INTRESSERAD AV GLOBALISERINGSPROCESSER, HÅLLBAR

INTRESSERAD AV
GLOBALISERINGSPROCESSER,
HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING
OCH OMVÄRLDSANALYS?
LÄS KULTURGEOGRAFI!
Kulturgeografer studerar hur människor, verksamheter och platser utvecklas
i relation till omvärlden. Vi intresserar oss för geografiska förhållanden på
olika platser, nätverken som binder dem samman och förändringsprocesserna som skapar dynamiken. Det gäller fenomen som globalisering, urbanisering och hållbar utveckling. Vi tar ett helhetsgrepp och studerar mångfalden
av faktorer som påverkar samhällets, den byggda miljöns och den mänskliga
kulturens utveckling på olika platser.
VI HAR KURSER PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ
KULTURGEOGRAFI
På grundnivå kan du läsa kulturgeografi grund-, fortsättnings- och fördjupningskurs (1-90 hp). Kurserna
bidrar till förståelse för människans
samspel med och påverkan på sin
omgivning i ett geografiskt hållbart
perspektiv. Innehållet bygger på ett
antal aktuella samhälleliga problemfält, såsom befolkningsförändringar,
urbanisering, näringslivslokalisering
och samhällsplanering. De ger fördjupade kunskaper om hur resurser
nyttjas såväl globalt som lokalt för
hållbar samhällsutveckling.
GEOGRAFISKA INFORMATIONSSYSTEM
Med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) kan man analysera och visualisera geografiska
problemställningar på ett nytt sätt.
GIS blir ett allt viktigare instrument
inom samhällsplanering i offentlig
förvaltning och i näringslivet.
Bildtext: Illustration av tillgänglighet för
godsterminaler till Göteborgs Hamn.
AVANCERAD NIVÅ
Projektledning och projektplanering
Kursen ger grundläggande kunskaper
och färdigheter i projektledning och
projektplanering.
Sustainable Landscapes - Interactions between environment and human
activities
Kursen har ett tydligt miljöfokus och
bidrar till förståelse av den integrerade
relationen mellan människan och hens
fysiska omgivning.
STUDERA UTOMLANDS
VISSTE DU ATT…
Här får du goda möjligheter att läsa
en del av din utbildning utomlands.
Genom att studera utomlands får
du lära känna ett nytt land och en
ny kultur samtidigt som din utbildning får en unik profil.
Som kulturgeografistudent har
du möjlighet att göra en Minor
Field Study (MFS) och få stipendium för att skriva uppsats
med fältarbete i ett utvecklingsland?
HUR KAN DU STUDERA?
KANDIDAT
För kandidatexamen i kulturgeografi läser du 3 år (180 hp). Tre terminer innehåller obligatoriska kurser i kulturgeografi. Utöver detta har du tre
terminer med valfritt ämne, utlandstermin eller kanske praktik? Du har
möjligheten att skapa en unik utbildning utifrån dina intressen.
MASTER
Efter kandidatexamen erbjuder Göteborgs universitet ett tvåårigt
masterprogram (120 hp) i geografi med fokus på hållbara urbana regioner.
Programmet ger dig insikt och kunskaper för att på ett hållbart sätt planera
och utveckla morgondagens städer.
FORSKARUTBILDNING
Efter masterexamen kan du söka forskarutbildning i teman som globalisering, integration, hållbar utveckling, miljöplanering, kommunikation och
transporter.
VAD KAN DU JOBBA MED?
Som kulturgeograf möter du en
arbetsmarknad som omfattar hela
världen. Du kan arbeta med planering och utredning inom näringssliv,
offentlig verksamhet och internationella organisationer. Arbetsuppgifterna kan röra resurshantering,
hållbar utveckling och riskanalys.
Goda teoretiska kunskaper, helhetssyn och färdigheter i GIS och digitala
kartor är en viktig kompetens som du
har som kulturgeograf.
Ansök senast 15 april!
www.antagning.se
Kontakta oss!
www.es.handels.gu.se/keg
s[email protected]
031 786 3622