CHECKLISTA FÖR SÄKERT TRUCKARBETE

CHECKLISTA FÖR
SÄKERT TRUCKARBETE
SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN
SÅ HÄR GÖR DU
Checklistan är tänkt att vara ett stöd vid riskbedömning av
truckarbete. Chefen/arbetsledaren ska i samverkan med skyddsombudet använda checklistan som underlag och hjälpmedel vid
riskbedömning.
• Kryssa Ja om allt är som det ska.
• Kryssa Nej om risken behöver analyseras.
Steg 1: Chefen/arbetledaren gör i samverkan med skyddsombudet en enkel analys av risken.
Checklistan ifylld av:
Företag
Datum
Deltagare
Låg risk eller grönt. Risker som bedöms vara så låga att de inte
kräver någon åtgärd, till exempel för att de kan medföra endast
mycket liten skada.
Medelhög risk eller gult. Risker som bedöms vara ganska allvarliga
och som kräver någon typ av åtgärd.
Hög risk eller rött. Risker som kan medföra allvarlig skada eller
dödsfall och som måste åtgärdas snarast.
Steg 2: Om risken är medel eller förhöjd ska en handlingsplan
tas fram. På www.prevent.se går det att ladda ner en mall för en
handlingsplan.
TRUCKFÖRAREN
1. Har truckföraren de kunskaper och
färdigheter som behövs för att köra truck?
2. Är kunskaperna dokumenterade?
3. Har truckföraren arbetsgivarens tillstånd
att köra truck?
Ja Nej Risk
Låg Medel/ Hög
förhöjd
Kommentar
TRAFIKFÖRHÅLLANDEN
4. Är trucktrafiken tillräckligt väl separerad
från gångtrafik?
5. Hålls truckgångarna fria från gods och
annat material?
6. Är sikten tillräckligt god?
7. Finns speglar på ställen med skymd sikt?
8. Är golven hela och jämna?
9. Finns det trånga utrymmen där det är
svårt att manövrera truck och last?
EN
10. Finns skyltar och varselmärkning i
tillräcklig utsträckning?
2
Ja Nej Risk
Låg Medel/ Hög
förhöjd
Kommentar
Ja Nej Risk
Låg Medel/ Hög
förhöjd
11. Finns det skyddsräcken vid ramper
och andra utrymmen med nivåskillnader?
PALLSTÄLL
12. Finns påkörningsskydd på utsatta
ställen? (Exempelvis hörn, gavlar och
pelare.)
13. Finns säkerhetsspärrar på balkarna
för att förhindra ofrivillig urhakning?
14. Finns genomskjutningsskydd där
gods plockas manuellt?
15. Är pallställen försedda med skyltar som anger maxlast per sektion och
bärplan?
16. Är pallställen förankrade?
17. Finns rasskydd vid passager/arbetsplatser i pallställen?
3
Kommentar
Ja Nej Risk
Låg Medel/ Hög
förhöjd
18. Sker dokumenterad årlig kontroll av
pallsställ?
SÄKER ANVÄNDNING AV
TRUCK
19. Finns det lokala regler för truckkörning på arbetsplatsen? (Till exempel
regler för hur trucken ska lastas säkert
så att förarens sikt inte skyms, företräde
för lastad truck, regler för användning av
mobiltelefon, musikspelare etc.)
20. Är instruktionerna för truckkörning
tillräckliga och efterföljs de?
21. Används rätt truck för uppgiften?
22. Är godset rätt lastat (bandat och
säkrat)?
23. Förekommer vårdslös körning?
24. Förekommer det att truckar lastas för
tungt?
4
Kommentar
Ja Nej Risk
Låg Medel/ Hög
förhöjd
25. Förekommer körning med passagerare?
26. Förekommer det att fel utrustning
monteras på truck, till exempel förlängningsgafflar som är avsedda för andra
truckmodeller eller arbetskorgar som inte
är besiktigade tillsammans med trucken?
27. Stiger föraren i och ur trucken på ett
säkert sätt?
SÄKERHET VID LASTKAJ
28. Finns det avkörningsskydd eller varselmärkning?
29. Är underlaget jämnt?
– MOTORSÅG
30. Finns det tak över lastkaj utomhus?
31. Finns rutiner för att säkra fordon vid
lastkaj? (Till exempel åtdragen parkeringsbroms och klotsning.)
5
Kommentar
Ja Nej Risk
Låg Medel/ Hög
förhöjd
32 a) Finns lastbrygga eller lyftbor
monterad vid lastkaj?
b) Är de besiktigade?
33. Är lastkaj/lastbrygga anpassade till
höjden på de fordon som angör?
34. Sker kontroller av att flakets bärighet klarar truck och last?
SÄKRA LADDNINGSPLATSER
35. Finns brandsläckare på uppskyltad
plats?
36. Finns ögonspolningsanordning?
37. Finns och används ögonskydd och
skyddshandskar vid batteriarbete?
6
Kommentar
Ja Nej Risk
Låg Medel/ Hög
förhöjd
38. Är laddplatsen väl ventilerad?
39. Finns förbudsskylt mot öppen eld?
40. Finns skriftliga instruktioner för laddning och underhåll av batteri?
UNDERHÅLL OCH KONTROLLER
41. Utförs tillsyn av trucken före köring?
(Kan till exempel omfatta laddning,
oljeläckage, syranivå i batteri, däckslitage,
bromsar, styrning, hydraulfunktioner,
instrument och reglage.)
42. Utförs tillsyn och underhåll regelbundet?
43. Finns rutiner för felanmälan och återkoppling till föraren om åtgärder?
44. Finns kontrollkort för daglig tillsyn av
truck? (Lämpligt om fler än en förare kör
trucken.)
7
Kommentar
Ja Nej Risk
Låg Medel/ Hög
förhöjd
SKYDDSUTRUSTNING
Kommentar
45. Har trucken fungerande skyddsutrustning? (Kraven på skyddsutrustning
varierar beroende på vilken typ av truck
som används och riskerna i arbetsmiljön.)
46. Bär alla truckförare skyddsskor?
Vid skyddsrond bör en helhetsbedömning göras av arbetsplatsen. Det innebär att andra aspekter än de som tas upp i
checklistan ovan bör finnas med, till exempel belastningsergonomi, arbetsorganisation, manuell hantering, säkerhetsinstruktioner samt rapportering av tillbud och olyckor.
Övrigt
© 2015 Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svensk Näringsliv, LO och PTK
Texten är hämtad från Prevents skrift Säkert truckarbete
Produktion: Prevent, www.prevent.se
8