Protokoll BRÅ maj 2015

Lokala Brottsförebyggande
rådet i Skärholmen
2015-05-07
Anteckningar BRÅ maj 2015
1. Dagordningen godkändes
Presentation och genomgång av föregående protokoll där vissa
punkter lyftes fram som:
 I möte med skolorna togs frågan upp om flickor som stjäl i
Skärholmens centrum känns inte igen. Ingen ökning av
förstagångssamtal med socialtjänst och polis. Inga av
stadsdelens skolor ser detta som ett ökande problem.
 Föräldranattvandring somalisk föräldraförening är i
uppstart, sökta pengar är beviljade och förslag på
utbildning är på gång och förhoppningsvis är föreningen
ute i vår stadsdel till sommaren.
2.
Inkomna skrivelser
En ny skrivelse har kommit och handlar om ett gammalt
problem – lösa hundar. Tidigare fanns en arbetsgrupp runt
hundproblem men eftersom problemen ebbade ut avslutades
gruppen. Den aktuella skrivelsen handlar om en hund som bitit
en annan och fått uppmärksamhet i media. Brå upplever inte att
problemet är stort, problemet med kamphundar har minskat.
Tidningen Södra sidan vill lyfta frågan om kopplingstvång.
Kanske också ett ämne att ta upp i trygghetsannonsen.
Beslut: Att avvakta om att tillsätta en ny arbetsgrupp. Ta upp
om lösa hundar, kopplingstvång och hänsyn i kommande
Trygghetsannons. Skafast arbetar vidare med hur
fastighetsägare kan ordna hundkurser i förebyggande syfte.
Lokala Brottsförebyggande
rådet i Skärholmen
Bodholmsplan 2
Box 503
127 26 Skärholmen
Växel 08-508 24 000
stockholm.se/skarholmen/bra
3. Återrapportering från arbetsgrupper
Mening med arbetsgrupperna är att arbeta med utvalda
problem tillsammans med berörda parter och återrapportera i
Brå.
Trafik på fel platser är den enda aktiva gruppen.
Ett förslag finns för hur Bodholmsplan ska bli bättre, hur
trafiken på Skärholmstorget ska minskas. Det första förslaget
har inte godkänts av Trafikkontoret och ett nytt förslag
presenterades och biläggs protokollet. Poliskontoret är inte
nöjd med förslaget som inte kommer att stoppa obehörig trafik.
Bredängs centrum har fortfarande problem med trafik då det är
bekvämare att köra in på torget än ner i lastfaret.
Protokoll
Sida 2 (4)
Beslut: Avdelningschef stadsutveckling tar med sig frågan för
att utreda ytterligare varför den förslaget ändrats.
Skolorna har haft problem med inbrott och stölder av datorer
och Ipads och kommer vart efter avtalen går ut att byta ut mot
s.k. dumma Ipads som är ur funktion så fort de inte är kopplade
till nätet.
Beslut: Poliskontoret och stadsdelens preventionssamordnare
erbjuder SISAB och skolorna hjälp och samarbete med att ta
fram checklistor för att se över skalskydd och rutiner. Om
intresse finns kontakta preventionssamordnare Anette
Petersson 08-508 24 420.
4. Polisen informerar
I den nya polis organisationen har inrättats
lokalpolisområdeschef i Skärholmen som troligen börjar sin
tjänst i slutet av maj.
Brottstatistiken i stadsdelen pekar på att antal brott går ner i
jämförelse utom bostadsinbrotten som ökar. Narkotikabrotten
ökar men det beror på att polisen gör fler ingripanden än
tidigare.
Anmälda brott
Snatteri
Personrån
Bostadsinbrott
Bilinbrott
30april 2012 –
1 maj 2013
774
79
70
225
30april – 2013
1 maj 2014
656
67
77
191
30april – 2014
1 maj 2015
569
57
143
167
5. Problem i centrummiljöer
Vårberg
Lokala Brottsförebyggande
rådet i Skärholmen
Bodholmsplan 2
Box 503
127 26 Skärholmen
Växel 08-508 24 000
stockholm.se/skarholmen/bra
Många satsningar under lång tid från polis, fastighetsägare,
stadsdelsförvaltning, Fryshuset med flera har gett resultat. Sista
mötet om Vårberg ställdes in på grund av återbud från
deltagarna.
Stadsdelsförvaltningen har haft uppsökarverksamhet i Vårberg
under 6 veckor och slutrapporten biläggs till aktörerna i BRÅ.
Sammanfattningsvis rapporterar de att centrum är lugnt, att
problemet med EU emigranter kvarstår. Polisen ser också
positivt på att det numera är ordningsvakter i centrum som
också bidrar till positiv utveckling av centrum.
Sätra
Polisens yttre ungdomsgrupp var i Sätra veckan som gick och
tog in en del ungdomar för narkotikabrott. Även i Sätra har det
lugnat ner sig efter att ha varit stökigt i början av året.
6. Grannsamverkan
Stena fastigheter i Vårberg börjar i maj med hyresgästsmöten.
Där kommer hyresgästerna få ventilera idéer och tankar som
Protokoll
Sida 3 (4)
berör de allmänna utrymmena i deras boendemiljö, det vill
säga tvättstugor, gårdar, lekplatser etc. Tanken är att de ska få
vara med och påverka hur vi kan skapa trivsamma allmänna
ytor. Rent fysiskt tänker Stena rusta upp sina fastigheter för en
mer trivsam och trygg miljö. De kommer dessutom informera
hyresgästerna om de sociala satsningar vi gör i området.
Stena kommer exempelvis ha sommarjobbare som kommer
synas i området och rensa rabatter och plocka skräp, de satsar
även på MVG och har stora förhoppningar på att de kan fånga
upp flera av ungdomarna som hänger på fel platser.
Hyresgästerna? kommer, bland annat tillsammans med Stena,
skapa olika events och familjefester för att sätta Vårberg på
kartan som ett tryggt område.
Stockholmshem är i planeringsstadiet för grannsamverkan i
Sätra
Polisens volontärer utbildas i Grannsamverkan och ska därefter
knacka dörr för att få igång ett samarbete. De kommer att
finnas en ”pool” av volontärer som är utbildade i detta och kan
vara behjälpliga i uppstarten av grannsamverkan.
”Fika med grannarna” kan det vara något!
7. EU emigranter
Stockholms stad har en handlingsplan för hur vi ska agera i
frågan. Stadsdelens ansvar är att ha en samordnare som länk
mellan polis och socialförvaltning centralt som har ansvaret för
dessa frågor i Stockholms stad. Socialförvaltningen har en
uppsökande enhet som kommer till platsen för att se om det
finns barn eller om någon far illa. Polisens uppgift är att
identifiera de boende och det är markägarens ansvar de boende
behöver avhysas.
Boendet som Stockholms stad har på Vårbergs sjukhem
kommer att stängas.
8.
Lokala Brottsförebyggande
rådet i Skärholmen
Bodholmsplan 2
Box 503
127 26 Skärholmen
Växel 08-508 24 000
stockholm.se/skarholmen/bra
Nedskräpningsprojekt
Stadsdelen driver ett projekt ”Från marken till korgen – ett
LYFT för 127” och har som målsättning att minska
nedskräpningen och öka gemenskapen, delaktigheten och
sammanhållningen bland de boende i området. Kampanjen har
fyra ambassadörer som är ungdomar från
stadsdelsnämndsområdet och två hedersambassadörer, J-O
Waldner och Elaine Eksvärd.
Ett antal aktiviter genomförs som:
Fina soptunnor målade av konstgruppen Linnea
Målade fotspår som leder fram till en papperskorg på utvalda
ställen. Basketskräpkorgar
Skärholmens fastighetsägare (SKAFAST) jobbar hårt för att få
Protokoll
Sida 4 (4)
Stockholmsvärdar till området.
9.
Övriga frågor
Röda Korset har öppnat en social mötesplats för utsatta med
särskilt fokus på EU-migranter i Kungens Kurva i Huddinge
kommun.
Antilangningskampanj den 8 juni ja eller nej.
Beslut: Beslutades att kampanjen genomförs den 8 juni mellan
klockan 13:30 – 16:00. Schema sammanställs av
preventionssamordnaren som också tar emot anmälan och
biläggs protokollet. Material att dela ut samt jackor att låna
finns på stadsdelsförvaltningen.
Lokala Brottsförebyggande
rådet i Skärholmen
Bodholmsplan 2
Box 503
127 26 Skärholmen
Växel 08-508 24 000
stockholm.se/skarholmen/bra