Ledararintroduktionsprogram för nya ledare

Ledarintroduktionsprogram for
Drottningstadens scoutkar
Syfte
Målsättningen med detta dokument ät att sammanfatta hur vi bäst tar emot nya ledare i kåren.
Dokumentet är uppdelat på vilken organisatorisk nivå huvudelen av aktiviteten sker.
På kåren
Innan en ledare bestämmer sig vilken avdelning den skall vara på skall den erbjudas att prova på att var
på olika avdelningar. KS pratar med respektive avdelning för att kolla när det passar. En lämplig längd är
ett par möten per avdelning. Under denna period ansvarar en person från KS för uppföljningen och
kontakten med den nya ledaren.
Under den här perioden ansvarar KS också för att berätta om kåren historia och vad scouting står för.
Här kan t ex scoutlagen tas upp, scoutings organisation och om hur det är att arbeta ideellt. En
genomgång bor innehålla följande. Referenserna gäller Ledaren som finns utgiven på Issuu
http://issuu.com/scouterna/docs/ledaren_2012_issuu2
Åldrar
Åldersindelningen kan du låsa om i kapitlet “Åldersindelning i scouterna” som börjar på sidan 26.
Om du vill hitta aktiviteter för en viss åldersgrupp kan du filtrera i aktivitetsbanken och då kan du följa
länken nedan.
http://www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager/aktivitetsbanken/aldersgrupp/
Här finns också en bra sammanställning för den som är intresserad av titta lite djupare
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85ldersgrupper_inom_scouting
Mål & Målspår
Målen är definierade på sidan 80-81 och målspåren gås igenom i detalj på sidorna 82-119.
En lite mer komprimerad beskrivning av målspåren hittar du på scouterna hemsida.
http://www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager/aktivitetsbanken/mal/
Tänk på de aktiviteter som ni brukar göra och vilka målspår de stödjer. Finns de aktiviteter ni borde ta
bort eller nya ni skall lägga till?
Scoutmetoden
Scoutmetoden läser du om på sidorna 132-167 i Ledaren
Så här definierar vi scoutmetoden i Sverige.
http://www.scouterna.se/om-scouterna/vad-ar-scouterna/scoutmetoden/
och den lite mer internationella varianten
http://scout.org/method
Reflektera gärna över skillnaderna mellan de två.
Programplanering
Programplanering kan man läsa om sidorna 120-131. Scouterna har också exempelprogram som man
kan inspireras av eller stjäla rakt av.
http://www.scoutservice.se/?s=terminsprogram
På scoutservice hittar du också en sammanfattning av kursen om du bara vill repetera det centrala lite
snabbt.
http://www.scouterna.se/ledascouting/
Sida kan vara lite lurig att navigera runt i men klicka på expanderingspilen så kan du läsa mer om varje
område
På scoutservice finns också länkar till de ålderspecifika programböckerna som utgör ett stöd när man
planerar. Klicka på respektive åldersgrupp så kommer du till beskrivning för den gruppen och där hittar
du också en länk till åldersgruppens programbok. Roverboken hittar du lite längre ned på sidan.
På avdelningen
När ledaren valt avdelning tar ledarna där över ansvaret för den nya ledaren. På avdelningen passar det
att förklara scoutmetoden och målspår lite mer i detalj och hur man praktiskt arbetar med
programplanering och det symboliska ramverket. Behöver avdelningen stöd i detta bör man kontakta
KS. På avdelningen passar det också att berätta hur scoutåret ser ut för åldersgruppen och visa runt på
gården så att den nya ledaren känner sig bekväm och hittar. För den som inte har en bakgrund i
scouterna kan det samtidigt vara bra att förklara en del av de termer vi använder oss av som surrgarn,
trånk, slana, tamoj, knoprep, muurikka mm.
Inom förbundet
För att få vara ledare skall man ha gått kursen ”Trygga möten” (TM) . Kursen är tillgänglig som en
nätkurs (http://tryggamoten.se/) och Scouternas krav är att man går kursen var tredje år för att hålla sig
uppdaterad. Även om TM på nätet är tillräckligt får man bäst utbyte av kursen om man går den
tillsammans med andra. TM går flera gånger varje år och all kurstillfällen, och alla andra kurser, hittar du
på (http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/)
Förutom TM är det önskvärt att en nybliven ledare går kursen ”Leda scouting” under sitt första år som
ledare. Kursen finns i många varianter och är 6 eller 12 h lång beroende på utformning och metodval.
Kursen bekostas av kåren.
Här är det främst KULs ansvar att entusiasmera och kolla upp vilka utbildningar som behövs och vad som
är möjligt.
Tidslinje
Första kontakten
Berätta om kåren och förklara hur det fungerar med hur man kan prova på de olika avdelningarna. Om
det behövs, förklara vad de olika åldrarna betyder och dela ut telefonnummer till ledarna på respektive
avdelning som är av intresse. Informera ledarna på alla avdelningar.
Första veckan
Kolla att den nya ledaren har kommit i kontakt med den första avdelningen och hjälp till om det behövs.
Kolla upp hur det gick på första mötet.
Första månaden
Följ upp prova-på-mötena och se till att den nya ledaren har en avdelning att vara på. Efter första
månaden är det bra om introduktionen till scouting är klar. Avdelningen skall också ha klarat av sin
introduktion och Trygga möten.
Första terminen
Det är bra att stämma av med ledaren att det fungerar på avdelningen. Planerat när det passar att gå
Leda scouting.
Första året
Leda scouting avklarat och ledaren kan ledarinvigas på vårlägret.