Begravda i Elfbrinkska gravkoret

Begravda i Elfbrinkska gravkoret
De tre släkttabellerna nedan visar samtliga de 81 personer som f.n. (2015) är begravda i Elfbrinkska gravkoret på Gävle gamla kyrkogård, och deras släktskap med varandra. Dessutom ges
lite statistik över de begravda.
Gravkoret byggdes efter kommerserådet Olof Elfbrinks död 1835 av hans änka Ulla Elfbrink,
född Elfstrand (1787-1844), tillsammans med två av hennes syskon, grosshandlaren och skeppsbyggmästaren Pehr Elfstrand D:son (1783-1845) gift med Ulla född Valley (1789-1871), och
Marie Göransson, född Elfstrand (1795-1851), gift med grosshandlaren Anders Petter Göransson
(1789-1850). De tre familjerna hade nära kontakter. Förutom att Ulla, Pehr och Marie var
syskon, så var de tre männen Olof Elfbrink, Pehr Elfstrand och Anders Göransson kompanjoner
och drev tillsammans familjeföretaget Dan. Elfstrand & Co.
Gravkorets källare är uppdelat i tre rum, ett för var och en av de tre grundarfamiljerna Elfstrand,
Elfbrink och Göransson och deras ättlingar, och en släkttabell visas för varje rum. Obeservera
att, som sagt, de tre grundarfamiljerna också är släkt med varandra genom att Pehr Elfstrand,
Ulla Elfbrink född Elfstrand och Marie Göransson född Elfstrand är syskon. (De är tre av
kommerserådet Daniel Elfstrands 11 barn, av vilka 6 fortfarande levde när gravkoret byggdes;
Pehr och Ulla är helsyskon, barn till Daniel Elfstrands första fru Carin, född Lidman, medan
Marie är dotter till Daniel Elfstrands andra fru Carin, född Jäderlund.)
Observera också att Anders och Maries dotter Sofie Göransson gifte sig med Olof och Ullas son
Wilhelm Elfbrink, och därför ligger i det Elfbrinkska rummet (liksom deras ättlingar).
Gravkoret invigdes 6/11 1842. Ursprungligen var källaren djupare än nu, och kistor ställdes i
rader där. Vid en ombyggnad (troligen på 1940-talet) kremerades kistorna och ett nytt golv
lades in, så att de begravda nu ligger i urnor i sanden under golvet. I ett rum (det Elfbrinkska)
finns även ett kolumbarium (nischer för urnor).1 Namntavlor på väggarna visar vilka som ligger
begravda under golvet i de olika rummen.
Förutom de tre grundarfamiljerna och ättlingar till dem samt ingifta, ligger i gravkoret ytterligare tre nära släktingar till dem: dels Maries mor Carin Elfstrand, född Jäderlund;2 dels de tre
syskonen Elfstrands svägerska Carin Elfstrand, född Utterström, änka efter deras bror Fredrik
Elfstrand, samt hennes och Fredriks son Daniel Elfstrand.3 (Två systrar till Daniel ligger också
i gravkoret, men i sin roll som ingifta; de var gifta med sina kusiner Per och Gustaf, söner till
Pehr Elfstrand.)
Källor
Uppgifter om vilka som är begravda i gravkoret är tagna från namntavlorna samt kolumbariet
i gravkoret (och delvis kontrollerade mot bl.a. uppgifter i släkttavlor). Släkttabellerna är sammanställda från ett stort antal olika källor, däribland: släkttavlor i Genealogiska föreningens
arkiv (Elfbrink, Elfstrand); Svenska släktkalendern (Göransson, Klingberg, Lundeberg, olika
år); släktböcker (Göransson, Thomée); kyrkoböcker (främst födelsebok och dödbok, från Gävle
och diverse andra församlingar); Sveriges dödbok 2001-2013 (DVD); personliga upplysningar
från levande ättlingar (Elfstrand, Klingberg).
I några fall anges här andra födelse- eller dödsdatum än de som står på namntavlorna i gravkoret.4 Dessa datum har noggrant kontrollerats mot kyrkoböckerna, och det tycks ha blivit fel
på namntavlorna. Givetvis kan det finnas fel även i denna lista; rättelser och kompletteringar
mottas tacksamt.
Svante Janson, 24 januari 2015
1
Kolumbariet används av familjen Klingberg.
2Syskonens far Daniel Elfstrand, liksom hans första fru Karin, född Lidman, mor till Pehr och Ulla, ligger inte
i gravkoret utan i det äldre Elfstrandska gravkoret vid Heliga Trefaldighetskyrkan.
3Brodern Fredrik Elfstrand själv ligger inte i gravkoret; gissningsvis är han begravd i Möklinta i Västmanland
där familjen bodde när han dog.
4födelse: Josephine Thomée; död: Olof Elfbrink, Paco Klingberg, Wilhelm Fogelmarck (1872-1873)
Statistik
I Elfbrinkska gravkoret är 81 personer begravda. Följande tabeller visar hur dessa fördelar sig
efter dödsår respektive levnadsålder, dels totalt och dels i vart och ett av de tre rummen för de
tre släkterna.
Tabell 1. Antal begravda i Elfbrinska gravkoret efter dödsår
1830-39
1840-49
1850-59
1860-69
1870-79
1880-89
1890-99
1900-09
1910-19
1920-29
1930-39
1940-49
1950-59
1960-69
1970-79
1980-89
1990-00
2000-09
summa
Elfstrand Elfbrink Göransson
1
1
2
1
3
2
8
3
2
2
3
3
4
3
5
1
1
1
1
2
3
2
2
1
1
2
1
5
1
4
1
1
1
2
1
2
1
1
36
25
20
totalt
4
6
11
7
10
7
4
7
2
3
6
4
1
1
1
3
2
2
81
Inte bara Olof Elfbrink (1773-1835) utan också ytterligare fyra5 av de begravda dog innan
gravkoret invigdes 6/11 1842.
Tabell 2. Antal begravda i Elfbrinska gravkoret efter ålder
0
1-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-99
summa
Elfstrand Elfbrink Göransson
2
3
3
4
1
2
1
3
1
2
1
2
5
3
2
2
4
3
2
4
4
8
2
3
5
4
3
2
36
25
20
totalt
8
7
1
4
5
10
9
10
13
9
5
81
Den yngsta av de begravda blev bara 2 dagar (Carl Gustaf Thomée, 1848-1848); den äldsta blev
99 år och 8 månader (Kerstin Elfstrand född Cyrus, 1909-2009).
5 Adolf Elfstrand (1831-1832), Carin Elfstrand född Jäderlund (1769-1837), Carl Göransson (1820-1839) och
Daniel Otto Luth (1840-1842)
Förklaring av släkttabellerna
I släkttabellerna nedan är personer begravda i Elfbrinkska gravkoret markerade med fetstil;
övriga personer i tabellerna är inte begravda där, men visas som information för sammanhangets
skull. Observera att släkttabellerna inte är fullständiga; bara de släktgrenar som har någon
begravd i gravkoret har tagits med. Som princip har hela barnaskaror visats, även om bara ett
eller några av barnen ligger i gravkoret; däremot visas normalt inte barn när inget av barnen är
begravt där. Likaså visas ingifta normalt bara när de själva eller något barn ligger i gravkoret,
men när någon ingift visas och maken/makan har varit gift flera gånger så visas samtliga män
eller hustrur.
I varje tabell anges grundarfamiljens barn med A eller a, B eller b, C eller c, osv., med versaler
för män och gemener för kvinnor; A:s barn betecknas på samma sätt AA eller Aa, AB eller
Ab, o.s.v., och beteckningen ökas på detta sätt med en bokstav för varje generation. (Till
exempel är DfA en sondotterson till grundarparet.) Ingifta saknar bokstavsbeteckning. De olika
generationerna markeras också med olika långa indrag.
För omgifta personer numreras makarna med (1), (2), . . . , och barnen från respektive gifte
markeras på samma sätt.
I det Elfstrandska rummet ligger som sagt även ett par personer från brodern Fredrik Elfstrands
familj.6 Dessa visas i en separat tabell, och har fått beteckningar inledda med X.
Observera att alla personer anges med sitt efternamn som ogifta.
6Fredrik Elfstrand var alltså bror till Pehr, Ulla och Marie (helbror till Pehr och Ulla). Bakgrunden till att
dessa personer från Fredriks familj ligger i gravkoret vet jag inte. Att de hamnat i det Elfstrandska rummet beror
rimligtvis på att de också hette Elfstrand.
Elfstrandska rummet
36 begravda, markerade med fetstil
A
Aa
Ab
Ac
AD
Ae
Af
Ag
b
c
D
Da
Db
Dc
Dd
De
Df
DfA
Dg
E
EA
EAa
EAB
EAc
EAd
EAe
EAF
EAg
EB
Ec
ED
Pehr Elfstrand D:son (11/9 1783 - 4/1 1845), skeppsredare, brukspatron
gift 1814 med Ulla Magdalena Valley (11/10 1789 - 26/4 1871)
Daniel Elfstrand P:son (24/11 1815 - 16/9 1856), skeppsredare, grosshandlare.
gift 1845 med Charlotte Catharina Sehlberg (17/5 1826 - 18/3 1858)
Alice Ulrika Charlotta Elfstrand (21/2 1847 - 16/3 1912)
Elisabet Catharina (Betzy) Elfstrand (29/6 1848 - 12/9 1879)
Jenny Carolina Elfstrand (26/8 1849 - 11/9 1932)
Pehr Elfstrand (15/2 1851 - 21/7 1852)
Märta Magdalena Elfstrand (20/6 1852 - 30/9 1892)
Anna Evelyn Elfstrand (13/3 1854 - 27/12 1854)
Elin Valborg Elfstrand (29/4 1856 - 25/9 1857)
Katarina Ulrika (Ulla) Elfstrand (6/6 1817 - 22/7 1903)
gift (1) 1842 med Carl Reinhold Stjernsten (16/7 1804 - 30/3 1851), kyrkoherde, fil. mag.
gift (2) 1853 med Axel Gustaf Hellsten (7/3 1821 - 29/7 1907), boktryckare, bokförläggare
Elisabet (Betzy) Elfstrand (10/12 1819 - 28/5 1888)
Per Elfstrand P:son (31/7 1822 - 12/8 1862), skeppsredare, skeppsbyggmästare, grosshandlare
gift (1) 1847 med Carin Elfstrand (3/10 1819 - 20/11 1854)
gift (2) 1857 med Jenny Charlotta Constance Wätterberg (27/10 1827 - 23/2 1888)
(1) Ida Ulrika Katarina Elfstrand (8/4 1848 - 1/12 1874)
(1) Elma Fredrika Elfstrand (15/1 1850 - 14/4 1921)
(1) Elisabet Amalia (Elise) Elfstrand (17/4 1851 - 15/3 1930)
(1) Cecilia Matilda Elfstrand (17/2 1852 - 10/1 1941)
(2) Agnes Elfstrand (3/7 1858 - 19/8 1941)
(2) Olga Elfstrand (14/4 1860 - 4/2 1894)7
gift 1890 med Daniel Elfstrand (6/3 1858 - 18/4 1945), engelsklärare [= FC nedan]
Percy Ivar Elfstrand (20/10 1891 - 5/12 1983), bibliotekarie [= FCA nedan]
gift 1938 med Kerstin Margareta Cyrus (17/5 1909 - 20/1 2009), bibliotekarie [= nedan]
(2) Jenny Elfstrand (10/7 1861 - 10/9 1939)
Gustaf Elfstrand (12/12 1824 - 6/5 1883), godsägare
gift 1851 med Fredrique Elfstrand (17/8 1822 - 2/11 1863)
Per Fredrik Elfstrand (19/9 1852 - 13/6 1916), jägmästare
gift 1886 med Aline Govenius (24/8 1863 - 25/6 1935)
Lillie Alice Elfstrand (18/1 1887 - 25/9 1955)
Gustaf Torsten Elfstrand (16/6 1888 - 16/7 1889)
Gerda Elfstrand (16/11 1889 - 2/4 1942)
Magda Elfstrand (31/12 1890 - 15/12 1914), sjuksköterska
Elisabet Charlotta Elfstrand (7/2 1894 - 25/10 1969)
Per Nils Elfstrand (27/5 1895 - 8/1 1948), kamrer
gift -1945 med Syster Hanna Öhman (1/1 1898 - 19/1 1988)
Sigrid Märta Ulrika Elfstrand (1/7 1903 - 8/7 1988)
Gustaf Elfstrand (22/4 1854 - 2/5 1854)
Ulrika (Ulla) Katarina Charlotta Elfstrand (13/8 1857 - 25/8 1934)
Gustaf Daniel Elfstrand (9/8 1859 - 27/3 1906), grosshandlare
F
Fa
Fb
FC
FCA
FCB
FD
FE
FF
FG
Fh
Fi
FJ
FK
G
Wilhelm Elfstrand (13/12 1826 - 19/7 1899), godsägare
gift 1854 med Petronella Karolina (Lina) Utterström (6/9 1833 - 3/7 1905)
Nanna Ulrika Karolina Elfstrand (25/11 1855 - 28/10 1939), slöjdlärarinna
Elisabeth Katarina (Betzy ) Elfstrand (30/12 1856 - 9/8 1884)
Daniel Elfstrand (6/3 1858 - 18/4 1945), engelsklärare, läroboksförfattare
gift (1) 1890 med Olga Elfstrand (14/4 1860 - 4/2 1894) [= Df ovan]7
gift (2) 1907-1918 med Olga Matilda Fischer (2/5 1863 - 20/5 1938)
gift (3) 1918 med Gerda Charlotta Hedman (30/10 1882 - 28/1 1941)
(1) Percy Ivar Elfstrand (20/10 1891 - 5/12 1983), bibliotekarie [= DfA ovan]
gift 1938 med Kerstin Margareta Cyrus (17/5 1909 - 20/1 2009), bibliotekarie [= ovan]
(2) Per Johan Gunnar Elfstrand (24/8 1907 - 18/8 1919)
Wilhelm Elfstrand (10/9 1859 - 22/10 1932), apotekare
Carl Petter Elfstrand (25/11 1860 - 17/1 1940), sjökapten
Gustaf Georg Elfstrand (9/10 1862 - 23/12 1920), köpman
John Adolf Elfstrand (24/3 1864 - 19/6 1889), provisor
Elin Charlotta Magdalena Elfstrand (6/11 1865 - 17/9 1947)
Anna Fredrika Elfstrand (12/12 1867 - 14/4 1868)
Knut Axel Elfstrand (30/9 1869 - 5/8 1871)
Edvard Emanuel Elfstrand (19/6 1872 - 1/12 1963), musikinstrumentmakare
Adolf Elfstrand (4/6 1831 - 8/6 1832)
Pehr Elfstrands broders Fredriks familj
X
XA
Xb
Xc
XD
Xe
XF
Fredrik Elfstrand (8/10 1786 - 28/5 1845), godsägare
gift 1816 med Brita Carin Utterström (27/3 1797 - 6/1 1874)
Daniel Elfstrand (14/8 1817 - 3/7 1900), kontorschef
Carin Elfstrand (3/10 1819 - 20/11 1854) [se D ovan för man och barn]
Fredrique Elfstrand (17/8 1822 - 2/11 1863) [se E ovan för man och barn]
Fredrik Elfstrand (23/11 1824 - ?), styrman, guldgrävare
Amalia Elfstrand (20/2 1827 - 1846)
Per Olof Elfstrand (6/3 1832 - ?), sjöman
7Olga Elfstrand begravdes efter sin död 1894 i Elfbrinkska gravkoret, men flyttades och ombegravdes i en grav på kyrkogården
(den s.k. Engelska Elfstrands grav) när Daniel Elfbrinks tredje fru Gerda begravdes där 1941; där begravdes senare också Daniel
Elfbrink.
Elfbrinkska rummet
25 begravda, markerade med fetstil
Olof Elfbrink (28/9 1773 - 17/10 1835), kommerseråd, brukspatron, grosshandlare
gift 1807 med Ulrika (Ulla) Elfstrand (21/10 1787 - 20/8 1844)
A
Daniel Elfbrink (5/8 1808 - 17/5 1846), brukspatron, grosshandlare
b
Katarina Charlotte Elfbrink (12/9 1810 - 24/8 1885)
gift 1834 med Gustaf Luth (14/4 1800 - 11/1 1863), grosshandlare
ba
Ulrika Lovisa Luth (22/12 1834 - 2/4 1919)
bB
Olof Axel Luth (30/8 1836 - 2/6 1878), godsägare
bC
Daniel Otto Luth (29/12 1840 - 24/4 1842)
C
Wilhelm Elfbrink (14/3 1813 - 16/5 1870), brukspatron, grosshandlare
gift (1) 1837 med Ulrika Sofie Göransson (22/11 1817 - 12/5 1860)
gift (2) 1867 med Karolina Kristina (Lina) Ekstedt (27/6 1821 - 13/1 1904)
Ca
(1) Maria Ulrika Julia Elfbrink (25/3 1839 - 28/11 1918)
Cb
(1) Emma Sofia Wilhelmina Elfbrink (23/5 1842 - 3/6 1910)
gift 1863 med Axel Johan Wilhelm Fogelmarck (10/5 1835 - 13/5 1893), brukspatron
Cba
Sofi Vilhelmina Charlotta Fogelmarck (12/12 1864 - 31/1 1924)
Cbb
Anna Julia Karolina Fogelmarck (15/4 1867 - 4/10 1953)
gift 1895 med Erland Theodor Klingberg (29/6 1866 - 22/7 1938), major, bruksägare
CbbA
Axel Theodor Klingberg (7/7 1896 - 6/12 1971), civilingenjör, godsägare
CbbB
Erland Theodor Klingberg (29/1 1898 - 5/1 1981), civilekonom
CbbC
Paco Theodor Klingberg (2/7 1899 - 22/4 1900)
Cbbd
Kajsa Emma Sofia Ulrika (Ulla) Klingberg (11/1 1901 - 8/7 1923)
CbbE
Wilhelm Theodor Klingberg (6/11 1902 - 28/1 1994), direktör
gift (1) 1932–1939 med Carin Birgit Magnuson (11/7 1908 - 3/5 1942)
gift (2) 1943 med Hedvig (Hetty ) Hubertine Doerper (25/12 1907 - 24/6 2005)
CbbF
Carl Theodor Klingberg (28/9 1905 - 16/7 1990), godsägare
gift (1) 1930 med Sara Serrander (24/8 1908 - 5/6 1969)
gift (2) 1971 med Marianne Zacco (4/2 1909 - 25/1 1999)
CbbFA
(1) Rolf Theodor Carlsson Klingberg (24/8 1931 -)
gift (1) 1955 med Kerstin Margareta Paulson (5/7 1930 - 1/9 1971)
gift (2) 1977 med Christina Elisabeth Stübner (9/11 1944 -)
CbbFb
(1) Ulla Carlsdotter Klingberg (22/4 1934 -)
CbbFC
(1) Olof Theodor Carlsson Klingberg (28/3 1937 - 6/2 1997)
CbbFD
(1) Tage Theodor Carlsson Klingberg (31/7 1942 -)
Cbc
Siri Emma Axelina Fogelmarck (30/8 1868 - 27/2 1944)
CbD
Wilhelm Fogelmarck (27/11 1872 - 8/3 1873)
Cc
(1) Anna Charlotta Josefina Elfbrink (4/1 1844 - 2/4 1913)
gift 1865 med Christian Lundeberg (14/7 1842 - 10/11 1911), brukspatron, statsminster
CcA
Kristian Wilhelm Lundeberg (31/8 1866 - 1/4 1948), disponent
CcB
Gerdt August Lundeberg (2/5 1868 - 22/1 1948), överste
Ccc
Anna Sofia Maria Lundeberg (16/10 1870 - 8/6 1871)
Ccd
Elin Matilda Christina Lundeberg (23/4 1873 - 23/4 1960)
CcE
Olof Folke Lundeberg (24/11 1878 - 16/3 1952), överfyringenjör, överstelöjtnant
Ccf
Signe Emma Ulrika Lundeberg (20/2 1883 - 1/4 1961)
Göranssonska rummet
20 begravda, markerade med fetstil
a
aa
ab
aC
ad
b
C
D
E
f
fA
fB
fC
fd
fE
ff
fg
G
GA
GB
Gc
GcA
Gcb
GD
Anders Petter Göransson (22/8 1789 - 1/11 1850) skeppsredare, brukspatron
gift 1815 med Marie Catharina Elfstrand (22/10 1795 - 24/8 1851)
dotter till Daniel Elfstrand och Carin Elfstrand född Jäderlund (5/1 1769 - 28/4 1837)
Catharina Marie Göransson (22/9 1816 - 28/1 1871)
gift 1837 med Johan Mikael Cöster (27/1 1797 - 5/1 1870), tullförvaltare
Anna Sofia Augusta Cöster (4/9 1840 - 17/9 1840)
Johanna Teresia Josefina (Therese) Cöster (4/9 1840 - 8/2 1918)
Anders Fredrik Cöster (18/2 1842 - 5/2 1901), kommissionslantmätare
Aurora Henrietta Gabriella Cöster (23/9 1851 - 1896)
Ulrika Sofie Göransson (22/11 1817 - 12/5 1860) [se Elfbrinkska rummet]
Göran Fredrik Göransson (20/1 1819 - 12/5 1900), vicekonsul, direktör, grundare av Sandvik
Carl Gustaf Göransson (1/4 1820 - 22/8 1839), studerande
Anders Theodor (Thore) Göransson (21/3 1822 - 25/10 1860), fabrikör
Josephine Göransson (5/4 1824 - 4/6 1869)
gift 1847 med Anders Jakob Thomée (25/8 1812 - 15/6 1874), landssekreterare
Anders Theodor Thomée (5/2 1848 - 12/2 1848)
Carl Gustaf Thomée (5/2 1848 - 7/2 1848)
Eric Alarik Thomée (4/12 1849 - 19/10 1927), köpman
Marie Sophie Thomée (10/10 1852 - 11/6 1934)
Anders Gustaf Thomée (30/4 1855 - 25/10 1855)
Josephine Thomée (7/6 1857 - 31/8 1864)
Emma Helène Thomée (15/5 1862 - 9/7 1943)
Herman Daniel Göransson (30/8 1828 - 8/3 1889), grosshandlare, vicekonsul
gift 1853 med Katarina Charlotta (Lotten) Elfstrand (5/11 1831 - 1/9 1911)
Anders Herman Göransson (30/6 1855 - 13/11 1920), revisor
Gustaf Fredrik Göransson (14/6 1857 - 17/12 1923), ingenjör
Maria Anna Catharina (Mary Ann) Göransson (11/9 1859 - 9/3 1902)
gift 1885 med Ivar Viktor Sandström (22/3 1852 - 2/6 1889), bisköldkörtlarnas upptäckare
Carl Herman Sandström (28/9 1885 - 6/3 1892)
Katarina Erika (Carin) Sandström (27/10 1886 - 12/2 1959), författare
Wilhelm Göransson (14/7 1865 - 21/3 1897), snickargesäll