Stiftelsen Josef Blomqvists Minnesfond

Stiftelsen Josef Blomqvists Minnesfond
Stiftelsen Josef Blomqvists har tillkommit genom ett testamente av musikdirektör Josef
Blomqvist.
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag åt behövande handikappade med rörelsehinder. Bidrag
lämnas inte till personer vars rörelsehinder har sin grund i utvecklingsstörning eller
neuropsykiatriska funktionshinder.
Stiftelsen har ett utdelningstillfälle per år. Ansökningsperiod 1september – 31 oktober.
Bidrag lämnas inte om den taxerade inkomsten överstiger 4 prisbasbelopp för enskild
sökanden och sex prisbasbelopp för gifta/sammanboende.
.
Stiftelsen Josef Blomqvists
Minnesfond
Information om stiftelsens bidragsgivning
Bidrag lämnas inte till föreningar och organisationer, gruppboenden och skolor.
Stiftelsen har ca 250 000 kr./år i utdelningsbara medel. Stiftelsen lämnar därför endast mindre bidrag,
och sökanden måste själv täcka större delen av den totala kostnaden.
Bidrag lämnas till ändamål som har samband med rörelsenedsättningen och avser att underlätta
boende, och fritidsaktiviteter. Bidrag kan således utgå till tekniska hjälpmedel, som inte kan erhållas
kostnadsfritt genom samhällets försorg, till mindre kostnadskrävande anordningar i fritidsbostad, eller
för att kunna utöva fritidsaktiviteter.
Stiftelsen lämnar bidrag till merkostnader i samband med rekreations- eller semestervistelse och då
främst till kostnader för medhjälpare. Avser ansökan kostnader i samband med rekreation eller
rehabilitering skall alltid resmål, den totala kostnaden och den egna insatsen anges. Saknas någon av
dessa uppgifter kommer ansökan inte att prövas.
Regler finns beträffande inkomstgränser, till vilka ändamål bidrag kan lämnas samt beloppsgränser
härför. Bidragens storlek och fördelning beror på tillgängliga medel och på antalet ansökningar.
Stiftelsen lämnar för närvarande inte bidrag till:
 områden där statligt, kommunalt eller landstingsbidrag kan utgå;
 bil, och andra motorfordon, anpassning, och eller tillbehör;
 körkortsutbildning;
 allmänna levnadsomkostnader;
 egenavgifter vid rehabiliteringsvistelser;
 kiropraktor- och eller akupunkturbehandling, smärt- och tandvårdsbehandling;
 glasögon;
 möbelanskaffning;
 sängar och/eller bäddutrustning;
 bostadsanpassning i permanentbostad;
 badkar för luft- och vattenmassage;
Bidrag utgår inte till inköp eller resor, som gjorts före den 31 oktober ansökningsåret.
Stiftelsen lämnar inte årliga bidrag. Huvudregeln är att det måste förflyta minst tre år mellan varje
bidragstillfälle. (Exempel Bidrag beviljades 2009; ny ansökan kan prövas först 2013 etc.)
Ansökningsperiod 1 september - 31 oktober varje år och ansökningarna behandlas under senare
delen av december.
Skriftligt besked om bidrag lämnas i mitten av januari månad påföljande år. Stiftelsen har inte
möjlighet att begära in kompletterande uppgifter, och det innebär att ofullständigt ifyllda ansökningar
eller där läkarintyg eller kopia av besked om slutlig skatt inte behandlas.
De begärda bilagorna behöver stiftelsen för att vid eventuell myndighetskontroll kunna styrka att
stiftelsen följt vad stiftaren angivit i sitt testamente.
Stiftelsen Josef Blomquists Minnesfond
Handelsbanken, Stiftelsetjänst
106 70 Stockholm
Stiftelsen Josef Blomquists
Minnesfond
Handelsbanken, Stiftelsetjänst
106 70 Stockholm
Ansökan skall vara insänd senast
den 31 oktober
Bidragsansökan
Sökandens
namn:
Bostadsadress
Postort
Personnummer:
Postnummer:
Telefon dagtid
Civilstånd
□
Gift/sambo
□ ensamstående
Föräldrars/vårdnadshavares namn
(för omyndig sökande)
Rörelsehinder(diagnos)
Antal hemmavarande barn/syskon (under 18 år)
Läkarintyg, som styrker rörelsehindret och inte äldre än två år, ska bifogas ansökan
Ändamål för vilket bidrag söks
(Endast ett ändamål)
Sökt bidrag kr
Betalar
Totalkostnad, kr
själv, kr
Har du fått bidrag för samma ändamål från annat håll?
Om ja, ange varifrån och belopp
□ Ja
□ Nej
Har du sökt bidrag från annat håll?
Om ja, ange varifrån och belopp
□ Ja
□ Nej
Sjuk-/aktivitetsersättning: □ 100%
Handikapp
ersättning: □ 69%
□ 75% □ 50 □ 25%
□ 53%
□ 36%
Vårdbidrag för barn med
funktionshinder:
□ 100% □ 75% □ 50%
□ 25%
Årsinkomst och förmögenhet (Kopia på ”Besked om slutlig skatt enligt föregående års
taxering” ska bifogas)
För sökande över 18 år
För sökande under 18 år
VårdnadsVårdnadshavarens
Sökanden med
Sökanden med
havare
make/maka/sambo
rörelsehinder
rörelsehinders
make/maka/sambo
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Förmögenhet (gemensam)
Bankmedel
Andra tillgångar
Förmögenhet (gemensam)
Bankmedel
Andra tillgångar
Undertecknad sökande (alternativt vårdnadshavare för sökande under 18 år) medger härmed att
samtliga uppgifter i denna ansökan får av stiftelsen förvaras och användas i samband med
behandlingen av min bidragsansökan.
Datum
Underskrift
UPPLYSNINGAR
Läkarintyg
Sökandens rörelsehinder skall styrkas av läkarintyg, som inte får vara äldre än två år. Intyg
skrivna av sjukgymnast eller kurator godkänns inte.
Ändamål
Ansökan skall avse ett ändamål. Stiftelsen har inte möjlighet att värdera behovet om flera
ändamål anges.
Skattsedel
Nedanstående bild visar skatteverkets ”Besked om slutlig skatt” och det är av detta besked en
kopia skall bifogas. Observera att det kommer ett nytt besked varje år.
Kopia av självdeklaration godkännes inte.
Den 1 okt. 2001 började personuppgiftslagen att gälla även för anslagsstiftelser. Lagen
innebär att vi måste ha sökandens samtycke till att få behandla de lämnade uppgifterna, och
genom att underteckna ansökan medger du detta
Ansökan sändes till:
Stiftelsen Josef Blomquists Minnesfond
Handelsbanken, Stiftelsetjänst
106 70 Stockholm