svar är möjliga)
Fukt
Buller
Mögel
Skadedjur
Temperatur
Drag
Störande lukter
Ventilation
Vedeldning
Tobaksrök
Annat, ange vad:
* Närmare beskrivning av olägenheten/störningen och dess omfattning
Vi behöver veta följande, skriv på separat papper om du inte får plats med allt i fältet nedan:
1. Var kommer störningen ifrån? (fastighet, industri, rum, m.m.)
2. När började det?
3. Hur ofta störs du, och hur länge pågår störningen vid varje enskilt tillfälle?
4. Hur påverkas du av störningen?
* När på dygnet sker störningen? (flera svar är möjliga)
Dagtid (07.00 - 18.00)
Kvällstid (18.00 - 22.00)
Nattetid (22.00 - 07.00)
Dygnet runt
Har du någon uppfattning om vad som kan göras för att störningen ska minskas eller upphöra?
Vilka förväntningar har du på miljöförvaltningen?
* Har du tidigare kontaktat miljöförvaltningen angående störningen?
Ja, följande datum:
Nej
Underskrift
Datum
Namnteckning
Namnförtydligande
Personuppgiftslagen (PUL) (SFS 1998:204)
Personuppgifterna kommer att dataregistreras för att underlätta handläggningsrutinerna av ärendet. Vid frågor eller om du vill att
personuppgifterna ska ändras, vänligen kontakta miljöförvaltningen på tel. 0418-47 06 00.
Information om blanketten som offentlig handling
En kopia på den här blanketten kommer, enligt 17 § förvaltningslagen, att skickas till fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som
du angett orsakar störningen. Uppgifter på blanketten utgör allmän handling som vanligtvis är offentlig. Om du har frågor om hur du
ska fylla i blanketten är du välkommen att kontakta Miljöförvaltningen på telefon 0418 - 47 06 00.
3 (3)
Miljöförvaltningen
Information om hantering av anmälningar
Miljöförvaltningen handlägger ärenden gällande bland annat inomhusmiljön, nedskräpning, bullerfrågor,
utsläpp, vedeldning m.m. Om störningen bedöms utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljö kan vi
handlägga ärendet. Ärenden som rör inomhusmiljön i bostad kan gälla att de boende upplever problem med
till exempel temperatur, ventilation, ohyra, buller, fukt och mögel. Ärenden av annat slag kan röra buller eller
utsläpp från industri, åverkan på natur, nedskräpning m.m.
Innan miljöförvaltningen kontaktas bör du ha försökt kontakta den som orsakar störningen, oavsett om det
rör sig om en fastighetsägare, bostadsrättsförening, privatperson eller verksamhetsutövare. Om problemet
inte åtgärdas då bör du höra av dig till miljöförvaltningen. Om man bor i en hyresrätt ska man alltid ha
kontaktat fastighetsägaren och felanmält problemet först så att fastighetsägaren har en möjlighet att åtgärda
en eventuell brist eller ett problem. Om åtgärden är otillräcklig eller fastighetsägaren inte gör någonting åt
problemet som felanmälts kan miljöförvaltningen kontaktas för att bedöma om krav kan ställas på
fastighetsägaren.
För att miljöförvaltningen ska kunna handlägga ärendet måste den störning/olägenhet som du upplever
utgöra en miljö- eller hälsorisk. Miljöförvaltningen gör den bedömningen samt om det finns stöd enligt
miljöbalken för att kräva åtgärder. Med olägenhet för människors hälsa menas en störning som enligt
medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
Så här handlägger miljöförvaltningen en anmälan om störning
1. Efter att ha mottagit anmälan och bedömt att det kan vara en olägenhet för människors hälsa eller miljön
informeras den som orsakar störningen om ärendet. Miljöförvaltningen begär in synpunkter med
anledning av anmälan. Ofta får den som tillfrågas två veckor på sig att lämna synpunkter.
2. När vi fått in synpunkter gör vi en bedömning om det fortfarande uppfattas som en störning med risk för
människors hälsa eller för miljön, samt om den som är ansvarig för störningen har för avsikt att undanröja
olägenheten eller ej.
Om ärendet kvarstår
1. Miljöförvaltningen avgör om det ska göras en inspektion på plats. Om det finns risk för olägenhet för
människors hälsa beslutas sedan att den som orsakar störningen ska vidta åtgärder. Om anmälan är
befogad kommer all handläggningstid (miljöförvaltningens nedlagda tid från och med första samtalet till
dess att olägenheten är åtgärdad) också att omfattas av en tillsynsavgift.
2. Om miljöförvaltningen bedömer att åtgärden är genomförd eller inget mer kan göras i ärendet kan beslut
tas om att det inte vidtas ytterligare åtgärder i ärendet. Om den som skickat in anmälan är missnöjd med
beslutet kan beslutet överklagas.
Följande ärenden hanteras inte av miljöförvaltningen
• Ovårdad tomt - kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona om det rör sig om en ovårdad och
skräpig tomt där det inte förekommer skräp som är en miljöfara (vid skräp som anses utgöra miljöfara
kontakta miljöförvaltningen).
• Frågor gällande hyror - kontakta Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen kan om det finns skäl besluta
om att reducering av hyran, det är inget som miljöförvaltningen kan ha synpunkter på.
• Lösspringande katter och kaniner (bedöms inte vara olägenhet enligt miljöbalkens definition).
• Störningar från vilda djur som t.ex. kråkor, duvor m.m. är fastighetsägarens ansvar.
• Arbetsmiljöfrågor - kontakta Arbetsmiljöverket.