Mer information om utbildningen i

UTBILDNING
Akut omhändertagande av patient med
livshotande tillstånd samt säkert teamarbete för Primärvården
Syfte
Syftet med utbildningen är att öka kunskapen hos vårdpersonal inom Primärvården i
akutomhändertagande av patient med livshotande tillstånd.
Syftet är att:
 Träna rollen som ledare och följare i teamet, säker kommunikation,
beslutsfattande samt genomförande av ABCDE hos patient med livshotande
tillstånd.
 Öka självkänslan och kunskapen hos vårdpersonal vid omhändertagandet av
patient med livshotande tillstånd.
 Öka patientsäkerheten i akuta livshotande situationer.
Mål
När en patient får livshotande symtom ska deltagarna:
 identifiera livshotande tillstånd
 tillkalla hjälp
 agera i rollen som ledare eller följare
 kunna kommunicera tydligt i teamet
 bidra till att genomföra A B C D E
 understödja sviktande vitalfunktioner tills hjälp kommer
Målgrupp
Samtlig vårdpersonal inom Primärvården

Max. 6 sjuksköterskor/undersköterskor samt max. 2 läkare (eller efter
överenskommelse) per övningstillfälle.
Practicum Lund Clinical Skills Centre
[email protected]
Innehåll

Introduktion till Crew Resourse management (CRM) principer (säkert
teamarbete, ledarskap, följarskap, kommunikation m.m)

Introduktion till ABCDE principerna

Teamträning med fokus på CRM principer (säkert teamarbete) och ABCDE
principer utifrån två patientfall relevanta för deltagarna t ex anafylaxi, oklar
medvetande sänkning, bröstsmärta.

Teamträningen utförs med hjälp av patientsimulator, SimMan

Debriefing – strukturerad reflektion och analys av teamarbetet utifrån
deltagarnas upplevelse efter varje patientfall-
Genomförande

Utbildningen genomförs på vårdcentral i befintliga lokaler (t ex
akutrum,undersökningsrum)

Tidsåtgång: 3 timmar per tillfälle/grupp (två patientfall)
Deltagarna tränar i små grupper rollen som ledare samt följare vid omhändertagande av patient med livshotande tillstånd. Varje deltagare är aktiv i ett patientfall
och observatör i ytterligare ett. Efter varje patientfall genomförs en strukturerad
reflektion (debriefing) utifrån deltagarnas upplevelser och tidigare kunskaper.
Utbildare
Erfarna utbildare, läkare samt sjuksköterska, från Practicum, Skånes
Universitetssjukhus.
Utvärdering
Individuell skriftlig utvärdering av utbildningen sker vid utbildningens slut.
Sammanställs och redovisas till beställande enhet efter utbildningen.
Practicum Lund Clinical Skills Centre
[email protected]
PROGRAM
Förmiddag
Grupp 1: (max 6 ssk, max 2 läkare, eller efter överenskommelse)
9.00 – 9.25
10.00 – 11.00
Välkommen
Föreläsning, Crew Resource Management - säkert teamarbete,
Sjuksköterska
Föreläsning, Akutomhändertagande – A B C D E
Akutläkare
Scenario 1 & Debriefing/Reflektion
11.00 – 12.00
Scenario 2 & Debriefing/Reflektion
9.25 – 10.00
Eftermiddag
Grupp 2: (max 6 ssk, max 2 läkare, eller efter överenskommelse)
13.00 – 13.25
14.00 – 15.00
Välkommen
Föreläsning, Crew Resource Management - Verktyg för gott
teamarbete, Sjuksköterska
Föreläsning, Akutomhändertagande – A B C D E
Akutläkare
Scenario 1 & Debriefing/Reflektion
15.00 – 16.00
Scenario 2 & Debriefing/Reflektion
13.25 – 14.00
Kontaktperson för bokning eller intresseanmälan: [email protected]
Practicum Lund Clinical Skills Centre
[email protected]